Fizyoloji Histoloji-Embriyoloji Soruları

Uyarı: Academic Titans Group tarafından hazırlanan "2017-18 Türkiye: Eğitim&Öğretim ve Sınav Analizi" raporunun incelenmesi üzerine, YKS ve TEOG kaynaklarının bu sitede paylaşılması yasaklanmıştır. Diğer kaynakların paylaşımı serbesttir; kamuyu bilinçlendirme amacıyla bu ve bunun gibi notlar paylaşılabilir. Bu uyarılar 2019 yılına kadar devam edecek olup, sonrasında bu yasağı ihlal edenlerin tüm erişim bilgileri Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerine iletilecektir. Not: "2017-18 Türkiye: Eğitim&Öğretim ve Sınav Analizi" raporunun ana başlık maddeleri ve özetleri, bu kararın neden alındığı konusunda kamuyu bilgilendirme amaçlı olarak paylaşılacaktır. YKS ve TEOG hazırlığı/yardımcı kaynak/eğitim seti/soru bankası/konu anlatımlı kitap/ders föyü vb. hariç paylaşımlara yapılan bu notların verdiği rahatsızlık için özür dileriz. Bu karar MEB, YÖK, ÖSYM ve TBMM Eğitim Komisyonu tarafından oy birliğiyle verilmiştir. 28.11.2018

154 downloads 4K Views 201MB Size

Recommend Stories

Empty story

Idea Transcript


llm

lm

F IZ Y O L O J i H Is T O L O J I E M B R Iy o L O J I -

S O R U LA R I P ro t O r A tilla D A ËD EV IR EN D o c D r H a $ m e ıŪZEN n a n CA N A N T rd D o c D r S ı n G üN A L U z D r Va ı cı EĮ l s S O c u K B in ic i« Uz r am

g3

'

o a Dılua t \

1

Ku t u '

r

7

7

Scanned by CamScanner

园 ügü n

û

c

v e n

H

tr ik ū lū n d ö ş e

ÜC

m e s in e

R E V E D O K U H is T o L o J is

k a tıla

W

n is it

ç e v re lığ ıy la ir ti ı u za n

tıiå ŕ i

S

Y

I

z

A

d a rn a S

s tro s

!

it u z

ra n n a

a n

g id e

m e s in

tlla

i ya p a n

hūc

re

ęg m

m

a

a n u ı e

e n s

O

L

J æm

ļ

î

p jte l

:

a a n u ı

)

u de n s c ı

dhe

ola

re n s

hūc

e

yi

kaynaşloaz ) li b ir ö z e lliğ i ç o k

ö

n e m

m

a m ik r o fı

a n

ı a r tn d e

n s

o

k ta d

e s m o zo m

a c u la a

(M

E i .ifi

,ya s s le

tip i b a

G

a

p

j

w

ğı

a

s a y ıd a a ra E la k ı

he

ik i

r

b ir b ir in e d lş y ū z le r i

d he

k

n

(i ėm b r an \n

,

u r

N

re

,

b ir b ir le r i ile

llit h ū c re ı e r is e d u y u s a lg a n g liy o n la rd a (k r a n iy o s n g lio n ) b u lu n a n k ü ç ü k g lia h ū c re s id ir O to n o m e r in e b e n z e r h ü c re le r it h ü c re ı g liy o n la r d a s a te lı

re

hüc

)

le r in

s a r a æJ o T ş u baġı aQclgrnkrini v e rir (rrianlann H üq

n

lg a

ga n b u lu n

d

a n tıb ö lg e s i (z o ğı

A ra b a

:;lä r b u lG

ş tu r d u ğ u ta b a k a y i a ş rp k a n trla ra s a h ip d e ğ ille r d ir

n n o lu

n u z a

a s il

a te

p in

o c lu

la

o n u

- w .

Ëcresi n u r

a n tıb ö lg e s i (Z o ğı

ba

h ü c re

V e n tr ik ü lle r in d ö ş e

R

LA ı N T E R S E L ÜL E R B A ĞL A N T ı

n v e

d e k i h ü c re ı e rı e s ık ı b a ğı a n tıı a r a ra c b a tlıo ı a n , b a z a u a o d a m a r la n n a u la ş a n d a k iı s a h ip h ü c re a ş a ğ ı e rd e n h a n s in

i

re n s

)

e p ite lin d e y a lm

b ir y a p ı zca

de s m

o zo m

u lu n u r

.;.jj£

' "

E

i il i i iı e J lg ilid ir g ċ r e v i h ü c re le r a ra s l b ilg e t m l i a a e y p r u iy o n v e hormonììşverişi

sa s

Bu

n

E E A

OX h (C e v a p 3

(C e v a p K

2

D

)

şu a ya ğı

m

o m

s a

n

) Z o n u la o klu d e n s B ) Z o n u la a d h e re n s C )D e s m o z o m

A

N Ħ

e

He

ks u m

..

D)

F ır ç a m s r k e n a r a n tlla r b a z a l k a tı

v e

b ö b r e k tū b ū l h ū c

re

A

i i y o in v e s u q e g * n a r a r a s rn d a ı e m b ra n ı ? iť id s e r d e iłh a n g ı k iı y a p ıa ş a ğ ıd a

e

m

n o s tito tik v ilı u s , pı b o l m ito k o n d r i iı e le r i n e re d e y e r a lıť ?

ik r o

v e z

ik o ı ,

iz é

) D is ta l tū b ü ı H

e n te

P

ro

k u lb u

k s im

a

l tü b ū ı

To pı a yı c ıtü b ū l ı E ) G lo m e r ü le r k a p iı e r

s

id e

sm o zo m

Scanned by CamScanner

2

F iz y o L O J I H

W

ś rō Lo JıE M ı

Đ = i [email protected] r e l zm p rı

k e a tı

y o LO J ı Ęı

e r a r a s ı bA Ğ

e ö r tu lū d ū r p ite lı

la n t i wr

ı e rl ç o k ç e rd ik ı

S s a

ş łk 1 m m u z u n ı u ğu n d a ç o k s a y ı d a m ik ro v illu s b u lu n P ro k s im a ltü b ü l h ū c r e ı e rin in b a z a lb ö ı ü m le r in d e y o ġ m e m b ra n k a tĮ a n tı la n b u ı u n m a k ta d ı r

4

M e m e b e z l・r ı ı・l ıla n g h ın g la ı

ķ g w

n ı

b o $ a ltm

a

iekļ ļ ne

) E k rin E )H o ı o k r in

cn 】

m

a

G ö re S

e

z le r s a

u n

1

(M

"

W

ı e

w

E k rı n -

g ö re

w

ş e k lin

Ya pa r B e in c e le n ir

łı t

D

lg ıla

u r

W

{C e v a p c l

a

y ıd a

l

çe

' "

e ro e

ye

lg ıla

k r in "

"

a

lg

ıB e z le r i

b iç im in

rı n ıv e rm e

) b e z le

r

S

a

lg ıla

n m

e

g ö re 3 g ru p ta

sa

I. . n h o c re z a r ıiı e Ka W

lg l g r a

X

n

ü [ü

K

b e ra b e r k a y b e d ilir K o ı e r i, m e m e tu k a ı tık o k u b e z ı bezı le r i b u n a e r i, d ış k u ta k y o ı z e b u (s e r u m e n ) öm e k t i r K o ı tu k a ı tı in g u in a l b ö lg e v e z ig o m a tıK a r k ta b u lu n a n a o k r in b e z le r fe r o m o n (p h e r o m o n ) p (P h e r e ın = ta $ ım a k ) d e n iıe n in s a n k o k u s u n u n

m dde ı e rd ı a r ın v e y a a y r ı y i a rk a d a ş o la n k a d in ı a n n d a y ı p a y la a n b a a n la r d a m e n s tr ū e ıs ik lu s ı ș y s e n k ro n iz e o ld u u b ilin m e k te d ir G p A 1 a d ıv e r ile n ġ G p ro te ı o z e r in d e n iş le v y a p a r la r nı

m a o

Scanned by CamScanner

M

H

0 l o k r i m ıe r T ü m h ü c re g e je n e re o la ra k s a lg ly l b o ş a ltir Y a ğ b e z ı e r i G o n a d la r b u n a õmektir

3

叫ペ

6

C

APOin

S

(C

p B

e v a

ö

3

P g g ğ

) K a d e rin n te g rin )ı e le

k tin

e rk e n

r

is

"

E

E k r in H o ı o k r in S a ı gı

o z m ayı b e z e p it e ı h ü c r e s i t ü m s t o p ı s a lg ıd ır o k r in s a lg ı o lo r a k a t ı yo rs a bu ho ı S o d e c e o p ik o l s t o p la z m a y o p ly o r s a a p o k r in l d s a lg ıd ıp S t o p la z m a k a y b o lm a k s ız ın s a e c e s a g ı d l i ı r ı k s a b n e ı r i g g r o n ü lle r (ıt ııy o r s a u

E ğe

A ş a ğ ıd a la n m a s ın d A

国 二 刀

i

D O K U H s T o Lc u ls

ŮC R E V E

ba

ba

)

ro

) IC A M

m o le k ü lü lö k o s itin e n d o te le tu tu n m lü ü s tle n î r L ö k o s it e n d o te le tu tu

da

n

d u k ta

n

a s in n

ğ d o ku s u n a ba ġ ı ğ la n m a s in d a n s o ru m lu d u r Adezyo Ta b ı o

n

e ri e r i v e E t k iı M o ı e k ü lı也w K

de

ğ il p e ro k s iz o

Lı zo

zo m

la

n

$

E

n z

im

R ib o D

k s İla z g ib i e b u lu n u r d a l r a m

a ta la z v e ü r ik a s it o

e o

ı a rd

a

b

lu

u

n a n

ç e ş lt li e

n z im

n u

k le a

z

k s ir ib o n u k le a z

u

n z

?

b s tr a t

R NA

F o s fa t e s te rie ri

A r ils u lfa ta

S

K a te p s in

u

liz

le

rv e s u

b

国国

la rd a

ozo m

s

B

)

tr a t

7

Ya ı m zca m ik ta r d a d a k ile r d e

A

DNA

F o s fa ta z z

r

(C e v a p

W S

le

I四 国

s . . . . 。。

) S tra tu m

B

a z a le

lfa t e s te rï e r i

P r o te in ïe

r

{C e v a p ßl

h

uoĹ u

m

Scanned by CamScanner

4

M

Ħz y o LO J ĺ H ı s T O L O J IE M B R ı y o LO J I

1

S tra tu M

a ı o in a

ko

m

m

e u m

h i r s tra tu

m

s

E P ID E R M Is T A B A K A L A R ıV E D E R M ı s

S tr a t u m R e t ic u ı a re d e ı ifle r b u lu n d u ğ u iç in b a s E p id e lu ş u

o

is y

rm

ka

u

n

da

n a

a

ğ ş e k lin d e k o

in

ç

çe k m

ve

d

ğ ıy a

şa

o

lla je n v e e ı a s tik y e d a y a m k lıd lL

e

ğ ru ş u

ta b a k a ı a rd

t rat um bu ı u n u

C

ke

r a to

o lu

şm

o

A şa

ğ ıd a k ile

rd e n

h

a n

g is in d

Lu c

B

r

ç

o

h ya ı in g ra u ş tu r

n

a

B

re n

z a ıe «

L

n z e

G r a n u ı os u m

t ra t um g ö s te

2

-

st

le r i b u lu üı

ral

n a n

ge r

ml

na

ta b a k a d ır a y r ıc a

t m

/

ıi ğ şe k l ind e i çi nd e e rd e n y a s s ı h ü c re ı

ıvu m »

;m i

e la n o s

itle

K

H iy a lin k ık ır d a H

a re

\ @

h f w

k e u i e k Je m le r rte t? h u lt w łır e

u z a n

tıla

şe be ke

s ta n

tot ik a k t ivi te d e b u lu n u r

ya yg

ı n

k ık ır ? « Ħ Ħ Ħ ū

r

r

a p ıllar e , p i de n n i si n la la n y a p a r v e b u p a p iı b u lu n u r p

r

i n

çi ne

b i r t ak i m iç in d e k a p ille

r

t r a t um r e t i kū l ar e :k o l laj en v e e l as t ik l if ter a ğ u ş tu rd u ġ u iç ln ş e k lin d e b ir y a p i o ı b a s ın ç v e ç e k m e e re d a y a n ı k lrd ır g ib l m e k a n ik e lk iı p C

y J /u

ı s te

t r a t um

e v a

hya ı

a n

t ra t u m p l no s u m S es m o z o m ;d e n l len d a z m ik u z a n tlla r ı p r o to p ı a b ir b irin e b a ğ ı a n m ı ş 6 7 s ıra ig o n a lh ü c r e ı e r d e n o lu ş u r B a z ıh a s ta ı po ı k la rd a (ö m ı P e m fig u s ) d e s m o z o m la r p a r a la m r v e e id ç p e rm is d e rm is te n k o la y c a u z a k ı a ş rr

(C

e

e k i rde k s i z ç o k y a s s ı, çi nd e y e n b ir b o y n u z y a ğ ıb u lu n u r i du m y a l nızc a eıiç ve ay k tab a n ıan n d a i a l e le id in m a d d e le ri iç e rir r ne u m

lip id e b e

ve

t ra t um

e rm

8

r

t ra t u m k e ra tin

D

)

)

k +k 督p d a k 《r O tJm 蚀 唳 厂 O ld u k ç a k lk rr d a k M

a

tr ik s

k r k rv a m s ı

lıb

,

ıa k i b o t e i f o mi r r o s i t

hūcrelemiroiuşmuştur (a m

o rf m a

dde

)d a m

a rs lz

a

b i do ku du

en d r v e riı

r

Scanned by CamScanner

H CIc R E v E D K o n d ro s ite r m ta rd a b u lu n u r

K o n d ro

s

itle

r

a tr ik s

iç in d e la k u

k ık ırd a ğ in d e v a

s e n te z v e s a lı n ı m in

da

n

ün e ) K ıl fo lik ū ı

e

ş lik

e

dl

m ı n ıs a

v e rile n

ğla r

b o ş lu k

de

rm e z

n

ya

a

yn

ca

n ) be zı e r s a lg lla rrn ı s a ı (M e r o k r ı g l g ra n ü lü n ü ç e v re ı e y e n z a r la n n h ü c re z a rıile k a y n a ş m a s ı ile y a p a rı a r Bezı e r in b ü yü k ç o ğ u n lu ğu b u tiĦir (T e r b e z le r i p a n k re a s )

m a tr ik s in

le n fa tik d a m

2 A p o k r in b e z le r S to p la z m a m n b ir k ls m ıs a ı g l iïe B e ra b e r k a y b e d ilir K o ltu k a ı h k o k u b e z le r i m e m e b e z le ri b u n a ömektir K o ltu k a lti in g u ín a l b ö lg e v e

a r

b o ş a ltır Y a

ğ b e z le ri Æ

(C e

bez ı e r i b u n a öm e k t i r

ĝ

p E)

va

H p ?I M

E ) S u b lin 9 u a l tū k rü k b e z i

B E Z E P IT E L I D rş s a ı a m a iş le m in i a s in u s d e n e n b irim g i b e z le ri s a lg iı l B l l e z e r s a a n ıv e rm e b iç im in e g ö re 3 g ru p ta i a a r n g y p in c e le n ir 1 E k r in

To

n

(M

k r in

e ro

ū ç e v re le y e

n z

e r )b e z ı

S

a

lg lla

n m

sa

ı g l g ra

n

s [k l b a ğla n tr )D e s m o z o m C ) A ra b a ğ[a n tl

b

ü lü

b e r }ċa y b e d ilir K

n m e

e

iş le v y a p a rla r a ra k s a ı e o ı g ly l 3 Ho ı e r T O m h ü c re d e je n e r o k r in b e z ı e k tir ö m a n b u l r a d n a G o b o ş a ltï r Y a ĝ b e z le r i

困园園區

n l «S S

l i

zo m

e k a y n a ş m a s l ile a rı a rı n h ū c r e z a n iı

ito p lã z m a m n b i r t ó m ı s a ïg lile tık o k u b e z le r i, m e m e tu k a ı o ı e ri b u n a b e z le r i d ış k u ta k y o lu (s e r u m e n ) b e z ı äme kt ìr K o ltu k a lti in g u in a l b ö lg e v e z ig o m a tik P h e ro m o n ) a r k ta b u lu n a n a p o k rin b e z le r fe r o m o n ( i n k o k u s u n u n o lu ş l s a i - ta n n e d n k e i ı m a P h re n e ) ş ( n a l, d a v m a s ın d a g ðre v lid ir le r F e ro m o n la r h o r m o d e le r d ir d m a n l t r a u u l i o r k k t e i l e o l fi ş zyo ra n ış s a j ïy ia rk a d a ş o la n k a d ın la n n v e y a a y m o d a y i p a y la ş a n ld u ğu u s la n m n s e n k ro n iz e o s ikı b a y a n la r rn m e n s tr ū e ı i d n k t d ir G p A 1 a d r v e r ile n G p ro te in iü z e r n e ili ra

,

B

P be

5

1 E k r in

so r u ml u d u

K lk ırd a k k a n d a m a rïa rıiç e la r i v e s in irle rid e y o k tu r

B

na a

Ō« I H lsT o lo J ı s lB ÖL Ü

ju n

c

t io n

o

ı u k lu b a ğ la

)

n tı

H ü c re m e m b ra m n d a y e r le ş ik 6 a d e t k o n n e k s in in o lu ş tu rd u ğu b ir y a n k a n a l (k o n n e k s o n ) k o m ş u h ü c re in c e n e k s u s u o lu ş tu ru r d e k i k o n n e k s o n la y a n y a n a g e ı H ü c re ïe r a ra s in d a g e ç iş i s a ğ la y a n ile tic i b a ğ la n tlla rd ir b a ş ta iy o n la r v e c A M P g ib i ikin c il k ü z e re m o le k ü la ğ irllğ r 15 0 0 ū n a ltin d a e k ü lle r g e ç e b ilir E s a s o la ra k e p ite l h ü c re le rin d e k im o ı b u lu n m a kla b ir lik te d iğe r h ū c re g r u p la r ıa ra s in d a d a iz le n ïr E n y o ğu n b u lu n d u k la n h ü c re le r k a lp k a s ıh ū c

B u ka

ha be

n a lc rk la rd a n

rc ile r o lm a

S A A V d ū ğ ü m H is h u z m d ū z k a s h ü c re le r id ir

r e le r i

ve

e s

i, p u r k in je ı ifle r i

国 二 O kı u d in le r b a ğlo n t ılo r d a

Į

ZO

ve

b e s n w g le in le r d e s m

p r o t e ïn le r i

o zom

s ık l

ı o r da

ontllord« KOdherlerm baiı tn te g p in le r

h e m id e s m

ozom

la r d a

ve

fo k a l

biħ inł ilard«

K o n n e k s in le p

ne

ks u s ı a r da

b u lu n a n

zar

př iiŤëiiiŕ u ı

r itp u ı

u

l

IN T E R S E L ÜL E R

1 0 A * a ū ıd a k ı ī i e e $ı e ş u rm e ı e r o e n h a n g is i

ı

m t ır ?

ï

BA

ĞL A N T IL A R

ı ile ı g ilı S ık ıb a

a o ğ la n tıb ö lg e s ı(Z o n u ı

n

yū z e y d e ol an

s as

G

f on

c ı u de n s

)

hū c r e ba ğ l ar itiśı dır

k s i yo n u ep i tel ho c r e l er i- r ae ınd a n

y ö n e d o g ru m a d d e Ĥ e ç ı ş in le n g e lle m m eq a n o a a l y n b ġ n l t llar di r. e a

e

h e r i ki

ku r

g

Scanned by CamScanner与 勾

17

o ı u ş tu ra n

Lı n p o fu k s ı ha

o rg a n e

ı

a

ş a ğ ıd a k ile r d e

M

n

a rke r

d lr ? s ı gı

n

A

P h e k z o s a m in id a z P g a la k to s id a z

o E n do pı a z m ik re tik u ı u m ) G ra n ü lı B ) D ü z e n d o p la z m ik re tik u lu m C ) L iz o z o m D ) P ro te o z o m E ) P e ro k s iz o m

A

L iz o

l

s ito

iz G lik o ı

P e n to

e n z im

ü lle ri lip id p e r o k s id a s y o n u s o n u c u o rta y a ç ık a d irile m e m iş b u m a te ry a lle r in b ir ik im is o n u c u o ı u şa k a h v e re n k te p ig m e n tle re v e r ile n is im d ir

g

ra n

s in

G ïu k o

2

K

3

LD H

n

P

n la r

ra c

iğ e

k s iz

e ro

M

Y

a

A

m

ğ

o m

it y rk lı im

a s

in o

o lu

şu

K l

S

a rk e r e rb e s

G

in a ı is h ū c r e ı e ri

ÜC R

E O R G A N ELLE R F o N K S Iy o N L A R ı

T ra

o

t r ib o

H ūc

it o k s id a z

a s

n s

k ń p s iy o

IV

E M

n

ı a rd a P

M a

ro te in s e n te z

i

pı az

re

RNA M ı to k o

n

M

M E

a rke r

n

a s

id i

a s

id i u z a ı m

G lu ta

d o p la z m ik

P

m a re

o

B

t d e h id ro

je n a z

M

S ito k r o

m

æ o

k s id a

U

zo zo m

H id ra la z P

ro

e n z im

18

,

n

z

r

a s ,

eva

z

is )

p o rt m

b ra

e m

k s tra

se

n ı

lı ū le

r

iı e tiş im

a +

K

n

o k le

k

mu

A TP

a z

«»tid a z

ko

za s ı

ilim

v e e m

a rk e r

a

lta

z

(Sit\50den

ze n

g in

)

n ur

K a rb o k s ip e p tid a z it fo s fa ta z , T G lip a z

h iy a lu n u rid a z

)

) L a te ra l y a n

\ G

Glik?

p C

E p id e r m is ı n s ir a t u m s p in o z u ı d a k i b a ğı a n tı tlp ı e r in d e n h a n o ı a s ı d ır ?

A

a

le ri b u lu

k a te p s in ðro m in id a z ,

id a

v e e

N

M

(C

6 fo s fa ta

te o litik e n z im le

e la s ta z

daz

z

ra n s

5

ku ı tı u m

F o s fo lip id s e n te z i Y a ğ a s id i z in c ir u z a tm

G lu k o

(tra n s ) n s fe r a z (C ı ı(M e d ia l) til tra

D ip e p tid a z

S u d a ç ò z ū n ū rı e şl K o le s te ro ıs e n te z ]

a rk e r

n s fe ra z

a se

a

a rs a

z

H ld ro k s ila s y o n M e m b ra n s e n te z i

M

n n o s

S in d irim

k s ld a s y o n a z in c iri

i

a rke r

TC A n

iıtra

z

il N

z

In tr a

d rl

O k s id a tif ï o s fo riı a s yo

m

T

a rke r

Yaġ Yag

k to

a la

G lik o

zo m

s e n te z

a rk e r

G

zo m

n

S ū lfa ta s y o n G ı ik o p ro te in

iç in d e k u lla n ıla c a k p ro te in le r in s e n te z i G ra n o llū e n d o p la z m ik re tik u lu m d a s a lg iı a n a ca k p ro te in le r in s e n te z i

M

ı

lg i

D NA

R ib o

rm y ık lı

a ta ı a z

Ü r ik

se m

B A Z ıH

M

ı

m u ve

a rk e r

G lik o z ila s y o

s

i

it y rk ılim

a s

r

5 V e s ik u ı a

N ūkı e u

n ez

a rk e r

M

n

H 20 2

lp k a s l is k e ı e t ka s

ge

ğ a s id i s e n te z i Üro n ik a s it y o ı u

a

Ka

n e o

Ya

u n ı a r

1 N ö ro

fo s fa t y o ı u

z

je n o liz

G lik o

\n s a n d a ı ip o fu k s in b u ı u n m a s ıb e k le n e n h ü c re le r y a ş lı v e s e rb e s t o k s ije n ra d ik a ıh a s a n g e ç ire n h o c re le rd ic B

ı

zo

le r p ro te in v e k a r b o n h id ra tı a n ta m a m e n p a rç a la y a b ilir a n c a k lip id le r h e r z a m a n s o n b a s a m a ğ a k a d a r p a r ç a la n a m a y a b ilir P a r ç a la n a m a y a n b u lip id le r (ö z e lïik ı e m e m b ra n y a p ı s rn d a k i lip id le r ) li z o z o m la r ı n iç in d e k a lï r y a d a a tllir L ip o fu k s in p ig m e n t zo m a

it fo s fa ta z

s

a

p

n ttla r

a ı a n '" r ı

Ju n

kı c ı a rı a g e çm

k a tla

c

tı o n

hūc

e s in e

(n e k a u a )

k s o n d e n iı e n ka n a l lk in c iım e s a jc ıla n n B ä y le c e ik i h ū c re n in fo n s i

K

o n ne

r e le r a r a s ı l o n la r ı n y

o la n a

k

sa

ġ

la r

Scanned by CamScanner

Lūiii iŮCRE v E Doķnifiöloĵ lsıað ıo ı a ra k b ü tū n lü ğü n ū s a ğ ı a r K o m ş u m e m b ra n la d a iy o n v e s u g e ç iş in e iz in v e re n p ıd ır y

ne

yo

T e k k a tı le ıE p ite ı

r

a ra s in

a n tı(tig h t ju n c tio n s ) z o n u la o c c lu d e n S ık ıb a ğ ı s ;E s a s n u o ld u k ç a s rk ıb ir tu tu n m a m e d a y m g e ti!m e k e p ite \h ū c re le r ia ra s rn d a n ( a ra s e lı ūı e r y o l)h e r p ik i y ö n e d o ğru m a d d e g e ç iş in i e n g e ı le m e k tir

fo n k s iv o b ö y le c e

a a o n u ı

a

k tin iç e

d he

re n m

re n s

B

ik ro fila

m e

u

U

b a ğ la n tl tip in d e ç o k s a y ld a n tle r b a ğla n tl b ö lg e s i m e m b

Ço k

n s ito a n n ı ra n ı

a z m ik y ü z e y in d e b u lu n a n d e n s pı p la k ïa P la k la r m y o s in tro p o m y o s in L a c tin in v e in iç e rir v in c u ı

tu tu n

ra

. K re a s

T e k k a tll R riz m a liı u ap ite l (s in d ir im d ö ş e y e n e p ite ı

/

Z

r-

k a tlıe p ite lle r

Ço k k a tll y a s s ıe p ite l: E p id e rm is v a jin a k a d rn ü re tra s l k o r n e a

Ço k

Ço k

l e k s tr a s e ı ı ūı r e a d e z y o n u n d a g ö re v ı e r b ir g li ik o z a m in o g lik a n v e k o lla je n i k o p r o te in o la n v e g ı da e r i iç e r e n m a k r o m o ı b a ğı e k ū l a ş a ğı a m a böı geı k iı e r d e n h a n g is id ir ?

19 H ū c

C

Ī

a je n ) K o lı n te g rin )ı

E ) K o n d ro id in

n e

F ib ro

ne

k tin

la

ya

ra

in in

m

v e

p rş m a s rn

ko

n

k tin fib ro b la s t v e b a z

le

Y

fa t üı

d ro

n e

k tin h ü c re le r in

a

da

21

K

h ū c re le r i h e m fib ro n a r B ö y le c e d o k u la ra p a r ç a la rı

(C e v a p

B

B

e

k tin i h e

n

ü fu z

e

d e la

m

d e r le

m

n

l ç o k k a tı p ite li

s

ke

a ş a ğ ld a k ile r d e

y ö n te m

h ü c re le r K ü b ik h ü c r e le k K o lu m n a r ) i d i i l r n s ( s s l

D iz iı iş ı e r in e g ö re d e

T e k k a tll e p ite l

e

p ite l

e

çok

r

p ite l d o k u s u ü çE ka u r

e

a

a

m

k y b o y a la n (G ie m s a W ik iliği y a y m a la rım n in c e le n m

m m

la

tik h ū c re le

c l

n

ı k te k u ı a

g is id ir ?

rig e s

h t L e is c h m a n )k a n v e la m ltr m a c ty la k u ı

ia

n ïr

e

lg e

n re a

G ü m ü şı e m e g ö s te rm e d e

k o z n ite lik li k a r b o k iç in k u lla m lir

m u e

k s iy o

n u

D N A y i g ö s te

s in ir u

d o ku s u

ygu n d u

rm e

re

rm e

n

h id ra tta

k iç in

k iç in k u lla

ifle tikü ı e r ı

u

n

z e n

yg u n d u

g in

r

ı n ı ı r r

g o lg i b ile ş iğin i

r

p D)

(C e

va

22

D e n tı n in o r g a n ik m a tr ik s i h a n g ls i ta ra fın d a n ü re tiı ir ?

r

y n lir

a n p ite l Y a ı

ha

n

i

o m a n ov s

A ls iy a n m a v is i s a lg lla n b e lirle m

y rılir

P r iz m

p ite l

E o z in v e m e tile n m a v is i (a z ū rle r m e tile n m a v is in in la r a s id o fil b a z o fil a m lir y a p ı e r id ir) k u lı o k s id a s y o n ū r ū n ı a z ü ro fil n ö tro fiıg ib i te r im le rle b o y a n m a ö z e llik le rin e g ö re

ÖR T Ü E P IT E U

Ya

e

i

P A S k a rb o n h id ra tı a rıg ö s te

a

e m e n ı in c e ı

a n ik iliğ i y a y m a ı

m

) M a s s o n tr ik ro m y ö n te m )A ls iy a n m a v is i C )P A S

Fu

ū p ite l h ū c re le r i ç e

yi d ö

B

ta

e

e sa ne

in in i

şa

g ä re

p ite li

ia lı s ile n d ir ik te r o s iı

A

R

)

le r in e ş e k iı

p e lv is m

r

e

lt

r

20

k

) v e

a n

la n n ı

ke

a n se r

e rk e

k tiv a

e

. ra fin

kül

tiro id

ve r

ş ic i e p ite l ü re te

(

r

p ite l h ū c re le r ita

j

n un

ru s u

p 陽id ii

a la n c l

(C e v a p

s e n te z le n ir

K

ka tll

ye n e

E p id id im

d a g ö re v lid irle

p ite l: O k u le r k o

k bo

e

iş tir

m

H e m id e s m o z o m u n y a p ls ın d a b u lu n a n in te g r in e p ite li b a z a l m e m b ra n a b a ğla r In te g r in b a z a l m e m b ra n d a la m in in v e fib ro n e k tin e tu tu n u r

ta b a k a la

e

ye m

n c l ç o k k a tll s illis ile n d ir ik e p ite l; b ü y ü k s o lu n u m id ir B a z l h ū c re le r y ū z e y e u la ş tlğ l b a z r y o lla n n ï n e p ite ı b h ü c re le r is e a z a l ta b a k a d a k a ld lğ l iç in b u a d v e r iı

la je n iç in b a ğla m a B ir g lik o p ro te in o la n fıb r o n e k t in k o ı in h ū c re a d h e z y o k i b t f A i ro n e d k c a n t r e böı y g e s iiç e rm e ik o p ro te in d ir i e k s tra s e lū le r b ir g ı n u n d a g ö re v ı

F ib ro

tik

ğlz

Y a la

"

s

a

a

sl

Ço k k a tll k ü b ik e p ite l: O şe

A

k a tll p r iz m

ū re tra

)

D

nu

t

D

(C e v a p

u ğu k a n a ll b o ş ı

ur

e s m o s o m (m a c u la a d h e r e n s ) E p ite ı y a l h ū c re le rin in d e ç o ğu n u n la te ra ım e m b r a n la n b o y u n c a y a m a la r h a ı a rd ı r D e rin in ç o k k a tı d a ğ lı m iş ı l y a s s l e p ite lin d e y a lm z c a b u tip b a ğla n tıg ö rü lū r

9

ç o k k a tlı

A C

a

şa

ğ ıd a k i h ū c re le r d e n

Ebla

o b la s t )A m e ı )S h a rp e y h o c re le ri

l

a

s

t

E ) F ib ro b la s t

Scanned by CamScanner

B ÖL ÜM 1 F ı z y o LO J H Is T O LO J ı y o LÓJ I EM B R ı

!

T e m e i b ilg i d e n tin ta ra fın d a n ü re tilir D Iş te e nam

o

do

n to

b la s t

e na m e

la ņ

e lo

b la s t

A

ld e d ö rt fa r k ı l d o k u d a n o lu ş u r b u n la r d e n tin e łp u tp a v e Þ e ř iō d ò ħtĺū in d ? r m e

Dentinmikten ?

h a s e rt (ç ū n k ü ? h a y o k s e k o ra n o lu p . D jş in e n d lş k ı s m im o lu ş tu ru r D e n tiÐin y a p Is l tip 1 k o lla je n ģiįm iim in o g lik a n la r, fo s fo p ro te in fo s fo lip id v e k a ls iy u m a b a ğlıh id ro k s ia p a tit k ris ta lle r in d e n y a p llrr D e n tin in o rg a n ik m a trik s i o d o n

a

ğn

o lu

şu m u

na ne

de n

In s a n

e n

u ı pa P u lp a

D Iş p u ı p a s ıg e v şe k b ir k o n n e k tif d o k u iç e rir d o n to b la s tı a r fib ro b ı a s tla r k o lla je n fib rille ri v e g lik o z a m in o g lik a n la rd a n o lu ş u r P u lp a y w k s e k o ra n d a v a s kū ı a r iz e d ir P

o

P e ń o d o n tiu m M a k s i[ı e r v e m a n d ib u la r k e m ikle rd e d iş in tu tu n m a s ım s a ğla y a n e le m a n la rıta m m la r B u e le m a n la r s e m e n tu m (d iş in k ö k k ls m in d a d e n tin in

y a p ıs

ı n

da

m

ik r o tu b u ı us

yu m ) S te re o s iı

lu m 9 + 2 m ik ro tu b u lu s a tıs ın d K in o s iı y u m v e fla je ı ç an i k e m r n e s o ı a n o u şa ç irïe r v e h a re k e tib u m ik r o tu b u [u s ra n ü z e rin d e k id a y n e in k o lla n s a ğla r S e n triy o lv e m ito z rı m e kig i h ū c re b ö rū n m e s in d e iş le v g ö re n m ik r o tu b u lu s ı a rd a n o lu ş m u ş o rg a n e lïe rd ir B a z a lc is im s e n triy o lle e ş a ra k o m ş u a p ik a ıs ito p ı u p k in o s iı yu m ı azm a y a p ld a o ı b õ lū m le rin d e y e r le ş m iş tir S te re o s ily u m h a re k e ts iz lu s u n y a n a d a l v e re n u z u n tū rū o ı u p a k tin is m ik ro v iı k e le ti iç e rir ş e k ild e b ir e p ite l h ū c re s in d e b u ïu n n a p ik a ï la r, e n in e k e s itle ri v e h ū c re ïe ra ra s ı b a ğla n h ïa r u z a n tı l ð ü m e k te d ir r g

o ı a b ilir

d ir % 9 6 s l v i c u d u n u n e n s e rt k ls m ı % 1 i o rg a n ik m a te ry e ı de n v e % 3 ü s u da n o lu ş u r In o rg a n ik k o m p o n e n tin ç o ġ u n ı u ğu h ld ro k s ia p a tit k ris ta lle rid ir E n a m e le k to d e rm o ı jin lih ü c re le r ta ra fm d a n ū re tiı ir (d iş in d iğ e r e le m a n la r ım e z o d e rm v e n ö ra ı k re s t k ö k e n lid ir) O rg a n ik k ı s im k o ï la je n iç e rm e z o n u n y e rin e a m e lo g e n in le r v e e n a m e lin le ri iç e r ir E n a m e l m a tr ik s in d e a z s a y ld a a m e lo b la s t b u lu n u r b u h ü c re le rd e u m ç o k m ito k o n d r i b o ıg ra n ü llü e n d o p la z m ik re tik u ı v e g o lg i iç e r irle r

n lg ı s l

B ) K in o s iı yu m C )B a z a l c is im D ) S e n triy o ı E ) M ito z m e k iğ i

tmiı sifiyeái b iL d o k u

d u y a rlld ir v e

e rd e n h a A ş a ğıd a k iı ç a tıs ıĮ £ e ?

24

(C e v a p 25

A

)

A ş a ğ ıd a k iı e r d e n h a n g is i p r o te in ı n d a d o ğr u d a s yo n a şa m a s ı

s e n

te z in in tr a n

s)D N A B )t R N A C ) R ib o z o m D )A m in o a s itle r E )m R N A A

P ro te in s e n te z in in a ş a m a ı d e ö z e u e n m iş tir D N A a rış e kiı tra n s k rip s iy o n d a , d iğe rle r i tra n s la s y o n d a (m R N A d a n p ro te in s e n te z i s ü re c i) iş le v g ö rū r

(C e v a p A )

ū s tü n d e k e m ig e b e n z e r b ir d o k u d u r S e m e n to s itle r ta ra frn d a n ū re tilir ) p e r io d o n ta l ı ig a m e n t (s e m e n tu m u k e m iġ e b a ğla y a n ö z e l b ir k o n n e k tif d o k u d u r) a lv e o la r k e m ik

g in g iv a d ir

ve

W

)

(C e v a p

B

23

d ūz e r d e n h a n g is ı ğ ıd a k iı

A şa

k a s ta r d

k rı p・

7

. .-

ā

s

m

s ito p ı a zm ,

a

..

K a lm o d ü lin d ū z k a s la rd a k a ls iy u m b a ġ la y a n p ro te in d ir B u p ro te in e k a ı s iy u m b a g la n m a s ım iy o z in h a fif z in c ir k a z ı a ktiv e e d e r v e k a s llm a s ū re c in i b a ş ı a tı r D ūz

' i (C e v a p

' '

"

'

' "

.

'

'

"

''".n

bu ı unan

p ro te in s e n te z in in

e v re ı e ri

B)

L I)

P R O T E IN S E N T E Z IN IN E V R E L E R

ı

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

12

L Ü» O

1 F lz y o L O J lH ÏsT O LO J IE M B R Iy o L O J ı

lle

r g tın e

e n z im

r veiç e r ik le r i

L iz o z o m d a

ıııı+

M it o k o n d r id e

I ııı+

i A s iŤ f o s fa t o z , E lo s t a z , k a r b o k s ip e p t d a z h iy a lü r o n id o z D e o k s ir ib o n u kle a z F o s f a t o z k n ö r a m ín id o z r ib o n u le o z A r ils u lfa t a z K o lla je n a z , K a t e p s in , G lik o s id o z M o n o o m in o k s id a z (M A O ), G lu t a m a t d e h id r o g e n a z N A D H d e h ir d r o e n a z s it o k r o m o k s id o z , s ü k s in a t d e h id r o g e n ū z

g

(iç b ü z E n d o p la z m ik R e t ik u lu m d a

28

I ııB

z o r da

)

Gı u k o z 6 fo s fo t o z

mikma

A ş a ğ ıd a ļk ile r d e n ha n gı n d e kl s ı e p ite ı h ü c r e le r ı b a ğı buı a n tı b ı bı r im ı e r in d e u n a n r z a r p r o te in l

ddlt? A ) In te g rin

N

o

k ta d e

) K a d h e r in

C

D e s m o g le in le r d e s m o z o m ïa rd a K a d h e rin le r a ra b a ğ la n h ı a rd a

ı n te g r in le r h e Ko S

n ne

e k t in ı e ı e r

ğ

sm ozo m

E

n

d o te l h ü c re le r i v e lö k o s itı e r ūz

T E R S E L ÜL E R B A

G

ĞL A

e r in

re

Esa

E

a n tıb ö ı ğı g e s l (z

fo

k s iy o

o n u la o c lu

de

n s

)

p ite l h ü c re le r ia ra s ın d a n h e r ik i ã n e y d o ğ r u m a d d e g e ç iş in i e n e lı g e m e kte d ir G e ç ir g e n o l m a y a n b a ğ la n tıı a rd ı r E n y ü z e y d e b u lu n a n h ū c re b a ğ la n tıs ıd ır v e b a n t ş e k lin d e h ü c r e i t y am am en sa k i h ū c re a ra s in d a k ita m iliş k i i s a la r e ra r ı ğ y n s ık ıb a ğ ı d ir (T U S N is a n 9 0 ) sie k ı

A

ra

sa s

ba

n

H ū c re y is a ra r fik r in i v e r ir (M na

n u e

ğ la n tıb õ lg e s l (z o n u la

şm

a z

ve e m

) Ön e m

ko

a

ra

(m

e m

b ra

m n s

ito p fa z m ik

o lm a s rd rr

a c u la a

dhe

re n s

)

dhe

re n s

)

m ş u h ū c r e le r in b irb irin e b a ı ğ a n d rğ l b ra n la n n d lş y ū z le ri b ïr b ir le ri ile k a y li b ir ö z e lliği ÇņlFiy id a a l i qt n İç e !e n

ju

p

n c

tio n ı a r

a ra c

ig e

(n e x

u s

)

ka ı p k a s r v e le n s d e n iz o le e d ile b ilir K a ld k a ş ! ra s ı n d a e n ç g k b u lu n a n s ik r b a ĝ la tr n ş ę k ri ( T U S N is a n 9 7 ) H ü c r e d e n h ü c re y ę e le k tr ik s e lile tim i s a ã la v a r B a ğ lą n h y a e ila n d ir H ū c re le r a ra s l b a l t ğan r b ö lg e s in d e ș o n l a r iç e r ir (T U S E lü l'9 5 E s a s ) y g ō re v ih ū c re īe r a ra s ıb ilg i ile tim i ile ilg ilid ir B u n u iy o n v e h o r m o n a llş v e riş i ile y a p a r K o m u m e m b ra n la r a ra s m ş d a iy o n v e s u g e ç iş in e iz in v e r ir T U S N is a n ' 9 5 ( )

N T IL A R

M e m b ra n k a lin lrğ l b o y u n c a lip id ta b a k a s ıl in e ö ç g m ū lü o la n v e y a h ü c re m e m b ra m n d a n lk m h a ç y p a b ile n le r in te g r a ıp r o te in ı e r v e m e m b ra n i in e ç g irm e y ip y ū z e y e g e v ş e k ç e b a ğ la n a n ïa r is e p e r ife r a l p r o te in le rd ir

S ık ıb a

ş

r

h o ç re le ri a

za n

z a r d ir

a

K

de

S ito p la z m a y l d lş a n d a n ç e v re [e e n in c e y s y a p ls m i lip id le r (fo s fo [ip id le r v e k o [e s te ro l) p ro te in le r v e a lig o s a k k a ritle r o tu tu r u r P la z m a ş m e m b ra m h ü c re iç in d e v e d lş in d a m a d d e le r in e i i g çş iç in s e ç ic i b ĺr b a r iy e r g ö r e v i y a p a r A r ıc a ü z e r i d n e y ö z e l ta ş ıy ıc ıv e fo n k s iy o n d ü z e n le ic i a rla r t a ş ır y y p P ro te in m o le k ü lle r i m e m b ra n m o le k ü lle r in in a ş lk ya kı % 5 0 s in i o lu ş tu ru r v e b u n ta r m e m b ra n d a ik i e k ild e ş b u lu n u rla r b ir

(M

oz o m

p la k la

n s

u

la r d a

is e k a r b o n h id ra t y a p rs in d a k i lig a n d la n h ü c re g ö ç ü n ū d ū z e n ı e ye n a d e z yo n m o

ı e k ü lle r id ir b u lu n u rïa r

H üc

id e

k s in ı e r n e k s u s la rd a b u lu n a n p ro te in le r d ir

a r a c r[l ly la

IN

m

s m

) tu tu n m

H ū c re y ü z e y in d e d is k ş e k lin d e b ir y a p ld lr K o m u ş h ü c re n in y ū z e y in d e k i b u n a ö z d e ş b ir y a p l ile b a ğla n h k u a r D e r in in ç o k k a tll y a s s ı e p ite lin d e y a ı n ı zc a d e s m o z o m tip l b a ğ ı a n tı b u ı u n u r

)K o n n e

E

◆ a n ïa n n d e

y ü z e y in d e

(C 29

ev a

p D)

A ş a ğ ıd a k i " h ū c re y a p ıs a l ö z e lı iğ i fo n k s iy o n iliş k is i" e şı e ş tir m e le r in d e n h a n g is i u y g u n d e ğ iı ç!į r ? A

B

) K o n tra k til N a m a n la r k a s h ü c r e s i ) ly i g e liş m iş g ra n ū ı ı ū e n d p o la z m a G

lg i p ro te in s a ı ıla a n h ü g y c re C ) ly i g e liş m iş d ü z ü z lü e ndo pı y azm a ra c iğe r h ū c r e s i D ) D ū z e n li u z u n m ik r o v uı u s la r ba

re

tik u lu

m u

ve

o

Ï Ï

''

"

re

tik u lu

ğ ırs a k

m

a

u

ka

b s o rp tif

t ' '"

g u n e r itr o s it qm o ı k a s rlm a a k tin v e m i o z in in e tk i y le ş im iy le g e r e k l i e ş r p r o te in s a l rl ç g a y a n h ü c re le rd e ä k ro m a tin d e n z e n g in g e k ir d e k iy i g e liş m iş G E R v e G o lg i m ito k o n d r i y o n la r v e s a lg t g r a n ü lle r i b u lu n u r K a ra c lğ e r h ū c re l i e r g lik o je n v e li id m e ta b o liz m a s l v e p d e to k s ifik a s o n i le y ş v le r in d e n ö tū r ü iy ig e li m i d ü z y ū z ş ş IŪ e n d o p la z m a r ik e u lu m u n a s a h i tir B a p ğ ırs a ğ rn e m ilim y a p a n (a b s o rp tiņ h ū c r e le i d r n e u z u n p a r a le ld ū z e n le n m iş m ik ro v illu s l a r v a r d ir E r itro s it ö n c ū lle ri h e m o g lo b in s e n te z ii in r ib o z o m la r d a n z ç e n g in d ir G e n e re ç e ritro s itı k a rş llrk g e le n re tik ū l o s itle rd e k i r ib o z o m a l R N A k a [m trla n P a rla k k re z ilv iy o le b o a s l il e g ö s te r iı y e re k b u h ü c re le rin n

s

de

Scanned by CamScanner

Ë

H Oc R E v E D O KU H ı sT o L o J ïs lB ÐL O n 1 d ilm e s is a ğla m r O lg u n e r ı tro s ı tle rd e h ü c re z a r ı is k e le ti d ış ın d a h e r h a n g ıb ir o r a n e ıb l u u n m az g R e tik ū lo s itle r o lg u n la ş irk e n m ite k o n d rile rin i rib o z o m la n m v e p e k ç o k s to p la z m a e n z im in i k a b e d e rï e r y rt e ayı

ve

sa

a r d a n h a n g is in in 3 0 A ş a ğ ıd a k i o r g a n ı ıe p ite ı b u lu n u r ? ro s ily a ı

A

ta

e tra

iz le n e n ö rtü ö m e kı e r ta b lo d a ö z e tle n m iş tir

d id im is ' te y a la E pı b u lu n u r

ncl

v e o lı e r d e s ü r fa k ta n 31 A ı d a k iı e rd ◆ M iș id ia

e

p ite litü r le rin e ä n e m li

ı s te ç o k k a tı

s a

ı g ıla y a

n

j

a

)T ip I p n õ m o s it a ra h ū c re s i )C ı

/

E )G

re o s

ily a ll

e

lp n õ m T ip ı

B

h û c re [e ri

os

o s

a nn

h ü c re le r i

e ri m y e lin iz a s y o n u S c h w a n n h ü c re ı d a n g e rç e kle ş tir ilir k e n S S S d e k im iy e lin iz a s y o n o lig o d e n d ro s itte r ta ra fin d a n g e rç e k 【 e ş tìrilir

is e

(C e v a p

p ite l

C

re

Tip i a ş a

)B o w

m a n

)

■ 彐 S c h m id t L o n t e r m a n n y¢ ı klorı i n k ılıft a g ö r ü ı SCbâiin e n k e s ín t i a lo n la n d ï r h ü c r e ïe r in in z o r lo n k k m iy e ljn k llıfın ı T w s it o p la z m a oı u ş tu r u r ke n o r a d a ış k lo r ın o lu ş u m u n a b ö lü m ı k i i l er n n a m o s ıb u ya r ı n e d e n o tu r

ğı

? D

o

üc

h ū c re s i

b le t h ü c re s i

T ip lıp n ö m o s itle r s ū rfa k ta n s a lg ila y a n h ü c re le rd ir T ip I p n ö m o s itle r is e k a n h a v a b a riy e rin e k a tl[irı a r

(C e v a p

r?

r a fin

(C e v a p B )

II p n ö m

Qn ç V

P e rife rik s in irle rin

e sa n e

Çe ş itlio rg a n la rla rd a

C

e tr a

w

) E p a n d im

E )s c h w

E ) Üre

A

n s is te m in d e k i a k s o n la r ı iy e ı ijïü w ra n h a in k m

D ) M ik ro g liy a

y a p ıs m d

) K o n ju n k tiv a

C )M

tra l s in ir

n

re ı e ye n m

13

g A s tro s itle r ćJeł eł eł e n d ro s itle r L

(C e v a p E )

A

34

1

itin d iğe r a d la n n ıd a b ilm e m iz g e r e k ir T ip a lv e o la r h ū c re - S e p ta l h ü c re

it= B ū y ü k

A ş a ğ ı? k L s e g e n e k le rd e n J a ņ g įs b d e y e h ū c re ı h e p s i m ito z ile çoalma y e te e r in s a h ip tir ?

35

b

ı a B

ì

)

P ro

m

s

u

r

an a ı

n e

ğ in e

MiyelŁ

iy e ïo s it M iy e ïo s it Ço m a k Ço m a k N ö tro fil

etamiyeï osit / r r ro m

p ite l a ş a

32

ğ ıd a k i o

a rd a n rg a n ı

ha n gi

B ö b re kle r T 1 2 L 3 h iz a s in d a y e rle ş m iş reļ roDiï oneĵ l A rte rle r i d ire k a o rta d a n ç lk a r B ö b re k tu it k ū b o id a ıe p ite l iç e r ir O v a ry u m y ū z e y b ı a s l bu u s a r d e b a s it k ū b o i e p ite li v e tiro id i fo lik ü lū n d e k i e p ite lin ! !! l z d a ï e p ite l o ld u ğu n u d a h a tir a y ım r o rg a n ïa rd ı

(C e v a p

iy e lo s it Ço m a k N ö tro fil E ) M iy e ïa b la s t p r o m iy e lo s it Ço m a k M iy e lo s ite r s e r id e m ito tik ç o ğa lm a m iy e lo s itte n k a y b o lu r

s o n ra

e r in is e g ö ç e tm e y e te n e k le ria rta r O lg u n la ş a n n ö tro filı M iy e lo b la s tta n a lg u n n ä tro fil y a p im i 8 1 0 g ü n s ü re r G ra n ü lo s itle rin y a n ö m rū 6 10 s a a ttir O lg u n la ş m ış n ö t ro fille r p e rife rik k a n d o la ş im in d a k in ö tro fil h a v u z u n a v e p o s t k a p ille r v e n ü lle rin d u v a rla rın a tu tu n d u k la n m a riin a ı n ä tro fil h a v u z u n a d a ğ llir la r

{C e v a p

A)

D)

ı 3 3 A ş a ğ ıd a b e lir tile n h ü c re o rg a n e lle r in d e n h a n g is n i ? ť k ı e i e r e t e z n l ş s e o d b i ç g d e , s te ro y

) D ū z y ü z lü e n d o p la z m a re tik u ïu m u ) L iz o z o m la r C ) G o lg i c is im c iği D ) P e ro k s iz o m la r um E ) G ra n ü le r e n d o p la z m ik re tik u ı k K a ra c iğe r v e s te ro id o je n ik d o k u la rd a (A d re n a lk o rte s A

B

h ü c re ı e ri)

s te ro

id b iy o

i b u d o k u la rd a k i h ü c re n d o p la z m ik re tik u lu m u v e

s e n te z

e r )e ı e r in d ü z y ü z lü (a g ra n ü ı i m ito k o n d riy o n la rJn d a g e rç e kle ş r

{C e v a p A )

3 6 T e kw a

şa

ğ

da ı

r ife r a l s in ir lifin i s a r a k iı e r d e n h a n g is id ir 7

n

ba ğ do ku

ıB a z a ııa m E ) S c hw

P e r ife rik

s in irı er m

k rlıfla n y la

[lr s a rı

n

ö r iy u m

:

P e r in ö r iy u m

E p in ö riy u

(C e v a p

B

m

k ıı fı ı

E n d o n ö riy u m

) P e rin ö riy u m c ) E p in ö ń y u m

A

E n do

s u

ann

in a

h ū c re s i

iy e lin k lı rfı n d lş ı n d a b a ğ d o ku s u Bunı ar

iti ç e v re ı T e k bir ı er B ir g ru p lift ç e v re le r

:

T üm

s in

in çe v re le r

)

Scanned by CamScanner

14

M1FızyoLO j[H Is T ÓLo Ĵ IE M e R ıy o Lo ĵ ı ı

M

■ コ

a tr ik s

ba şı k ıy a p ıd a ı ca ı

1 G lik o z a

n d o n õ r i yu m T e k t e k a k so n ıar ı s a r a n b o ğ d o ku s u d u r

i nc e

e r i fer i k s i ni rl er i e

P

G ïik o z a m in o g lik a n la r a m o r f a r a m a d d e d e k is u y u n he m e n h e m e n ta m a m ı n ı n tu tu [m a s in d a n s o ru m

G lik o z a m in o g lik a n la r s u d a e riy e n b ir o k ç b a ğ d o k u s u iç in e d iffū z y o n u n u s a ğla r G lik o z a m in o g ı ik a

s a ro r

fa tlıg lik o 1 Sūı

D

e rm a ta n s

K

e ra ta n s

H

e

æ

éi M

in ı e r

am

B

ik ro tu b o lı e r

D

E ) P o r in le N ū k le

e m

b ra

n

n ıd e s te

te

p ro kı e m

e

) A k tin ) ş a p e ro n la r

a

iç e rir

Çe k ird e k z a n ye

r a la n

m o rf m ta rd a b u

A

la K

in

m

ko

u n ç e k ird e kç ik

N

ū k le

o

a

iki p a ra le lū n it z a r v e b u n la n n a e r s is te m a d a n o lu ş m u ş tu

ru m

(L a

z a rı

m

in A

ç e k ird e k iç z a s lm s a ğ la r )

ro m a

p la z

B

a n m

C de

n o lu

d e s te k le y e

şa re

m a

yi

N ü k le

(C e v a p

ns a n d a

da

ra s m r

n ı a r

n

do

lig a m

n

d e rm is )

ent

ü lfa t (karaciğe d a la k )

in o g lik a

za m

n la r

a

d d e d e ki s Iv I d o k u stvrsldıP õde m o ı uu r

a to ı o ik

j d u ru m

sı v l a rta r v e

n n

r a m a d d e n in h iy a lü ro n ik a s itle b ir b ir in e b a l ğ a n m lş G A G p ro te o g lik a n ç a tls l b a k te r ile r in in v a z o n u na y m e k a n ik e n g e ıo lu ş tu ru r

(C e v a p ū k le

k y a p ls

o

*

az pı

m a

bu ı u n

)

e r

tin

en

C

lm

ur

bū yük

çe k i rd e k ç a p l an s p i na l ga n g l iy o n la r d a v e o o s it d e b u lu n u r B a z l h ū c re le rd e ik i ç e k ir d e ğ e r a s tla n a b ilir (ö r K a ra c iġ e r, d e ğ iş ic i e p ite l h ü c re le ri) A

ik a gı

A

Çe k ird e k ç ik ı

y n lır

a

G lik o p ro te in le rd e n e n õ n e m li ik is i fib r o n e k tin v e l a in in d ir T O m ö r h ū c re le r in in m a tr ik s e a l m a s in d y p ş a e tk ilid irle r

r

p e rin ü kle k te

Çe k ir d e Çe k ird e k

'

o

ū lfa t (te

ik o gı

ı z

in

2 'y e

m

Çe kird e k z a rı k ro m

'

d d e n in

H iy a ı o ro n ik a s it (s n o v iy a l s ıv I k ï k rr d a k ): B u ta b a k a b a k te riy e l in v a z y o n a k a rş l k o ru u y c u ro l o yn a r

k

u s

'

m a

ū lfa t

ra n s

2 S ū lfa ts A ş a ğ ıd a k l p r o te in le r d e n h a n is ım g in le r in e b a ğı an ı r v e çe kı rd e k ı ç zan ı ç in is k e le t g ö r e v ıg ö r llr ?

lu d u ,

4 s ü lfa t (H iy a lin v e e ı a s tik k lk ï rd k a ) 6 s ūı fa t

K o n d ro itin

pa

n ı a r

za m

K o n d ro itin

1

37

r

ı$t a n

d

n

te ş e k k ü ıe d e

n

n

2 G lik o p ro te in

e H n õ r į yu m B i r g r u e l ift ( fos i kü ıü) s a r a n b a ğ d o ku s u k ıllf ıd lp B ir b ir ı e r įy le bailontı ı ı b e n z e r i ö z e l p e r in ö r iy a l m iy o fib r o b ı ost h ü c r e le r iç e r ir Çe v r e iı e o ks o n ı o r o ra s m da k o r u y u c u b ir e n g e l o lu ş t u r u r

p ınö r ıyu m

in o g lik a

m

)

V i c u n o e n f a z ia b u lu n a ko n d r o ı t in s đf a rh p

*

E h h e te

*

E h k ıs a l¢o n d r o it ln

m

je n

6 4 6 ke

z in c ir e s

ū lf o Ħ lp

l M X W *

so

ro

g lik o

n

tn n

s

zam

in o g fik a n

ū lf o Ħ ır

h ïp

g lik o z m

,

ik o z a m in o g lik a n gı

in o g ı ik a

ora

ı na

d d e s 细心e h e p a r o n

4

sa

fa r

fo sūı

n

t

ı sı b a k te r ı n v y e ıı

A

»

az

n a

屋园■■

La m ı n in

æ E

yo

) K o lla je n

M%Æ

"

KOndotin tip I

H l por o n M a tr lk s ; ş e k ils lz h o m o je n d ir 八◆ o r f m a d d e te z le n ı r

(m

6

t e n d o n lig a m

«a m

o rf) re n

a trik s

k s iz ı ib r ils lz

a s tı a r 》lib ro b ı

sa

yda

m

ve

o ı an ı k

sa

e n

s ? fo t v e t d e r m is t e

fa t

b u lu n u r

k o r o c iŝ iė r

h iya Jin

de

,

rı no

ve

to n

d a la k ' t o

e lo s t ik

s ū lfa

t

y o yg m

ta ra fn d a n s e n

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

困 巳

)巴 っ 确

刀 の

の 図

コ 溪

芸 コ 亡 にリ 目耳 個コ く 芸 旧 口 し っ

仁 で

ミ の

三口己 個の こ 名

)

い 芸 园

e

瀾 個

0

C

の じ ぶ ヱ の

己 旧の 名 己)コ リ コ 骊

の に

n )01の の 刁

口 個 図

ロ 芸 の 心

圧 口 し

树 办

。 .

の ) ロの 。건 . .

.

. . 。

, 。

划 囹

の ン

闲 人0困 己

の で 匕

リ 办

個 ニ個 其

刀 芸

己 口ー 芸

己 コ コ ーの 加の の

の ロ名 リ 口 ロ い 二

) に

の ロ

だ の

ロ コ ーコ 芸 ー 刁 ) の コ

口 刁)の ロ

N Cm

.

.

.)

コ 加 ー 旬 口

a C

っ ひ口 カ

の に 囝

の ?

N 囹

夢医ぷ 田

) に の ロ 同 ニ ココ 。

)

)

リ 阴

)

の 図コ よ 芸の しN

N

U

e8

任ヱ 树の 国

人 個 二 個

こ 罔

川 口 芸ニ コ

5

ヱ しニ コ コC 侧

U

コ 同 づ コ個 )芸 の

0

に の

の リ 确

门 リm)

m

)

の に

区 。

口 しビ コ

. .

.

芸 困

Wに 個Eひ 仁。 训

n e

a

卫 コ 每 卫 っ 個の ン) a

旧 刀

)

C 0 >)

巴じ

>

の 刁

コ 卫 国 カ ヱ

>

ン ン

M)

任刀E

D

@心 芸

MW mM

Dヨ ぼっ

ÑU >

n丽 근 じ

区芸e8 Ļっ 芸

)口 ひ

じ ヱ コ

己 コ 巳名 创

?N

ミ ぱC M

a n

。 。

。 。 。

)

m

N の

ぱ の任 ㈹ 每

リ 呐

@

ピ 困

の 确

刀 口 卫の 呐

カ ロ

口 島

0 0

Ų

己 田筘 瞿 図

呂に汇 っ 心 口口 刁

留 山

ロ 区 の

碧寥

カ 困 ロ コ

コ )m任 芸

ビ コ)

の 甚圧の 刀

) 口

Wコ 呐

コ 心

口 芸 に コ 刁の 你

ミ 口

カ 圆

芸 じ

個 闷? し

レ 刀N

囹 口 の

)個 コ コ

刀 ロ 名 客口 越)节 ニ

口 困 ぷじ 阳

)

门 心

の 困台 刁己 の

曾 芦

% ロ コ 樹

C

U

ヌn

Scanned by CamScanner

s IB ÖL ÛM sT O LO J Ĺ H ÜC R E v E D O K U H ı

& 44

p e r ife r a ı a n k ıiıfı

s i n i u i n i l e a ım L m y e l i n

o

V i c u tta k is in ü z o id le r in b ü y ü k b ir k ıs m ı k a ra c iğe h k e m ik e rd e iğin d e k i s in ü z o id ı illğ i v e d a la kta b u lu n u r K e m ik iı i d le ri o i ü z n ı s in b a z a l m e m b ra n y a p ıs r b u lu n m a z D a a ğ a is e d e v a m lıltk g ö s te rm e y e n b ir b a z a l m e m b ra n ı d e s te k le n m iş tir ı n d a s in u z o id b u lu n m a z s ke ı e t ka s ı s o m a tik k a p ille r ı e r v a r d ir

l

n ı

e r e z e n ş im a l h ü c r e ı e r C )N ĉ)ra ıh ü c r e ı E ) N ö ro e p ı y

A )M

in k ıı fı ı a n n ö ra ı k re s tte n g e liş e n e m m a v e m iy e ı N ö r iı e rin in o ı u ş tu r d u ğu y a p ı ı a rd ı S c h w a n n h ü c re ı r B u hūc e r v e p e r ife ra ıs in ir le rin re te r p e rife re d o ğ ru g ö ç e d e rı ı e r in e tr a fin ıs a ra r ı a r o lu ş tu rd u ğu fib riı

(C e v a p

(C

e v a

47

D)

A

A ş a ğ ıd a k i o b la n g a ta d

) N ů k le u s e u s B ) N ū kı e u s C )N ü k ı e us D )N ū kı e us E )N ū kı

A

e u N ū kı

s a

a

ya

bdu

da

ha

n

ı iv a to r iu

bdu

e

g is i

m e

d

u

In d e v h ū c

r e le

u s c u n e a tu s » F a s ik u ı ) L is s a u e r tra k tu s u

k tu s

ll

p in o ta la m ik u s k o r tik o s p in a lis la te

s

k tu

s

k tu

s s

p in o s e

re

lis

ra

b e lı a ris d o

rs a

ı is

ra k tq ş k o r tiķ o s p in a lis la te ra lis B e tz in d e v h ū c r e le r in d e n ç lk a n a k s o n la r iç e ñ ľ B e tz in d e v p ir a m id a ı h ū c re le ri p re s e n tra l g iru s v e a n te r io r p a r a s e n tr a ı a ra k lo b ū ld e b u lu n u rı a r B u h ü c re ï e r 1 M o to r n ö ro n o ı

T

u s

h ip o g ı o ssu s iv a ń u s in fe r io o ı s a

n

e tz

ce n s

b ig u

a m

c e n s

o ir i e n Ozoı

4 6 Ss in ū z

w

)

p B

A ş a ğ ıd a k i y o ı ı a r d a n h a n g is i B r in d e n ç ık a n a k s o n ı a n W B

45

ı 17

s

po

n s ta

r

ye

?

ra lı r

n ı m

ı aya

n c

a

d la n d ırılir ı a r A ks o

m o to r

C

l

V C iy ıta

r

in fe r io

.

LC

(C

ūm ı le h a n g is iid d ir ?

48

e v a

p D

m o to r

a n n ı

ön bo yn

a s in a p s a rı ) n ö ro n ı

u z

d a y e rı e ş m iş 2

ya pa

r

) d u r7

S

e

A

a r ı d a n b a ğ lm s ız d ir ı ik ü le r k a n a ı )F o ı ı b a z a ıh ü c r e le ri e ń n i d ö ş e y e n te k ta b a k a ı ) Lū m e n ı

B

ba

(a

s e

öz b e

z

l

e r i a rta r k tiv ite ı rı m a

E )V i c u ţs ı n ls ı n ı

ko

n tro

ı ū n de

g

ce va

u

p

olark

k ça ö n

e m

se

bu

m

lid irs

ı n

U T 四国自白■

ı N T E G R IN L E R

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

1:

s ÖL ÛM H O c R E v E D ÓK U H isT o Lo J is ı

53

55

A ) T ra

nsm em

b ra

iy

e

n

b ö lū n

m

e

iç ln

a

şa

ha

ğ ld a k ile r d e n

19

g ls l

n

p ro te in le ri

D ) K o le s te rg ı er E ) F o s fo lip id ı

e k ro m o z o m s a y is r y a n y a in e r ) I M a y o z b ö lü n m e iı m az D ) I M a y o z d a k i in te rfa z d a D N A re p lik a s y o n u o ı E ) I M a y o z s o n u c u n d a D N A d ip lo id d ir

C

ı e kū ı e r , h id ro fiı ìk v e h id ro fo b ik k ls rm la r m fip a tik m o ı ı e rd ir H ū c re m e m b ra n ı iç e re n m o le k ū ı b u m o le n da k ū lle rin h id ro fo b ik k ts rm la n b ila y e r h ū c re ta b a k a s m in h id ro fo b ik k rs m in d a ç ö z ü n ū r k e n h id ro filik k ls ım la n is e h o c re iç in d e k i v e y a d rş in d a k i s u iç e rs in d e ç ö z ü n ū r le r e r ) T ra n s m e m b ra n p ro te in le r i fo s fo li id (H a re k e tlid irı p ik o lip id le r v e k o le s te ro l a m fip a tik m o le k ü lle rd ir le r g ı Y a ğ a s itle ń o ld u k ç a h id ro fo b ik m o le k ü lle rd ir v e h ü c re

A

za n

m y a p ıs in a k a tlı

s a y i sï k u ş a k t an k u d e d i pl oi d kr om o z o m ş a ğa s a b it o la ra k a k ta n lrr r om o z o m sa y i ıar i n】n sa b i t ol ma s l içi n eş e y hü c r ele rin in g e ç irm iş o ld u ğ u b ö lü n m e d ir

ö l ūn m e

ıM

a

yo

i toz d a k i gi bi pr of az , e o lu ş u r

a z la r

r

(C e v a p B ) 54

M

em

b

z

tra

n s

p o rt p r

g

iı e iı g ili o la

ra

k

a

n a f az

tel of az d

ve

lep t on e n , i go t en , a k i ten , i pl ot en i i b a lt e v re le re a y n lir g

of az

z is

ra n

t af az ,

an

i ak i ne -

,

d a s e n tro m e r e ş le n m e z o z s o n u n d a e r ke k t e 2 tan e s p e r mo t os i t I I, u şu r d iş id e is e b ir o o s it II v e b ir I k u tu p c is im c iği o ı ha a f s ı n a r e r f z s i i i t e l of az ı m i toz l ar ar as ï nd a k ki sa b A

şa

n a fa z

. a

ğ l d a k i ı

y

iz le r u

C )N D

a

K A TP

) B ir ç o k

az

m e m

k a ty o

b ra

n

n

tra

n

n s

p ro te in i y a p ıs in d a d ir la r tra n s p o rt M e m b ra n E) e r a m fip a tik tir ı

p ro te in le ń n in

ç o ğu

E r itro s lt b a n t III p ro te in i iy o n tra n s p o r tu iç in h id ro filik b ir o lu k iç e re n v e b ik a r b o n a t tra n s p o r tu n d a g ö re v li b ir H A T P az , A TP de m e m b ra n tra n s p o r t p ro te in id ir N a iç in d e k i v e d lş in h ü k c re l l a ra k i a n i u d e p o la n a n e n e r iy a n n ï d ü z e n ïe y e n v e d a k i y ū z e y p o ta n s iy e l fa r k llllk ı k a ty o n tra n s p o r tu n d a g ö re v li b ir e n z im d ir M e m b ra n tik tir p ro te in le rin in b ir ç o ğ u a m fip a

In te g r in b e n z e r i b a z ı tr a n s m e m b r a n p ro te in le r i, k e k ild e tū m m e m b ra m b ir u ç ta n d iğe r u c a k a p la y a c a ş in h ü c re ï i r e t n e o B r u i i t r p m e m b ra n iç e r s in e y e r le ş m ş l e b ile n h id ro filik i e tk i l e e i u s d k ş a d rn r k i v e ig in d e ş fo s fo lip id le r in h id ro fo b ik u ç la n b u lu n m a k ta d ir A y n c a i d h ro fo b ik k ts im la r ı d a b u i l b e n k ts im la n ile e tk ile ş e d k t r lu n m a a ı k t ln v e la m in in g ib i e k s tra s e llü le r e m b ra n re s e p tö rü g ö re m a tr ik s m o le k ü lle r i iç in b ir m t k r a s e llü le r fib ro n e ktin v e s e v i g ö rm e k te d ir In te g rin s in ı s a ġ la y a n b ir p ro le l a m n a b a i l e re h üc ğ la m in in in o r tu n u s in d ir F ib r o n e k tin , t r a n s m e m b r a n a l tra n p s a ğ la m a z

ı flb r o n te g r in ,

n e

e

DN

A

rep [ ika s y o n

u

o l ma z .

o z b ö l ün m e i le k r om o z o m s a y i st y a r ıya i ne r D N A is e 2 n m ik ta n n d a d ir Y a n i h e p lo id k ro m o z o m ta rd a n ik i k o p y a b u lu n u r

id ir p o rtu n d a g ö re v ı s p o r t p r o te in i tra n s m e m b ra n

tra

de v r es i nd

i nt er faz

. a

ı l M

a

yo

y

z

r

of az ,

e t af az ,

o lu

şu r

I.

a y

k ro m

oz d a

oz o m

z a t en sa

n a f az

ha p

ve

t el of az

l oi d kr om

y is ıte k ra n d a ho m o

r

ya

r iy a

l og kr o m a y o z so n u ld lğrn d a n k ro m o z o m re le re d a ğ ı fa k a t D N A m ik ta r ıy a rıy a in e r

I.

(C e v a p 56

.

A

k t sıml

o z om

in

ol

ar

ınd

du ğ u n

d

an an

m e z

o zom sa

hü c -

ya r ılan

y ıs l y in

e a

y m k a lir

)

i b r a n y a p ıs ın ın s ıv l m o z a ik m o d e ı e ıö z e ı ı n b irç o k y a p ls a L v e l o n lts iw a rı ha n gı s ı e rd e n ik le r in i a ç ık la m a k ta d ır A ş a ğ ıd a k iı ı ı lıo ı i iı a ra k v a n ı ı e ı §tıť ? s ı v ım o z a ik m o d e ı gı P la z m m e m

m e m

a

b ra

n

B

) F o s fo lip id le r iki ta b a k a ş e k lin d e b u lu n u rla r ) In tra m e m b ra n ö z p ro te ìn le r d e n iz d e y ü z e n

D

)M

A

a ys e ş m iş le rd ir b e rg ie r ş e k lin d e y e rı C ) P la z m a m e m b ra m o p ik a ıd ü z le m i ū z e rin d e k i in tra m e m b ra n ö z p a rtik ü lle r ç o k a z h a re k e t k a b iliy e tin e sa

se

h ip tir e m

b ra

ı lū le

n

p ro te in le rin in h id ro filik k ıs ım la n d o ğru u z a m rla r

e

k s tra

r m a trik s e

e ri iç e rs in d e k i h id ro fo b ik a m in o a e m b ra n p ro te in ı ip id le r in h id ro fo b ik k ıs im la r ıiı itte r fo s fo ı e ç o k s lk ı b ir iı iş k i içe r s in d e d irle r

E )M s

(C e v a p

A

)

Scanned by CamScanner

g įL ü m

20

1 F Iz y o L O J I H Is T O L C U ıE M B R Iy o L O J Ï

i

M

b ra

y a p ls lm n s Iv I m o z a ik y a p ıs r m a d e lin d e y e r b ra n p ro te in ı e r i m e m b ra n iç e ris ín d e o ld u k ç a h a re k e tı id irı e r S a d e c e e p ite l h ü c r e le r in d e b u lu n a n s ik r b a ğı a n tıla r a p ik a l v e la te ra l y o z a r a s ï n d a p ro te in ïe r in y e r d e ğiş tir m e s in l ö n le rle r e m

n

K e ta n c is im c iğ i a n a O r ü n ü o la n H M G C oA se n te y a p a n e n z im le r m ito k o n d r iy o n m a trik s in d e v e s i to z o rd t b u lu n u r K o le s te r o l s e n te z in in ife r i a a m a la n is e ş dü y ü z lü e n d o p la z m a re tik u lu m u n d a g e r ç e k ï e ir ş

a ı a n m e m

(C

ev a

p C

(C e v

)

59

A d o p t in K la t r in b o ğï o y o n p r o t e in

k a p lık e s e c ik le r d e k ı a t r in i z a

H

e n

d o p la

z m

E )G

r a n ü ïe r e n d o p la z m ik ı a rı a b irb irin e b a ġ ı ıı a m

ra n

dr

ü le

d

tik u lu m k is a tü b ū ı e r ya p lle r b ir y a p r iç e r ir

re e

k p ro

ra n

ü le r e n d o p la z m ik r e tik u lu m

se

gm

58

e n

u ı u n u r?

p A

)

Hangi d ir ?

e n z im

k o le

s

A

)G

lik o z il tr a

n s fe ra z

B

)H

M G C

re

o

A

te

ro

l b iy o

s e n

te

z in

de

g ö re

v

ı i

d u k ta z

) G lu k o z 6 fo s fa ta z D )H M G C oA E ) S ito k ro m P 4 5 0 C

ı

E

n

a

d

d o p la z m ik re tik u ı u m d a k o le s te r o l s e n te z in d e irk H M G C o A o lu tu r u lm a s rd rr S it d e v e m ito ş o zo ı k o n d r iy o n d a b u lu n a n H M G C o A e n d o p la z m ik re tik u lu m iç e r is in d e b u lu n a n H M G C o A r e d u k ta z e n z im i ile m e v a lo n ik a s id e d ö n ü tū r ü ı or ş

(C 61

e v a

[m

p B

)

A §a ğ ıd a k i e n z ı m ı e rd e n ha n g ı s i e m ito k o n d r iy o n z a n n d a b u lu n u r ?

) S ü k s in a t d e h id r o g e n a z ) D N A p o lim e ra z C )Y a ğ a s id i o k s id a s o y nu e D ) M o n o a m in o o k s id a z E ) ls o s itr a t d e h id r o e g naz

s a s

o

ı a ra k d ı ş

A

B

ì

H

a n g ı s ım ito k o te z ı e n ı rT

n

d r iy o

A

)G

C

) G l u k o z fo s fa ta z

lik o

e v a

60

o

G

p D

ı g i c is lm c iğ in d e b

V i c u tta p ro te in s e n te z i e n d o p ı a z m ik r e tik u ru m d a r v e G o lg i a p a ra tu s u n d a s o n la m r Ço ğ u p r o te in in y a p rs in d a k o m p le k s ş e k e r z in c ir le r i b u ı u n u r B u ş e ke r z in c ir le r i G o ı g i a y g rh n d a b ir G o lg i m e m b r a n e n z im i o la n g ı u k o z il tra n s fe r a z ta r a fin d a n s a ğ ï a n ï r Y e n i se n te z ı e n e n g lik o p ro te in ı e r d e G o ïg i c is im c iğ in is e k re tu v a r g ra n ü lle r ï e te rk e d e r

e le

o ı a ra

e va

o

b a ş la

(C

b ir b ir in e k is a tü b ū le r tle r le b a ğ lr la m e ı le r b ir y a p r iç e r ir B u la m e ı le r y a p l ü z e rin d e y e r a la n r ib o z o m la r e n d o p la z m ik re tik u le r m e m b r a n a r ib o fo r in a d l v e rile n r ib o z o m b a ğ la y ic t p ro te in ı e r ïe b a ğ la n m iş tir S e llü le r d e to k s ifik a s y o n k ü ç {tk le r in m e ta b o liz a s y o n u li id v e s te m o le k ü ı ro id s e n te z i p a g ra n ü le r e n d o p la z m ik r e tik u lu m u n g ö re v id ir

{C

G

) G lik o z iï tra n s fe ra z ) H M G C o A re d u k ta z C )G ı u k o z 6 fo s fa ta z D ) H M G C o A s e n ta z E ) S ito k r o m P 4 5 0

p la z m ik r e tik u lu m ü z e r in d e r ib o z o m k tro n y o g u n p a r tik ü lle r i e r e n v e e sa s ç te in s e n te z in d e g ö re v ïi b ir h ū c re e le m a n rd ir

r e n

v e rile n

n z im

ik

G ra n ū ı e r e n d o p la z m ik re tik u ı u m r ib o z o m a d l v e ri ı e n e le k tro n d e n s p a r tik ü lle r i e rir ç B ) R ib o z o m ïa r g r a n ü ı e r e n d o p la z m ik re tik u ru m a r ib o z o m b a ğ la y ic ıp r o te in (r ib o fo rin le r iï b ) e a ğ la n m iş tır C ) G ra n ü le r e n d o p la z m ik re tik u ı um p r o te in s e n te z in d e g ö re v lid ir D » G r a n ü le r e n d o p la z m ik re tik u ı k ū g ü k m o le k ü l um ı e r i m e ta b o ı iz e e d e r v e s e ïı ü le r d e to k s ifik a s y o n u s a ğ la r

G

g ie

a n

B

A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n is ı r a n ü ı e r g g re tik u ı u m iı e iı i o la r a k y a iı g iı lld u c?

a

)

A

ra

聽讜 57

p D

a

z

il tra

H M G C oA

n

e n z im

ı e r l ta

ra

ħn d a

n

s e n

n s fe ra z re

d u k ta z

7 Ţ?ï Ł

K o l ls te r II s e n te z, in in b a ş ı a n g iç a ş a m a la n a s e til C o A d a n tio ı a z Ia a s e to a s e til C o A H M G C o A s e n ta ı z a H M G C o A s e n te z id ir B u m o le k ū ıH M G C o A re d ü k ta z e n z im iy le m e v a ïo n ik a s id e d ö n ü tū rü le re k k o le s t e ro l ş s e n te z i b a ş la tllrr A r a a ş a m a la r d a iz o p re n o id ö n c ū lle ri P P ) s ku a ı e n la n e s te ro l o lu ş u r (ı

D ış m ito k o n d r i o n y ş tu ra n ū n it z a r m ito k o n d ri o n z a n y e y e n y a p rd ir ç e v re ı o lu

n z im

le ri

z a r r m ito k o n d r i o n u n dı y ş s m lr ın ı y a p ıs in d a v e k r is ta ı a n o lu ş tu ra n i ç iı e b u n la n n a ra s rn d a k a l a n m a tń k s i

M ito k o n d r i o n d ı y ş z a n n d a ş u e n z im ı e r ye r a ı ı r N A D H s ito k ro m o k s id o re d o k ta z S ito k ro m b

A ç il k o e n z n n A s e n te t a M o n o a m in c o k s id a z K in ü re

n in

z

h d ro k s ila z

Scanned by CamScanner

ly o n

b

ı ç

n

z a r ın

c

c

1

d a ls e ş u

a ve a

3

n

)

z im le ri

S u k s in a t d e h id ro g e n a z (ı ç z a r ye r u s u e n z im i) s ik ı s e n te z in

A TP

de ye

r a la n e n z im

le

e n z im

e k tro (E ı

le

r

ye

r a ı ı r

64

A ¢a ğıd a k iı e r d e n h a n g is l m ito k o lı ıo la r a k y a n lĮ §t!R g ïı

tra n s p o rt e n

a la n

a r p ro te in le rin i k o d la r ı C )M ito k o n d riy o n g e n le ri m ito k o n d riy o ig in D N A p o lim e ra z l k o d la r

D

k

a

)M

n

le rin in b irç o ğu n u iç e rirle r z a rı m n k lv n lm a s ly la o lu ş u rla

ito k o n d riy o

p ro te in le ri k o

ş a ğı

n g e n le ri b a z ıA T P d la rı a r

E ) M ito k o n d riy o

s ik lu s u e n z im

ito k o n d riy o

m

ra

n

g e n le ri

T C A s iklu s u e n z im le rin in b ü y ū k k ls m i (k ris ta la r ) ig m i to k o n d riy o n z a n ta ra fin d a n ç e v re le n e n m ito k o n d r iy o n m a trik s in d e y e r a lrr

ge

n

(C e v a p 65

C)

H ū c r e y ū z e y in d e d is k ş e k lin d e b ir y a p ıy a b a ğı a n tıtip i h a n g is id ir 7

Zo

h a n g is i m i

D

n u la o c lu

n u la a

e s m o zo m

na z

a n d [n la n M ito ko n d riy o n m a trik s i iç m e m b ra n la s rn ırı de T C A i n i e rs k i s M t r d ir a ç aı a n d a y e r a la n a m o rf b ir y a p ı B u n la r l r i r a e i k k m ü s ı ü b i i l y s iklu s u e n z im e r n n y

s itra t s e n te ta z A k o n ita z

lz o s itra t d e h id ro g e n a z Fum

a ra z

M a la t d e h id ro g e n a z P irü v a t d e h id ro g e

fc e w

a tr ik s te

p D)

ye

r a lm a

h ip

de

ns

d h e re

ns

(m

a c u la a

) F o k a ıb a ğla n tt dhe

re n s

)

ç o k k a tll y a s s ıe p ite lin d e y a n liz c a d e s m u nur n tl b u ı

e rin in

ozo m

tip i b a ğla

(C

ev a

p B

)

■ フ F o r k ll iş le v le r i n) k o t e n in (B c a t e n ı r o zm a t o m m la n m ış b ir s it o p ı p o t e in id ir A r a h ū c r e n in ka d e r in le r in a k t in b o ğla n t rlo r d o is k e le t in e b a ğla n m a s in a a r a c ıllk e d e r b iy le c e i A y n ı z a m o n d a ç e ş it ı s o ğla r s t a b iliz o s y o n u

B e ta

hüc r e

p r o t e in

iç i s in y o l y o ı a kla r ı n da a r a k iş le v g ö r ü r oı

ge n

düz e n ı e y ic i

国 石

na z

i l s u e n z im is ū k s in a t y a n te k T C A s k u iy o n z a n n d a y e r a lır) d r k n o i t o ı m d r ı d e h ld ro g e n a z (ç n ü k le ik M ito k o n d r iy o n m a tr ik s in d e a y n c a p ro te in v e da s k i i d sı o s a a v e ı r ġ e i m ie n z y a s it s e n te z in d e g ö re v ı l r S ito k ro m c b ir l a r i a r e d l e r i e m l i z y y o n u n d a g ö re v e n d i v e p rim e r o la ra k iç eı e k tro n tra n s p o rt z in c iri e n z im i r ı r n d a ye r a ı m ito k o n d riy o n z a rı M

s a

in d e b ir y a p ld ir H ū c r e y ū z e y in d e d is k ş e kı d i i ü K o m ş u h ü c re n n y z e y n e ki b u n a ö z d e ş b ir y a p l ile b a ğla n tr k u ra r

naz

E )Iz o s itra t d e h id ro g e

s lm

s e n te z in

D

t d e h id ro g e D )S ito k ro m c

RNA

o la n

a ra z

a la

m

g ðre v li

p o rtu iç in g e re kli e n z im le rin b ū y ū k b ir k rs m ı v e d e g ö re v lie n z im le r is e in s itu o la r a k m ito k o n d riy o n g e n le r ita ra fın d a n k o d la n a b ilirle r

A )A k o n ita z B )F u m

ito k o n d riy o n

m

i

d r iy o

E

C )M

s e n te z in d e

s e n te z

ns

ATP

C )Z o

n

DNA

no m a sa

tra

(C e v a p A )

ı e r in d e r a ! ?

n

n , n ü k te e r g e n o m d a n o ld u k ç a fa rk ll b ir h ip tir M ito k o n d riy o n D N A s l s e n te z i iç in g e re k li o la n D N A p o lim e ra z n ū k le e r g e n le r ta ra fin d a n k o d la m r M ito k o n d riy o n D N A s ı b ir rib o z o m a l p ro te in e e r g e n le r k o d ïa r k o d la r k e n g e r i k a la n la n m n ū k ı O k s id a tif fo s fo r ila s y o n iç ín g e re k li e n z im le r e le k tro n

M ito k o

r

M ito k o n d r iy o n k r is ta la n iç m ito k o n d r iy o n z a n n ın m a rtrrm a k iç in o lu ş tu rd u ğu m e m b ra n la n n y ū z e y a la n ı ktv rım la r s o n u c u o rta y a ç lk a n y a p lla rd [r B u s a y e d e e k tro n tra n s p o rtu v e A T P s e n te z i iç in iç m e m b ra n d a eı u şu r y e te rli m ik ta r d a a la n o ı

n z im

g

k o d la rla r

C )S ü k s in a t d e h id ro g e n a z iç e rirle r e k tro n tra n s p o rt e n z im le rin i iç e rirle r D )E ı E ) A T P s e n te z in d e y e r a la n e n z im le ri iç e r irle r

63 A ş a ğıd a k i T C A s ik lu s u e to k o n d r iy o n m a tr ik s in d e

n

ito k o n d riy o n g e n le ri b a z l m io k o n d ria l rib o z o m a l p ro te in ïe rin i ko d la r la r B ) M ito k o n d riy o n g e n le rib a z ıe le ktro n tra n s p o rt z in c iri

r

a rı n k rı s ta la n ile ilg ı li o la 62 M n o k o n d ń y o n ı ı s tir ? e rd e n h a n g is i y a n ı d a k iı

B ) Iç

d r iy o

)M

A

te k T C A

(C e v a p D )

A )T C A

n

K o n n e ks o n

v e re n

b ir

ju n c t io n

o lu

K o n n e ks in

a

d ıv e r iı e n

ka n a l o ı u şt u r a n kı la n t ı) y a p l u b o gi

ne

za r

p r o te in in in

ks u s la r d o

b op

lo r «o n c h o r ı T u tu n d u n ıc u b o ğı n gl a dhe r ı o n tı ng H ü c r e le r in b ir b ir le r in e y a d a c tı o n s) h üc r e le r ¢ır o s ı m o t r iks e b a ğı n ı s o ğı a ya n onm osı b o ğlo n t l b ir im ı a ra e r in in a ge n e ı o d ı B u n ı b o ğla n t ı (z o n u la o d h e r e n s fa s c ia o d h e r e n s ), d e s m o z o m (m a c u lo o d h e r e n s ) h e m id e s m o z o m v e la n o b ilir o r a k s ir cı fo ka l k o n t a kt la r o ı

Jm

Scanned by CamScanner

22 6 9 H a n g is ıg ra n ü le r

h n is in d e , h ü c re n in 66 A ş a ğld a k i h ū c re tip le rin d e n a g

n

a kta d ir ?

m

s a lg ila ya n

a lhü c re le ri

E ) R e s id ů e l c is im

G ra n ū le r e n d o p la z m ik r e tik u l u m da n ye n io lu şm h e rh a n g ib ir m e ta b o lik s o re c e k uş ve a tı lm a m ı li ş zo zo m l a ra p rim e r llz o z o m a d ıv e riı ir

(C e v a p A )

70

H a n g ïs i p r im e r ı iz o z o m u n b ir ū r ū n ü oı u p hüc re a lı n a n b a k te r i iı e b ir ı e ş e n liz o z o m d u r?

ïç in e

) P rim e r íiz o z o m B )F a g o ı iz o z o m

A

M ito ko n d riy o n la r d o z k a s la n n s ito la z m a s m d a s t id e ro p , la y a n h o c re le rd e is ke ı s a lg ı e t ka s ıh o c re le rin d e v e k a ra c ı ğe r p a ra n kim h o c re le rïn d e g e n e lı ikle h ü c re d e e ş it o ra n d a d a ğı ı m ı ş d u ru m d a d trla r

C )H e te ro liz o z o m

D ) O to liz o z o F a g o liz o z o

6 7 A ş a ğıd a k iı e r d e n h a n g ls i p e r o k s ïz o ra k ?

m

e n z im in e s a h i tirı p er ito ko n d riy o n la rla h e m e n h e m h ip tirle r

en

ça pa

sa

C )B iı a y e r lip o p r o te in m e m b r a n ile ç e v riı id irle r D ) 0 3 1 5 m ik ro m e tre a ç p m d a d iria r E ) P e ro k s iz o m lâ r m ito ko d n riy o n ı a rd a n g e ı iş irle r

k s iz o m la r 0 3 1 5 m ik ro m b iı a y e r lip o p ro te in m e m b

(C e v a p ß)

71

ra n ıiı e ka

H

an

n ı n

g is i s e k o n d e r b ir ı iz o z o m o lu p , h o c re a rtık ı an p a r ç a la n m a s ın d a g ö re v a ı a n liz o z o m ti id p ir ?

) P rim e r liz o z o m iz o z o m )F a g o ı C ) H e te ro liz o z o m D ) O to liz g z o m E ) R e s id ü e ï c ís im A

(C e v a p

D

)

d d e ile b ir le æ o ı iz o z o

E )R

m

B ) F a g o liz o z o m D ) O to ı iz o z o m e s id ü e

l c is im

ı a r (D ig e s tiv e v a k u ı o le r ) h ü c re d ı m ş fa g o s ito z y o lu ïa a lın a n ya b a n c ï y m a dd e ı e rin p a rça ı a n m a s m da g ö re v li liz o z o m la rd rr (C e v a p C ) m

v e ya

P e r ife r in d e 9 v n o ı u şa n v e g is id ir ? de

) S iı yu m C ) B a z a c is im

e s a n tra s

iı ya da

n

lin d e d e 2 ç ift m ik ro tü b ü ı d a b a u z u n o la n y a p ı h a n

A

B

O to ïiz o z o m ı a r (O to fa jik v a k u o lle r h l ) lc re a rtlkla rım s ito p la z m ik k a ı ı ı n tı a n n ıp a rç a la y a n liz o z o m ı a rd rr

m a

) P rim e r ı iz o z o m ) H e te ro fa g o z o m

H e te ro ta g o z o d a n e n d o s ito z

72 68

ï izlupstrasel

C

W

(C e v a p E )

H a n g is i b ir p r im e r ı ūı e r ç e v re d e n a ı ı n an d u r7

A

e tre

ç a p m d a y u v a rla k p lıin tra s ito p la z m ik y a p rı a rd ir P e ro k s iz o m ı a r to ks ik h id ro e n j p e ro ks i di O H , O v e O y e d ö n ū tü re n k , ,) a ta la z e n z im in e ş , s a h ip tir ı e r A y n c a D a m in o a s itla r i v e y a ğ a s itle rin i m e to b o liz e e d e n e n z i l m e re d e s a h i tirle r Y p a p lla n ça lrş m a [a rd a p e ro ks iz o m l a rı n e n d o p la z m ik re tik u ïu m d a o lu ş tu ru ld u kla n a n ı lm tştı a şı r

i

ı a rı n , p rim e r liz o z o m ı a r iı e b irle ş m e s is o n u c u o lu u rla r ş B u n la ra g e n e l o la ra k h e t e ro fa g o z o m ïa r h e te ro fa jik ( v a ku o ı le r )d a d e n ir

la r ı a ilg ili o la

a ym

ı a r, h ü c re i e rs in e

m

ç p n o s ito z v e ya e n d o s i to z y o ı u y la a lı n a n y a b a n c t m a d d e le rit a ş ry a n fa o g zo m

A ) K a ta ı az

)M

m

E ) R e s id ü e lc is im

(C e v a p B )

ro

e r liz o z o m

D ) O to ı iz o z o m

M ito k o n d rı ı a y o n , tip ik o la ra k h ü c re n in e n ço K A T P ku ı m ı a n bölg e s in d e y e r a lir B u n e d e n le s llya ı r h ü c re le rin a p ika l k rs rm la n n d a b o ım ikta rd a m ito ko n d riyo n y e r ı aı r ÇO n k O s iı ya h a re ke tle ri ı çln b o l m lkta rd a A T P y e k e i ı re s n m v a rd ı r M ito ko n d riyo n a y n c a m lk ro v illo s g y a p ıs ın d a firça m s r kġ n a ra s a h ïp h o c re le rin , a p ı ka l kısım ïa rın d a d a b o l m lkta rd a b u ı u n u r Ço n k ü b u h ū c re le rd e a k tı f ta ş ım a v e p ïn o s ı to z ı n b o ım lk ta rd a çı A T P ' y e g e re k v a rd ı r

Pe

e rli

C )H e te ro liz o z o m

h ū c re ı er

E )ı s k e le t k a s h ū c re le ri

ve

kultı mdany

re ti

B ) F a g o liz o z o m

D ) K a ra c iġ e r p a ra n kim

B

do pı a z m ik

ı ı z o z o m d u r?

am ı ş

A )P n m

A )D ůz ka s h ü c re le ri B )S ilya ll h ū c re le r C )S te ro id

şm

en

c

B )Fı a je llu m

ik

D

E )S

) S e n triy o l

e n tro z o m

Fı a je lı u m ı a r k a ra kte ris ti k o la ra k s a n tra ld e 2 e rife rd e p . ' '" a ' " " " ' ı " azm a m em b e Çe v rilİ h a re k e tıh ü c re u z a n tı la n d rr F ı a je llu m y a p s a l o la r a k s y a a rı a a y n i y a ı i ı e r m e le rin e p y ç ra ğm e n d a h a u z u n d u r S iı y u m y a kla ş lk o la ra k 5 10 m ik ro m e tre u z u n lu ğu n d a i ke n fı ı a je ı u m 5 o m ik ro m e tre u z u n lu ğu n d d a lr la r

§ mikrotübode

ve

(C e v a p

ß)

Scanned by CamScanner

H O C R E V E D O K U H lsT o Lo ĵ ïs l

ı

& i D a yn e n

75

n) M (d y n ¢ı

T

&i

M

ik r o t u b u lu s la r b o y u n c a h o r e k e ti

i

b ir b , ı e ri l k o la r ıv o r d lp e in r

,n

ü d

.

A

m

n

)D e s m

a ra

(in te r m

in

B

(C ld u ĝ u t ıo i ç a t ıs in d a h o r e k e Ť i s a ŝl!o w n u m d o h a u z u n d u r F lo je ı ltim u fila je lı ö m e k i i l o u n d ir s n e E r m e g e y p h üc r y m oı ı u m la n y o p ls a l v e ç o llş m a d ü z e n i l i a je ı f i n r ı i e Bo kw k d d a n o n do n r yo t ik h ü c r e e y u a n a t o n im ı n k ök ı o lo ı d r ı d l t fo ł t ç in d e 9 ◆ 2 m ik r o t u b u lu s (o ks o n e m ) Kin o s ll» m ĥ o r e k e t li o p ik a l h ū c r e u z a n t llo n n a iw n d d ir S o lu n u m e p it e li t u b o u t e r in o v e i a k t a k i resetör t ü y elinde b u lu n u r IÇ ku ı u s e !" trte ł ı a n la r ı b u lu n a n v e k o n d r o s it le r o n u u z n e i n i n l hüc r e e r 2 ko lla je n i b o g ı q a n B ir g lik o p r o t e in d ir o

u na n bu ı

e v a

p D

a r a n ı

e n

t

ö ro fiı a m a n

m a n la r is e

n

ä ro

m a n

n la rd a

bu ı u n

fila

a n a ra

m a n

)

F ib r o b la s tla r d a

76

fiı a m

)

) T o n o fila m

tin

e n

N ö ro fila la rd rr

d ia te

e

23

u r?

E ) G liy a l fila

H o r e k e t h a lin d e k i h ü c r e le r d e iz le n e n t e s a h ip d ik e n s i h ü c r e u z o n t ls ı

m o k so n e

h a n g is i b u ı lu n

C )V im

:

ie r d e s ìı

to r n ö ro n la n d a

o

da

B Ö

(a r a ) fila m

,

a n ı a rd a n

ha

n

u g is i b u ı

n u rT

e s m

in fila

im

tin fila

e n

m a n la n n la

m a

B D

n

) G lia ıfila m

E

) T o n o fila m ) N ö ro fila m

a n

a n

a n

V im e n tin fila m e n tle r i e n s ık fib ro b ı a s tla rd a b u lu n u rla r V im e n tin 5 0 5 4 k D m o le k ü le r a ğ rr llg in d a b ir p ro te in d ir v e im m u n o lo jik o ïa ra k d e s m in v e k e ra tin d e n fa rk lld ir

m

i

O r t o lo m a 10 (in t e r m e d io t e ) fila m o n fib r ö z s it o p la z m a p r o t e in le r in in ç o p ll hüc re ı B u lu n d u k la r ı er g ör e ge n e ı a d ı f a r klrlık z in c ir le r i g ö s t e r ir go lIp e p t id a ile s i d o k u s u n d a k iı E p it e l s it o k e r o t in e r t o n o fila m o n k lo s ik ü y e s id ir le r o la r o k ve A

ro

nm

A )S ily u m

filo m

C )B a z a l c is lm D ) S e n triy o ı

E ) S e n tro z o m

o

in e ik l ü ıe p lte ld e s ily a y i h ü c r e n in a p a y z e y aı S ilı , y i i de l i i B s m l c z a a d r i i l v e r a l m c s b a a z a l a b a gla y a n y p y lz e n le n m e s i s ily a d a k in e b e n z e m e k m ikro tū b o lle ń n d 【 0 ik ro tü b ū lle r ü ç ı if d ı e b e ra b e r b a z a l c is im d e p e r e r e m S i t tt ra ld e is e d n r a 9 a e e t ir v ı i m n a d ra l i i s e h ı a n r a ş g ru p iye r c is im d e kis a n tra ld e b u lu n a n 2 ç ift m ik ro tü b ü ly a s iı s r y o ktu f pı

(C

ev a

77

o r g a n iz a s

yo

n u n

d a g ö re

v

)

ı e t v e s ke ı n

g is i b

msmi i m

d üz ka

s

h ü c r e le r in d e

,

a ra

a n la r d a n

fıı a m

u lu n u r ?

a m ) T o n o fiı ) N ö ro fila m

B

n

D

a n a n

m a n

e s m in fila m e n tle r i d ū z k a s is k e le t k a s l v e k a lp k a u n u rla r h ū c re le rin d e b u ı

ı i ya p ı

D(C e v a p A )

A )S ilyu m aa ipe ll r l ÐI F ı j ııruımm

C )B a z a l c is im

c

78

ik

D ) S e n lro z o m

A

B lrç o k h ü c r e d e b ir ç ift s e n tr iy o l iç e re n p e r in ū k le e r s e n tr o z o m b u lu n m a k ta d ir S e n triy o lle r h ū c re n in in te p fa z s a fh a s in d a e ş le n irle r H ü c r e b ö lü n m e s i s tra s in d a b u s e n triy o lle r b irb irin d e n a y r ılırla r v e h ü c re n in k a rş ı k u tu p ı e rin d e n a n n a d o ğru g ö ç e d e rle r B u s e n tr iy o l ç iftı ik ro tu b u ı u s la

e ç e k ir d e k ç ik «n ū y e o lu s ) iı e n hangı siĮ igw r c ı

ne m

uza na n m

(2 5

M ik r o t u b u lu s la r d o n

E ) G lia l fila

7 4 M ito z ı e r in in ğc ik ı h a n g is ı d iť ?

(C e v a p D )

b u lu n u r

d la n d ln ı m iş lo r d rr

p C

ha

(C e v a p C )

E )A k s o

a n la n

r m

ito z

m e

k iğ in l o lu ş tu

ru r

) E le k tro n p

B

iı g ili o la

ra

k

a

şa

ğ ıd a k i

ı

)R

m

ik r o s k o b u n d a h o

ş tu ğu g ö r iilū r n te z i v e d ü z e n le

j

m o e n

b ir g r a

n

ü le r y a

d a n o lu ı

NA

se

n m e s in

ū kı e o lu s iç e ris in d e

u r o ı

C

»B ir h ü c re le

o lu s

iç e

n

re

da n ūk a sa yı ü k le u s u b ir v e y a d a h a fa z ı b ilir

irg in o ı a ra k in te r fa z s a fh a s ın d a e n b e ı fh n d a ka y b o ı u rla r g ö rū lü r k e n m e ta fa z s a a s ı eo E ) H ü c re ç e k ird e ğin in irra d y a s y o n u s o n u c u n ū k ı b ı i k t N A e n e z a s ı a n ı r s R l m a i b z o o t r ı u s a

D

a r u sı ) N ü k le o ı

Scanned by CamScanner

:ÈÓTü M f F iz y o Lo J l H ı sT o lo J FE m

24

N ü kı e o lu

b ir ç o k h ü c re

s

d ir E ı e k tro

ik ro

m

i br i ller

ko m p

G

r

ū le

ra n

k ıs rm

re n

B R ly o Lo ĵ i

g ö rü n ü m

s

n in ç e k ird e ğ ln d e y e r a la n ya p r k o b ik in c e le m e d e n o kle o lu s u n

A

o n e n t (DN A zi nc i rler i Içe r en ) k o m p o n e n t (R ib o z o m p re k ü rs ö rle rin ii e ç ) iç e rd iğ ig ö rü lü r B u n e d e n ı e n ü kle o lu s u n ū h o m o je n d e ğild ir

ha

) lk i a d e t a s im

e trik m e m

b ra

m n o lu

iı e ç e v riı id ir

)

B

N ū k le m a

e r

D

) N ü k le

E

)N

re

b ra

e r m e m

n

ū z e rin d e

p o rta k ro

r

d lş la d e v a

u su n

m m

m o le k ü ı le r in g e ç iş in e iz in v e k ü lle rin g e ç iş in e iz in v e rm e z e m b ra m g ra n ü le r e n d o p la z m ik ı lı lk g ö s te rir

d rş

b

C

e v a

e m

ra n ı

g ra

n

(C e v a p 83

K

A ş a ğ ıd a k ile r d e n o la r a k y a n ı ı s trr 7

C

A

ha

n

g is i m ito

iğ c ik le r i ile

z

iı i g iı

ha

y a b a ş ïa

K

)M )M

re

ke t

yo ĝ

z

u n

(C 81

e v a

p D

a

a rïa ya b a ş ı

iğ c ik ı e r i, p r o fa z s a fh a s rn d a g e liş e la ş m a d a n s o n ra (M e ta fa z d a n ö n c e

ta fa z s a fh a s ı n d a s e n tr io lï e rd e

n o ïu

şm

a

n

k ro

)m

r

m ozo m a

ito

)Te

n

k u tu p ı a

B

) P r o fa z

D

)A

n a fa z

ra

ğ ru h a

do

k e ti a

re

n a

fa z

) m e

ito

z

s ı ra s ı n

ad ye ba şı

ğ

d a ç e k ir d e k z a r ın ın k a y h a n g is id ir ?

ı ıe v re

B

) P ro fa z

D

)A

n a fa z

) T e lo fa z

zu n m e

y a b a ş la r la

m o zo m

n ir

lo fa z

e ta fa z

P

r

fa z s a fh a

ro

m ozo m

o la ra

k ro

de

z

ı a rı n m ito z iğ c ik le r i ů z e r in d e ttiğ i e v r e h a n g is id ir 7

E

k ro

s a n

y e p r o fa

e

la r rn k a r ş l k u tu p la d a g e rç e k le ş ir

s ı n

l

k a ry o ti

(C e v a p 85

iz i y a p ıïa b ilir ) H is to lo jik öm e k l e r d e n k a ry o tip a n a ı B ) E rk e k s e k s k ro m o z o m la n h e te r o m o r fik tir C ) D iş i s e k s k ro m o z o m la n h o m o m o r fik tir D ) 2 2 ç ift o to z o m a l k r o m o z o m v a rd rr E ) N o rm a ıb ir in s a n k a ry o tip in d e 4 6 k ro m o z o m b u ı u n A

m a

D

C )M

)

A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n g is i in li o ı e iı a r a k v a n lı s tı r7 gı p ıiı

u e v re

In te r fa z

D

M ito

fh a

Çe k ir d e ğ in b o lu p s ilin m

ı a r

) P ro fa z d a n ö n c e o rta y a ç rk a rïa r E ) M ito z iğ c ik le r i s e n tr io lle r d e n o lu ş m

B

ro m o z o m

(C e v a p 84

r

) In te rfa z )M e ta fa z

s a

ik ro tü b ü lle r d e n o ı u ş u rï a r ito z iġ c ik le r in d e k a rş ık u tu p la rd a y e r a la n ik i a d e t s e n tr io ıb u ı u n m a k ta d ı r C )A n a fa z e v re s in d e k ro m o z o m ïa rın h a re k e tin is a ğla r B

) P ro fa z )A n a fa z

)

ro m o z o m

ra

A

B

n ı a şm a

E

80

ş trğ ıb e

E )Te ı o fa z

)

p C

B

D

n fa

M ito z fa z r (M fa z ı) h ü c re b ä ı ū n m e s in in g e rç e k le ş tiği fa z d ir M fa z r G ta ra ftn d a n s o n ra o rta a lk a r M ito z u n y ç 2 ilk e v re s in d e ç e k ird e k z a r ık a y b o lm a a v e k ro m o z o m la r y y o ğu

ü ïe r e n d o p la z m ik r e ti ku ı ile d e v a m ï lllk g ö s te r e n a s im e trik b ila i u m m n e r b ir m e m b ra n y a p ls ï i[e ç e v r ilid ir N ū k le u s m e m b ra m ü z e r in d e y ū z le rc e p o r b u lu n m a k ta d ır B u o r ta r m R N A R N r A p g ib i b ü y ü k m a k ro m o le k ü lle ri ç e k ird e k te n s ito p la z m a y a g e ç iş in e iz in v e r ir m

)

n te rfa z )ı )M e ta fa z

A

u sun

u s

A

K ro m o z o m ı a rı n b ir a ra y a g e lip v e y o ğ u lir g in le ş tiğ i m ito z e v re s i h a n is id ir ? g

82

iç m e m b ra m n ü k le u s i e ris in d e b ı u u ç n a n k r o m a tin v e d i e r a lla n b i g y p r a ra d a tu ta n ço k s a yı d a fiı a m e n t iç e rir

N ū k le

(C

(C e v a p

ş tu rd u ğu b ir y a p l

kü ç ü k

m o le

m a

tik u lu m ū k le

ve

D iş i s e k s k r o m o z o m ı a r ı h o m o m o r fik tir ç ü n k ū d īş i k s k ro m o z o m la n ik i a d e t m o rfo lo ik l j o a ra k b e n z e r X k ro m o z o m u iç e rm e k te d ír E r k e k s e k s k ro m o z o m la n is e b ir X v e b ir Y k r o m o z o m u i e rd ik ïe rin d ç e n h e te r o m o rfik tirı e r

yozlerce p o r b u lu n

kta d ir

) N ū k le r ir k e n

C

n a

se

g is ıv a n lrs tir 7

n

da

k ro m o z o m la r ın fo t o ğ ra fr e k ç ili, v e b a n t ö z e llikle r in e g ö r e a y n irr la r ïn s a n k a r y o tip in d e 2 3 ç ift k ro m o m z o m v a rd ir v e 4 6 k r o m o z o m b u lu n m a k ta d ir B u n ia rd a n 22 s i k ro m o z o m d u r a ı s rra s ï n

to p la m

Çe k ï r d e k (n o k le u s ) iı e iı a ra k a ş a ğ ı d a k ile r d e n g ilıo ı A

liz

o to z o m

(C e v a p A ) 79

n a

b o y u tïa n k ro m o z o

K

B

k da

)

C

la r ın h ü c r e n ln e k v d ığ ıe v r e h a n g is id ir ?

ro m o z o m

s ı r a la n

A

s ın d a ç e k ird e k z a r ık a b o lm a y a b a ş la r v e y o r B u e v r e p ro m e ta fa z y o ğ u n la ş m a s ï g ö r ū ı a d la n d in lı r

) In te rfa z ) M e ta fa z

a to ry a

B D

l d ūz ı e m in d e

) P ro fa z ) A n a fa z

E ) T e lo fa z

k ta d ır

K a ry o tip a n a liz i k ro m o z o m la n n b o y u tu v e b a n t ö z e l lik le r in e g ðre s ım fla n d ın lm a s rd ir K a ry o tı p a n a liz i, k ü ltü rd e ü re tilm iş h ü c re le r in k o ı ş is in ile m e ta fa z d a d u rd u ru lm a s ıiíe y a p rlï r

P r o fa z

s a fh a s ın d a y o ğ u n la a ş k v a to ry a l p la ğ ıū z e r in d e s e ş ir g e r ç e kı

n in e

(C e

va

p C

n

k ro m o z o

m

ı a n

ı ra la n m a la n m

n

h ü c re da

e ta fa z

)

Scanned by CamScanner

H ÜC R E V E D O K U H ls T o Lo ĵ ïs iB ö L ū lii11

25

Bı o ttı ng / S

o u th e r n b ı o t t in / N o r th e r n b ı o t tí ng £ bı o tt iN g : ĐN A ŘN A y a d a roteinı er o le kü lı d a po ı ia k r ila m id e r in a g a r y a e r e k (ömeğin e le kt r o f o r e z ı e) y ü r ütü ı ı d ığı v e n a y lo n b ir z a r a y a d a ko ğıd o a yr ışt lR ı a k ta n lo r o k d o h a ile r i in c e le m e le r in y a p ıı m a s ın ın s o ğı a m o k iç in s a b iţ le ş ţ ir ild iği teknigin ge n e l o d l S o u t h e r n b lo tt in g ĎN A N o r t h e r n b lo tt jn g R N A W e s t e r n b lo Ħ in g ve p r o t e in le r iç in ku lla m ïa n y ö n t e m le r i ţ o m m lo m a kto d ir

/ W e s te r n g ib i m a k r o m je ıü z e r in d e

tn

s it u h ib r id iz a s y o n H üc r e y a d o d o ku ı a r d a k i b ir işıır e t le n m iş e m e k üz e re g e n y o d o m R N A y i b e lir ı t e k z in c ir li D N A y a d a R N A m o le k ü lü n ü n (pr o b ) ku lla n ıld ığ! in c e le m e y ö n t e m i E s a s ı h e d e f m o le k ü l v e işa r e tle n m i$ p r o b u n b ir ib ir in e k o m p le m e n ţ e r oı na m o s ıv e ç ift z in c ir o lu ş t u r m a k ü z e r e b o ğla n m a s ı

d a y o n ır

V ü c u t d lş ln d a y a d o h ü c r e s iz v iv o om ak e şt ir iı en ç a lrş m a lo r ı t a n im ı g e r çe k ı n in v it r o t e r im i k u lla m lir A k s in e b ir h ü c r e y a ı d o o r g o n iz m a d a g e r çe kle ş t ir ile n ç a ı ş m o la r in v iv o o la r o k n it e le n d ir ilir

Ìn

v

iv

o r to m

o

/ in

da

E m b r iy o n ik d ö n e m d e b ir d o k u n u n iş m e s in in d o k i d o ku t a r a f ın d o n ge ı e n e l\ik le s ū r e c i T n d ü k t if e t k ĺ § n d ü ks iy o n u y o p a n d o k u d a k i h ü c r e le r to r o f in d o n b ir ı u y lo b a z ıd u r u m lo r d a s in y o ı m o le k ü lū n ü n s a lın m a s l y o ı e g e r ç e k le ş ir d a d o ğr u d a n h ü c r e h ü c r e t e m o s ıiı

Ì n d ū k s illo n ko m ş u l

un

öTı ?ndiriı mesi

in t r o n

B ir

ö k o ıT o t ik

g e n in=ŝ zı W

æī£

i. y . . ı ı k m e n z i i e s n i e d i s n ı z i o ı n s i n y yerïe şm ş o o e n m iş ö z e l b ir y o lla e ş ı l t m e raz o e / Te ı om e r l n ug o rı k o m o z m o r i i n e ı e r i ko ro kte r is tik ĐN A d iz e r ç lr H e r bõı o m e r o lo r a k a d la n d ir ıı ūm le r i te ı m q ra o la n e g ilim in e dön e m in de kr o m o z o m u n k ls o ı e en t ı kor $ıı to yo r D N A m n te lo m e r d iz ile r in i s e n e z y l d i l r d Ço g a lo n ı k n o n l o en z im is e te lo m e r a z o a r o ktiv it e s in in o z a lm a s ı y o hūcr e ı (ı o m e ro z g r de +e ı dtı yo ld u iju o h üc r e n in b ir s ü r e s o n r o b ö lü n m e ! b e t m e s in e n e d e n o lm o kto d ir g ö r ü şü

eilenme

yetni ile r i sülmūştür

he ı ĐN A n ln ç ift s o r m o l o lu $tu r cın ikılz 1o r ın ı kır o n ık r e p ı e ş t ir m e K b o§ jko s y o n u 9e r ç e kı üze r e te k z in c ir li h a le e lm e s in i s o ğlo y o n e n z im DN A

g b N A !\ o r in ı ko v a la n D N A ipljkç iijin in u ç ı boijı o r lo boilayarok te k b i, D N A z in c ir i o lu şm a s in ı ko io liz ı e ye n e n z im

tki

m

RN A

s e n te z i

oneok d o h a s o n r a o lg u n m R N A m o le kü 1ü n d e n k e s ile r e k ŘN A ı o r da do sa ı o y r ılo n (R N A s p lic in g ) b ö 1ü m ü Y o p ı e kü td e n üm ı er m oı in t r o n la r ţ o r o frn d o n ko d la n a n b ö ı lır rı u z o k lo ş t ı

s ü r e c in d e ö n c e t r o n s k r ip s iy o n u

e şe n e ge r ęe kı

K iy o z m a (c h ia s m } / K r o s o v e r fc r o s s in g o v e r ) ūn m e ı id a y boant\sı B ir in c i m a y o z b ö ı / H oı in d e e r in in X $ e k ı o g k r o m o z o m ç ift ı n d o ho m o ı sı ra s ı ğı b ö ı w z m tı b u b ö G e d e b ir b ir i iı e ç o p r o z lo ş t ı ge k j i kro s k e şe n g e n e t ik m o d d e eğiś ţ o u şu s e ge r çe kı A e n e t ik m a d d e N B m n ı d ı d l r ı ı k p a n a l g a r o o ove r atmı k ü z e r e X şe k lin d e d e ği$ im in e o lo n o k soİı id o y b a ğla n t \s \ ı l ö b e si H oı i a z k m a g ÇOPrazı tı iį ! y lm işt ır rı o lo r o k d a o d la n d ı ,

e r a s e c h a in la r o k k u llo n ı r e o c t io ◆ S e ko n s o k onm ost o py o ı a r ca d f oı i i e i d i n n s z A N D i b r u s u n do e m e s ik ı H e r e şı e s o s in a d o yo n o n öntem a k ak am ocı i i ı m l r i n e i r r A yı n c N z b t r e n em e ko m pı u lo m r s ı ı u n o ü ? r ) t d yg a n e y ( B ir p r o t e in in ı p o s Ħ r a n s o s y o rw ı m o d ifika s y o n ı ı ı \ e r o ro c ı m z ğıy la kto n s o n r o e n o n dı s e n te z i t o m a m ı l i t s a e s o ö kl r i kl r i e i ( d yo n e ı n ğş y a p ls ın d a o u şo o s yo n o s y o n fo s fo r iı e t iı m n o i ı s i k o z ı o o kı y g yo r ı o n m b p r e n ila s y o n v )

im po ı

e r a z z in c ir r e o k s iy o m

öz g ü

(P C R po \y m e er im e r ı

,

bN A to o ı ne ro z p zo ı foso fo d ie s te r ba ı w ld ı pm

ve o

ĐN A y o g e ç ic i b o g w m ğm ı gE çlc l n o kta da ĐN A n in r o to s o n y o pm y '

o ro

k

n o d tı

na osı

: m kt ö k

U y g u n bir ko n o kç l h ü c r e y e b u p r o te in in s e n te z in in şm e s in is o ğı o y o n v ir u s a d a la z m id y p r

ger çe kle

o

o r o rı v e

Scanned by CamScanner26

ÒL ÙN 1 F ı z y o LO J ı Hı sT O L O J ı E M B R Iy o LO J ı

B

le r d e n h a A ņ a ğ ıd a k ı ľ? o ı a r a k y a n lı s tı

87

Ko n d e n s ı n / k o n d e n s in k o m p le k s ł M ito z d a n ö n c e kro m o z o m ı o rı n y o ŝl ı unı o şm o s ı n ıs o ŝ l n o y n ız a m a n d a aw ı M C d k n ın h e d e łp r o t e in i o lo n r o t e in ko m le k s i p p

A

) Ça p ra z

ba

ğla n m

g e rç e kle ş ir B ) G lik o liz a s y o

K o h e z in / k o h e z in k o m le k s i: A n lm a d a n ö n c e p y m ít o z m e k i§ e ri Ĵn e tu t u n m u ş o la n y o v r u p r o t e in ı b ir b ir in e b o ğı a y o n p r o t e in p r o t e in k o m p le ks i

n

n

a

ı a je g is i k o ı

(C ro s s

n

s e n te z

i ile iı ı i g ı

lin k in g ) h o c r e d rş in d a

h ü c re d lş in d a g e r ç e k ïe ir ş

) P o lip e p tid z in c irle ri h ü c re lç e ris in d e b ira ra y a g e lir D ) L iz iıo k s id a z e n z im i ç a p r a z b a g ı a n m a y ıy ô n ı e ndi

C

re n e n z im

ş o p * p o n / Ço p e r o n (c h o p e r o n m o ı e c u lo r c h o p e r o n ) P r o t e in ı e r in ı e n m e s in i (b ü k ü im e s in i) ya n ı ş b iç im ı ö n le y e r e k in o k t if k ü m e ı e r o lu ş t u r m o s ı n a m a n t o lo n

E ) P ro k o lla je

d ir n s e n te z

i h ū c re iç e ris in d e g e rç e k ı e ş ir

T O m k o lla je n m o le k ü lle ri y a p ıs a ıo la r a k b irb ir in e b e n e r i ü ç Iü h e lik s y a ls r kte d irle r K o lla je n m o le k ü lı p d l ü t b i l i a e e n a e a lfa z in c ir in in o ı k d r ra e a e n u ş tu r y g ç ş ra je n fib ro b la s tra r fib ro b la s t b e n z e r i d u ğu y a p ıd ir K o ı h ū c r e le r v e d ü z k a s h ū c re le rin d e s e n te z ïe n ír K o lla je n in e r e n d o p ïa z m ik a lfa z in c irle ri h ū c r e iç e r is in d e g ra n ū ı re tik u lu m ū z e r in d e b u lu n a n r ib o z o m la rd a s e n te z le n ir B u ra d a s e n te z ı e n e n k o lla je n d a h a s o n ra g lik o ı iz a s y o n lç in g o lg i c is im c iğin e g õ n d e rilir Y a n i b u o ta y h ü c re iç e rs in d e g e r ç e k le ş ir L iz il o k s id a z b ir e k s t r a s e lı üı e r a je n m o le k ü lle r in in e n z lm d ı r L iz il o k s id a z e n z im i k o lı lü le r k o m p a rtm a n a s e n te z le n ip h ū c re d lş in a e k s tra s e ı a tllm a s in d a n s o n ra in te rm o fe k ū le r ç a p ra z b a ĝ la n m a y ı ze m e

S t r e s e y o n ıt p r o t e in le r i (H e e t s h o c k r o t e in H S P ) p A r t m ış ıs l y a d o s t r e s k o u lla n n d a s e n t e z le n e n v e ş h ü c r e n in s t r e s ko'"'"rı nd° '

p r o t e in le r d e n b a

H

z ıı a r ış o

XËlą

pe r o r

g-

iş le v g d r ü r

W W ,c ı p a r tik ū ı (s ıgn a l r e c o g n it io n ) K ıs m e n s e n ţ e z ı e n m iş b ir p o li v p t id

M e lı S RP e, c z in c ir in i v e o n a

b a gilır ib o z o m u E R a u la ş t ır m o k ü z e r e e n d ir ic i s in y a l d iz is in e p°lipe p t id in u c u n d o k i E W o y ö n ı bo § ı o n o n r ib o n ü k le o r o t e in p p o r ç o c ığı

,

H is t o n A r jin in v e liz in d e n z e n g in dört ta n e s i b ir o r o y a G e ı e re k öı ta ry o t h ü c r e le r in D N A s in d a k i n ü k le o z o m la r ın o ı u şm a s ı n ıs o ğla yo n p r o t e in a ile s in in W e le r in d e n h e r b ir i

g e rç e kle ş tir ir

(C 88

e va

p B

E la

s

)

tin

iı ilg iı i e

o

ı a ra k

a

şa

ğ ıd a k ile r d e n

ha

n

s i gı

y a T

■ 二 P la z m id

kı onı am

Ge

ası n

bN A k o p y tıı o na

nom

do n

b o ğım

B

sı z

o la r o

k

k e n d is in i

bN A) m R N A da n k e ld e e d iı DN A b u n e d e n le o y m en p r o t e in i ko d la y o n g e n d e k i in t r o n lo n y o k t u r v e n ı z c a ko d ı a m a s e k a n s lo r ı n ı (e k s o n la r ı) iç e r ir B ir yo ı h ü c r e t o r a f ın d o n e k s p r e s e e d iı e n tüm m R N A to r a k tw $ ı e ld e e d ile n c Đ N A ı ¢ ir o h llc r e v e k o $ u l iç in e D N A k ü t u p h o n e s in i (e D N A lib r a r y ) o lu $ tu n ı ro

rd e k z a rı n ın te k ra r o r ta y a ç ık tı Çe k ı n ğ ıv e b e lir g ı ı e ş tiġ l k r o m o z o m la n n d a te k r a r g e v §e k b lr h a l a lı p ı d ığ ıe v r e h a n g is id ir ? n d e d a ğı ç e k ïrd e k ı ç e r is ı

n te rfa z )ı ) P ro fa z C )M e ta fa z D ) A n a fa z E )Te ı o fa z

A

B

ar ğ la n rba y r s a ğ ı

E la s tin , b e ı ir g in e ı lik le re s a h ip b ir e k s tra a s tik ðz e ı lı ü le r m a tr ik s p o lip e p tid id ir E la s tin e ı le r in a s tik fib riı a n a y a p ts ı n ıo ı u ş tu r u r B u e la s tik fib r ilı e r d e ri k a n d a m a rı a n b u ru n d lş k u ta k G IS o r a n la r ıv e a k c ıe r g ğ ı e rd e b o l m ik ta rd a b u lu n u r E la s tik fib rille n o r g a n la n n v e d o k u la r ı la n n ıb o z a n b ir e tk id e n s o n ra te k ra r n ya p ı o ı le r in e d ö n m e s in i s a ğ la r E la s tin 7 0 k D m o jin a l ş e k iı le k ū ı e r a ġ irlrğ tn d a s a h ip b ir g lik o p r o te in d ir K o lla je n is ı n v e p ro ı ı n d e n z e n g in d ir fa k a t k o lla e n d e n g ib i g ı j fa r k lıo la r a k h id r o k s i p ro lin v e h id r o k s i li i d z n e n fa k ird ir E la s tin a y n c a d e s m o s in v e is o d e s m o s in ib ih id f i ro o b k g a m in o a s itle r d e iç e r ir B u a m in o a s itı e r in tr a m o ı e k ü le r v e in te rm o le k ü le r a ra z b a [a n m a i i ç p ğ ç n (L iz iï o k s id a z e n z im i s a y e s in d e ) k u ı la m ı rr E ı a s tik flbrille e la s tı n d e n z e n g in a m o r f b ir a ı ıe r ir le r E l a s tin d e r m a ı y p ç e la s tin tib r ı lle r d e b o l m ik ta r d a b u ı u n u rke n ba z a l m e m b r a n d a b u lu n m a z se

(C e v a p M lto

ba

d a y o r o r lo m lır

( k o m p ıe t e r

c

86

) G lis in v e d e s m o s in iç e rir i7 ) A m o rf y a p rd a d rr C ) L iz iıo k s id a z e n z im i ç a p ra z A

fa z ï n

E)

d a te lo fa z s a fh a s ın d a n ū kle e r a r y a p ı te k ra r o r ta y a ç ık m a y a b a ş la r v e k r o m o z o m ı te k r a r ç e k ird e k iç e r is in d e d a g ilır v e ç e k ird e k g ö ro n ū r h a le g e llr z

ı n

so nu n

(C e v a p E )

Scanned by CamScanner

'

ru ı o b ya

o p e v ro ra ı

aı da R k o ite n dıı sı c a tr o ı ı d a n m ıp a y u B rlllb a n u ı u b re ı e ů d iz e r a d n ıs a tro n ın a k la h ı ı ů b ū to rk im ı itk a rtn o K uB s m rin iı o zen ı k o tı ı ib k a ra ı ra p a y n o y is k a rtn o k n lç l k a m ru tş u ı o ly e rc ū h u rv a y ik l e v r u ş u lo e de gı ah ı o n e d n l? ym e v n itk A ö b la ń o ta v k e a k ı ltk m tn o k n a ş u ı llı ça r a lm o z o m o rK ru şu ı o ł a v a y ¢a v a y fr a z r e e lk ů n a ç k u d ı o e lı r o fs o fe d r e ı n ı m aL

ı ū b ůto rk im k re ı

P

IR A L Z A F Z O T IM

5

rld m

z a

4

3 2 1

eT fo ı

re r ig p ö n A n e d z ıť y e g n e ly id io ı o rtn o k r lb n lç l k e m e ı lk o n ı ı u B kı ğa b a ro k o te n ik lb e d e e k o ı b ız a fa n a k u lk u z o b lk a d n ıs a m n a ı n ı n ńe ı rı n a ı ıġ a d r o k o te n iK ı ū b ū to r k lm k a n y a k n a d n ıs a m a m a ı u r g o d e re ı n ir e ı e rc ū h u rv a y n ı d ita m o r k lk ı n ır a lm o z o m o r k põn A a m ro n a ( ı o ı e de m n oı a m o z o m o rk dı ı ðb )ıa ıy a s ı rı d B z a fa n a u B r a lr ılır y a e li ls a m a z u n ń e lŭ b ů to rk im p u tu k e r c ū H r ıd A z a fa n a a m a ş a u B ra ı r in e ı n õ y u rġ o d o p n a ł p u tu k n a ı a ń o ta v k e r e ı a ra ı o tia d lta m o rk k a ra lıry a n a tk a lp ı ku dı p u tu k tız r llik e ç u r ġ o d a r a ı e v rı ı la s ık r e ı ū b ů to rk lm r o k o te n lk r e ı

e

yerw e d

a

ya ı

ı sa

4 r ila s lk

$ l ın y a a m a z ıs m ig a b n e d n lr ı n e ye ı b r lb r e ı d lta m o rK m o z o m o rk b r e s ln lr e ı filn lta m o r k ılg a b n lç ık a m r ıy a n a ı o po T rı d m lz n e r lb n a la r e y e d n is e g ı õ b r o k o te n iK z a r e m o z ı r e m o rtn e s e v r e ı n ya ı n a m a z #e re ı rı ra ı d lta m o rk ş E ı ı

m zı na

3

ke m

cı r ltş e lls e

şe

za

a a z a m n a l§ ab e n ls e tlv u k a n ilk is C P A k e re rū k lc e g ı sa m n aı e n M r e ğE r ū lū z ö ç a d n u g u d \o u rg o d ı ga b r o ko ı n ı nı rn ı to m lo h ı i\m k im r o k o te n ik C P A ık k p m o k l n ı

k a ra n a

ga b ı

r lb n in e rc

la iro ta v k e na

k ıç

na

fa

2 1 n

A

llū b ū to rk lm k n te n H z a ı o rp anA

re

m a ı rn

p r n llū h ih m k im la id a r n e ke ç a n u b tu k ı p m r o k o te n ı o rK r ılı K r a M a tka ı ū b ū to r k ı k ç ū g ik i lle g n e d a m a tlz a d m s a ris z a fa te M

ūh

n a lm o z o m

n aı m ozom m

dm

o zo

bn e s

ra

lı ū b ū to r k lm

a ld a R ı

r ld r e

re

e

ū b ū to rk im ı ı

lk k k e t・n ı r e llū b ū to rk lm ů İtş e lle z ô þţ ı ls e m $ e lr lb n ı ı nes ri$ iïe g n a d e g lô b k ir e m o rı ro k o te n iK re

nanazu

a ra lro

k o te n

r id rw

m o z o m o rk

na

4

m ı lū b ü to r k ı

e n lr e g ld n a d n u b tu k e rc ū h n a n a z u rı ı B ū b ū to r k im p ı f o ta v k e r a lm o z o m o rK p z a la te m (re lri# e lr e y r tk a ı lga ı a ı n ed a dı )r ı

o p ra ı

5

an ı n a rb m e m a m z a

d m o z o rtn e n ln ro

2

S

ye z ūy ı ı K

k o te n

a

1

° n" " " " ・" " " ' K " rib rib \ r Ħ re ı ga b e n ı l n i a m m k u b n ls a h o k n ie to rp ıc ıy a lga b ı u re m o rtn e s lt f n e d n lr e ı enı ru n ı re lrlb riB rlre ç ı n ita m o rk r iB $ tk rs r a lm o z o m o r k n a lo e k ilp e R 3 r e H c a ïrı d lla m o o le e ik im o z o m o a ı y n u u e a n ı r a z e o e ı r o s e r rı r n g d l ıı l b ı ı im a L Z lk ū d ık f c lta lş a b u n u n o y s a z ln a g ro n lġ lc Ēı m m o z o rln e S k lto tı 1 ca

=

72

į

M

.

ļ

m a ıı

Jo L o T s lH U K O D E v E R c O H sı ÛL Óa ı

Scanned by CamScanner

B

ÖtO M 1 F ı z y o LO J ı H is io Lo JlE M B R Iy o LO J I

F A C IT ko lla je n

proleoglin

HO LU U EN S EW EĎ

Scanned by CamScanner

H

; 29 B ÖL O M 1 sı ÜC R E v E D O K U H ı sT O L O J ı

1 ııw

E L A S T IK

U F Y A P IM

"

"

I

Scanned by CamScanner

30

y o LO J I sT O LO J IE M B R ı F ÏZ Y O LO J IH ı

1

n xı ı

sı A ¥ a ů ıd a k ile rd e n h a n g ı k l a r ı ı e ı ı k a n la n ı ı g llıo a

89

ia k

ėc

"

B a za l b u lu n m

i

y g w

b

m e m

d ö rt

r a n ın

ön

e m

k ta d ır

a

)c re le E p ite ly a l h 【 t r ru u l u r o m s l ş

ile

r

ïtta k i b a

a

ı i

ğ d o ku s u

g ö re v i a ra s r n

da

M ik r o o rg a n iz m a la rın o rg a n iz m a m n iç k rs m in a Ge b i ç iş in i ö n le y e n b ir a r y e r g ö re v i y a p a r e r in v e s tv rla n n v i c u tta n k a y b lm ö n l H ü c re ı e r ktif filtra s y o n g ö re v in i ü s tte n i r k t b e b e g lo m e r ü le r b a z a l m e m b r (ömeğin ö r a n ü p a tllm a s ın ï s a ğïa r k a n d a k i a rh k la n n s ü z ü ı ) Bazal f k t e z o n s iy o n u b u lu n m a m a kt e n s n b n ı a r m m e ad Baz

d a ın E m b riy o n ik K ık ırd a k p r o te o g lik a n ı, h iy a lin k lk ir g ( l u z u n k e m ik u ç a n d i e k n i r e rin d e v e e ş k e m ik p re k ü rs ö rı l m ü er at k k rrd a k )e k s tra s e lı g ib i b irç o k y e rd e b u ïu n a n l tid ir o i k n öne m l o m p ne n rik s in in e n fa z ia b u lu n a n v e e ü B d r ı l a z f yü k a h d a M o le k ü le r a ğrr\ığ r 1 o 0 o k D d a n a iy a h n u i u z b r k t e l n t a a k lk ird a k p ro te o g lik a n a g re g l b ir ş lş e B lu r a n ik a s it m o [e k ü lū n e b a ğla n m iş tir u y a p d a ki te li m m s k l a a m n o rı F y a p ts in a b e n z e m e k te d ir ırg b o n ite le ri u s k l i a n t e o g u ro n ik a s id e p ro o ı u ş tu ra n h iy a ı a lu ro n ik ı H r d r ı l a ı l y m n b a a d k l i e n ş ğ firç a n ın te lle ri ş e e r i a ra s ın d a k i b a ğ te ı ik a n s u b ū n ı a s it ile p ro te o g ı lik a n e r s a ğïa r H e r b ir p ro te o g ı a n tı y ı B a ğ la y ic l p ro te in ı ü lfa t i i t s d n o k r o n a t f [ ū v a e k t s n a a r e y s u b ū n ite s in d e B u a g re g a tla r s u v e l u r b u n l l k i u a n a n i k o l m n o z a u g g ü le r m a trik s a r B u s a y e d e e k s tra s e lı k a ty o n la n b a ġ la rı l b c a m g ö rü z u f u r a m o t v e r d l r a O k a ö e v o lū m ū b ü y ū ç k ird a k m a tr ik s in d e tip I n ū m ū o rta y a ç tk a r H iy a lin k ı e k o lı e n b u ï u n m a z P e r ik o n d r iy u m d a e la s tik lifle r ı

[r

M IT O Z e ÖL ÜN M E M ito z b ö tü n m e ile o tu şa n 2 y a v r u h ü c r e d e k ro m m s a w s m a e şitt ir s a w s r a n a h ū c re n in k r o m o z o B ö tū n m e le r a r a s m d a k i d ä n e m e d in le n m ín ı n te r fa z 3 e v r e y e a y n tï r In te r fa z d e n iı

n

b ra

n

ı iı e ı g ili

ya da

r e s l (d u p lik a s y o n ) D N A n m d u p lik e o ld u g u D N A te z w r e s id ir H ts to n s e n te z i y a n lï z c a S e v r e s in d e

ik a s y o n ) (p o s t d u p ı

e v re si

G2

m e m

e v re s i

e

o tu r

r

g is i b a z a l

n n

S de v se n

b a şla

ha

n

la

G 1 e v r e s l (p r e d u p lik a s y o n ) M ito z b ö lü n m e g e ç ir m iş h a c m in i a r trr m a y a ç a h ş ttg ï h ū c r e n in s ito p ta z m a d ö n e m d ir

ta m a m la n m işt ır

A ş a ğ ıd a k ile r d e

ozo m

ı n te r fa z

ap B)

(C e v 90

b u lu n u

n

E)

(C e v a pik te tip ık o lla je b lrı

a r d a s e le ıo rg a n ı

G

,

e v re s in

de n

DNA s e n te z i ito z b ö lü n m e

s o n ra

m

c

P r o fa z K ro

r o f az

ek

P r o fa z

ta

r

b e lir in

so n u n d

a

krom o z o m l

m ozo m

ï rd e k za n

er i me s i

m n

ar

ile r le d ik ç e en

k ro

la

m o zo m

kısa du r um u n a

r

er i şl r.

l b i tiri r.

pr o f az

M e t a fa z r om o

ar

zom l

b irç o k e p ite ly a l h ü c re n in ta b a m n ıd ö e r G e n e llik le \ r a y n c a k a s v e s in ir h o c re le rin id e ç e v re ı h o c re le r b a z a l m e m b ra n a s lk lc a b a ğï rd ırïa r S a d e c e b a ġ d o k u s u h o c re le rin d e b a z a l m e m b ra n ç o k a z d rr v e y a h iç b u lu n m a z S c h w a n n h o c re le ri Iça s h o c re le ri e y e n b a z a lm e m b ra n E k s te m a l v e y a ğ h ū c r e le rin iç e v re ı (d ış ) la m in a o la ra k d a a d la n d ın lir B

aza

lm

e m

b ra

n

r o m a t î dl er s e n t ro m e r d b ir b ir le r in e tu t u n m u ș ta r d rr

,

M e ta fa z d a b ï r b ï rln d e n e

A

B

ğ ıd a A

membhrwon k il d a n ı

a za

e r

)B a ġ o lu

ıile

ı

d o ku

ş tu ru

g

e n

su

ile

e

s

ilg ili o la

ra

k

a

g i)re v i y a p a r C ) H Ciċ r m ve

b

ä l ge l er i nd e n

bö lü n m e s i ile ta fa z s o n la m r

e r

kro

m a

tid le r

af az so n u n d a 46 x z

ta n

e

kr o m a t

i d ol uș u r

.

r o m o z o m l ar k u t up t ar a d a n a y n h r la r

y

n t dıkt an k u t u p la n

s

na

tar d e ș

on r a l

d o ğr u h a re k e t

mi

kr ot u b u l us l a-

lşmel

l tęļ et az Hı

u l aş t lkl an n d

a

Te ı o fa z

p ite liy a l h ū c re le r

s lv lla rı n

len

n n

a ra s m

d a b ir

!q m gz Q br ,

sı m r

g e g işįu ön ıe »e n r B a ń y e r yü çy um

ıa y b m

L ö n le r

ar a! k ! ! l{u ţ ųg b r

.

b e s ta r

r

g a n i z m a l a r ın

i

a

ve m e

r om a t i dl er b i rb i ri nd e n a k r o m o z o m la r h ū c r e n in a y n e d e rte r

şa

l

t

tr o m y n iır la r

se n a

en

ad

n a fa z

(C e v a p D ) 91

v a t or b äl ge s i ne g ö ç e d e r v e b u r b ä lū n e r e k ik ișe r k r o m a tid e a y n b r la c

e k

u z u n la m a s m a

K

u t up ıar d a a r t t k k ro m o z o m l ar d a ğ rlı r ve k r o m a tin ç e k lr d e k z a n y e n id e n b e lirfn l uş an

ïç e r ir lm

y

en

i

h ü c r e l er

2

3 ç i ft (

ç

e k i rd e k ç ık,

di pl oi d) k

r om

o z om

ID

0Scanned by CamScanner

H u ko tiı g ı

za m ı n ve D gı u k r o n lk a s itı te k n ū n ite ı e r in d e n o lu ş a n o ı e k tlı e r a ğı , m rı ı ğı k 10 00 kD o ı a n v e g öz ūn v ı a şı tr ö z c ı ya kı s m i d e ri ik a l k o r d u n w h a r to n Je ı k ık ırd a k v e u m b ı i g ib ıg e v a n n da bu ı u n a n gı ik o z a m ı *e k ba ğ d o ku ı n o g lı ka n d a k lı e d e n h a n g is id ı r? a # a ğı

N

« se

V E D O K Ü H ls io Lo J ls lB Öし岫

ÜC R E

f

31

1

a ya n r a rı

u ro n ik a s it ) H iy a ı fa t ) K o n d ro itin s ū ı ū ı f t a a n s at D e rm ◆ fa t D ) K e ra ta n s ü ı fa t ◆ H e p a ra n s ü ı

A B

ik o z a m in o g lik a n b u lu n m a k ta d ir e ş ö n e m li g ı B u n ï a r te k r a r la y a n ş e k e r ü n ite le r in d e n o lu ş a n p o li l d e re c e le rd e s ü lfa tla n m ı la rd ir s a k k a ritle r d ir F a r k ı ş ik a n ı a r , b a ğ d o k u s u y a p ls ı iç e rs in d e ik o z a m in o g ı G ı a n d o ld u ra n m a k ro m o le k ū lle r g ö re v i g ö rü r le r b o ş lu k ı a tin ö z y a n k a tı o lu ş u m la rd lr B e ş ö n e m li g lik o Je ı ik a n b u lu n m a k ta d ır z a m in o g ı

B

B

ar un ı

94

K ık ır d a k

]

e n

r m a ta n s

e ra ta n s

H

e p a ra n s

c is im

de

e n

u n fa z ia b u ı

an

k o lı a

v k o ïla je n )T ip ı E )T ip V k o lla je n

e n ö ra ı T ip II k o lla je n k o n d ro b la s tla r v e kondrositı l re tin a l h ü c re le r v e n o to k o rd d a s e n te z le n ir B u k o la je n tip i e n fa z ia k lk ırd a k v e v itrö z c is im d e b u ïu n u r T ū m k o lla je n tip le r i b ir b iń n e s lk ıc a b a ğ lï v e s p ira ıy a p ıs r o lu ş tu rm u ş ū ç a d e t a lfa z in c iri iç e rirle r

ūı fa t

ü lfa ttır

k a s it N a s e til g lik o z a m in v e D g lu k o ro n ik H iy a lu ro n ı u ş u r H iy a lu ro n ik a s it te k r a rla y a n ü n ite le rin d e n o ı k l d d a o lm a k ü z e re g ö z ū n a n n k b o u a e e v ı ı i kl e g ğ öz e ş lik a l k o rd u n v itn ĵ z c is m in d e k lk ir d a k ta d e r id e v e u m b N a s e tiı w h a rto n je lis in d e b u lu n u r K o n d ro itin s ü lfa t is e l k a n ü n ite i t a r a r k i i t e l k n n a s D o ro i u v i y ı n e m k ı t a z q ga a o ik v e k o rn e a d a b u lu ı e rin d e n o lu ş u r K lk ird a k d e r i k e m ık t il m in 4 s ü lfa t v e n u r D e rm a ta n s ū lfa t N a s e tilg a a o z a u ş u r D e rid e le r in d e n o ı i t ū e ı n a n k t a i i r ra e t n i k s a d o n y LĄ u r n d a te n d o n la rd a a rı d a h a fa z ia o lm a k ü z e re k a n d a m a rı

k c iğe r in b a ğ d o k u s u n d a b u lu n u

it r ö z

D

a s itin

ve a

v e v

g is id İ( ?

į

fa t ūı

K

n

d

H iy a lu ro n ik a s it K o n d ro itin s ū lfa t De

ha

r

lf t v e g a la k K e ra ta n s ū lfa t N a s e til g lik o z a m in 6 s ū a H e ï u r u d i o n l e n p a ra n s ü lfa t i e r ū t e n ş l n a a to z u n te k ra r y a N a s e til N a s e tilg lik o z a m in v e D q ïu k o ro n ik a s id in v e y i le r in d e n ü t e n n ı k a a a r t r i e i d n ik s y g lik o z a m in v e id u ro n a i n y ū z e y in d e v e n ü h e c r k i b o r t f l ü a ç u ş u r H e p a ra n s oı b ra n d a b u lu n u r e n ço k d a b a z a l m e m

(C e v a p

B

)

- i

ı v ko ı ai en D ) T ip ıE ) T ip v k o lla je

n

la je n d e b u a lfa z in c irle rin in ü ç ü d e b ir b ir in in ık o ı T ip Iı a rd a a s tı ı ko ı ı a je n fib ro b la s tla rd a v e m y o b ı s rd rr T ip lı a yn ı d l d a ve rı n a r a a m k a n i d d l f t r e e a ı e e n ir E n fa z a s e n te z ı o rg a n la r

(C e v a p

iç e

rs in

unur de bu ı

C)

(C e v a p A ) H ū c re

96

j

a en

a

d e z yo n an o ı

ko m g iņ b a ğı am a d ir ?

ı L

(C e v a p D )

e n ir s e n te z ı

i e k §tra s e llū le d a g ö re v ı

ve

r

i b ir g ı

g ıi k o z a m į m m F Ķ m

böıgeıerï oq°ıekūıh a n g is i

m

e T m të g rw a s tin D )E ı E ) K o n d ro itin

lh ü c re le rd e v k o lı a je n , ç e ş itlie p ite liy a T ip ı m e m b ra n d a b u lu n u r v e e n fa z ia b a z a ı

u n

fa t soı

ı a je n iç in b a ġ 1a m a n ko ı b r o n e k tı o la n fı k in h ū c re a d h e z y o t i n e f b o A r c a n i d r kt e e i i m r l y b ô g e s çe ı i k b i o p ro te in d ir ı r l ü r e e t s k ra l i s e g ö v e d r a n u n g B ir g liko p ro te in

(C e v a p B )

Scanned by CamScanner

32

æ L ÜM

H Is T O L O J I E 1 F lz y o lO J ı

M B R ıy o ı

K O L L A J E N T IP L E R

ıA l t k u l

m

F tb r ï ıo lu ştu

国 □1 (

ra n

la je ko ı

L ifı e r in b ir ı e şm

ğ o lu ş t u r a n

ı . N duN

do ku ı a r

Te

m e

ıiş le v i

lg , o la ' . .ı

"briller

I国 图

v

ie =

itrö ' "si .

K a r şī d ir'

...

"sağl . .

n le r

e s i iı e

K o lla je

l=

e r n ı

lt m

,

ı işk fı F ib r il ı ı l ko ı a je

A

kı e rl k ö z e llı M ïk ro s k o p ı

e r

o e

ö r g il y a p r y a p a n

a je n le r (ai o lu ştu ra n ) k o ıı

n le r

fD 0 3 10 75

97

t

&

N

e n a s in

T

a

c

Eı a s tin

,

B o z a l lo m in o d a b ir o ğ y a p ıs l o lu ş t u r a n d iğe r l la m in o b ile ş e n le r iy le t u t u n a n g lik o p r o t e in ı (C Đ 4 9 a / C 0 2 9 ) v e V LA 6 H ilc r e le r d e k i (C Đ 4 9 f/ C 0 2 9 ) in t e g r in le r lo m in in r e s e p t ö r ü o lm ık iş le v q ir yr ı o m in in e r v e h ůc r e le r in b a z o l la m in «ı ya ı l tutu nm ol sl nı s a ğlo r la r ı a a r o c ıiı ğy m in ln

o s

e m

ı n ıiç e

re n

tik fib r ilı e rd e b u lu n a n p r o te in d ir K o lla je n k ü lle r i d e S rk lc a ç a p ra z b a ğ la r o lu ş E la s tirF d e s m q t in v e iz o d e s m o z in g ib i m o le

u ş tu r ç o k n a d ir g ä rü le n inoadfberi iç e r ir B u a m in o a s iu e n in te rm o le k ū le r ç a p r a z b a ğ ı a n m a y i s a ğ la r la r L iz in in o k s id a s y o n u ile o lu ş a n a m in o a s itle r d ir

(C 98

zo

p D

ev a

)

F ib r ö z b ir llz in o

m

k s tr a

e

Re z n n n n w r

le k o ıh a

s e

ll{lle

r m

ç a p ry r? i ls ïd ı

n

a

Ba

w

Q n i A ıa n

tr lk s

ğ la

r o

lu

日) F ib r o

D

F i b r k t f n E k s t r o s e llü le r n u ıt r ik s t e b u lu n a n b ir i g lik o p r o t e in (b a z a l la m irx ın ın la m n e fib r o r e t ik ü la r is e ko

o s

) K o n d ro(W

it o la n d e a m

e la s

tu r m

b ba

ln

tin

E

a s tin g ib i e ı

E n ta k tïn (e n t a c t in ) B o z o l Io ın in a d o y e r le ş ik la m in i T ip r v K o lla je n g ib i d iğe r b a z a l lornino b ile ş e n le r in in b ir b ir le r in e b o ğlo n m a s ım s a ğla y a n b ir g lik o p r o t e in d ir

a m

) K o lla je n ) In te g r in

A

j

d ir g ö r ü le n b ir o r f p r o te in

h

a m

E K

la je ı

) K o n d ro

itin

s

q

u ra n

n e

k tin

m

a

v e

kro

a s tin )E ı

ů lfa t

b ir fib r ö z p ro te in d ir v e b a ğ d o k u s u n u n e k s tra s e llo ı e r m a tr ik s in ln fib r ö z i b lr y a p ıs ın l y a p ls ın ın ö n e m ı o lu ş tu ra n m a k ro m o le k ü ld ü r K ı o ı a e n ln llz ln r e z ld o le r ï

ş u b ö lg e s ín d e y o fu n d u r ) H ü c r e o d e z y o n u n «ı 5 g ib i b tız ı in t e g r in le r in lig o n d ıd ıp ) A 3, b r iy o lo jik d ö n e m d e h ü c r e g ö ç ü n e a r o c ılrk e d e r

m

o

lı e

o

ı u ş tu

g e r im

[C

e va

p A

n

e

lm

# s rk ıç a p r a z b a ç o k fa z ia d a y a n ık ı d ır ı ru

u

j ğ la

n

n e

de

n

ı y le

,

a

ş ın

)

Scanned by CamScanner

ś iB ÖL Ü H ÜC R E v E b TJK U H isT o Lo ĵ ı 99

A ş a ġ ıd a k ile r d e n h a n g is i b a ıo ı a ra k v a n ı ı s b r? iı e llg lı

s

it k o lu

m n a r

w

iy o n tra n s p o rtu n u n g e rç e kle ş a s it k ü b o id a le p ite ly u m e pi tiğ ıb ö lg e le rd e b u lu n u r B u n e d e n le b a s it k ū b o id a ı te ly u m b ö b r e k le r d e , te r b e z le rin d e v e b a z r g la n d ū le r k a n a lla rd a b u lu n u r A y n c a b e y n ln k o ro id p le k s u s u n u ı e rı v eo ı d a b a s it k ü b o id a ı a r A k c iğe r a ı e ite ıu m k a p ı

B

u m

) In te s tin a l a b s o rb tif e p ite ld e b u lu n u r B ) E p id id im a ıe p ite ld e b u lu n u r C )T O m h ü c re le ri b a z a l m e m b ra n la iı lş k i iç in d e d ir b a z a ım e m b ra m n ū z e rin e o tu rm u ş tu r e ri a p ik a le u la ş ı D ) T ū m h ū c re ı r iş m iş b a ğla n tl k o m p le k s ı E ) Iy i g e ı e r e s a h ip tir

A

u m n a r e p ite ly u m s lk ı rk la a b s o rb s iy o n iç in B a s it k o ı ı lik le m id e in e ş m iş h ū c re le rd e n o lu ş u r v e g e n e ı öz e ı a r v e k o lo n d a b u l u n u E p id id im is te , y a ı a n c ı c e b a rs a kı ık o lu m n a r e p ite ly u m b u lu n u r ç o k k a tı

(C e v a p

p y ı e is e , k ü b o id a l v e s k u a m o z e p ite ly u m k a r ış ım i ı ö r tū lū d ū r T ra k e a y a la n c ıç o k k a tı l s iïy a ll e p ite ïy u m ile k a p ı ld ı r E p id id im is te is e y a la n c l ç o k k a tll e p ite ly u m le ş m iş m e v c u ttu r T e s tis in s e m in ife r tü b ū lle r i d e ö z e ı i l k l d r u m e a l r ç o k k a tlıe p ite ı y p

ve

u m n a r e p ite ly u m b o y u e n in d e n u z u n te k B a s it k o ı l e p ite l h ü c r e le r in d e n o lu ş m u ş tu r B a s it k o lu m n a r ra ı sı e p ite ı iş k iiç e r y u m u n tū m h ü c r e le r i b a z a lm e m b ra n la iı s in d e d ir v e b a z a l m e m b r a n ü z e r in e o tu rm u ş la rd ir B u h o c re le r in tū m ū a p ik a le u la ş irla r

B)

33

(C e v a p

)

D

10 3

ib

m

i

:

'

"

i. "

..

h ü c re le rin b o y la n v e e p ite ly u m d a ş itir T ü m b a s it e p ite ly u m h ū c re le rin d e o ld u ğ u g ib i b a s it k ü b o id a l e p ite ly u m h ü c re le r in in tū m ū b a z a l m e m b ra n ile itiş k i ig e rs in d e d ir v e h ū c r e le r in in tū m ü n ü n a p ik a li lū m e n e u la ş ır B u h ū c re le r in s ily a la n B

k ü b o id a l

a s it

e n le ri b irb ir in e e

b u lu n m

k k a tll e p ite ly u m u n ili ç o k ka tll e p ite ly u m a d r v e r r Ço e r i b a z a l m e m b ra n ū z e r in d e y e r a lir k e n b a z a ıh ü c re ı b a z a ld a k ib u h ü c re le r a p ik a le u la ş a m a z la r A y n t ş e k ild e d a k ıh ü c re le r d e b a z a l m e m b ra n a u la ş m a z la r a p ika ı k k a tı ıy a s s r v e b a z a l m e m b ra n la iliş k ili d e ğ ild ir le r Ço i t k e d e , a n a ık a n a ld a , l v a t o r a a f s ii u a e z ı l m t u e ep g , y ti iz e e p id e r m i v a jln a d a , s e r v ik s t e v e d e r in in k e r a n s in

(C e v a p

d e b u lu

A

ĄP i k a ı E ü c r e l e ńn

h ü c re le r y a

W

e rin in e

E

n u r

ha

D ) D ü z k a s k o n tra k s iy o E » T ro p o n in C k a ls iy u m

n

g ls i

n u o

a

ka

ld u k g a

b a ğla

d ia d Kaı p k a s in d a tr ia d y e rin e

do ku

s

s u

b a z a lm e

w

o so m

b ra

iı e r

n

ö lü d ü r

ve

l L

la r b a z a lh ü c re le r ib a

k a tı ıs k u

za

ım

em

p ik a l y ü z e y e e p ite ly u m t a n a ık a k ve aı

k ls m

ıa

ke

ra

tin iz e

m

buı u n

ha

n

u r?

da

m

a

(C e v a p

C

n

ıy a s s ı ş a m a z la r Ço k k a tı n g iv a d a s e r t p id e r m is te g ı u n u r la r a ld a b u ı

n

g is i

e

)

n n ı

yaplyıunur

ha

105

W

g is ln d e

,

t ko b o i ba s ı

m en

D

a

ıd o

y

a rı a

rm

n

ila ı pJ e tı da

a

a

lı ı ı gı

sa

h ip

a r a

)K u w

E )K a

E ) Eヒp id e

M

C )K u

à }Ñ c iğe rle r is C )T e s ı

n a

u la

k a lın lrġ a rd a n o rg a n ı

b ra

a m o z e

B)

10 2 A ¥ a ğ ıd a k i d a l e p lte ly u

m

k te r d e d ir

sm ı e r in b ir k ı te ly u m d a h ū c re ı pı i l n b ir k rs m ıd a h r ü c re e l i b i d i u i l i k ı v e r b a z a ım e m b ra n a ş h e m id e s m o s o m la r y o lu y la b a z a l m e m b ra n a b a ğlrd irla r K e r a tin iz e e p ite ly u m d a a p ik a l h ü c re le r d ū z le ş m iş v e ö lü d ū r le r Ço k k a tï l o lm a s tn a ra ğ m e n h ū c re le r in b ir

lç in

Ľ pa v a ş tı

i

s s r k a ra

tü m ü a p ik a l y ū z i p d e rm is in d e b u

)H e m id e s m b a ğı a r

ço k " ıle r d e n

(C e v a p

) H ü c r e ïe rd e n b ir k ls m

A

)

"

az

L b a ğla o u

a ra s a

h ip tirı e r

irle r h ip ı

m a rıiç e rm e z le r

is

Scanned by CamScanner

1 F lz y o LC iĵ ļ 14 ls T ó L o ĵ tE M B R ı y o LO J I

ÖL û m

B

KA S T ı P L E R IV E

ö z E L L IK L E R IN ı N K A R ŞIL A ŞT IR ı LM

öz e ı lı k

A SI

Ka ı p K a sı

D üz Ka s

Va r

Yo k

lo k a liz e

Ko

n t ra

K a ls iy u Ka ı sv Re

Ko

m

n

ı s te m ll; h e p y a d a h iça

. ..

m a tik

M

o to r [a

)

'

'" : h e p ..

va r

四 1□

国 I四 国

d o ku su d o m is y u m

Ba g en

-

K a v o la

d'" kaynak"

・ ・・・ ・

e 名端 画 画目a

ğ do ku su

' æi x

v e s p o n ta n

h= k

Yo k so

ik

l i t

h ü c re le

z

r it m

g

.

ra s y o n

S tn lr lln e r \ Ba

ı s te m s iz

tr o ı ü

b a ğı a m

u m

je n e

M lto

k s iy o n

k r lı fı a n

"

G ö r iï n lim ö z e ı lïk ı e rl

ve

B a g d o k u s u k rh fla n

'

ve e n

' " "

çe k

d o m ls y u m

_ ı D 0 3 t0 3 1

E p ite ı a n n ka ı y a ıd o k u ı ı n ı ık ı a n , fiz y o lo jik ş a r tla n n d ġ iş m e s in e g ö re fa r k ırlık g ö s te r ir òmeğin m e s a n e e l p te ı y u m u m e s a n e n in d o lu v e g e r g in o ld u ğ u d u ru m ı a rd a in c e ik e n m e s a n e n in b o o ı ş d u ğ u d u ru m d a k a lin d tr A y n ı lik ü le r e p ite ı ş e k ild e tir o id in fo ı ik o le r y a l h ü c re le r i fo lı ta m o la r a k d o ı u o ld u ğ u n d a y a s s ıö z e llik te fo llik o l e r in do ı d u ğ u s tra d a k ü b o id a l ö z e llik te fo llik ü lle r b du o ş o ı ġ u n d a d a k o lu m n a r ö z e ı lik te d ir E p lte ı a n n , ya l d o ku ı a p lk a l y ü z e y le r in ı n n o n a d h e z lv o ı m a s ı be ı ı r g ln a p ik a ıb a z a ıp o ı a r ite n ı n o ı m a s ıv e g ü ç ı 0 ı a te r a ı b a ğı a n t ıı a r ın o ı m a s ı d iğ e r ö n e m ı i öz e ı lk ı ı d ir e rı A y n c a e p ite ı y a l d o k u la r d a m a rs lz d rr v e b e s le n m e le r i ç e v r e d e b u lu n a n b a ğ d o k u s u n u n k a n d a m a rla n le n fa tik le ri y o ı u y la s a ĝ la n ı r

B

ım

e m b r a n , tü m e p ite l a ı ta b a k a la rın a ïtrn d a e r y y y a ç e v r e le y e n b ir e k s tra s e llü ı e r m a trik s tir B a z a l m e m b ra n la m in in v e h e p a ra n s ü lfa t r o t e o g lik a m n ı p iç e rir B a z a l m e m b ra n tra k e a d a g e n e llik le k a ı in d ı r B u r a d a in s p ra s o n s tr a s ın d a y a lrn a n b a k te r ile r in filt ra s y o n u n u s a ğ la r R e n a ıg lo m e ru lu s la r d a d a id r a n n o lu ş u m u s tra s ın d a k a n p ro te in ı e r in in s ü z ü lm e s in i s a ğ la r H e m ı des m o so m ı a r e p ite ı y a l h ū c r e le ri b a z a l m e m b r a n a b a ğ la a n y y a p rla rd ır aza

a la n v e

(C e v a p

B

)

v

(C

e va

p A

)

1 0 6 A ş a ğ ıd o ı a ra k

a

k ile r d e

h

n

a n

s ıb a gı

z a

l

m e m

b ra

n

lı e iı ı g lı

1 0 7 A ş a ğ ıd a b e llr tM e h o c r e le n han gı s ı tı k a y ıc ı (g e ç ï r g e n g r u b u n d a n d ır ?

) Z o n u la

A

a

de

L

p ite ly u

m

q n d a o ld u k k tif

ir

. e le

"

E

)

į iī=

s m o s o m l a b a z a ly o z e y l

E

)M

a

ku ı a

H ū c re ı e r sa

la

ğ la y a n

n n

a

kı u de d he

a ra s l

hoc

o

lm

a

ya

ba n

ğ la

)

ba

n

tıı a rd a

ğ la

n

tıla

n r

re n s

sm o so m

a o e a e

d he

r a ra s ı

la

r

n s

re n s

ba

la r a n tı ğı

h o c r e le r l b ira ra d a tu tm a y a d a y a p rş m a v e ile tiş im o ta y öz e lo ı u şu m ı a rd ı r

r e le r a ra s in

d a k a tk rd a b u lu

na n

Scanned by CamScanner

iiì T 3 5 s iB ðL O ı Hı sT o Lo i ı

Ĥ ÜĆR ÈvE D Ł IK U F o n k s ly o n e l a ç ıd a n b a k ıld a r ş u ş e k iı de d a k i b a ğ la n tıı

1 ) T b tu so m

ba

c u

la

la r a n tı ğı

r ve m a

k u ïa

§ d a h ü c r e ıe r

ı ı n

zo n u ı a a

a

dhe

2 ) T ık a y ıc ı «g e ç lr g e e ju n c tio (lm p e rm e a b ı

,

s ı lla n n ı

re n s

d

ın

a r a s ın

Y

d h e re n s h e m ld e (D e s m o s o m la r )

p C

e va

108 B

sm o

y A

e

dūı e r ka

n

e

lla r ı v

n a

e

k ir d e k ı e r in in fa r k ı l s e v iy e le rd e g ö r ü ı m e s i b u k o lu m n a r k la ç o k k a tı ı p ite ı a n c ı l g ö rü n ü m ü v e r ir Y a ı y u m a y a n llş ı ı k o lu m n a r e p ite ly u m ç o k k a tı r e s p ira tu a r s is te m in b ir ç o k k e s im in d e (N a z a l b o ş lu k la r n a z o fa rin k s tr a k e a v e b r o n k u s la r d a ) görūıū A y r ıc a e r k e k ū re m e s is te m in d e

e

w

d e y a la

(VC

¢Ħ e vv aa n

) Ço k

k a til k o lu

n c łç o k

k a tll s k u

it k o lu

a m o z e

a s

(c

p ite l

fa r in k s ı tr a k e , is id ir z

a v e

b

ro n

ku

D E

s

E )T ra

s

ku

n s is y o n é

a m oz

y is r

B a s it (te k k a t h )

'

T

m e

yda

'

T

,

g e tir ir G e

n a

:

P

,

şe k b a ğ D o k u s u a '" pe

v

T

e

T

p ite l

N V

ÜC U

DU N DA K

H ü c r e $e k ı i

I

öm e k l e r i

Fo

O v a ry u m ö r t ü s ü tir o id

n

ks ı yo

n

Ya ss l ke

ra tin le

K ü b ik

D e ĝ iş fc i

P r iz m

Ör t m

e

sa

,

lg i la

a tik

Įa

Y a ss r k e ra tin iz e (k u ru

d a h a fa z Į a k a t )

E P IT E L T IP L E R

Ya s sl

P r iz m

Ço k 如 山

I ÖR T Ü

D a Ët h m

K ü b ik

v e ya

B ir k a t

ıe p ite l

H U c re ta b a k a ı a n n īn

(ild

"

'

Bm

IN S A sa

n

:H na r e

ğı

) F ib ro b [a s t!m įç e r ir la je n d e m e u e r p a r a ı d ir e ı )K o ı

ö r te

a n o

ı a n c ıw k k a tll k o ı um

la r a k a ş a

m b a ğ d o k u la r ı; h ü c r e le r fib r ille r v e a m o r f b ir y a p l iç e r ir ik i tu r g e r ç e k b a ğ d o k u s u v a rd ir : a g e v ş e k b Y o ğ u n b a ğ d a k u s u G e v ş e k b a ğ d o k u s u b u ik i tip iç e rs in d e e n ç o k b u lu n a m d rr A y m z a m a n d a a re o la r d o k u o la ra k d a is im le n d ir ilir L ifte r v e k a n d a m a r la r ın ı

) B a s it k ū b o id a l e p ite l B ) B a s it k o lu m n a r e p ite ı

D )i

oA

m

d o ıu ıg i ıi

i

e v ap Ð/

z o

h a k im d ir

m u

)

ć

ve a

u kı a n , n a 1 0 9 N a z a ıb o ş ı it¢ I h la n d ö ş e y e m

ıe p ite ly u ç o k k a tı

ğ u n d ū z e n li b a ğ d a k iı e r d e n h a n g is i

p ite l

m n a r e

ğu

p Cn

nc r

11o Y o m na r e

p ite ly u m , te k k a tll u z u n h ü c re le r in b s o r b s iy o n u n d a g e rç e k le tiğ i b ö l e ş g le rd e g ö rü ïü r B a s it k o lu m n a r e p ite ly u m u n g ö r ü ld ü ğ ū b ö lg e le r in c e v e k a lln b a rs a k b a z l g la n d ü le r k a n a lla r s a fra k e s e s i u te ru s e p ite ly u m u d u r B

u ş tu rd u oı

ü z e rin

n

e

) B a s it k ū b o id a l e p ite l

c )Y ä 1a

D

n

n s ; z o n u la o

)

a n a z ıg ı

b ra

m e m

o lm a y a n ) b a ğ ıa n t ıla r ) k lu d e n s 3 ) lle t lş im i s a ğ la y a n b a ğ la n t ıla r (c o m m u n ic a ti n g ju n c tio n s ); g a p ju n c tio n s (N e k s u s )

(C

a la n c ıç o

k k a tı te ı ıe p ı y u m d a , h ü c re le r in h e p s i b a z a l e o tu rm a k ta ik e n b u n la r d a n s a d e c e b ir k rs m l e p ite ı a ş m a k ta d ir y u m u n a p ik a ıy ü z e y in e u ı Ya ı a n c ı ç o k k a tll e e rin b o y la r ın ı n p ite ı y u m d a h ü c re ı fa r k ı ıo ı m a s ı n e d e n iy le n ü k le u s la r y a n y a n a g e le n h ū c re le r d e fa r k lıs e v iy e ı ü r le r H ü c re ı e r in ç e e rd e g ö r ü ı

la b iı lr ı e r

a tik

şm

e m

)

E p id e

iş (N e m ln

'

Ko

is

rm

k

T e r b e z te r i, fo llik ü lIe r i M

e sa n e

k a h k s le

ko

,

r

j k tiv a

n u

o v a ry u m u n

ü re te r le

r

g e lişe

n

re n a

l

ru m a

ö n Įe m

e

K o ru m

a

Ko ru m

a

1e s n e m

e

Ko ru m

a

,

,

m a

m a

su

k a y b r ö n \e

sa

lg r la m

m e

a

b a s r n ç k a r ş1s ln d a g e r ilm e

,

Scanned by CamScanner

36

@

i

m l fı z y o lo Ŕı # ls t o l o j e m b r iÝo lo iı Yo

ğu n

sa

y ıd a fib ril iç e rir Y o ğu n b a ğ d o k u s u n d a ki h o c re le r

düze

n

ı i b a ğ d o ku s u

a z sa

y id a h ü c re

ve

lle r le z ka p ı s ı K e s ln tı

ço k

fib ro b la s tı a rd rr B a ġ d o k u s u n u n b u ti in d e fib rille r v e p h ū c re ïe r b a s it re g ü ı e r g e o m e trik y a p l ile s ira ı a r a n m iş ı d rr T e n d o n ı a rd a is e y o ğ u n b a ğ d o k u s u n u n h o c re v e fib rilı e r i p a ra le l ş e k ild e s ı ra la n m ı ş la r d lr

(C

e v a

r

ler tipi di r. gö r ül en k a p l ı o m ş u e n d o t el hū c r el er i ar as i nd a típ in d e b a ğla n tr v a rd ır n

K

sık

at an

r an s p o r t ta g ö r ev b ir i)z e lliġ id ir

p ß)

Pe E

n c e re

zo n u l

k a v e o ıa ( e z i

v

a

oc ıud

kū ıler

)

en

s

ön e m ī

i

i k a p ille r ı ı e r

n d o t el si top ıaz m a s m d a p o r t ar bu l un u r . n d o t el aıhn d a k i ba z a ı me m b r ar i ke s i nt isi zd i r.

ka p i ller ler en e s m ūr d g ku Ja i d a G ğ rü ı Sı n u

zo

id k a p ille r le

su

Tran s p

o r t un

faz ıa oıdu ğ

u n

u

(k e s in tili)

r

n d o t el h ū c r el er i ni n d ü z e n s i z, r a l ı kï l y e r ıeş iğ t i k a p ilı e r tip id ir n d o t el ho c r el er i ya n ınd a f ag o s i tik hü c r el er d e b u -

ı un

u r

a z a l lam

na

i

ke s i nt

ilidi r ya

?

bu l un

ma z

pe r isi

ve

tï er

yoktu i nu

d ka p i ller ler pa r an k i ma l hü c r el er d e s e n t ez e r in d o la ş rm a g irm e s in e iz in v e re c e k p ro te in ı d e d ū z e n le n m iş tir ş e k iı i nu z o i d ka p i ller ler ka r ac i ğe r , a l ak , e m i k i ïiği ve e n d o k r in o rg a n la r h a rfc in d e v i c u d u n d iğ e r k ls ím ı a zoi

ı e ne

n

b u lu n

rı n da

(C

p B

e va

m az

)

1 1 4 A ş a ğ ld a k l h ū c r e tip ı e fa g o s ite r s is te m in b lr

3!M E

M

n e

113 K

a

D

ı le pı

1) K

e m

e r ife ra

3)Ba

r

ik ilig in d e k i m o n lka n d a ki m o

tı e rlı n v a n lı s pı çı

o

ı tr a ï ık a p iı e rle r s u tra ūr a rd a g ðro ı o rg a n ı

y

ı fa d e h a n g is ı a n ı dm

n s p o r tu n u n

kaillerde z o n u la

o c lu

de

n s

fa z ia o ld u ġ u

ba ġ ı la r ı a n tı

g

e

o s

it p ro k ū r s ðr le r i

n o s itle r

g d o k u s u n d a k i fik s e m a k r o fa jla r (H is tio s itle r ) iğe r s in ü z o id le r in d e ki k u ffe r h ü c re ı e rl p

be

s

o la r m a k ro fa jla t m a k r o fa jla r

6)D a ı a k ı e n f m a k r o fa jı a r

r

r e le r in e

a ra c

5 ) A lv e

)

r

r e le r

2) P 4)K

ükı e e

) osteol

fa g o s ito z s is te m in in h ü c k fa g o s itle r a d ıv e r iı ir

lo ı a ra

B u hūc

Y a ğ d o k u s u öz e ı le ş m iş b a ğ d o k u s u tip le rin d e n b ir i ◆d ir v e o ı d u k ç a iy i k a n la n a n b ir d o k u d u r A d ı e r p o s itı te k b ū y ü k b ï r y a ğ v a k u o ı ü (U n ı lo k ü ı e r )v e y a b ı rç o k k ū ç ū k ya ğ v a k u o ı ü (M u ı t ilo k o le r ) iç e r e b lı ı r Ya ġ v a k u o lle ri b ir ü n it m e m b ra n ile ç e v riı i d e g iı ı e rd ir F a k a t 9 n a n o m e tre ç a p rn d a k i fib r ilı e rd e n o ı u ş a n b ir a ğ ile ç e v r ilid ir le r K a d in ï a r d a y a ğ d o k u s u e r k e k le re g ö re d a h a fa z la d ir

(C e v a p

ūkı e e

o n o n

o n o n

m

no

du

r v e

ve

s e rö z

k a v ite ı e rd e k i s e

tim u s ta k i s e r b e

s

t

v e

r

fik s e

7 ) S S S d e k i m ik r o ı g ia la r m ik te k i o s te o k ı a s ua r

8) K e

N ðtro fille r d e fa g o s itik h o c r l e e rd ir fa k a t fa g o s ite r s is te m in b ir O y e s i d e ġ ild ir

(C e v a p

D )

11 5 A # a

ir tı ğ ıd a b e ı le n

ぼ這 罣翏ギ쁘 A

C

m o n o n

o k le

e r

o r g a n la r d a n ha n g ı s ı n de ba ğ I h o c re ı e r a ra s ı n da göm ūı o oı a

) P a ro tis ) P a n k re a s

e r

E )D

a la

k

Scanned by CamScanner

H

B Õ

37

sT o lo ĵ ls l ÜC R E v E D O K U H ı

Ïn te rlä k in 4 5 6

ve

13

yo NU M A S T H Üc R E S IY A P ıV E F O N K S ı

a n n e n ö n e m li B a ğ d o k u s u , v i c u tta k i tü m o rg a n ı b ĺrç o k o rg a n d a t t V a i i i d c u i i r b s i d r J n e n ko m p a n e n t e r b a g d o k u s u h e m p a ra n k im a l h ü c re le r a ra s ın d a h e m d e o rg a n e tra fin d a y e r a lir B e y in d e is e b a ğ d o k u s u a ra k y e r a lm a z e r a ra s [n d a g ö m ü lü o ı p a ra n k im a ıh ü c re ı d k l S a d e c e S S S n i ç e w e le y e n m e n in s e r e b a ğ d o k u s u e le m a n la n

(C e v a p B )

b u lu n u r

H

e m

o

s is

p o ie

a

ı ie ıem ek iı ı id ir

n ın ş

kö ke

n

r i şk i nd e kırm l

K

a n l ar ının h

zı k e m i

ı z ı ilik e r iş k in rm ı

te b ra la

bu ı u n

ep s i me

iği nd e k iı

d e k a fa ta s

k o s ta ı n iç b o ş ı a rı u kla

r

ge r çe k

z en ş

i ma

ı

ıeş i r.

ı ke m

ik ı e ri

rı v e

s te m u m

ve r

da

V

u r

iş im in e a it ş u e v re le r v a rd ır p ro e ń t E r itro s it g e ı a s t (n ü k le u s e ń tro b ı a s t (1 3 n ü k le u s lu ) b a z o fiı ro b ı

y o k ) p o lik ro m a to fiıe r itro b la s t (H b ) n o rm o b la s t {3 k e re d a h a b ö lū n e b ilir) u r 3 g ü n d e o lg u n la ş ı re tik u lo s it (n ü k le u s k a y b o ı r) e ritró ś iĺ (h iç b ir o rg a n e ıb u lu n d u r m a z )

va r n

ü k le

o lu s

s e n te z le n ir

E ritro p o ie ü n b õ b re k k o rte k s in in p e r itü b ü ı e r h ü c r» n d a n s e n te z ı e n ir v e e r itr o s it k o ı ı o n iı e r in i e ri ta ra fı u

ya

r a ra

k d ife

ra n s ia s y o n u n u s tim

ü le e d e r

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

H

22

ı ı lo ı e iı a ra k g lı

X

a

şa

ğ ıd a k lle r

D ūz ka

7

,

ö z e lïe ş m iş b ir E) Uzu n v e r ı i e l r i h sa p

s a rip tir le r

s a rk o

p la

ik

zm

n a n re

tik u ı u m

(C

I b a n tla n m n b ir le ş im y e r in d e y e

s

s

G IS v e ü re m tip id ir D ū z k a

ga p

o lm a s ı m

a

e r ka ı d is k ı p k a s l d o k u s u n u n in te rs e llū le r ı n te r k a \a r I k e le t k a s in d a in te r k a [a r d is k le r l i s d e r r ń \ e e r i eş m y b irı Is k e le t k a s h ü c re le r i m y o b la s t fü z y o n u unm az bu ı u ş m u ş ç o k ç e k ird e k li s in s ity a ll h ü c re le rd ir so n u cu o ı ı il d ld k k e H ū c re ç ird e k le r is a r o m e r e r e o u ru lm u ş s a n tra ı ı m n p e rife rin d e y e r le ş m iş le rd ir H ū c re le r s ito p la z m ik y a p d kı io la n A T P n in ü re til k a s k o n tra k s iy o n u s ira s in a g e re k i t o n d r ia ìç e rirle r ı o s k e le t k a s ı m u n z d u a l a k s o i y d iğ ç h ū c re le r i, te r m in a ıs is te r n a la r iç e re n u z u n ö z e lle ş ı z m ik r e tik u lu m a s a h ip tir ı e r B ir T m ı ş b lr s a r k o p a tū b ū lO v e iki a d e t s a rk o p la z m ik re tik u lu m u n te rm in a l l t u la n m e m b r a n tria d l A v e d s is te m a s ıta ra fin a n o u ş u r

e v a

,"

ı M

r e le r i

ile

A ) H e r b ir k a lp k a s t hūcrşį mbir s a n tra l n ü k ïe u s v e ç o k ş a @ a @ r r k o m e l id Ę r B )P r o h s i m a l Į Ær a k a s ıd o k u s u b u lu n u r e ir b irle rin e in te rk a la r d is k le rı C K a lp k a s l h ü c n

)

b a ġ la n m tş tır D )K a lp ka s l d o 1

he m

en a

s

ko

n tra

k s iy o

n u nu n

k o o rd in e li

a n

in

ce

fila

m e n

tı e r

n g i s 7

)l E

)T r o p o m

y o s in

L L L

U

n

K a s d o k u s u n u n tü m tip le ri in c e fila m e n tle r iç e r ir Çiz g ili k a s ta b u in c e fita m e n tle rd e F A k tin fib r ille ri v e re g ū la tu a r p ro te in le r o la n tro p o m iy o s in v e tro p o n in b u lu n u r T r o p o n in , t r o p o n in C t r o p o n in T v e t r o p o n in ľ da n o ı d ir T r o p o m iy o s in u ş a n b ir k o m p ı e ks ya pı ı v e tr o p o n in , k a ı u n a n m iy o z in in a m e n t le r d e b u ı ın fı

(C e

p A

va

12 6 ,

m e n

tle rd e ki a k tin e b a

ğï a n m

a s in ıd ū z e n le r

)

X

i īı e iı g iı

A

şa

ğ ıd a k iıe r d e n

lw

kuunction

lc i\¢ u s u

s a te

ı a ra

llit h ü c re

m

sa

h ip tir

ito

zu

iı e

j

re e n e

l Ka ı p k a s ık a lp te v e a o rta v e v e n a k a v a m n p ro k s im a kls ım la n n d a y e r a lir H e r b ir k a lp k a s t h ū c re s i h ū c re n in s a n tra lin d e y e rle ş e n te k b ir n ü k le u s v e ç o k s a y rd a s a r ko m e r iç e rir H ū c re le ri b ir b ir le r in e in te r k a la r d is k le r le b a ğı a n m iş la rd ir In te rk a la r d is k le r in h e m e n y a k rm n d a go k s a y id a g a p Ju n c t io n la r y e r a lir K a lp k a s in d a b u lu n a n g a p ju n c tio n s la r k a lp k a s l h ü c re le r in in g ru p h a lin d e k o n tra k s iy o n u n u n k o o r d in a s y o n u n u s a ğ la rïa r Kaı p k a s ıd o k u s u n u n re le n e ra s y o n k a p a s ite s iy o k tu r S a te llit h o c re le r is k e le t k a s ım n b a z a l m e m b ra m n ın

yo n u n u

ka

p ß)

in c e fi[a hūc

ju n c tio n ï a r s a ğla r la r

e s is te m

"

(C e v ıp B ) s r

39

s in

1 2 5 Ç iz g ili k a s d o k u s u n d a b u lu n d e , a ş a ğ ıd a k i y a p lı a rd a n h a

r a ï ir

s ık a ı p ka gı

s ÖL

v E D O K U H isT o L o ĵ ïs ı

in d e b o l m ik ta r d a b u lu k o n tra k s iy o n u b u s is te m [e r d e b u lu n a n o rg a n la n n e ris ta ı a r tik m o tilite s in i s a ğ la rı p D ü z k a s h ū c r e le r i T tü b ü lü v e a s a r k o m e r i e rm e z le r ç y F a k a t ç o k s a y ıd a in c e fila m e n t la b il k a lin fila m e n t v e ç o k s a y id a m ito k o n d r ia iç e r ir le r B u m ito k o n d r ia la r k a s in k o n tra k s iy o n u s ira s in d a g e re k li o la n A T P n in ü re tim in d e n s o r u m lu d u r la r H ü c re le r a ra s in d a b u lu ka

n an

n a e m b ra n tria d ı tu ru la n b ir m

Üc R E

lh n d a y e r a ı tria r v e is k e le t k a h ip e rtro fis in i s a ğla rla r

j

s lm n r e e n e r a s

ve

(C e irıp E ) is i d ū z k a

s

i e lı h o c re le r l iı g iı

iy o z in d e n c e fila m

S

a r k o m e r le r m

a

k tin d e n z e n g in in

ile de

o lu

ya

lla rd ir

H

z e n g in

er

k a lrn fiı a m

e n

tle r in v e

tle rin d ū z e n li s ıra la n m a s b ir s a rk o m e r b ir Z ç iz g is in

e n

ı

p ş d iğe r b ir Z ç iz g is in e u z a n m a k ta d ir In c e fiïa m e n tle r Z ç iz g is in d e b irle ş irle r B u b ö lg e a lfa a k tin in y ä n ū n d e n z e n g in d ir In c e fila m e n tle r Z ç iz g is ìn d e n s a r k o m e r in n m e rk e z in e d o ğ ru ç lk in tlla r o lu ş tu ru rla r A b a n d ı k a lı fila m e n tle r in b u lu n d u ğ u e le k tro n y o ğu n b ö lg e d ir M

şm u

n

u n a n ö z e lle ş m iş ç iz g is i s a r k o m e r in m e r k e z in d e b u ı b ö lg e d ir In c e v e k a lrn fila m e n u e r H b a n d ı h a r ig A b a n d l b o y u n c a b irb irle r i ü z e rin e g e lm iş le rd ir H b a n d ı ı n fi A b a n d lm n o rta k ls m ın d a y e r a la n v e in c e v e k a ı d k l fi l i i d l a e c e a ı n a m e n tin s m tū t e e s e g ı e r in ü s ğ a m e n tı d k d d ı b ı s a r l rr o m e rd e a n i e n a l ö v e r e b e d u u bu ı u n ğ g y

in c e fila m e n tle rin b u lu n d u ğ u b ö ı g e d ir H e r b ir r ik i s a rk o m e r y a p ls rn a d a k a trlm a k ta d tr ı s m ıis e Z ç iz g is in i o lu ş tu ru r ba n d ı n in o rta k ı

sa

de

ce

I ba n d ı he

(C e v a p

D

)

Scanned by CamScanner

40

ı E M B R Iy o LO J s T O LO Jı z y o L O J IH ı B ÖL ÜM 1 F ı

" a

◆ ý) 团团曲目■

n a

l

H A V E R S $ Is T E M

ı ve

O STEO N

1

Scanned by CamScanner

H ÜC R E V E D O K U H Is T O LO J ı sı B ÖL Ů? R 1 1 2 7 T ro p o

n b a ğı ayı c ıb ö lg e y e yo zı

m

i

sa

hı p ka

s

p r o te ı

M

')T ro p o n in C D )A ı fa a ktin in B

E

{C e v i叩

n

Oç gı o b o le

ïn

m e s in d e ra g e ı łlc l b ö lg e d ir

r

y a p ım

n o lu

şu

r

n

b ir k o

m

41

p le k s ş e k lin d e k a ls iy u m iy o n

T ro po ni c

l .

) M iy o z in

e r y a p lm T ro p o n in , ü ç g lo b ū ı m e s in d e n o lu ş u r b ira ra y a g e ı

b ir k o

n

T r o p o n in T , tro p o m iy o z in in b a

13 1

p le k s ş e k lin d e

m

In c e f i ıa m e ç ıa n n ı b ir b ir in e j a d a y a n v e e n tı e r io s m m i j j ız çizgjsjğı an

in c e fila m d ığ ıb ö m

a ndı ğı ğ ıb ö lg e d ir

e

m

g is id ir ?

kū lh a

(C e v a p A )

y o z in d ir A k t in 4 2 k D a ğ trlrğ in d a o la n v e b ir p ro te in o la n G a k tin ile p o lim e r iz e fila m e n tö z b ir p r o te in o la n F a k tin y a p rs \n d a b u lu n a n b ir p ro te in d ir K a s d o k u s u n d a k i in c e fila m e n tle r F a k tin in h e lik s le rin in o lu ş tu r d u ğ u u z u n fila m e n tö z ile b itiş ik

a

k tin

ve

o b ü le gı石 晶品 一 nı n v ・ b o po m ym ı n a l t in 石 d e t a h e m a lp o n p e p ū d W p ıł ţ w T m p o m y o E h F a k u n nn e Ħn ln u k la u z a n ir H e r ı J* te b ıd u » t o ł ūnpomzin m o le ıtū lū y e d ıa ja n m o n o m M b o w rc a g e n ig e n e lï o p o n in \lo m ple ka in e b a g la n rr T ıo p o

T h p m n

M

a

◆a

tro p o m y o z in tro p o n in v e b irle ş m e s i ile o lu ş u

p ro te in le r in

n ı n Ķ p M e in d e n o lu şa n lm m p le k s ü r T ro p o n h I C v e T T m p o n ln T la n m a s lm e n g d k ro p o m } m in e b a Ë1a n T m p o N n ım y o z ln in a k ū n e b a § w le M lı n c C P u b a g ia r v e ls k e te t ka s m d a b u lu n u c :Tn m

Tm pn M

n

m

r

a

lfa

a

k tin in

n

r? g is id ı

re

g ū la tu

a r

r

(C e v a p D )

n

132 A T P

a z a

k t iv ite s i o la n m o le k ū l h a

C H m w a i n

1 2 8 S ı z in

ċ ir i?

fila m

h

e n

e n

tln d e

,

b ir

ip e p tid e n ik i p o ı geı

B ira w

ūşan u

v e

n E

n

sarkoer b ir

u c

a Y

ëk m o ı

e n

ūı

T r o p o m y o z in u şu c irin d e n o ı p C

a

r

k tifite s iv a rd ır fa k a t b u A T P

z in

)

(C

ev a

a

ğ ır fo

rm

ı n a rı

a a

k tiv i

p E)

M yo d

fv e e h a fı m le r ı 1 2 9 p r o te o litik e n z ı ı d r? s h 旧 n k o a l e o k m s g ı n a a

az a

oı e r a n a m a z k e n in tr a s e ı m iy o z in a k tin e b a ğı k a ls iy u m s e v iy e s i a rttığ ın d a k a ls iy u m tro p o n in C y e b a ğla n ır v e a k tin m y o z in e tk ile ş m e s i g e r ç e k le ş ir

) M iy o z in

ip e p tld lfa h e lik s y a p ls ın d a k i iki p o ı ı a m a n la rd a F a k tin I s a ra r n c e fiı

z a

d u ğu n d a

) T ro p o n in C D ) A lfa a k tin in

E

A TPa

te s in i g e rç e k le ş m e s i ig in m iy o z in in a k tin ile b irle ş m e s i ü le r k a ls iy u m s e v iy e s id ü ş ū k o ı n tra s e ı g e re k m e k te d ir ı

B

e i W T e v a

ı n c

ı s ı n ın

7

A )T ro p o n in T

(C

yap

e r a la n

n

\ım

o lĦk ū lū n

ūn

yn

j !

A

B

) T ro p o n ın T

)T ro p o n in

C

i d v e rile n ik i fra g m a n a y o z in v e a ğ lr m e ro m y o z n a l le k ū lü n b a ş k ls m ın ıh a fif i o r m e ro m y o z n m a y n lrr A ġ ı k ls m in ıo lu ş tu ru r k ru k u i u z u n e ı s y m e ro m y o z n ro m

(C e v a p

E)

bölgeyip

1 3 o K a ls ı y o n u b a ğ la y ıc ı yu m ı r? te in i h a n g is id ı A C

) T ro p o n in T )T ro p o m y o z in

k a s p ro

N II M YO Zı

j

E )M i

Scanned by CamScanner

Y O LO J I M 1 Fı z y o LO JIH Is T O LO J I E M B R ı

42

1 3 7 A ş a ljıd a k llelr d e n h a r a u ,叩

n ı 1 3 3 B lr ç o k s ı n a ps a s a n ı pI v e n ö r o n la n n h o c r e u y a y l e re a n n a p ro ç e s l n u e n B s e ıu z a n tıı a ı m a kı a g ö re v ı

d

ne a

ť? v e r llı "

) N is s l c is im c ig i B ) N ö ro tū b ü lle r C )S in a p tik v e z ik o lı er

c

D

n a n

)Çō k s a ) ÇĐĉ s a y ıd a

,

re s in

g ra

n

d e ye r a ı a rı a bo a n v e b a z ik b o y a ı [iı k u lu m u n b o y ū k e r e n do pı a z m ik re tı ı ı r? g a tla n n a n e a d v e r ı "

) S in a p tik v e z ik ū lı e r a r )A ks o n ı E ) D e n d ritle r

138 A #a

ll k a s ta Çlz g ı

a

e rd e n h a n g is ğ ıd a k iı

) F a k tin s a rm a lı ū ) G a k tin m o le k ü ı ) T ro p o n in k o m p ı e ks i

C

M

a

D

a

e r

a lv e o

ı ga

ra

u m

v e

ıd ų v a ha

a

ĺ

v a

ř

e ı e m a n la kı r liliğ ı n de n

n

n n

e

?

da

n

tk lle

n

ha n gı s ı dı n de ġı

n sa

lg ıla y a b ile

a

bı a s tı a n

n e n

mi

d o s te a ï h ü c r e le rd ir

ha

Ųa

tls ın a y o l a ç a

r

a je n P 1 k o lı k o lla je n

jT ip 2

"

D

a ı ve o l du va n ra k e tk ile r v e

n

s ıo gı

sa

ı a rı a r g ıı

sa

lg ıı a rı a r

)H e te ro k ro m a tin d e n z e n g in ) N ū k Je o lu s iç e rm e z le r E ) Ço k a z g ra n ū le r e n d o p la z m C

k r o fa j h o c re s i

S ig a r a v e h a v a klrliı ig ï la s ü k lille ri o lu m s u z o la

1 3 9 A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n ım ı a r?

h

i a lv e o ıh ū c re s i ı ıa ı v e o l h o c re s i

l

E)

ro

s o n ra b u k e n d i s a l ila d rk a r ıe k s tra s llü ı e g e r m a t íle ç e v re ı e n e n h ū c re le r k o n d ro s itle r e fa rk l a m rla r H e m k o n d r o b la s tı a r h e m d e k o n d ro s itïe r m ito z ile b ö ı ü n e b iı m e y e te n e ğ in e s a h i tir ïe r E d n o s te u m k e m ikte p o s te o b ı a s tla n n b ir ta b a k a s ı d ır p e r ı o s te u m ı s e k e m iği e ye n ba ğ d o ku s u d u r ç e v re ı

lir iç e ń g i

v ıp

d

(C e v ıp B )

1 3 6 A k c iġ

) T ip B ) T ip

n

rik s

E)

A

ıko

K o n d ro b ı a s tı a r k lk ı rd a ğ ıç e v r e le y e n y o ğ u n b a g do ku s u ka p s ü ı ü o la n p e r ik o n d r iu m u n d e r in in d e e r a ı an y k ık ırd a k h ü c r e le r id ir K o n d ro b la s tla r ti 2 k ll o a je n d e n p k ir d a k p ro te o g lik a n ın d a n z e n in b ir e k s t v e kı ra s e llü le r g m a trik s s a lg ila rla r

k tı n fiı a m e n tı n ı n ya p ı s ı n d a o lm a v a n

A

o

g lrd rrı ar

ı a je n )T ip 四国 k o ı a y a b üș n m p e tik o n d ria ī m m l l j C )T ip 1 k o Į m s a lg iı a y a b ile n p e r io s te a l h ü c re le rd ir D ) Ço k a z m ito tik a k tifite g ö s te re n h o c re le rd ir E ) F a z ïā m ik ta rd a g r a n ü ı e n d o a z m ik r e lik l u u m fa p! y k a t a z m i k © G o lg i c is im c ig i i e re n h ü c r e le r d ir ç

ı e rd e n h a n g ı ğ ıd a k ı dı sı r?

#a

şm u n o ı

k a yb o ı u ria r

B

)

a

a

e

ta n ım ı a ť ?

Nı s s ıc ls im c lū ı g r a n ü le r e n d o ı , p a z m ik re tik u lu m u n b ū y w k a g r e g a tı a n n a v e b ū y ū k m o to r n ō ro n ïa n n p e r i k a ry o n la r ın d a kis e rb e s t s ito p la z m ik rib o z o m [a ra v e r ile n a dd ı r B u n la r b a z ik b o a ı y a rla y o g u n o la ra k b o y a m ria r v e s ito p la z m a y a b a z o filik ö rū n ü m v e rirïe r g

(C a v a p

?

r

ß)

P ro te o g ı ik a

C

t iç e r irle r

O s te o r o s te o b ı a s tı a rd a n fa rk lı o la r a k ço k a z sa y id a g o lg i c is im c iği iç e rirle r T o n o fiı a m e n tle r b irb i: le r in e d e s m o s o m la rla b a ğ ı ı h ü c r e le rd e g ö rü lü rïe r B u n e d e n le g a p Ju n c tio n la b ir b ir in e b a lı ğ o s te o s itle rd e to n o fila m e n t b u ı u n m a z O s te o s itïe r in b ir d i g e r ä z e lliġ i d e böı ün m e m e ı e rid ir

D

B

e

m e n

a

C

135

m

O s te o s ïtle r k e m ik te b u lu n a n p r im e r h ū c re ti i p d i, K a ka ı s ly u m u n d ü z e n le n m e s in d e v e k e n m ik e k s t ra s e llū l er la n m a s ın d a g ö re v ı m a trik s in in s a lg ı id ir ı e r Fa k a t e la s tin a m azı a r O s te o s itle o s te o s it o lu saı g rı şu m ı a rık a n l a ikū Į ı e r iç e rirï e r v e b irb ir le rin e g a p ju n c tio n s r a b

(C e v a p

A

m

to n o fila

s itle

Į

(C e v a p

ltı e r ll e iı g iı ioı a

e ) æ tė o s w @ lÆ k n d u ?

)

1 3 4 S in ir h o c

ya

s te o s

Ån i r b i r l ğ r ıd ır l a r

in ir im p u ls ı a n m n n ō ro n a a kta n ld rğıh ü c re s e l u z a n h la rı d ir B u n ı a n n e n ö n e m li ö z e llikle rj ç o k iiiir h o c re s i d a s in a p s iç e rm e le rid ir v e d o ğru im sayı ö d i d v e s n e n ç lk a rla r g E

g is ıo

tin s a ı g rla rla r

A

(C e v a p

n

n

d a ko ı la je so ı u num

n

ve

k in sı

bı a s tı a r ı = L Iy L ta

s

te

n

ü k le u s la n v a rd ır

o

ik re tik u lu m

ı ç e rir le r

O s te o p r o g e n ı tö r h ū c r e ı e r e m b r iy o n ik m e z o d e rm d e n iş irïe r B u h o c re le r o s t ge ı e o b la s u a ra v e o s te o fitle re fa r k ı a n a b ilirle r O s te o b la s tl a r u n k a ls ifi e k e m ik e k s y tr a s e llū ïe r m a tr ik s i s a ı ila m e k a b iliy e tin e s a h ip g y a b iı s e k r e tu a r h o c r e le rd ir K e m ik m a tr ik s i tı p 1 k o lla je n d e n z e n g in d ir v e d a h a s o n ra k l ili a s ye o la b ile n b ir a m o r f a ı y p

Scanned by CamScanner

H OeRT v E a s tla r, b o lm ik ta rd a g ra n ū ı ı e r e n do pı a z m ik çe rir O s te o b ı um irg in ö k ro m a tin ç o k a z re tiku ı g o lg i c is im c iğiv e b e ı , lik te n ü k le o lu s a s a h i tìrle r B u u lt h e te ro k ro m a tin ö z e ı p ra s trü ktū re lö z e llikle r e k s tra s e llü le r m a triks e p ro te in v e g ıla y a b ilm e y e te n e ğin e s a h ip h ü c re le r p o lis a kk a rit s a ı iç in k a ra kte ris tiktir

öa K ij H ìsT ó Lo jı sı B ö iů« ii ;

43

S

Ķ

S ho r p e y ı ifı e ri

P e r io s t v e k e m ik d o k u s u n a g ö m ü ı m ū ş p o r a le l k o lı o je n d e m e t ı e r d e n o lu ş a n v e p e r io s t u ke m iğe s ık ıc a t u t u n d u r a n lifle r d ir P e r io d o n t tıı lig a m e n tt e ? b u ı e r i o lv e o l k e m iğin e u n u p d iş ı s lk ı c a tu t u n d u r u r

.

(C e v a p A ) e r d e n h a n g is i o s te o s ltı 1 40 A ş a ğıd a k iı e rı e iı io ı a ra k g iı

gni_ A

) O s te o liz is e

B }ţ k £P

(C e v a p C ) ne

de n

oı u rı a r

14 1

iEİ ide£ e b e s te n er iı isșindeki ĶĖį !lerı D ) Birbirı ne g a p ju n c tio n s la rla b a ğlld irı ar o ķ sa

u u p llæ e s u s ra iā yı

E ) P a ra th o rm

o n s tim u la s y o n u n a

d u y a rlld ırla

en

A )B ūyū k

io ı a a iı a rı h a n g is i o s te o k ı a s tı g iı

asidofiliķ

r

由 tı O s te o s ı e r k e m iğin ı a m e lle r y a p ï ı a r iç e rs in d e y e r a k ü n a la n n d a y e r a la n m a tü r k e m ik h ü c re le r id ir a la n ı ı e r K a n a lik ū lle r o s te o s itle rin b e s le n m e s in d e ç o k a z ro la lirla r K a n a lik ü lı e r içe ris in d e k io s te o s it o lu ş u m la n , b irb irle rin e g a p ju n c tio n s ile b a ğlld ırı ar

P a ra th o r m o n s tim ü la s y o n u ile o s te o s itle r (k a ls iy u m s e rb e s tle n m e s in e ) n e d e n o tu r

K e m ik

e

kı a s tla r ta ra fin d a n ı l f d n ı r O s te o k la s t\a r, ı a ra in a n s a g e o lu ş m u ş b ü y ü k o n o s itin b irle ş m e s i iı

ks tra s e ı ı ü le r

m a trik s i o s te o

d e ğilo s te o b la s tla r ta

ç o k s a y id a m e rd ir s in s ity a l h ū c re ı

iz is e o s te o ı

o la n o s te ü kı e e r fa g o s ite r s is te m in b ir ü y e s ı i d to k o n d r ï a k ı d a m s a ı ı i ı o kı a s t a r, s to p a z m a a n n a ç o y ik g ö rü ı ür iç e r ir le r B u n e d e n le s ito p la z m a la n a s id o fiı itik b ir o rta m o la n H o w s h ip O s te o k ı a s tla r a s id ik o s te o ı la k ü n a la rın d a y e r a lirı ar

M

ı an n H o v e r s ko n o ı o r ı K o m p a k t k e m ik te o s re o n ı n ı to ş ı e ş m i$ k a n d o m a r la r ı m e r k e z in d e y e r ı yo n a rdı r H o ve rs ke m ik u z u n e ks e n in e p o m le ıka ńo lı la m e lle r i ı le ç e v r e ie n m i$ le r d ir v e b ir lik t e ı in y o p ı sı ı a lt b ir im le r in i) o s te o n lo r ı(ko m p kt k m i§ u ş tu r u r lo r oı

o n o n

(C e v a p E )

ı km o n ka n o ı o p ı K o m p a k t ke m ikt e H o v e r s Voı ko n ka n la r ın a d ik y e r ı e $ im li p e r io s t e u m d o n ç ı ,

H o w shı p lo k o n a s ı K e n ik r e z o r b s iy o n u o l¢ın u şo n , ı e oı b ö lg e le r d e e n z im o t ik a kt iv ite iı ç in d e d k l i k l k r i ı ı u r v o t e r o i i l e e l r k ı e a st o r n ç n y o s te o ş

o

s0{

口f

f

K o n m o n o s it le r in d e g e liş e n ç o k O s te o k ı ost ik r e z o r b s iy o n u n d o n (y ık ım ın da n ) k i i kı d k m e e e r ç s o r u m lu k e m ik h ü c r e s i K e m ik t r a b e k ü lle r in d e H o w s h ip ı o kü n a s ï o ïa r a k o d la n d in lo n ko v u klo r o e ş m iş t ir v e k e m iğe b o k o n y liz ü g ir in tili e rı ,

,

,

y

ç lk ın t ılld ır (r u ff le d b o r d e r ) P o r a t h o r m lır o u yo r ı to n ıfın d o n o s t e o s it le r o r a c lllğıy ı

on

,

le r in O s t e o n e k t in K e m ikt e b u lu n a n v e m in e r o ı ï ip 1 k o lla je n e b o ğla n m o s ın i solloyan b ir gliko pr o te in d ir p r o g e n it õ p h ū c r e O s t e o b la s t v e ı m iş m e z e n ş im a l o s te o s it le r e fo r k fo n m o y a u y o r ı h üc r e le r e v e r ile n o dd ir O

s te o

O s t e o p p o g e n it ö p h ū c r e O s t e o b lo s t v e o n m o ya u y a n ı o s t e o s it le r e fo r k ı m ı ş m e z e n şim tıı h ü c r e le re v e r ile n a d d ir

Scanned by CamScanner

44

s T O LO Hı 1 F lz y o LO J ı

;IĮ ÐL ÙM

LÇ 1

E M B R IY O LO Jı Jı

ZÎ A

ı in d irm H ū c re n in k e n d i k e n d is in s d e n it? (E y lü ı8 7 )

6

n a 0£ a yı loı

m

te m

a

tll y a s s ıe

E

)

B

n

pı az

7

ya pı

u

ı a

Baz

)

a

lm

) E n d o te ł ) S a lg l k a n a ı la rl

e m

b ra

bs

o rb s

n

b ra

m e m

m a

ln d ir ik iı

n

ı a n

u za n

n ın

a

tıla

ra

ka

rb o n

iy o

n

y ū z e y in i

v e r iliı ?

ü ı9 4 ) (E y ı

M ik ro tu b u lu

s

E ) S e n triy o ı C

(C e v a p

)

)

(C e v a p

B

3

ı t

b

U

n

a

şa

A

) L iz o z o m »G o ı g i a p a re y i k o n d ri M i t o )

e m

mra n ı

e rd e n h a n i ğ ıd a k iı

i

E n d o p la z

m

ik

re

mi

(N

is a

n

c c匦

ロエ尋a ? t e

H ūcd

re

e

ıd a

p r o t e in k iı e rd e n

liz

E

)G

(C e v a p a

ç

ı k

a n

d h ı

g is l

lı e

ra

t

b

g

e rçe

a

ğ la

n

t ıs

ı

kı e ş ir ?

oz o m

is im m

h

) Çe k ird e k ç ik

A

tik u lu

e

ş ğ (E y lū l 9 4 ) a

a

90 )

)

D

l ı

/

H o c re y ū z e y ı n d e h a re k e ts iz v e y a n lr ? (N is a n 9 1 ) u z a n tı y a n e a d v e r iı

4

D

W

M ik ro v illu s

) p J u n c tio n D )Z o n u ı a A d h e re n s a ris E »Z o n u ı a F ib riı

(C e v a p

p ite l

ha n g

n

) Ħa je lla

A

C

C

k ile r d e

)

a r tıra n s

m oz o m

B

A

(C e v a p

İk i h ū c r e a ra s ın ? s ık j m m tlJ ı s a ă la y a d lť ? {N is a n 9 0 ) d a k iı e rd e n h a n Ø ı a ş a ğı

2

ğ ıd a

şa

B

E ) H id ro p ik ş lş m e

(C e v a p

a

Ąyo

OZ

) K a ry o re k s is

a ya n ğı

s a

liz

o

C

esra n

c

ū ls ū z

iğ i

e n

d o p la z

m

ik

re

tik u lu m

cl

9

k ū lū h a (N is a n 9 5 ) M o le

n

g ıh ū c

re

o rg a n e

ı ı n d e is le m

g ö r iĮt?

) S e n tr io l ) L iz o z o m C ) P e ro k s iz o m A

B

E ) P e r is it

{C e v a p

B

k u lla

l» ı

iıı

I;i

E

)

lıť n ı

)G

(C e v a p? (N is a n 9 1 )

) L e n fo s it b o y a n m a s in d a ) R e tik ü lo s lt b o y a n m a s in d a D ) T ro m b o s it b o y a n m a s m d a iği d e p o d e m iri b o y a n m E ) K e m ik iı

ra n

ū le

r e n

do pı a z m ik r e tik u lu m

E)

c re

o rg a n e

ı l

a

şa

ğ ıd a

k iı e rd

B

C

(C e v a p

E

)

) G o lg i o rg a m ) M ito k o n d r i E ) G ra n o ı lo e n d o p la z m ik C

a sı n da

D

{C e v a p

A

re

tik u ı u m

)

Scanned by CamScanner

'

H ÜC R E V E D O K U H IST O U ) is l 11 K o m ş u m e m b ra n la r a r a s ın d a ı y o n v e s u g e çı ş in d a k iı ı e r d e n h a n g ls ld ir ? z ln v e re n y a p ıa ş a ğ ı (N is a n 9 5 ) A

)L a te ra ly a n

k a tla n tıla

B )A

r

S ık ıb a ğla n tıa ı a

D

e rd e n h a 12 A ş a ğıd a k iı ü l95 ) (E y ı

w «C e v a p 13

A

n

D üz

b a ġ la n tl

)D e s m

g is ıh ü c r e h a r e k e tin i

D E n d o p la z m ik

re

?

)M

A

ito k o n d ri

B

C ) P e ro k s iz o m

W

b a ğ la n tı

)D e s m

ozo m

yüz

B

9

A

)M

i

D

ik o ı iz a s y o n u gı ť ? (Ni i sa s a )

a şa

ğı?

ı ki o rg a n e ı e rd e n

20

e n

d o p la z

m

ik

re

m

m

ı e şm q ö re v e ş ı n h a n g is id ir ?

eı e r in

(N

is a

n

den 99)

Y a i a s iti s e n te z i

C

»

w

ssı e c is im ß u n an N ı azm a s ı nda bu ı n s ito p ı ı t r a s t r ü k tū r e ıo ı a r a k h a n g i y r ıd (E y lü ı9 9 )

N ö ro u

ito k o n d ri

日) D ü z C

g

m

ie k o n d e r liz o z o

) G E R P ro te in s e n te z i E ) L iz o z o m y tk im re a k s iy o n la n

(C e v a p

h a n g is in d e

liz o z o

e n

D

(C e v a p A )

P ro te in le rin

er

ı ı e rd

e u s R N A S e n te z i ) N u kı ) MitgjmnddzQidamsfo【ilasyoa

A ra

o rg a n e

e rd e ş a ğ ıd a k iı

a

Jkn ń m

n e

D)

H ü c re

1914

tik u lu m

E ) R ib o z o

A ş a ğ ıd a k lı e r d e n h a n g is in d e h ü c r e ı e r a ra s ı b a ğ \a n t ı b õ ı ır ? g e s in d e k o n n e k s o n la r y e r a ı

D

re

ß)

tik u lu mtik u lu m

H ū c r e ig i s in d lr ı m a ş a ğ ıd a k i o r g a h a n g is ı ir マ (N is a n 9 8 ) n d e m e yd a n a g e ı

18

) P e ro k s iz o m ) R ib o z o m

日)A

re

p la z m ik

) G o lg i D ) L iz o z o m la r E ) R ib o z o m ı a r

(C e v a p

n

e ndo

C

)

E )Y a

d o p la z m ik

en

r£iiiüìer

o zom

(C e v a p

B

.

a

'""

y

(C e v a p E )

ra

45

H lı e r in J a p u q ı c r e d r§ !n a s a lg u a n a c a L p r o te in ı r ? (E y lü l 9 7 ) d e g e rç e k ı e şı ş a ğıd a k jh a n g t o r g a n e ı

17

e)

A

tik u lu m

D üz

e n

d o p la z m ik

iiĮ īs

lg i c is im c iġ i

)G o ) R ib o z o m

us E ) N ū kı eoı

D

«c e v a p C )

) G

o

lg i c is im

E ) L iz o z o m

a

re

tik u ı um

'" ı a z m ik

re

tik u lu m

rib o z o m a

ve

ı

c ikle ri

ıc is im

c

ik le

r

{C e v a p C ) 15

N

A

m a d a n b ö lū n e n D N A s ın a g e re k s ln im o ı d w (N is a n 9 7 ) sı l a ş a ğ ıd a k lle fđē iĺ h a n g ı

u c le u s

o rg a n e

)M

B

ito k o n d ri

C ) G o lg i c is im

D

ci

ği E) Pe

ro

) S e n trio ı ) N ū c le o lu s

A

97 )

)D e s m

ozom

C )Z o n u la

D )Z o n u ı a o c lu d e n s

a d h e re n e s

E )hA a c u la

(C e v a p B )

L iz o z o

azm a m )P ı R i ) bo z o m ki çe rd e ği

B

m

ğ td a k iıe r in

e m

b ra n

ı

D

E ) H ü c re

(C e v a p A )

e, Kaı bı n u y a r ı o lu ş tu ra n v e lie te n h u c re le r iy ı k a lp k a s ı h [lc re ı e r in ln z a r la n a r a s ın d a e n c o k r? d a k lle r d e n h a n g is id ı bu ı u n a n s lk l b a ğ ı a n tıa ş a ğı

(N is a n

H ū c r e d e k ì h id r o \itik e n z im ı e r a şa h a n g is in d e b u ı u n u r ? (N is a n 2 0 0 0 )

C ) M ito k o n d ri

k s iz o m

(C e v a p A )

16

21

a

d h e re n s

22

izozońnde

A ş a ğıd a k iı e rd e n h a n g ı sı b ir i d e ğ ild ir ? (E y ı ü ı2 0 0 0 )

A )Z a ria ç e v ń lio ı m aı an B ) H O c re in klū z y o n \a n o ı m a \a n C )G o ı lm e k s in d e n b o ğu m ı a n a ra k a y rı g i ko m p ı D )L itik e n z im ı e r iç e rm e le ń E ) H ü c re iç i s in d iń m d e g ö re v

a la rı

m a la n aı

(C e v a p B )

Scanned by CamScanner

Z Y O LO J ıH W ŁL U \ ÜM 1 F ı BÐ

D n ıc w ı

ııv

a ra k a ş a ıo ı lg lı a ı a rı zo m ı 23 p e ro k s ı 0 0 1) 2 h a n g is ıd o ğr u d u ť ? (N is a n

A ) p ro te in

n de s e n te z ı

g ö re v

b w

» L

-

le r d e n ğ ıd a k ı

n

da

ro

lo y n a r

d h o rm s te r o ı o r g a n e ıı g

24

'

A )G

ra n

ūı s ūz

lo B ) G ra n ū ı

a st ) O s te o k ı b a st E ) K o n d ro ı (C e v a p B )

D

e

o n

sentezleyenngı

d o p la z m ik re tik u lu d n o p la z m ik re tik u lu m e n

m

) P la z m a h ū c re s i ) E o z in o fiılðk o s it C )A d re n a l k o rte k s h ü c r e s i D ) P a n k re a s a s in e r h ū c re s i E ) E ritro b la s t (C e v a p C ) A

B

) R ib o z o m ) P e ro k s iz o m E )U z o z o m

D

tc e v a p A ) e r in d e A ş a ğ ıd a k ile rd e n h a n g is ıtū m b a ğ d o k u s u tū r ı ir ? bu ı u n a n a r a m a d d e n in s e n t e z in d e r o ıa ı ū ı2 0 0 2 ) (E y ı

A C

)M )M

a

26

B

31

i onos

,

7

ta b a k a la r ın d a (E y lü l2 0 0 3 )

h iy a lin E

(C e v a

it

e n

r

)

c

:

k ro fa j

a s t h o c re s

v h a

r e t ik ū le D e rı n in k il d e rd e n ı a a ğ ş

a

St

E )M

(C e v a p

e rd e n h a n g is in in A ş a ğıd a k ıh ū c r e ı u m g ra n ū ls ū z e n d o p la z m ik r e tik u ı ― ― (N is a n 2 00 3 ) = = L -

30

r ? (E y lū lz u u z ) §tı

C

25

Į

)

B

(C e v a p

e rı

rla r a lı

)Y a g)a s itle rin in o k s id a s y o n u n d irim d e ro l o y n a r C ) H ū c re iç ıs ı d D ) H ū c re h a re k e tle rin d e n s o ru m lu u r i d i r r a n m a ye E ) C a h ū c r e iç i d e p o ı

B

K e m ik y a p ııııu 1ıgençekleşüren h ü c r d ir (N is am 2 0 0 3 ) sı ha n g ı

29

) E re k tö r Jsasları

p B)

)

e rı n d e h a n g is i A $ a ů ıd a k l n ó r o g lla h o c r e ı l d ť ? b k ö ı k ı l d e u t a ı n e o n - 2 0 02 ) s s em (E y lü ı ş ş

s

in ir

) O lig o d e n d ro g lia B ) P ro to p la z m ik a s tro s it

A

32

Ba

n

ğ do

ku

s u n

da

fa z ia

e n

-

a n

m

ik ta r d a b u ı u n

g is id ir 7

a n

fib r ilı er

(E y lü l 2 0 0 3 )

e r fib rille r ) R e tik ū ı N fi b le r ö ro riı ) E ) M iy o fib rilı e r

C D tro s it

(C e 27

va

p D)

{C e v a p

ı A #a d a kı ・r d A te lı n de e pı

h

ą

T W !s o ıu n u m ?

s ı s te m

ıö r tū

33

o l2 00 2 ) (E y ı

4į ţ B E

(C e

v *

) K O çū K p C)

g ra

旧 n ūı

(C e v a p C )

A §a ġ ıd a k iı e r in h a n g ı s ı n de e r b u lu n u o g ö s te r e n h ū c r e ı

,

k r o m a fln

re a

k s ly o

n

(E y lū ı2 0 0 3 )

) B õ b re k ū s tū b e z i m e d u lla s rn d a le rin ïn k o llo id in d e )T ir o id b e z i b lik ü ı C ) P a ra tiro id b e z i p a ra n k im a s ın d a D ) E p ifiz b e z i p a ra n kim a s ın d a E } H ip o fiz b e z i p a rs in te rm e d la s ın d a B

h ū c re

(C w n

han gı s ıç o k

) F ib r o b la s t o fa i

k r

)

A

2 8 A # a liıd a k l h ū c r e le r d e ı ç W ? (N is a n 2 0 0 3 ) A

A

sa

B D

E )M

y ıd a liz o z o m

) P la z m o s it e n fo s it )B ı

34

a

p A

)

C o 中u s c u ı a t w s (M e ıs s n e h a n g ıla b a k a iiiia a b m w R g A

C

) S tr a tu m ) S tra ıu m

a s to s it

o z um g ra n u ı

E

{C e v a p

D

B

co m e u m

) S tra tu m

)dw

e ri r c is im c lk ı

ı rï

ū ı2 0 0 3 ) (E y ı

B

tra tu

r m a l s u m

m

Iu c id u m

p a p llla e

I

Scanned by CamScanner

ūiùi H ÜC R E v E D O K Ů H ı sT O o lis iB õ L i

47

u

n v e h e p a r in ı e r m ! n ę d e n ! ııe a le !llk s ta m ı 35 H ı b ı ı ı n a a m a r a s ı ı n n d a n s o ru m ı o k s a ş u o ı e a n bağ r y ı e rd e n h a n g ı d o k u s u h ü c r e s l a ş a ğ ıd a k ı d ir ? s ı 4 0 2 0 n i N a s ) (

41

) E o z in o fiı B ) F ib ro b la s t C ) M a k ro fa j a z m a h ū c re s i D )P ı

D

e r ld e , m ly o e p ı te !ya ıh o c re !e l a $ a g ıd a k lg w h a n g ls ln d e b u ı ü l2 0 0 6 ) u n u r ? (E y ı

A

) S tra tu m g ra n u lo s u m D ) S tra tu m b a s a le E )S e b a s e b e z ïe r

C

(C e

va

p A

)

g

l

c

tın d a y e r a ı g e E p ite ıd o k u s u n u n a ı m ı d o k u s u n d a n y a p ıı ş ta b a k a y a n m ū ı2 0 0 5 ) (E y ı

36

)M

A

ko

u

v

42

şe k b au v e

w ww

P le k sz a

u s K O ru

IV d u ra m

n

ik a

u s

'

ta

,

n

ha

n

e ko r b ir iy ı g ile r l b ı

u k ya pa ť ? şu ı

m

B

s e ro z a

D

(C e v a p C )

) IV I I V ) II v e ı

l v e IV E ) lı

(C e v a p 37

°

a te r

y a p ıla r ın d a

E )T u

id e

e rd A ş a ğ ıd a k iı ū l2 0 0 4 ) (E y ı

ha

e n

n

b

g is i

e z

d ir ?

43

A

)

o n ) o lu ş tu 0 lu k lu b a ğ la n tlla n (g a p ju n c t ı i N a n 2008) s ? ili r d r v e a ( i n e l i n e t r n e e p ro

ra nı iisa iiĮ e a r E

A

A

38

@

C

E ) In te g ri

m

m

n

4 is

g is in d 2005)

h

ı n § g ū & į ıe r

a n

a n

e

hy

a

k ık ır d

in ı

a

E vap D

44

k

e

)

) E k l e m T O ĦF

r

D

?

) S tra tu m c ) s tra tu m

-

i

le r ıç o ġ n ha

lu k la n d g ls ı

a

u n n

e

¥ a g ıd a k ı b u lu n u r ?

ge

rm

g ra

in a tiv

n u

lo s u

a t u m

u m

w

m m

tra tu m

s

p in o

su

m

luciðm

co m e um

)

) P ia m a te r )A ra k n o id m

写撑a te r ra n

。 u

8

) S te ro s ilia C ) M ik ro v illu s

D

k ro o k o b u a z m a s in d a ı # ık m ı a r ın s ito p ı N ö ro n ı a n n ı k a d la n d ı l ı a a r l o r ik e c l t e i a n N s s d ı e n d üz e y d ir ? (E y lü l 2 0 0 8 ) h d a n g ls ı l n ı e k r e d a ı a ı a a ğ ş y p

ćfll

M ito

kh

e n do

n

p la z

d ri

m

ik

re

tik u lu m

Y

v

¢ N

) P r im e r liz o z o m ) N ö ro fib riı E ) G o lg i c is im c iğ i D

B)

A

p B)

C

ü le r ta b a k a

ite l d o k u i A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n g is e p 2006 ) n i a N s ? z ( a y o z e y in d e b u lu n m

va

/núnún

ra m a te r

E )G

40

re

E ) S tra tu

45

(C e v a p

rm

A

(C e

C

de pı

ūc

b

im

(N is a n 2 0 0 8 ) d is

A

a n

) T iro id

ön u c u

(c e

) T u tu n d u ru c u fla m

ı

)

a

E

za r

ġ

)T e r b e z i D ) P a ro tis B

(C e v a p

n

w

\ p

fcevap

la n

u m

s u n u n

a

ka l pı

(C e v a p

A

)

) F rrç a m s ık e n a r ) K in o s ily a

sm ozo m

(C e v a p

E)

Scanned by CamScanner

O R G A N V E S IS T E M L E R H is T o L o J is

) B e tz in d e v h ū c re s i ) K u p Ħe r h ū c r e s i

A B

c re s

K

a ra c

iğ e

r

s in

de

o z o id le

r

hūc

h o c r e le

r

iç e ń rı e r

u

K u p ffe A

r

re

i

r e n

ia ıh o c re le d o te ı n m o n o n o k le

ı e r ıa d ı v e rile

p Ħe

K

h ū c re le ri tip ik

a ra k koı fa g o s itik

re e e r

k ro fa jla rd ır

m a

k s iy o n ı e ri m e ta b o liz e e tm e k a n y a ş lıe r itr o s itı i o jik o la y la rïa iı g iı g lo b in i s in d irm e k v e im m u n o ı te in le ri s a lg ıla m a k tır

l fo n s ı

he

m o

p ro

to (ı

a y a n h o c re ı e r ġ d e po ı ı ld ı ı una n yı z s ıh ü c ġ in d a b u ı

Ya

ı to h ū c re le ri d rş a rï d a

hoc

p D

va

)de

re ı e rl

D is s e

KA RA C

Zo

h a n g is i b e n in in b lr ö z e lliğ i

k iı e rd lip id d a m ı a k a p a s ite s i

n

m a

d d e le r i s e n te z le

c re s

KA RA C to s ï t

n

ro n

ı e rd e ş io ı ?

b

u lu n a n

)K ök h ü c r e ) D e to k s ifik a s y o n d a n s o n Jm lu d u r L 0 ) S ū r fa & W = B

s

1

ŪL Ü

A

r ve

s

ru

B

a ra

)

So

ÏĞE R L O

re le rd ir

ı a rıiç in d e re tin iıe s te r le n e s a h ip tir S iro z d a b a ğ d o k u fib ro z is e n e d e n o ı ur

(C e

iE R A S IN

Üs ÜN D E

ilia

s ı z

p ır a tu

h ü c r e le r d ir

a r

Z O N L A R V E H E P A T O S IT L E R IN

b ro

n

u n ş io ld e b u ı

ur

ö z E L L IK L E R I

ðz e ltï ğ

v e O hs ije n d e n z e n g in ka n ile ka n ta n m a K o n ik h e r p a tit, p r im e r b ille r s ir o z , s a fra k a n a l o b s t r ü ks iy o n u , . p re e k Į a m p s i/e kle m s id e n e k r a z a g id e b iĮ ir (Pr e e k ta m p tik k a d m d a h e p a tik h a s a r 5 1k g ö r ü lū r T r o m b o s it s a s t v e k a ra c ii e r e n im i fle t a k ï e d iĮ in z ) į p p F o s fo c m a n g a n e z D e m ir s iilfa t a l t a u co t v e p r o te u s v u lg a r ı y , s e n d o to k s in i ile z e h ir le n m e d e n e k ro z a g td e b illr

B e s in

ve

Zo

n

1

Zo

n

2

Zon 3

0 r la d e

re c e

d e b e s in

o ks ije n

ve

b e s in d e

ve o

n

tr a n s p la n ta s yo n u n d a

K a rb o n

te tr a k lo rū n

n e k ro z a

Birebï lï

m

ks ije n tç e r e n ka n la n

T

m aa

va

rd ır 5 a n h u m

HHBE

ı ı eıuà 1 lg ï lı clormantín

p ra z id o lin

m a

da

ls k e m lk h a s a r a

lk a lo id te

r

ne

k r o z a g id e b ilir

sa

ğ k a lp

t a n n ic a s it

y e tm

ez

liği I{e m ik itiği

b a k rr

ze

h ir te n

m e le r in

de

ID 0 3 [0 4 8

Scanned by CamScanner

r

e

日CG

k k

a o b a e

m

h t ů h c ü

e

I

u ı u o n a

m

ġ

k r

mo

n s

k

s o

a b

y u s d

C L

z ū z v e e y z n k d

A R

A H Ü c

ü e ū ( v X

a a d a

R E L E

r

h

ū c

R N Y

A S

a

r

f

a

y

k s t

a

n e

mm a n t a

e

r

y b a o n ū ş

e

b

o

e k

b a

n n

ş

n a z

e

p

p n

d e

a d

mr

a

n

V

e s ū s

e

a

I

r

e e

k

k

P

c

e

r

e

N

r

e

a r

S

w

a s

e

o ml l p am a p a z m ay

E

s

y

t

o

F

O N

K

k

S

s k

y

o

s e

N U

g

a

r

a e n r d

a e k

k

o a

ū

r

b

d

k

r

m t

o k

o n

d r

v e

d ū z e n

d o p

3

ū

n e

0

h

r

a

2

n

me

r

s

r

a a

y

e a

2

C

z c

u

0

v

u t

L

r

e a

a

a

y o s n

u

a

a k n ū

s b p

o o r

d

u a n

u h ū d c

ū

z e

e e n d e e r

a

g â

z

r

m k

ū

e

k

o » c m l v e H l s ï o L m l ' ï

-

ü 1

4 g

Scanned by CamScanner

50

y O LO EM B Rı H Is T O LO J ı

FızyolOJı u n so ı

e

u m

l: T ip lk te ı pı

s o lu n u m

e

ı

ti h o c re p ite ll b e ş p

in s a lg i ik o ro te in d e n z e n g bı e t h ü c r e s l: G ı p z b ro n ş io lïe rd e b u lu n m a y a p a r T e rm in d h ü c re a lı d iğe r tip 3 B a z a l h ū c re le r M ito z la ç o ğ p tk e n h o c re le rd ir ı e re fa rk llla ş a n ü re k rín in n ö ro e n d ro a 4 K ū g ū k g r a n ū llü h ū c r e le r y y g d s is te m in e le m a n la n ır 2

G

o

i ilia s ız h u c re le rd ir C la ra h ū c r e le r i: p r iz m a t k s C l iy o n u e rd e b u lu n u r E n ç o k te rm in a l b ro n ş io lı k s a y id a o d e ç e r A p ik a lin tra n s p o r tu n u d ü z e n ı r u ï u n ito k o n d r i b u s e k re tu a r g ra n ū l v e m e rin d e n h ü c re ı Ire tic i b ö lū m ü n b ü y ü k b ir k ls m i g o b le t e ü e p ite l iı tl riz m a tik titre k tü y ı z e n g in y a la n c l ç o k k a ıp 5

ä rtū lü d o r

r

M

ş v E B R O N ş Io L L E R

B RO N

k iy e a y n la n h a v a 4 h iz a s ın d a ı ş la r tr a k e a d a n T d ü z e n le n iş i d r l la n d ir Y a p l[a rık lk ird a k v e k a s a n n yo ı R e s p ira tu a r b ö lū m e y a k la ş trk ç a ş in d a tra k e a y a b e n z e r i le ir d ū z k a s d e m e tle ri d a h a ç o k b e lirg n ş B

ro n

B ro n ş d u v a n n d a m u k o z a y a e le ş e n l o la n d o k u n u n b ir b ı l bu u n u r B

ro n

Te

rm

re s

le r ş io ı in a lm

p ira tu

a

ko

m u

z a s rn

a l e

a

t

l

ı r

n fo id ş lik e d e n y a y g ın LD ) E B le n fo id d o k u (

(C e v a p

d a k lk ird a k v e b e

z

iç e

rm e z

E

)

M e r k e z i s in ir s a ra k g lio z ï s fe r e o ı h a s a r y e r in d e p r o lı H o c r e a ş a ğ ıd a k ııe r Ęt r m n

3

y a k s i f i

u n u r le rd e d e c la ra h ū c re le ri b u ı

rı ĵ rw

n

'

le

ū r fa k ta n

s

u n u m a r s o ı B r o n ş y a p ts ı D ü z k a s ı ū t m b ro n ¥ r ll e e k z l a ı m h i o d a d e ū ro n ş ı yo ı l k m ası a s ı ı n a s K n a r ı u n b u u d a n aġ ac ı t a k l e la s tik B o n r b r a r a l # r t a ı ı n t a k a d y m u ko z a a ı n d e de d e v a m e d e n B u şe kı ifı ı e r b to n $ ı yo ı ū k s d z a ın ı w f ı n i ı e r i k l ı a s e d a n ı m k s t ı a ı ı i ıı n b a * d o k u s u ç iz flm e m iş t r g ó r ū le b ilm e s ç ç lz lm d e 4

Æ

be e n e

de

n

,

a n n o ı

【 ı o r u ııï ıa

-

'" °

"

"

"

I

'

h lifle r d e n o lu ş u r B ro n ş io l ç e p e rle ri e m e i a l vE n k t r m e a A n c i d d ü z k a s ta g e v riïi r r t i l ı s m a a z li s k d z a d b r o n ş lo lle r e

n

Ľ

ta m a m iy la

» E p e n d im h ü c re le r l

D

) U lig o a e

n a ro s tt

E ) P u r k in je h ū c re le r i

r

B

ro n

A s in ū s

ş

02s205

I

MT R A P U L

O N ER B RO N

A A Ġ A C II Şı

:G M

:N T A S Y O N U

Scanned by CamScanner

isT E v E s]

ÖR ÔA N

hüc

A ş a ğ ıd a k i o r g ąın h a n g is ıy a n lış tır 7

U t u

i ń n in o \u ş u m u n d a n v e h a s a r A s tro s id e r k a n b e y in b a r y e ı u h ü c re le rd ir lio z is o u ş u m u n d a n s o ru m ı d ı a n a n d o ku a g ı d G i l h ö a ı r a n ro d a s i e e k p ju n c tio n la rla g p E n b ū yo k ç e r ġ i ı d d r r e i ı h e a n i i t m ı i ie ş ū re k ı

)l n a k E ) E p id e a n is M IT O H ü c R E S I:

n li te k g lia h ü c re s id ir ik ı a ra y a k in e d a m a rı n e lı

kä k e

ia M e z e n k ro g ı M ı S S S in in m a k ro fa jla r ıd ır G e e r H e m b e y a z h e m d e g n ė v h e r d e b u fu e ş irı y e rı

na

W

j

hūc

p

u r k in e

c

ik te b u lu n a

(C e v a p A N öro

e r re ı

n n

ö ro

G

m

in k ıllf y a p ım iy e ı

ln

da

n

nı a rd ir

ğil

)

iy a H ü c gı

re

ic r e " 【

O Į ig o d e n d ro s it

le r in in K ö k e

ke n t

n

iv

e

A

n a

iş ı e ri e v ı

s a

lg ıla

'"

X

,

l tü p

Ka

ra c

ūc

R ES

a n

ti b a

I:

d L ib e r k ü h n b e z le rin in ta b a n ın a i l z o z im l n a i o m z i e n b l r i e k te r

r

(C e v

a

p C)

,

5

rai k m a r e s e p tö r ü M E R K E L H ü c R E S I U z u n s ū re l d o u n la rd ir N õ r a ık r e s t k ö k e n o la ra k iş le v g ö re n p a r a n ö ro n b lu n u r id ir E p id e rm is in b a z a l la m in a s in d a u ı

A şa

b

ha

m a r la r d a n

da

ğ ıd a k i

m e m

A s t ro s it

ç re s i

d W

te s tìs te d ir

pA N ET H H y e r a lir v e

Ye rı

W

th h g ç ie s i

ne

b ü lle r a r a s ln d a k i L E Y D IG H ü c R E S I S e m in ife r tū ıh ū c re le rd ir T e s to s te ro n i s tro m a d a y e r a la n in te rs t s y e i t de u d u r Y a n ie p id id im s e n d a n s o ru m ı a n m as ı s a lg ıı

ı lik le in h ib itö r ö z e llikte b e y in

e ne

n

n a ı a ra ğı p O D O S IT B o w m a n k a p s ū lū n ü n v is s e r y p s ü lü n ū n p a r ie ta ı k a n a m w B i o p d r ı r e e h ū c r l t d a k i u z a n ıı d ir ıy a s s ıe p ite ı y a p ra ğ t is e te k k a tı

u k e r i M e r k e z is in ir s is te m in d e k ib o ş ı E p e n d im h ū c r e ı ūı m r i i l i l l e r ik i e i t s a l e e z m a r n p ! p! la n d ö ş e y ę W

ig o d e n d r o s it S S S in d e O ı u h ü c re le rd ir s o ru m ı

de

iğe rd e d is s e a ra llğ in d a s ito p V ita m in i a c lk la n iz le n e n v e A la z m a s in d a lip it d a m ı d a m yo n u i z o r s i r e c K a a r i ğ a y a n h ū c r e le r d r de po ı l e n s e n te z i) l o k o i j s e z fib o ( r k ü e r ö e fib ro b la s tla r a d n ş n e d e n o lu rla r

s

ş im

Pa e rk

e le r in

c r

p

D

e ş tir m şı

e

Y a ğ d e p o h ü c re s i y a s trk ç ığ r h ū

) K a ra c iğe r

A

"

re

as ra n a e ı

tik a interna

n

v e e

g is in d e k s te r n a

X D

E

) V a s o v a s o ru m ) K a p ille rle r A RTER LER

A r te r ie

r

e n ir 3 g r u p ta in c e ı

1 B ü yo k

a r te r ie r

2 0 rta tip a rte rie r 3 K ü ç ū k a rte r ie r v e A r te r le r in h e

r

a rte r io

lle

ū ç tip in d e d e

r

a r te r

du

v a r ı3

tabadan

u şu r o ı

1 T u n ic a in tim 2 T u n ic a m

3 T u n ic a Tu

n ic a

a

e

a

d ia

d v e n tis y a

in tim

a

t ta b a k a y a 3 aı

a

ı r yn ı

1 E n d o te l ta b a k a u b e n d o te ly a l ta b a k a 3 E la s tik a interna ta b a k a s ı

2 S

u n a n b a z a l la E n d o te l a ltrn d a b u ı

l Tu

m

in a d

' n ic a

e la s tik

m e

d ia

e n

fib rilı e rd e

k a lt

n o

lu ş m

ta b a lE d Įr u ş tu r

d

e

Scanned by CamScanner

Į LûM 2 F lz y o Lo Jİ Ĥ lsT o Lo J ıE M B R Iy o LO J I

E la s tik

y a lo

n

g itu d in a l d l ım l i

Tu T

n ic a

un

i ca

me d

ia

ve

ra n a e ı a s lik a e

un

e n

ka

] ī b ? w » W k Ħw » is y a d a m adven ı b u lu n u r 0

a s tik ve e ı

i ca

m l ima

e la s tik a

ad

v e n t isy a ar as ınd a me m b a b u lu n u r

i le m e d

in le m a

E

ks te m

ia

ja du n u r

a r as ınd

a

me m b

r an

a

d

ro tis tru n k u s p u lm o n a lis g ib i ) E n d o te l te k k a tlı a s s ıt i i u n ca n tim a e p ite lid ir y n d o t eıde fak t ör W bu l un u r . S u b e n d o te ly a l ta b a k a d ą d u J ? c r e l e r i v e ba g o k u s u bu l un u r .

SUiidoteı yaıta b a k a d a k i k o ııo g e n

d l t

tib rille

r lo n

g itu

Scanned by CamScanner

O R G A N V E S IS T E M LE R H iw o L o J ls l B

Endoksin

p ro in Ħa

m a tu a r

m a

E

d d e ïe rin in

n

d o le l h ū c re

ha sa

ta k ib e

n m

tip

n

ı

a :f

a m

o n

â lro lily a p ış m

n

a s lm

s a

g la

k ıs

k ta k a lır ı a gı k r o fa jla r a lv e o la in te rs tis y u m d a g ã rû lū r

r

m

m a

it=ıP kti'

@

k n

.

E

c

= 3= k

. ïu r v e

de v a

n na

m

e

d

e n

d o te l h ū c

k x

e

o tu r v e

n

ya

a lu r h ū c re ı e ri p ra life re r ve k ta n y a p im ıte k ra r s a ğ la n ı tïp la lv e o la r h ū c re le re d â n ū ş ū rle r

s u rfa

A

T

m e

e d

b ra n d ir lir g in d e ğ iı

e rd e a r te r ı

B oC y ü k r a v a rd ı

n ca

d ia

e n

k be

m

e m

e

a

a rd

lo

e d

in te

la s tik a

.

. E .

je

n

ik p

u

ı m

o n e r

rn a

i ad a k l dü z

ka s t ar

i ad a k i eıas

t

el as t

ifler ik ı

ar as ınd

er in ik l ifı

sa y

ısr

yaş

a

b u l u-

ıa b i rıikt e

ar -

飞e d ir v e e n fa z ia i c u tta k i e n b ü y ū k e la s tik a i r d a e la s tik lif ta ş lc sa yı as t ika ex t e r n a bu l un ū y ū k ar ter l er de me m b r a n a el irg in d e ğ ıī) m a z (B e ı er b u l uag e n l ifı a a k ol ı u n i ca a d v e n t isy a d a e n f z i n u r ad

e r s in irı a

ven

isy a

t

ka n

da m a r ï ar ı(

Va s a

õd

e m

un

i ca

ar da m

va s o r um l

O R T A T ïp 2-

mm

n

m e

i nt

va s o r um )

ve

K

i tib ro z is g e liş ir v e d e g iş im ic id d io la ra k e tk ile n ir A lv e o a r

a r lan

d ia y a

be s l ey

ka da

apt

ga z

a

d

a

üç

da

be l

n te r n a

irgi nd i r ndo te ı ,

)

3

en

o LLE R RTE R LE R V E A RT ER ı

0 m i kr o n

-

da m a r lar d r r T.

6 10 m u s

m

ik ro

Tu en em

a k i a i le r ıer

a r as ınd

k üç

ok

e re d a k i a rte rı

n d a ki p re m ik ro n ç a p ı u nu r kü ı e r s fin k te r b u ı

būyūk

a g

ı k a p iı e r

o ıan

a rte

de

n ir

le rd e ńo ı

a r ter ier m u s k

ü l er

ik le rin i ta ş ır tü m ö z e lı d o te ıv e ıE la s ü k a interna b u lu d e n in tim a a

e rin a r te rı

i şi r

e n ay l ran l as t ik ar ter ï er i mu s k ü l er ar t er ler d irg in b lr m b l e ðz e lllk m u s k u le r a r te rle rd e d ir l as ı m a s tik a interna v e e k s te m a o e ı

mm

n n a ra s ı

a p ı3 0 m i kr on d a n de ğ

tab a k a tim

a s E ı

ve m

e rd ir a rte r ı

rla r r uz a n ı

ER (M U S K ÜL E R ) A R T E R L ar as t nd

ima

p A ÜÇ ÜK T ı

3 0 10

iç e r ir

d v e n tis y a d a

a p l an

.

i 2 5 4 0 ta le im ı n ic a m e d ia d a k o n s a n tr ik y e r ş e r i v ā id ir b a k a ll d ū z k a s h o c f ė ı uş ı o jik c e v a p o ı T u n ic a m e d ia d a k id ū z k a s ta r fiw n ç k a n h a c m i) e c e T y e te n e k te d ir (B a s ı tu ra b iı u u r u n i ca me d i ad a me m b r a n a eı as t ika ek s t em a b ı n u i d r i h e n c d a ) a d a n a i t m e (n e on g i tud i na l se y r ed e n v u n i æ ve n t i s y a ı ― ― e rd e n o lu ş m u ş tu r

r ta v

ma

d.

Tu

r

M

' " e r in

SUbendot

ka ı n ta b a k a d ır ı

n u r

.

.

sTR ES S A K U T R E S P Ï 只A 了U A R D ı

■明目国虹

a

v e

a lv e o la r

v e

a lv e o la r

K

s

v e

l

a

o rm

re

e r

/w e o ı a p k a p ille r b a r iy e r g e ç irg e ve h ū c re le n s Iv ı in le rs lis y u m b o ş lu ġ a g ir e r

ta

Nötm fil ler lū m e n d e

ir m e k a n lz m a s ı n a y a b ilir k s ly o n u s a g ı

53

'

ha sa

.

r

Ö

bū y ü k

b ra

n a

n ic a

n u r

e tu n ic a ı e rd e e n d o te ıiı E n k ü ç ü k a rte rio ı r b n v a rd ı ra m ı n da s a de c e ba z a m e a ra s ı

h

L '"

m e

d ia

M CamScanner Scanned by b

54

y O LO zy oL OJ I -H ! W B R ı2 Fı

W

N

ka n G e v ş e k b a ġ d o ku d a m a rla rı(v a s o v a s o ru m ) n e rv i ı e n fa llk le r v e s in irle r(

e

K a n da m

v a s o ru m

)

a rla n

In le m

a

ı

e la s tik la m

in a

M

u s

ku ı e r

e rïn a r te r ı

fo

n

k s iy o

n e

ıô z e ı lik le r i

A r te rie r k a n ık a lp te n k a p ille rï e re ile te b ilirle r v e a y m z a m a n d a e je k s iy o n d a n s o n ra ki k a n m b ír k ls m m r e r b u s a y e d e k a rd ia k d ia s to ld e d e k a n s a kla y a b ilir ı k a p illė rle re u la ş a b ilir

Ka

d a m a n s ñ n g o m a n o m e tre ile õ lç ü ld ū ğü n d e ik k a n b a s ın c ı m a n ş e tin d is ta lin d e d u y u la n to ı s le te s k o p ı a d u y u la n s e s tir M a n ş o n b a s in c t a rte r b a s ın c m m te p e n o k ta s m d a n a ş a ĝ l d ü ş ü n c e (1 2 0 m m H g n rn a ltm a ) d lş a n d a n s lk lş trn la n a rte rd e n k a n a ta r ş e k iı d e g e ç m e y e b a ş la r D ia s to lik a r te r n

s ls

Tu

ı ka a d v e

n

n

tls la

ba

ş e t b a s m c l m in im a ıa rte r b a s m c m m d û ş ū n c e (8 0 m m H g n m a ltm a ) d ū ş ü n c e k e s ile n a r te r s e s id ir B u n d a n s o n ra k a n a k im i de va m ı l a lu r s ı n c ım a n

hn a aı

A R T F P V a o ıe ı

T

u n i ca me d i a da d e n o lu ş u r T u n ic a u n i ca

ad

m e

2-

d ia d a I

si ra

e la s tik a e

v e n t isy a , un i ca

A rte rio [le rd e m az

si rk ü ıer dü z

me d

k a n iïe d o k u

ka s

hü c r es i n-

I

k s te

rn a b u lu n m a z i a ka l ml lgi nd a d i r

a ra s in d a

d e ğiş im

o

a s o va z o r um l ar ar ter ï er de t. e d i a mn de r inl ikl er ine k a d a r g id e m e z k e n v e n le rd e in ti m a ya kı m n a ka d a u z a n ïr v e d a m a r d u v a n m b e t s er a f at as r a r ter l er ini n d u v a r k alinïğl, a p l an n a gö r e ç o k in c e d ír

l

r

U m b lic a la rte rle rd e tu n ic a in ti m a d a y a ln iz e n d o t , el b u lu n u r v e tu n ic a a d v e n ti s y a ta b a k a s l o k tu r y A k c iğe r a rte r ı e ri in c e d u v a rï ld ı r v e d ü ş ū k ka n b ası n

cı na

i

T u n ic a in tim o s ın d a e it e lo id h ü c r e d e n e n p h a s ıla b ilm e ö z e lliğin e s a h ip a r ľ e r le r şu b ö lg e le r d e b u ı u n u r (y o s r ık c ık ı : a r ï e r le r ) E r e k t il o r g a n lo r T ír o id M

e m e

N

aza

bo ş ı

lm

u

ko z a

Böbre k p r o s ta t

uyumldur

Scanned by CamScanner

如 L

o

F

N

o z o l lom i no y ıse n t e z l er ・ A v e B k a n o n t ije n le r in i s e k r e t e

K a pı lle r ı e r a rte rio l v e v e 7 9 m ik r o n ç a p in d a d ir a

e de r

D R F ol ar o k bi line n

ni tr i k ok

s i ti ve

en d

d

n d o t e l in,

(C e v a p

55

"

n

a

!

òr ü ,

gü ç l ü va z o k

ū lle rin a ra s ın d a b u ı unur

i ller l er i nc e b i r b a z a l lam i na ü z e r ine o t ur m u ş d o te l h ü c re le ŕi v e K e s in tili b a ğ d o k u s u iç e r e v e n t isy a tab a k a s r nd a n ol uş m u ş t ur . p

r o s t o s i kl in

n

a p i ller l er ey o l lar ıbo y u n c a pe r i si tıer e ş l ik ed e r . K a p ille rle r ile p o s tk a p ille r v e n ü lle r b o y u n c a d e ğiş ik

o t e l ini K

ü r e t ir

no j -"

n

E n

n g i ot e n s i n dö n ü ş t ū r ü c ü en z i mi ige r i r.

ıoz m !

is lB O L O ıı ı2 : L E R H IsT o L O ı

KA Pı LLER LER

E n d o te ı orı y o l h o e r t f o n k s iy o n ı .

ŔĊ A Ńv E s IsT E M

o n s t r i kt ör ıer d e n d i r

ß)

ïľ;- īīW ïł a

:

ra r

ed

e

ze ïiĝ i d ü z k a s e n d o te lin ä n e m li b ir õ z e lı i k t s d k ra l o n ė i a h ü c r s ka d a r o m a s ą y o n y a p a b il m e s id ii p e ris it (A d v e n tis y a lľ h ü c re s ito p lā z m a s rn d a a k tin m iy o z in tro p o m iy o z in y e r a llp k o n tra k s iy o n õ z e l liğ in d e n s o ru m lu d u r A y rıc a b e y in d e k i p e ris itle r in iğ i v a rd ir fa g o s ito z ö z e lı

Ķ a p ilï e r

\ D E V A M L ıK A p IL L E R

s lN

y

o Ozo ı

G

e

ç itl

i E B

dE n do ı e ıh û a

TLER ı L L E R ÇE Şı KA Pı

e sı

\

Scanned by CamScanner

K

e r y a p ıla n n e rı p ilı

a

1 K

e s in tis lz

2 p

e n c e re

(C

o n

a

tin

pe g ö r e 3 tı

u e

a

jin a lis ) v e iç te

r ı y r ıı

iı e sa

) ) (T ï p ı Th

.

U ł ;n

l) 3 sı n ü z o id (T ip lı

'

r

J J

n

ik a

a

lb u g in

(fib r ö z

e a

ba ğ do ku s

L

r ga n r n p a r an k i ma s ım s p e r ma t og e n e z i n g e r çe j t le r o ı u ş tu r u r ı e ş tiğ i s e m in ife r tü b ü ı a z a l lam i na y l a ç e v r i li, e r t ol i hü c r e l er i ve g el i m e k te o la n s p e r m h ü c r e le r in d e n o lu ş a n b u k ly r r i nt a r re te te s tis a ra c ï lrğ ly la d u k tu lie n e r b o ru c u k ı e

O

) ) (T ip lı

ı n e s tr a ı

ı i (F e

tu

lm iş tır rı

B

a

n te s e

ç ılrrla

r

S e m in ife r tü b ü lle r a ra s ï n d a k i s tr o m a d a y e r a la r e r (L e y d ig h ū c r e ı e r i) is e t in te r s tis iy e ıh ū c r e ı es s rn d a n s o ru m ï u d u r a ï l n m a r a s n o r t e g to s e m i ni fer tūb ü l ler çe v r es i nd e mi yo e p i tel ya l (mi yo i d h ü c re le re d e r a s tía m r T ra

p a rtta g ö re v b ir ö z e lliğ ĺd ir ns

s b

ı i k a p ilı er e rı

a e n c e re

( e z ik ü Jlę r)ö ņ e m ïi

k a v e o la

a la n

ÆE

ęJ

m

i

,

o c u k ta p

i »

u b e r te

ï

üm e

d

e

n l er i

b u ıun m a y a n s e m i ni fer v e iz le y e r e k a n d ro je

L H /F S H

n a r tm a s ıs o n u c u s n n ı

p

e rm

a

to

üm a r v e m e r k e z le r in d e b ir ı la r ı F H ı i S h ü e r i ı c r e t S o e r y e r a la n

n d o t el sl top ıâz m a s ınd a p o r ıar b u ıun u r . la r d iy a fra m ı a k a p a tllm ı ş tlr n d o t el al tind a k i ba z a l me m b r an k e s i nt isi zd i r. ı er E n d o k rin d o k u la n re n a lg lo m e ru lu s re n a ltū b ü ı ili e k s u s G IS m u k o z a s ıv e g ö z ū n s e r c h o ro id p ı u n ur c is m in d e b u ı

it ū

s

e n u

re

t ūb ū l ter

n

sa

tim in

g e [íş ir D

y a n s ry ta a n

e

ı g [[a ba ş

u v a rd a

d ro je

n

a r ve s ı k r b a ğı g ï la r ı a n ğla y ic r p ro te in (A B P ) s a ı tıla rla b a ğ ïa n m ış o ld u k la n n d a n m a k r o m o le k ū lle rin t ti b l k i g e ç iş in e iz in v e rm e z e r ( a n e s s a r y e r i) L e y d īg l i L H ta r a fin d a n a s e t s ı s l t n t e ro o s e s i d e r n e n g h ü c re ı

ba

u

ya

n

lrr

dı d im ls Epı u k t ul i ef fer en t es i n ba ğ l an d r ğï k l vr ınt rlr b i r bo r uc u k d u k tu s e p id id im is i iç e r ir u k t uı i en e r e n t es , i lliyü k s e k pr i zm a t ik hū c r el er o la n

n

d

o t el h ū c r el er i ni n d ü z e

k a p ilı e r tip id ir E n d o te l h ū c r e le ri y a m b u lu n u r B

ke

a z a

lı a m in

e r is

itı e r y o k tu

a

s in

e r l eş t iği

r al rkl r y

n s i z,

d a fa g o

n

s

itik h ū c r e le

id ir y a ? tiı

bu ı u n

ïer t er k a r ac i ğe r , a l ak . e m i nü z o i d ka p i ı r v i c u d u n d iĝ e n d o k rin o r g a n la rd a v a rd ı n n d a b u lu n m a z r o r g a n la r d a

D iğ e ka

P

buı u n

lı tr a ı e rı e ge ı ka p ı u n m az p ille r b u ı

n es

e ris

itle

r

k a p ille rle

r

de

m az ve

r

p i nū z o i d ka p i ller ıer pa r an k i ma l h ü c r el er de le n e n p r o te in ïe r in d o ïa ş im a g ir m e s in e iz in ş e k ild e d ū z e n le m iş tir

fe

a n s

in ü z

v re ı e n m

p A

ve n

n

) s e rto li h ü c re s i

A

ha

e r

ü fie rd e b u ı u

s ı gı

te

s

tı s in

)S e m

W

ı s ı n

d

a

b u r ad

a

bu

da

mo

t

ilite

n s o n ra

k

az

a n d

ığınd a n

k i b ä lū m ı e rin d e

s

g e n i tal iı(k in o s īl

o s

D

u

k tu s

(v a z ) d e fe r e n

r

s

Y a la n c ıç o k k a u ıp riz m a tik s te r e o s ily a lï e p ite l fib ro e la s tik la m in a p ro p riy a iç e r e n v e ü re tra y a a ç ı la n b u k a n a l s p e rm a tik k o r d iç in d e e ş lik e d e n a rte rie r le n fa tik le r s in irı e r v e p a m p in ifo rm p le k s u s u o lu ş tu ra n v e n le r le

b ir]ik te g e v ş e k b a ğ d o k u s u ile s a a s k a tıp e ris ta ltik k a s rlm a la rla ı üm a k ta n r m

ïn

a

k s e y re d e r 1re tra y a iç e r iğ in i【

n ı ıo ı a ra

e n

lis

Y ü k s e k p riz m a tik a d a a la n c ı o k k a tlı riz m a tik s a l y y ç p g ıy a p a n e p ite l h ü c re le riy le d ö ş e ı i k ıv r ın tıı ıb ír b e z d ir D u v a r ın d a k i d ü z k a s ta r a ra c lı l相 加 s a lg ı s ı s e m in a l s ı v ly a a k ta n lı r E n d rş ta n a d v e n tis y a v e y a p e rito n la (s e ro z a ) s a n lm ış trr B e z in v is k õ z b e s in d e n z e n g in s a lg is ıte s to s te r o n t a ra fı in n d a n k o n tro l e d iı

V

in ife r tü b ü l v

e s t isl er sk r ot um d a ye r l eş m i ş bi r çi ft or ga n d i r. l şt a a n p ro s e s s u s v a jin a lis (tu n ik a v a p e r ito n u z a n tıs l o ı

n

d u k tu s e p id id im is y a ı a n c ı ç o k k a tll m e z iı ı e p ite l ö rtū s ü n e s a h ip tir v e y in e d ü z ya ı h ü c r e le rin d e n o lu ş m u ş b ir k a s k a ti iı e ç e v re

te r e

V e z lk ū ı a se

s T e s tł T

n

KE

iı s iz

ka s le n m iş tir E p ite lin b a ş lıc a g ö r e v i re s o r b s iy o n d u G e n ita l y o lı a r d u k tu s d e fe re n s le r le d e v a m e d e r

k ıs ım ı a

V

L e y d ig h o c re s i V ]c re C ) M iy o e p ite ïy a l h 【

d

n

s

k iliği ve

)

A ş a ğ ıd a k ile rd e w ıu n m a z ?

k

e r k e s in tis iz v e o id ı iş tir A s la s in ū z o id

e r p o s tk a p ilı

r ve

i

v e re c e

s

p e r m l er k a n a lı a n y a ) iz le n

se n t ez -

nur :e v a

a lç a k b o y lu p r iz m a tik (te s tis s ï v ls in ı g e r i a m in a m n d r h e rle d ö ş e n m iş tir B a z a l ı ü ) c re ı k i b i d ū l z a s k a ti v a r d ir l d r ü n e n m i k ū z e r d r e a s n i ş ş ï e r a ra c rlrğ ry la S p e r m le r e p ite l h ū c re le r in d e k i s iı a ş tin ï lr d u k t u s e p id id im is e u ı

ve

e m e n

{

ce v a p

DI

Scanned by CamScanner

O R G A N v E Sı sT E M L E R H ı s T o L o J ls ı B ŌL ÛM

Alaüı dakı

a rd ' " ° rg a n ı

8

an gıs

ı

a

B

T

,

j

H

a n n ta m a m ım e z e n ş im a l o lm a la e n fo id o rg a n ı D iġ e r ı n tim u s ik i g e rm y a p ra ğ tn d a n k ö k e n a la r a k n n a k a rş ı 4 Fa rin g e a ıc e p e n d o d e rm in d e n fa r k la n a n g e liş ir 3 v e u ş tu ru r D a h a s o n ra a k r e tik ū le r h ū c re le r io ı ta s ı e p ite ly a ı n ç e v re s in d e m e z e n ş im d e n g e liş e n le n fo s itle r a ğı b u ta s ı

b a r iy e

u

n

2 B

a za

3 P

e

r iv

4 R

e

tik u lu

5

R

d o te ı

e

ke

o

j n ik

t Ħy

H

.

h ü c re

ha

g is i

n

u s u n

1 Le 2 E

n

ę

e

H C Iv e in tre n s e k fa k tö r s a lg ila y a (o k z in tik h ü c re k e n a r h ü c r e )

P e p s in o je n s a lg ila y a h ū c re c h ie f c e ll) Y üz e y m h ū c re ı e r i,

u

ku

e s a s

nsa s in e r

b a ş la

n

hüc

b

kz

u n

m

u

k

u s

re le rd ir

tije

tim

n

u s

m a

k ro

m o le k ü lle ń n k a n d a n tim u k ö z e l b ir b a riy e r y o k tu r

ce

it y a p ım ı T le n fo s itle r o lg u n la ş tln llr d o k r in b e z le r ı e ilg ili fo n k s iy o n ı a rı S e ks h o r m o n la n in v o lu s y o tim u s h lz la n d ın r fo

n

iç in e sa

n ı a rı

s

u s

o r tik o s

g e liş im in i u y a n r r o id (a d r e n a l) le

te

n

fo

s

it

m

ito

n u n u

z u n u

r

ik

te r o e n d o k r in

hūc

1 ūn S in d ir im s is t e m in d e le n f o id f o lik ū ı l b d i i i ū õ k l ı z e n fiz y o ◆ ik o o r o ğ ç ge v o rdı r

W a ld e y e r h o lk o s l ― ― 2 P a y e r p lo k lo r ı(T e r m in a l ile 3 A p e n d ik s

1

o

na

l

um

)v e

国 二 o r g a n la

d e n fo ı 1 0 A ş a ğ ıd a k i ı ü iç e r m g ? ï o lı ik ū ı

) L e n f d ü ğū m B ) D a la k 1

A

i

e n n

y

j

o e n

k r in p a n k re a s ta k a y e r le ş ik h ü c re le rd ir

re ı e r is e e

g ıç b ö lü m ū n d e

o

(z im

e r re ı

p E)

a

k s iy o

n

a n

A C T H d o la y ll y o lla le n fo s it s a y ls m i a z a lttr r i şk i nl er de t ime k t om i y a p l ldl ği nd a d i ğe r l en f oi d d u ğ u n d a n ö lū m c ū ıta b lo o r ta y a o rg a n la r g e liş m iş o ı k a l m z ç

iç e r ir

c re ı e r

ı e r i,

c re

re

p a r iy e ta ıh ü c

n

R e je n e r a t if (k ö k ) h ū c r e le r v e h ū c re ı e r m id e b e z le r in d e b u lu n a S e n tr o

fo

b a s k rla

ba şı ı c a 6 tip h ü c

s u

m ez

d u lla d a is e

e

K

h ü c re

ku

k ıı lfı(e p ite ly a l k ö k e n ı i) h ū c r e b a z a l la m in a s ı (e p ita ly a l k ö

tim u s b a r iy e r i s a y e s in d e

a n

G H tim

b o y u n h ü c re s i E n te ro e n d o k ń n h ü c re D九

(C w

ğ do

re

ı i)

M

◆ Mūkö

n

ba

hüc

m

g ç iş in i e n g e lle y e

: łąþT = .

la n

r

g e çe

T im

) Z im

a

k ū le

a s

e

ü c r e ıe r d e n

B

ıı a m in

tik u ı u m n

K

p B)

a

r

1 E

e ş ir ye rı

(C w

57

T im u s a g ire n k a n d a m a rla il ti n e m ik le n fo s itle r a ra s in d a k a n tim u s b a ri e r i d e n e n b ir b a riy e r o ı y u şu r

k

E ) A p p e n d ik s

à:

rd

a n

m

s

©

ı e n f

ü

(C e v a p C )

m u s

To E

ı iı a p a la tin a í L ł \ ı i ı s a lin g u a lis

n s

)To n

T IM U S L

Lo bu ı u s la d u lla

e

2 K

o r te

T

l uş

o b v e ıob u l us l ar d a n o ı ç e rm e z

1 M

ks

r

ik i k ıs m a

a

yn

ur

,

en

f

ikü l ü A f ol ı

a

k a d a r in e

r

tije

)

Me

C

) le n fo s itïe r ) r

e d u l lad a H a s s a ı c i si mc i kıer i de n e n e p i tel ya l k u n u r k ö k e n li y a p ıı a r bu ı m ü i mu s m a k s i u m b y ü k ıüğ ü n e p u b e r ted e u l aş r r. (3 o 4 0 g r )d a h a s o n ra k ü ç ü le re k 6 0 y a ş la rd a 15 2 0

gr

a n

)

n

a

r ke l

M

iit]iūē điı e

n a n

ħiic r e

(in v o lu s y o n )

a

ta

a n

,

hü c r es i h E

e r in in

te n is

n ı n a n

e la n o s it

lır

e n fo s itle (b ü y ü k ı

(k ū ç ü k

in d e r a şe kı k e m ik iı lğ i k ö k e n ı i e r d e n h a n g is id ir ? ş a ğ ıd a k iı

bu ı u n ı ( įifa

)

Le

ĥ

닝"

" = " "

üc

rı eC as ıl '" Ļ

ğ lz b o ş lu ğ u n u n ö z o fa g u s

v e v a iin a n ı n ço k k a tlıy a s s r e p ite lle r in d e b u lu n a n L a n g e r h a n s h ū c re le ri e m i k iliği kö k e n l i, o n o n ü k ıee r f ag o s i t s i st em i ni n

D

Hüc

a

re le rid ir

iz ı enm sun an

(C e v a p

D

E le k tro

n m ik ro s k o p ik d ū z e y d e s ito p la z e t i ş e k lind e B i rbe c k gr an ū l ler i ni n e s in e d e n iiı e b u h ū c re y e k o ı a y ta n ı a r A n tije n n ı rı d e n d ritik h ü c re ı e rd ir

a l ar ınd

a

t en i

s

r ak

)

Scanned by CamScanner

sT C Hı z y o LO J ı Fı B ÖL ŪM 2

rLo

EMBRILOJıı e r

P e p s in o je n g a s trik iç e rik te p H 5 0 ï n a ltin a d ū ş tû ğü n d e p e p s in l um unu p e psı ur (3 5 k D a ) o ı n p e p s in o je n d e n y e n i p e p s in o u ş u y a r ir k a ta ı m i lz le r m l m l A s e t llk o ıl n a i s e n pe ps n o j ik P a r ie ta ıv e y a o k s ı d r o k lo r ik a s it v e In trï n s n tı k h ü c re ı e r in s a n d a h ı fa k tö r s a lg ıı f a k lö r s a lg lla r) i k i s l t a rı r n i a r (b a z ı tū r ı n r f h ü e e rd e c re e ş t ik P a rie ı a l h ū c re s ito p la z m a s ı o k s a id a tu b u lo v e z lk ū lle r v e g a s r q y d [n r n n b a l b e z in lū m e n i ı ü lı k ı ū le r k a n a e deva m e d e n b ir ı n tra s e ı ik ı n tra s e lū le r k a n a lik ū lle rin lū m e n in e u z a n a n m ik ro v illü s le rd e k a r n o n a n hı d r a z v e H , K A T P a z lo k a liz e d ir

ı na

G A S T R IK B E Z

ŞE F V E

PARı ETALRELER

ı Scanned by CamScanner

O R G A N v E S IsT E M L E R H ls T o Lo J ı B ÖL O M 2 sı

Tı m

Ĺ9 12

u a

1L M U S

A lv e o ı ı ç in ı d ö ş e y e e rd e h o c r e a ş a ğ ı? k iı A

n n

v e

ha

n

ğu

ço g

ı u ğu

n

o

ı u ş tu

ra n

r { ïs ïa ı

13

A ş a ğ ıd a k lle r d e b u lu n m a z ?

) S e p ta l h ü c r e j

h ü C re

re s

i

"

L

'

T

u

E n d o le l h ü c re le r i

ı ı n e n tï p ıh ū c Y a s s ı a lv e o la r h ü c r e le r o la r a k ta b ı s ln d e e n ç o k l e e n m l v re r e le r l a lv e o l y o z e y le r in n ç e l o e l A l z o d v e l r r e h ü e r y in in y a kla ş ık n c ü tl e y g ö re v l s e n % 9 7 s in d e tip I h o c re le r y e ra lirk e n g e ń k a la n % 3 ū n d e e r b u lu n u r tip II h ü c r e ı

T ip II h o c re le ri b ü y ü k h o c re le r o la ra k b ilin ir

(C e v ıp

C)

ha

n

g is ı tr

v e o la r aı

h ū c re le r y a d a

ia lıe p ite l k k a tllıs iı

n c ıç o

)D ū z E )L a m

D

)

n

ı s ın

da

E iii

h Oc

E

59

se

p ta ı

k a s ta

v

r

in a p ro p ria d a

s e rö z

be

zı e r

V

ld ir E p ite ı m e k o z a s ı iı e d öşe ı ra k e a tip ik s o lu n u m a n c ı ç o k k a u ı s ily a ı ı g o b le t h ū c r e le rin d e n z e n g in y a ı e r d ir L a m in a p ro p ń a d a h e m s e rõ z h e m m ú kðz b e z ı in d e k i k ık ırd a k ı a s tik d e ğ iıh iy a lin a r e ı g ö z le n ir C ş e k ı

T

k ık ırd a k tır D ū z k a s ta

r

k ık ırd a k ı a n

n

ik i

a

ç ık

u cu

a ra

r n da u z a n ı s ı

(C e v a p

B)

Scanned by CamScanner

60

H isT z y o lO J ı B ÖL ÛM 2 F ı tle r ı e n fo s ı a r? l k i$k e n a ır ı

B

14

a

y o LO IJ ı EM B R ı O LO Jı

ki y a ş a ğ ıd a

ı a rd a n )ıIç ı n de

s in d e n ha n g ı

D ) L e n f d ü ğü m ü E ) p a y e r p la kla n ïi in d e n ' fo s itle r k e m ik i ġ u s d a n , B le n T ı e n fo s itle r tim la rd ir i e r le n fo id o rg a n a r B u n la r p r m kö k e n a lirı k ö k e n lid ir A n c a i d e k e m ik ilig i k (E s a s e n T h ü c re le r n la ş irta r) tim u s la ç o ġ a llp o lg u

(C e v a p 15

B

Ka

B ö b re k

D )A rte rie

r

m e r ü lü n

ka n ?

de

ı

ū

s

z

e

aş ağıd a ki ìe rd e

a

d a k ib ü y ū k p e n e c e

n n

re le r

17

e r, b ö b re k b a ġ irs a k ) k a p ille r ı p e n c e r e ll (v is s e ra ı k a ra s rn d a m a d d e d e d u o l i k e b i a n i ï e n d o k rin b e z e r g l k a rd a b u lu n u r la r i i d o u ï t k e e r l h e ğ i l lz ş g ç ġ iş im in n

d a la k Sı n ü z o id a ık a p llle r le r k a ra c iġ e r l ü ü r ö d r ï a a r n g g ib i h e m o p o e tik o rg a

S o m a tlk k a p llle r le r is e b e z le rd e b a ğ d o k u s u n d a g ö ro lū r

s in ir ve

he

ve

in s iz A )M iy e ı B ) P la z m a ILH

s in ir a

n a r a lı ı

ğ

a

şa

k e m ik iliği

C )R e tik ü lu m Uı iE1 c

lm

lū s le

nm

18

r

le n f in in

P e ris in

uzo

ı d a lA

k r a lı

ilk

sse A (D ı

H e p a to s it h o c re la m e lı e ri ile d a ki a la n d ir

re te r a ra s m

o lu ş tu i u

j

Ĥ )

ra ı ı ı s in

ū z o id ı e ri d o ş e y e n h ū

o lu

e

de r

şu r

n

g is ıA r g e g a m o m a f f i n )

es

i

d o k r in H ū c re (D N E S A P U D A r g e n ta ffin h ü c a m a v e g ü m ü ş le m e K ro m a ffin H ū c r e ) K r o m ı re e r in d e n d o la y ıb u te k n ik le r i iı e b o y a n m a g ö s te r d ik ı k m ı a r v e r iı a dı ş tir S a lg rla n p a ra k r in e tk i o lu ş tu rm a l d r a ir k t a ta d ır G IS b ro n k u s g ib i o r g a n la rd a b u lu n m a i l ı ö e z a A d r e n a l m e d u lla h ü c r e ı e r i d e a y n ıb o y a n m ğ in d e n d o la y ıa y n ıa d la r la a n ılır la r

(C e v a p

p l a s u n u l l u r u ıj "

A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a h ū c re n in g ö r e v id ir 7

N ö ro e

e rd e n ğıd a k iı

ks o n ı an

a r v a rd ir

k h a re k e t

)

D

) S u rfa k ta n s e n te z i B )ı n c e b a rs a k flo ra s im n d o z e n le n m C ) L o k a l e tk ili h o rm o n s e n te z i m n a tllm a s ï a rı D )G ı a n d s e k re s y o n ı ia tlp i d e s te k E ) R e tin a d a g ı

d o k u s u n d a , e n d o k rin r ç e ş it k a s d o k u s u n d a

da

ra

A

(C e v a p A ) K a ra c ı ğe r D is s e un m az? ha n gı s lb u ı

T Ħi M n ı Æ

ır n ı

k ta

(C e v a p

e rin in d u v a rla h ū c re ı E n d o te ı , n ı r k l i k a z a l ile ö z e

W Ħi ? i ã ë O U ĦE

a

K o m ş u h e p a to s it h ū c re z a r la n a ra s in d a is e s lk r b a ğ rla n m ı n ı a s ı ı ş in c e s a fra k a n a lik ū lle ri y e r a llr a rı ı a n tı z c a h a p a to s it h ū c re d u v a r ı y a ln ı ı n k n l a ı v e b u ka n a c ı k la r a ra c ılrğly la p e ri K [ n a c t a r u u l m u ş ş a n n da n o z a rı l la r a k a d la n d ır ıla n k i n a o l a h n e r f a ra g e tile n s fe re iı k i k ı t s a fr a k a n a lla n n a ı ı a a t r a a r o lı a p k ıs a b lr k a n a

tip i

er E )V e n ü lı

n

b u a ra ï lk ta s e rb e s t o la b u ra d a ra c iğe r le n fi ilk o la ra k

p la z m

) g lo

16

b a ka

na

C

n

)

Le n f b u lu n

m

d o ğü m o n d e az 7

A

)M

B

) S u b kĝ

C

!M

e

e

d ü lle

r

k o rd o

æ ū le

r

§a

ğ ıd a k ile r d e n

h a n g is ï

n

s i n

d ü lı e r ș in [is le I c is im

a

r

c ikle r i

7

Wę/,

ć

i

i L e n f d o g o m o : k a p s ū lle ç e v rill, b a ğ d o k u s u b ö lm e le r ki l e r e ü z iç e re n d rş ta k o rte k s v e iç te m e d u lı a o lm a k e r s in ü s bö ı ū m d e n o lu ş u r K a p s o lo n a ltın d a s u b k a p s ü ı b o ş a ltir e bu ı u n u r v e a n e re n t ı e r le n fi b u s in ü s e n fa tikı

Scanned by CamScanner

O R G A N V E S IST E M LE R H ïsT o Lo J is lB ÖL ŮM 2 ik ü lle r b u lu n u r K o r te x te ; p r im e r v e s e k o n d e r fo lı e r B b a ğrm lr b ä lg e le rd ir K o rte x in d e rin b ö lg e le ri F o lïikü lı d \r p o s tk a p ille r a n la rı d e le n f d ū ğo m le rin in T b a ğim lıa ı li v e n ü ı ) p a ra k o rtik a l b ä lg e d e d ir v e n ū l (Y ü k s e k e n d o te ı e n f d ū ğü m le r in e g e g iş e r in k a n d a n ı v e T le n fo s itı

M e d u lla is e id le ri iç e rir H

a ssa

,

m e

d u lla k o rd o n la n v e

m e

61

d ū lle r s in ü s o

d e ğil tim l c is ı m c ik le r i; le n f d ü ğū m ü n d e

u s ta

b u lu n u r

(C e v a p

E)

u ş tu r u r u n u o ı yo ı

m a tr ik s te M e z e n g ly u m g r a n ū H ü m e z e n g ly a ı h ū c re ı e r ig e rir M e z e n g ia l h ū c re le r e k s tr a s e lū le r m a trik s p ro s ta g la n d in le r s ito kin te r s a la r v e la g o s ltik iş le v i v a rd lr M e z e n g iy a l h ū c re ï e r k o n tra k te o lu p g lo m e r ū le r filtra s y o n u g lo m e rū le r k a p ille rd e n k a n a k im in r k o n tr o l e d e re k

日 r P

島 ドd ū z e n ïe r

M e z e n g ly a l h ü c re p o d o s itle r ū rin e r m e s a fe y e b o m b e le ş irle r P o d o s itle r B o w m a n k a p s ü lū v ï s s e ra l ta b a k a s rd ir

U

)

Scanned by CamScanner

62

y o Lo Jı IE M B R ı l o LO JıH 怗T O LO J s ÖL Ů» 2 F z y

p e y e r p la k la n n ın le n f özeıleşmişei h 【)c r e le r id ir E u dJa rn e ço k s

M hüc

e ri re ı

'

p a l a n r k r

..

'

T

Bu ç a rd a i tr : a y o iilf n göst er ęw ?. e iy a l M ı r n u u b u i r creleri ı t e f ı e n o s e j ı e n fo id h ü c r e le re ta ş ' a l, c r a n tije n le re k a rş ıim m ü n o lo jik b n a a a so n r y y a n iu a n n e ı d l l b a ş a ĝ y r o la n le n fo id s is te m e (n o d ü lte re ) g äç i l im m ū n o lo jik s is te m d e M h ü c e d e rle r In te s t n a r

kandamen

'

endositozï ax

fïİjsi Z

k i

M e d ū n a ho ï d o m

t

llïġ i m b a in X Y v a jin r a o "a s u k u rc u k l

çukurūo!ųıuan

1

r

ï

ön e

m

e ïe rin i n

li b ir y e ri v a rd ir

e r in c e b a ğ irs a k m o je n ik ) h ū c r e ı E s a s (z ı m n d a i k h ū c re @ ūie f e s a s h ū c re z @ je n b u lu ? )g a s trik m u k o z o d a b u l u w p e w y a n h o m a ïr

(C e v a p D ) 20

:

k'

" '" '

=

d i

į p ira ı. Rį + m a r M o a lo n m o n = d h uq M ı . M m 4 M Bd M a M M ł '" " n m da b ni

r

19

tlt

T

r

n

* o lu o r u ir °-

n k m a tM li

w ' "em*

n ū 1 1 a « n ūm

n d °'

b lrtB i Jp

Ka pıū lO p e n , m

.

) M a s o n trik ro m y ä n te m B )A ls iy a n m a v is i

A .! -

rd.M

k

N .

b o ?a r'"

Ne

.

sı L E N F N O D U H ls T o L o J ı

R

e

i

n ce g is i ı

ba

ğ ırs a k

a

ya ym

şa

aı an nı

ğ ıd a k ile rd e n

i

.' ' " s ' n y ö n te m i

o m a n o v s m

ky b o y a ı a n ik ilig i y a y m

(G

ie

m sa

a ı a n m n

,

in

W

r ig

h t L e is c h m

c e le n m e s

ia

an

)

m a c ly la

o z in v e m e tile n m a v is i (a z ü r le r m e tile n m a v is in in b a z o lil k s id a s y o n ū rü n ı e r id ir )kullanı lıy a p lla r a s id o fiı , e b o y a n m a ö z e lïikle rin e n ö tro fil g ib i te r im le rı a z ū ro fiı , g ö r e ta n ım la n ır

E

o

A ls iy a n m a v is i m u k o z n ite lik li k a r b o la m lir s a lg iı a r ıb e lirle m e k iç in k u ı

し泸

ı be z ı n te s tin a ı e rd e k ö k h ü c re le r

iliğ i

ı ge

ka n v e ke k u lla m lır n

ik

m

v ö n te m

M

E )F u

A ş a ğ ıd a k ı h ū c r e le r d e n h a m u k o z a s ın d a b u lu n m a z ?

ke

? n n ı v e Kan ya ym a ı a n in c e le m e k te k g lja m ı h a n g is id ir ?

b s o rb tif h o c re g o b le t h o c re le ri p a n e th h ü c re ı e r iv e e n te ro e n d o k rin h ü c re ı e r bu ı u n u r A b s o rb tif h ü c r e le r u z u n p riz m a tik h ü c re le rd ir H e r h ü c r e n in a p e k s in d e firç a m s ı k e n a r b u lu n u r In c e ı e n d iğ in d e fir ç a m s ık e n a n n y o ġ u n b ir m ik r o v ilı us ta b a k a s ın d a n o lu ş tu ğu g ö r ü ı ü r P r iz m a tik in te s tin a l h o c re ı e rin in d a h a ö n e m ı i b ir fo n k s iy o n u is e s in d irim o la y ı m n s o n u n d a o rta y a ç lk a n m e ta b o litle rin e m iı im i i a

Fu

e

du

r

ı ge

n

re a

P A S k a rb o

n

k s iy o

D N A y i g ö s te '

n u

h id ra tı a r ıg ö s te

G ü m ū ş le m e s in ir d o k u s u g ö s te rm e d e u y g u n d u r

(C

e v a

p D

rm e

re

n

h id ra tta n

rm e

k iç in

k iç in k u lla

tik ū ı e r lifte

r,

z e n g in

u

yg u n

ı n ı ir

go ı g ib ile ş iğin i

)

n

g e rge kle ş tirm

e

k tir

G o bı e t h o c re le r i a b z o rb tif h ū c re ı e r in a ra s m a s e rp i b ş rilm ı a ra k b u lu n u r S a ila n d u o d e n u ¢o ł m da da ha a z d ı y r v e iı e u m a d o ġ ru g id e re ķ a rta r B u h ü c re l e r a s it g lik o p r o te in le ri ū r. tir B a lıc a fo n k s i o n u y ş barsakg§ Vini k o ru m a k v e k a y g a n la ştírm a k o la n U u s u o lu ştu ru rïa r

21

A ş a ğ ıd a k i n ö r o g lı h ü c re ı h a n g is i e n a e r in d e n k ū ç U k g lla l h ū c re ı e đ įt y e B e y ı n h a s a n m ta k ib e n o lu ş a b ı lđi d e b r is ı n fa g o s ito z u n d a n y u m ıu d u r 7

la z m ik D

E

§it

ı w

» «

m

) E p e n d im ) F ib rile r a s tro s it

N ö ro g ı ı a hüc 1

a ş tro

r e le r i 4

k ıs m

a a

ı n yn ı

Ąs tro s itle r

2

0 lig o d e n d m g lia la r

3

M ik ro g ı ia la r

4

Ependhocreleri

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

2 F Iz y o Lo JI・H IsT O LO JIE M

s O LůM

64

ha

e rd e n 2 5 A ş a ğ ıd a k iı

n

g ls ı

B R ïy o LC Ij I e r R 1 F o to r e s e p tö r ı v e k o n ile ri)

n de ke s e s ı

s a fr a

b u ! u u «? A )L u s c h ka k a n a lla n B )H e is te r in s p ira lv a lv i

걀 蕊(C e v a p 26

B

R

r ta

s rm

o lu

d a ki fı a n d ir ı lır a

h ü c r e le

r

r

r i r

:

)

H o riz o

n ta l

M üı le r h ü c re le r i n ö ( ro g liy a b en

b u 1 0 ta b a k a

ı n

d ış ta

lç e d o

n

m

ı n ı r la

in a

s t

iç te

n

b ra

n

d ış a d o

ğr u )

y ıc ım

e m

M ü lle

ğ r u (n u m

a

h ü c re le r in i

r

n

s in ıiç e rir

o p tik s in ir fib r iı ı e r i ta b a k a s ı R e tin d a a n be i y ne k a d a r iı e r le y e n g a n g liy o n h ü c re le r i i n n u z a n ttl a rı nr iç e rir

8

G a ngı iy o h ü c re

n

hūc

re

ta b a k a

s ı

G

a n

iy o gı

n

h ü c re le rin jn

Ïç p ı e k s ifo r m ta b a k a H o r iz o n ta l a m a k rin b ip o ı ar h ü ć re ïe r in u z a n tifa ń ń ı v e g a n g liy o n h ü c re le rin in b ip o ı a r h ü c re le r le y a p tık la n s in a p s la r ıiç e r ir

6

ta b a k a s ı H o r iz o n ta l a m a k r in b i o ı p ar M üı ı e r h ū c r e le r in in h ü c re g ö v d e ïe rin iv e ç e k ird e k le rin i iç e r İr

4

fo

lç ç e k ird e k

ve

e n t e p ite li v e n ö ra l re ti ş u r R e tin a p ig m e n t e p ite ı id rş ta p ig m e n tlite k sı ra k ū b ik e ite l h o c r e s i ta b a k a s ı p d ï r N ö ra l re tin a i te ç lş ı ğa d u y a rlt re s e p tö rle r v e n ö ro n a la i ğ ç e re n ta b a k a d lr R e tin a d rş ta ra fta n k o ro id e d a a m r i y ç te n v itrö z c is im ile iliş kid e d ir

tin

Bipolaganglİyonhūcreł eri

7

b a ka

In c e h a s s a s b ir ta b a k a d t p i r gm

e

k o n la r i (ç u bu k

ve

govoelënnNpkirdekï erini iç e r ir

R e tin a

R

d

9 ş a ğ ıd a k i

) lç p le ks ifo rm ta b a k a E ) G a n g liy o n h ü c re ta b a k asr

da n

tin a n

e

b a z a l la

a

k h

1 0 ïn te r n a ıs

D

na

e s te

n ı n ro

(a s s o s iy a s y o n ) n ö r o n ı år

u c re le

ē ri fiü c re ïe

a r ra ı

» D ış n ü kle e r ta b a k a ) D ış p le k s ifo rm ta b a k a ü kle e

r in h

tin a

B u h ü c r e le r in ç e k ir d e k v e u z a n tıla rın ın d üz e n i ve iı iş k ile ri re tin a d a 8 1 0 s ira ta b a k a o lu m a s r ş e kli ş n de g ö z le n ir

D)

n

D

1

R e tin a d a b ip o la r n ö ro n ı a n n ç e k ir d e k ı e rï ta b a k a ı a r d a n h a n g is in d e e ş m lş tiť ? y e rı A

B ir ı e ş tlr ic i

z

s p ira l v a lv i o la ra k a d la n d rn ïa n m u k o z a k a tla n ttla rıb u ı u n u r O rg a n ı n k a ra c iğe r b a k a n y ü z ü n ü n b ir b ðlü m ü n ü n d rş ın d a d ış ta n s e ro z a iı e çevrelenmişti

童 年

3

4

S a fra k e s e s in in e p ite lite k k a tlıy a s s l e p ite ld ir L u s h c k a ka n a ı ı a n s a k a k e s e s in in ü s t y ü z ü n d e ki a b e rra n s a fra k a n a lla n R o k ita n s k y A s c h o 厅s in ü s ïe ri m u k o z a ç ö k ü n tū le rid ir S a fra k e s e s in in b o y u n k ıs m ı n d a H e is te r inlle tic l n ö r o n ï a r W WW

V C )R o k is ta n s ky A s c h o fr s in ü s le rl

E ) S e ro z a

2

e

n

k s iy o

n a

ı g r u p ta

5

D ! ş _ t Q n n & ?a k a

iïe h o riz o n ta l a m s in a p s la rıi e r i r ç

a

k rin

ve

R o d v e k o n la n n u z a n tlı an b ip o la r h ü c re ïe ria ra sı n d a ki

4

D ış ç e k ir d e k ta b a k a s ı; ro d v e k o n ïa r ı n h ü c re g öv d e le r in 両 \ k ird e k ïe r in i iç e r ir 3 E k s te m a l s m ł rı a ļR c L m e m b ra n M ü lle r h ü c re le r in in a p ik a l s ı m r la rıy a a r p一 一

一 一대 -

.Scanned by CamScanner

O R G A N v E s Is TE M LE R H ı sT o Lo J ı s \B ÖL ÜM 2

65

e r in iç v e d ı tđ,r ı ş s e g m e n tle r in i ig e re n 2 F o to r e s e p k l ş v e iç s e g m e n tle rin l ta b a k a R o d v e o n a n n d ı i r r ı çe

ı i R e tin a m n d lş ta b a k a s ıd lr n ö ra l 1 p ig m e n t e p ite i d l e h d a ğild ir fa k a t d o la y lıo la ra k iliş k ilid ir a re tin a y

(C e v a p C ) s in

27 A ş a gıd a kı h a n g is in in

su

dı ka n a ı r im ı u ko z a s ı n da

bm

m

b öı ūm ı e r in d e n ū köz b e z le r

yerı emişt!r?

:

'

F o ra m

D )ı ı eum E ) K o lo

n

a m in a p ro p riy a s in d a k a rd iy a b e z le ri s u b m u ö z e fa g u s ı e ri y e rle ş m iş tir H e r ik i k o z a s ın d a e s a s ö z e fa g u s b e z ı B l a a r k s a ı u n u n d lş rn d a s in d irim k a ö z ü d m e g y p be z n d a s a d e c e d u o d e n u m d a B ru n n e r n a lıs u b m u ko z a s ı e r iy e rle ş m iştir be z ı

0 3. 3 1

o iL p A p IL L A L A R ı

(C e v a p A )

国 王 ū ro w

n

Đu o d e n u m d a t a r a f ın d a n

Bru nne s a lın a n

b üy ü m e fa kţ ö r ū n e is im d ir M id e d e n in h ib e e d e r

be

z le r

i

p id e

rm a

l

r

e

P a p iı ı a la r d ilin ū s t v e ū s t y a n y ü z ü n d e e p ite l+ b a ğ d o k u s u n d a n o lu ş m u ş m u k o z a k a tla n tıla n d rr Y a p ıs ın a v e

m iş (E G F ) v e r iı os

fo n k s iy o n u n a g ä re 4 g ru p ta in c e le n irle r ı rm p a p iı a la r S a y lc a e n ç o k o ı a n ta d cî į mciğİ iç e rm e y e n d o k u n m a d u y u s u a la n in c e u ç lu ip lik s i b iç im li m u k o z a k a tla n trla n d ir

F ilifo

i+ s o ]lm m ın ı

la ı a r lkin c i ç o klu k ta n g ifo r m p a p iı içe re n p a p illa la rd ir

Fu

d a k lı e rd e n 28 A ş a ġ ı bö ı g e s id iť ?

h a n g is i d a la ğın tim

u s

b a ğım ı ı

A )B e ya z p u ı pa B ) K ırm ız ıp u ı pa

ı s a yı an

ť

{

lı at

ı ca aı a r: S a yı a t) p a p ilı (v a ı

e n az an cak

c is im c ik le rin

ç e v rilid ir B u g irin tile rin ta b a n ın a bezı e r in in k a n a lla rıa ç I\ir

m re n

an az o ı

pa

an ca

s e rö z v o n

E bn

er

r e r i: In tra e p ite ly a ıd u y u o rg a n \a n d ı c is im c ik ı i e p ite \ irla r O v a l (p o rta k a ı T a d d u yu s u n u a ı ) b içim ı k 60 80 r Y a kla ş ı a rd ı d e n d a h a s o lu k b o y a n a n y a p ıı

Ta d

u z u n lu ğu n d a 3 0 4 0 m o lu ş a n 7 0 8 0 m d e y a p ıı a rd ir U ç k \s m i e p ite lin s e rb e s t y ū z e y in e iği d e n ir R e s e p tö r kla a g illr b u n a ta d d e ı d a r b ir a ç lk lı e ri h ū c re le rd e n b a ş k a b a l a l h ū c re le r v e d e s te k h ü c re ı

h ü c re d e n e n in

n

i iç e rir S in ir lifle ri (k o rd a tim p a n i g lo s s o fa r in g e u s v e )k e m o re s e p tö r h ü c re le rle b a ğla n a ra k 4 te m e ıta d

v a gu s

ı tla r T u z ı u v e e kşi d u y u s u n u (tu z lu ta tlr a c l v e e kşi)a ı d ır a c ıv e ta tı ı ı ı ıis e n v a rı a n n ı iy o n k a n a ı ĝ ın a b a ğı

m em

C ıS ıl l Æ

m va

ku s d e n ç o k z e n g in p a p illa la rd ır S u ı te rm in a lis in ö n ū n d e y e rle ş ik 8 12 a d e t v a lla t p a p illa e rı e ri p a p illa la r o lu p e p ite lle d ö ş e li d e rin g irin tiı v a rd \r ı

ta d

(C e w a p D )

ı

ı m iş tir K e m iric ile rd e Fo ı ia t p a p iı a r In s a n d a k ö re ı aı b o ld u r v e ta t c is im c iği içe rir

S ir k u

P A L S T le n fo s itı e r d e n z e n g in d ir D a la ğin T b a ğrm ll b ö lg e s id ir F o llik ü l g e rm in a l m e r k e z le r B b a ğ rm lı K irm iz l p u lp a v e b e y a z p u lp a s in tn n d a a la n la rd ı r m a jin a l b ö lg e b u lu n u r v e b u b ö lg e d e m a k ro fa jla r d a h il o lm a k ū z e re tü m h ū c re g ru p la n n a ra s tla m r d a h a a ġ rrı lklıo ı a ra k B b a ğim ll a la n n ite liğin d e d ir B u k o m ı l t a r a n r d a la ğrn le n fo id b ö lü m ü o la n b e y a z p u p a y ı m a p m e yd a n a g e tirir K irm ı z l p u lp a d a is e v e n ō z s in ü s le r v e unur k irm iz l p u lp a k o rd o n la n (B illro th k o rd o n la rı) b u ı B e ya z p u lp a d a s e y re d e n a c e n tra lis m a rjin a ıb ö lg e y e ı a m r B u n la r v e n ö z d o ğıu u z a n a ra k a p e n ic iı la ta ı a ra d a ı ◆n ü s le re a ç lı irı ar

2 9 D ild e

ta d c is im c iği

b ra n

re s e

ıo ı a ra k e r in e b a ğı p tö r ı

aı anı r g ıı

k

tü r k ı a p lı

A )F ilifo rm p a p iı ı a C )F a lia t p a p iı la

ı la E ) D e rm

D )F o v e a

C )O p tik d is k ? a ra fo v e a ı

\g e

Scanned by CamScanner

66

B

y o LO J I ÐL ŪM 2 F lz y o LO J ıH ı EM BRı s T O LO J ı B

ille

a s

r

(ro d la r ) v e k o n ile r g ö z d e

re

a

fo to re s e p tö r h ü c re le r d ir K o n iı e r g o z d e e n fa z ia k e s k in g ö r m e n in g e rç e k le ş tiği fo v e a s e n tra lis te b u ïu n u r B a s ille r is e re tin a n ın fo v e a d ış ın d a k a la n b ðlg e le tik d is k rin d e (ö m p a ra fo v e a l b ö lg e ) y o ĝ u n d u r la r O p tö r iı e u v e a b ö lü m ı e ri o la n ir is v e s iliy e r c is im d e re s e p

h ū c re b u lu n m

(C e ''

a z1 iz le

n

D

)H )R

B C

e

e

a n n p ro te in e r y a ta k ı F a r k lı k a p i[ı l e d ir : K a ra c iğ e r > ö i l i n y e i ş ġ g e ç rg > > is k e le t k a s ı

B

la

=

D is s

レー

E p id eo lu

re le ri

e a r a ï ı ıd e n

ğ

ile h e p a to s itle iï ir

r a ra s in

d a k i b o ş lu ğa

h ü c re le rd ir

ı r g in g is i b e ı

B

) S tra tu m

rö la tïf b k u tis

lu s i

ito tik

m

o zu g ra n ü ı " in o . . .

°t' '

ş tu

ş u ta b a k a la rd a n

r

;çe k

t c co r n e u m

du

i

r e

i rde k s i z,

a ınızc ı a id in iç e r ir y

m

a n u l os u m

t r. r

S

i no

t r. 6 7

s ı ra

tn

ba z a l

p

-

2

d

s u m

po

el

a

a s s t b i r tab a k a d ır. i çi v e a y a k t ab a n ınd a

sıraï ıi ğ şe k i lli hü c r el er

bu l u-

lig o

es

in d e

s te m s ı

o

o

e m e ı

v

lu ş t u r a n e r ilm iş t iť ?

A

) K a p ille r

d o te l

n u m

a ı ve o

n o ïu

şu

e ;mi tot ik ak t ivi te gö s t er

S

lu

ar l a bi rb i ri ne

mo zom l

ıh ū c re d e

n a

ba ğ

l an

m r ş

r

a k a d i r.

t ab

en

M a 'p v g i T c ı r

E )

{c e v alp

h ūc r e ı e r i p e r ls in ū z o id a l I t o h ū c r e le r i W \ i i d r o lı e o h (k r e le r ) K a r o c ğe r e D s s ğın d a b u lu m ın d e ç ö z ü n m üş i i i b n n l r ı k l u a d v n r e o ı l a c o o ç o m y ğ in d e d e p o la y a n v it a m in A y ı r e t in iıe s t e r i h a ı h ü c r e le r d ir K o r o c iğe r d e fib r o z is g e liş e c e ğin d e iĦe r i s e n t e z le y e n h ü c r e le r e o r a k k o lla je n ı u ya n ı d ö n ü ş ū r le r

l

e n

p ite l h ü c

e

ı a m in a s

a n

s

ha

ü r fa k ta

e r re ı

ka

v a

b a r iy e r in i n g is in d e

n

a s ır a s ı yı

ı a r

ha

k a p ilı e r b a z a l la m in a tis y u m e p ite ı b a z a ı

n

in te

rs

l

k t a n r t ĝ þ a lv e o ıe p ite l h ū c re le ri e p ite l ħ la m in a ßã z a l la m in a s l i o e Ĺ b a z a ļ ł l s ı & p ile m o d Q te C ) e p itw w w e s i e p ite l b a z a l ı a m in a s ı in te r s tis y u m

p E)

l e p ite l h ü c re le r i s ü r fa k ta n in te rs tis y u m p ille r b a z a l la m in a s l k a p ille r e n d o te l D ) S ü rfa k ta n e n d o te l a ı v e o l e p ite l h ü c re s i b a z

ka

a lv e o

32

S ka ı a o

lu ş tu

e

m

ra n

d ia m

e m

le ı b ra

s

k a la

n

ha

n

v e s

tib ü ll

a ra s ı n

da

s ı n ı r

g is ld ir ?

m e r m ) R e tik ü ı B ) T e k to r ia l m

A

le

e m

b ra

n

e m

b ra

n

r m e m

büı e r a n

b ra

m e m

ik m

e m

b ra

33

va

p D

n

n

;

e m

b ra

m

)s k a la

m e

'

k ū le r in "

e

le ka p ı

o ı u ş tu ru r

in

r

g e g ir g e

n

ı ik

r

ba

z a

ıı a m in

a s r

a

l la

k a p ilı e r

la

a s ı in te rs z a

tis y u m lı a m in a

s

ü rfa k ta n a lv e o

s r

ka

ıe p ite ı

p

a

#a

rı n

da

n o lu

şu

r

ß)

ğ ıd a k i 36

ı n de s ı

A

u e rb a c

ha o

E

m

k a p ille

H a v a k a n b a r ly e r ış u ta b a k a la r d a n o ı u ş u r s ü rfa k ta n ta b a k a s ı a lv e o ıe p ite l h ü c r e le ri e ite ıb a z a l ï a m in a s ı p in te r s tis y u m le r b a z a l ı k a p iı le r e n d o te l a m in a s ı k a iı

d ia

(C e v a p o le

m

d o te l

ta b a k a la

m

yu

e r e n d o te l k a p ille r b a p ilı h ü c re s i

)

n P r o te ı

rs tis

in te

a

) E p ite ıb a z a l

n

b ra

in

e n

E

V e s tib ü le r m e m b ra n (R e is s n e r m ile s k a la v e s tib ü li a ra s ın d a s ın ır

(C e

m

'" .

is y u k

rm

şm u

S

35

va

s u

n 나r

e r lifte r v e h e p a S u b e n d o te ly a l b u b o ş lu kta r e t ik ü ı e ri K l u p p fe r h ū c re ı i b u n r l l i il ū k u u s e r ro v to s itı e r in m ū k z e y in d e b u lu b n a ı i ū a ı m e n e n ı h ū r e c re a y e n d o te ı y n d a b u lu n a n y ild lz s l n u r It o h ü c r e le r i D is s e a ra ï lğ ı

(C e

>

n

ha

n

rn e u m

'

p a to s it m ik ro v illü s le ri tik ü ı e r tille r

d o te ıh ū c

W

r

t r. uc b u lu n u n

ko

) S tra tu m C ) S tr a tu m

A

S

E

m o ı e k ü lle rin e

)

a rd a A ş a ğ ıd a k i ta b a k a ı ? iť r t e ö s it e i v kt g a

34

Ł H

ir ? e sm o z o m

e

(C e v a p

p E)

va

i ı i i k a n v e in te rs itis h ip tir b u p la z m a p ro te n e r n n ye l l a k c e r iy e h a re k a o d a g e r iy e v e iı in y e t ra llk la a ra s tm e s in i s a ğla r

sa

ş tin a d a y e r le ş m ı

ku

) ls k e le t k a s l

e ri v e s ü r e k li K a r a c iğe r k a p ille r i b itiş ik e n d o te ıh o c re ı o lm a y a n b a z a l m e m b ra n a ra s in d a g e n lş a ç lk lıkla r a

A

q

n

h p le k s u s ır T g ï a ln d e y e r a ı

) T u n ic a T u n ic a

m u su

u

a

şa

ğ ıd a k ı

ta b a k a la

n n

ko z a

bm

u

ko z a s

E

) T u n ic a

a

dv

e n

tis y a

Scanned by CamScanner

回国

GAN

e k s u s )p rim e r o l p le k s u s (A U e r b a c h p ı a ra k M y ite y ik o n tro ı d a m o tiı n n l a e de r S u b m u ko s k a z ū d za l G 1S e k s u s u ) p r im e r o la ra k s k s s n e r pı s M eı e re s p le k s u ( m im k o n tro ıe d e r M iy e n te rik l k e ka n a k ı p e sus yo n u v i l n o g tu d in a ık a s ta b a k a s ı a r a s in d a d lr (T s trko le r v e G ı S k a n a ltn d a o ld u ġ u ib i k M u s c u la ris ) v e tū m a s g d n o a s ru m ı ı ı n r u du r a i n o k s ko n tr a y

ıe n te rïk

K

G lik o je n G lu k o

Üre

s e n te z

s a fr a

lk o i m

ve a

D

B

ē p Æ ħū c re

\

E )G

o

a

yg

)T ip

D

ve )A ı re s

m

a ya n ğı

B b le t h ü c

u n

II p n ö m o

in im hūc

o s

a

l

(C e v a p

12

3 ū

o lu

ş tu

ru

it

40

l h ü c re s i

Y a ln a

o n e r s

ı zca

şa

ü rfa kta m

a rd a n ğ ıd a k i y o ıı

S tr a tu tin

a m in a D ) E n d o te ıh ü c re s i p o d o s it b a z a l ı e n d o te l h ü c re s i p o d o s it E } B a z a ıı a m in a

mD

)

E )G

ra n

v e

S p in o z u

ı

m

) S tra tu m C o rn e u m

ra n u lo s u m

ra to

şm

la z

m

go

na

e m rm

r a n u lo s u m

n

l iğ ş e k lin d e iç in d e ; 2 3 s ıra ı

ü lle ri b u lu

na n

y a s s l h ū c re le rd e n

ş tu r

S p in o s u m ; d e s m o z o m d e n ile n p ro to p n tlïa r la b ir b ir in e b a ġ la n m iş 6 7 s ira p o li ıh ü c re le rd e n o lu ş u r B a z l h a s ta llkla rd a (Öm m

fig u s ) d e s m o z o m la r p a r ç a ı a n is te n k o la y c a u z a k la ş ir

S tr a tu

e rm

G

ik u z a

g ö s te D

u

S t r a tu

5

41

C o r n e u m ; ç e k ird e k s iz ç o k y a s s ı iç in d e k e lip id e b e n z e y e n b ir b o y n u z y a ğ r b u lu n u r

m

ve

m

m

re n

ı r ve

e

p id e r m is

B a z a le (g e r m in a t iv u m ); m ito tik a k tiv ite ta b a k a d rr a y n c a m e la n o s iu e r d e b u lu n u r

is te

1

S tr a tu m p a p illa r e e p id e rm is in iç in e b ir ta k ım u z a n le r ş e b e k e trla r y a p a r v e b u p a p illa la n n iç in d e k a p iı b u lu n u r

2

S tra tu m r e tik ū la re ; k o lla je n v e e la s tik lifte r a g ş e k lin d e b ir y a p l o lu ş tu rd u ğu iç in b a s in ç v e ç e k m e g ib i ld lr m e k a n ik e tk ile re d a y a n [k 【

(C e v a p B ir

C

)

n e fr o n

da

a

şa

ğ ıd a k ile rd e n h a n g is i b ų !u n m

az ?e n

d o p la z m ik

r e tu

k u lu

m

d o p la z m ı c a g ö r e v le ń s te k r e tik u ı u m u n b a ş lı ro id s e n te z i k a ra c i e rd e iı f ik i a s y o n u g lik o je n k s a ç d e to ğ v e lip id m e ta b o liz m a s rd ir K a s h ü c re le r in d e k a ı s iy u m re g o la s o n u v e u a n ile tim in i s a ı a öz e l y ğ a m a k a m a c ry ı y b ir d ů z e n ı e m e g ö s te r irle r D ūz

m

a n

ta b a k a s

h y a lin g r a

de

m e ta b o liz m a s in ? le n ġ e n w w w s ıd iť ?üı lü

D

m

is

ke

p

队 M月; i争 ko n t.o し

L u c id u

m

bu ı u n

rm

S tr a tu

[C e v ıp C )

C »G o lg i o rg a n ı

da

p id e

3

P

ś

aļ į luum

m n

e

S tr a tu m L u c id u m ; y a ln ız c a e liç i v e a y a k ta b a n la n n d a b u [u n u r B o l e lo id in m a d d e le ri iç e r ir

4

M aı p ïg h ık o rp o s k ü lü k o s te k s te b u lu n u r v e B o w m a n u u r G lo m e r u le r filtra s ka p s ū lū ile g ı o m e ru lu s d a n o ı l y o n d a filtra t ö n c e k a p ille rd e n e n d o te l h o c re s in i b a z a l k u r o u re i i e ı e h ū i n d t a m in a ıv e c e s r ş o os g ç

K a ra c ı äe rd e k ı hücı erin W ro l

k ta b a

2

o lu

B õ b re k te p a ra n k im in y a p ls a lv e fo n k s iy o n e l b ir im i n e f ğı ro n d u r N e fro n is e ik i k ls m a a y n lir M a ı p ig h i c is im c ı ır e n is v e tu b u ı

39

A

S tra tu m R e tic u ïa r e d e a ğ e k lin d e k o lla e n v e e la s tik ş j ı ifle r b u lu n d u ğ u iç in b a s in g v e e k m e e ç y dayamklldr E p id e rm is y u k a n d a n a ş a ğ ly a d o ğru u ta b a k a la rd a n ş o lu ş u r

Lb iic re s i p a ¢a u a m įm

y

ı

E ) S tra tu m G

A )P o d o s it e n d o te l h ü c re s i b a z a l la m in a a m in a B ) B a z a ıı p o d o s it e n d o te l h ū c re s i "

e

e r d e n h a n g is id ir ? ğ ld a k iı

ra

\

p ro

a sı

B ) S tra tu

1

łq g Į g

b o liz m

in le r in in d e p o la n m a s l te in le rin in s e n te z i

iktardiçeren

tra tu

(C e v a p A ) ltr a t a ş a e r fıltra s y o n d a , fı 3 8 G lo m e r ü ı e y e r e k ş ņa k t a d ı n i iz ı h a n g is ı r7

m

)

A

b o ım

i

p p u lm

a

ū re tim i e ta

re

e r a lv e o l y ü z e y in i d ö ş e y e n ile ri d e re c e d e T ip ıh ū c re ı e rd ir B u h ū c re le r in g ö re v i g a z g e i in e m iş h ū c re ı ïn c e ı çş a m a k tı r A lv e o l y ū z e y in i d ö e e n u y g u n o rta m ı s a ġ ı ş y h ū c re le ń n % 9 7 s i tip Id ir

er % Tı p lıh ū c re ı er ū re tirı

ita

v

P lh tıla ş m u

nm a sl

ge n e z n te z l

se

lla ç

i v e d e p o la

neo

B iliru b in A

a n n n e g e çı şı ğe r d e g a z ı 37 A k c ı b a rı b ir s k ta ye r ı k a lın ı e rd e n h a n g is id ir ? d a k iı a şa ġ ı

67

m

iğe r in G ö r e v ı e ri

a ra c

(c e v a p C )

V E S IS T E M LE R H IS 1 L oĵ i sĺ

A C

) M a k u la d e n s a ) D is ta l tū b ū l E )p

ro

e n

M LA R I Sı N EFR O N U N K ı le r ü n y a p tığ ı2 0 4 0 k a p iı ffe re n t a rte r io ı ı i k e rd ir B a z a l a p ilı re ı e n c e l ö z e i ı e r K a r p u ı p a rte rd e n o u ş i i d e ğ ild ir B u s a y e d e p ro te in v e h o u m e m b ra n k e s in t s z ü z o lū r re te r h a r iç tū m k a n s

G lo

u s :A m e ru ı

Scanned by CamScanner

68

B

E M B R Iy o L o J I z y o L o J I H Is T o L O J ı Fı

ö Lù m 2

S üzüc o m g iu m h ü c

b ra n d a B a z a lm e m ı p o d o s it y e r a ır

n

b ra

e m

e ri re ı

m d o te ı ,

e n

a

p

H

ı m p ig h i c is ı

a

ro

e n

k s im

a

ı e K

ç rk a n

ve

iğ l: B

c

K

lv n m

ve

in

ıT ü b o lü s

K

lp u k o lu

u

ln a ı

42

G a m

B

se

gm

e n

m ı

la

e ru

na

lg i te n d o n ş a ğ ıd a k ı d o

e rke z

i s in ir

o r g a n ı; ls u ru m s is

r r v a rd ı

tle ri v a rd lr

k e t e tm

)H

a re

d

k e tin h ız r

b ir p a r ç a

ko

n a

m

ge şu böı

değildie

la r d

i b ir h a te m ı ha

a n

n

o la n

ka

n s ı

k e t e tm

e

k te

o la n

ka

sa

re

k e t e tm

e

k te

o la n

ka

s in

re

ke t

ta r a frn d a

o

n

re

ke t

g is ln i a r? ğı

a

ra s ın s ı

da

lg ıla y a

ra

,

k

a

kid

s ıv e

u

a s v u ı

y o n s ıra s ū ya e r ya p ı k ı

ın

o v e r in

?

ka

n e

n a

yu

E

n e n

la

c is im c

fu z a l lifı e r le g e r im in i a ı gi

is im

n

g e liş tird iğ i g e r ilim a ç ls e k le m t lu ş u ru la n

e m

n

ü lo

n

le ş irle r v e a n fo lik ū l d e n ir ı

s

ı k le r i tip ı e ri

im d iz iı lifle re p a ra ı e ı K a s lğ c ik ı e r i (la )e k s tra fü z a ı g ö s te r irle r v e k a s b o y u n d a k i s ta tik v e d in a m ik a rla r ik le ri a lg lı d e ğ iş ik ı

o

) A tru m ) P o la r c is im

lu ş a

c

n

ik

k a interna

S

e

ko

m a e r in d e ç o ğ a ı o s a h ü c re ı le r d e g ra n ü ı ta b a k a s l iç in d e fo lik ü l s Iv ıs I (lik ö r u ş u r B u n la r d a h a s o n ra b ir b o ş lu k la r o ı ik ū ı e s e ko n d e r u ş tu ru r la r B u fo ı tr u m u o ı

dön

g ra i) o la ic u ı fo lı k ış ı

)Te

T

p e ks '

a

i d e k i y a s s ıh ü c re le r e r b ü y ü r v e ç e v re s n p r im e r o o s itı t l u i i o n l e r e r ş u ru r B u n u n e tra fın k ü b ik g r a n ü lo s a h ü c ta b a k a s ın ı o ı u ş tu ru r k t a e id e r l e e ū r c h d a k i s tr o m a d n ir T e k a h ü c r e le r i v e ı e ü lik f o r i e m r B u o lu ş u m a p r e r i a ra s in d a b a z a ım e m b ra n v a rd ı o s a h ü c re ı g ra n ü ı it b e r a b e r z o n a p e llu s id a o s a h ü c r e le r i v e o o s G ra n ū ı e ri te k a in te rn a v e h ü c re ı d e n e n ta b a k a y ıy a p a r T e k a k la n ır f r k a a b a t a a i i k k y te k a e x te rn a o la ra

m u m

in

s

ir ? v e r iı B

o tu r v e

bo yu

k

a s la r d a

0

lle r ı e ye

y o n u h a k k ın d a T U S d a ? a ş t rk G o lg i te n d o n o r g a m a k a r ş lı ç e ş ltli s o r u la r ı l t i i h a c a ı r a k i i i l r n c e y ak b u n la rd a n b iń k rs a c a d u y u c s m

1 K

p D)

n

d e ğ iş ik liğ i

u rs a o ı

v

va

av a s

ı ne

c

r ve

i

akūı

k u tb u

m a r

re

t ka

d

43

is im

a c in

ı a r v a rd ı

ū z k ıs ım

te m in e b ilg i s a

k te

a re

ka

D

r n e fro n u n

ı la

H

ı s k e le

(ıb ) e x tr a

r v e

ik le r i (ll) k a s b o y u n c a d a ğ ılım ib r a s y o n d u y u s u n u a lır la r ı IV ) te h ı ı n m a la n (lı ik e ı i S e r b e s t s in ir s o n a r l a r m t a r ı l s tim u lu s a c

il g ö s te r r e

p

c

(C e

l

)

D

g ö s te r ir le

r v a rd ı

da

(C e v a p

s ı ıv e d ū z k ı

ce

Iv e

To pı c ık a a yı

o m k a p s ü lü + G ı

ow m a n

a rı o rg a n ı

ı g i te n d o n ilim r d a rd a d iz o

a r la r ı

a iv e a rd ir V is e r B o w m a n K a p s o lū : G lo m e rü lo s a ra n y p i e ra ı s v a ya n ū lle r ik a p ı a r ıv a rd ir G lo m e r p a ry e ta ly a p ra kı d e n ı r e i t s d o o e y a s a h ip tir v p e ş m iş b ir y a p ı ta b a k a s ıö z e lı o ı u ş m u ş tu r

M

G

b

e ze n

s a

u s u n 4 G ü n ü n d e m a ks i fo lik ü lı e r g e n ita l s ik ı ik ū ıd e n ir G ra f le g r a f fo ı f ik l ü B u o ü ğ e e riş ir b ü yū kı

n

fo lik ü l

de

r

yüz

o v a ry u m

e

y in d e ç ık ın tıo lu ş tu

ru r

ö n c e p r im e r o o s it I m a y o z b ö S o n u ç ta s e k o n d e r o o s it v e ıp o la r M a y o z b ö lū n o ı u ş u r S e k o n d e r o o s it h e m e n 2 c is im m e y e g ir e r O v u la s y o n s ır a s ın d a o v e r in a p e k s in d e o lu ş a n a v a s k ü le r y a p ı y a d a s tig m a a d ıv e r ilir

O

a s vu ı

IO n

yo

m e s in

n

da

ita

n

he

m a m

m e n

la

r

(C e v a p A )

l 摩萋 耄耋 半 ・ 叫 至嘩의 Scanned by CamScanner

tı n a ı s is te m G a s tro in te s ı d a n h a n g is in d e o rg a n a r b u lu n u r ? a ra d a

44

de

b u lu n a n i v e d üz ç iz g iı

B D

Píĵ ūöõï ?nf

E )K o ı o n

ò z e fa g u s d u v a r ı m

ko

u

z a

su

bm

u

ko

O R G A N V E S IsT E M LE R H ÏS T O L O J ı s Ï B ÖL ü M 2

lü m

e n

ka s

ı ı

b ir

is te

õ z e fa g u s ta s b u lu n u r k a i i ı i çzg

ı i y u tm

m

a

za

ha

re

(C e v a p

m u s

k e tin

e

L it t r e b e z le r i E r k k e ü r e t r a s in d a d u v a r d a b u lu n a n küçü k m u köz b e z le r d ir

ku ı a r is

k a tıla

47

A ş a ğ ıd a k ile r d e n k e m ik iliğindea ositlerin e rke n b ů 4 į b!ņoisirlir?

U N o r m o b la s t e l o b ıa s t

B

D

E n

)M )M

e n

iy e lo s it a st g a k a ry o b ı

e ta m e

) P ro m iy e lo s it

M y e lo s ite r s e rin in k e m ik ili in d e m o rfo lo ik o ı ğ j a ra k s a p n a b ile n ilk h ü c re s im a r 10 18 y e lo b la s ttrr M y e lo b la s tı m ik ro n ç a p ı n d a b ü y ū k o v a ıv e y a i y u v a r la k ç e k ird e k ı d a r m a v i s ito p la z m a ll s ito ı p a z m ik g ra n ü l iç e rm e y e n g e v ş e k k ro m a tin a ğlr 2 4 a d e t ç e k ir d e k c ik b u lu n d u r a n

ta

d iğ e r G is b ö ı g e le r in d e n e n ö n e m li in y a s s ıe p ite ıo ı m a s ı, s u b m u k o z a d a p ite ı l ğ ıv e s e r o z a y e r in a e n d ış ta m ū k õ z g la n d la n n v a r ı b u lu n m a s ıd ır a d v e n tis y a ta b a k a s ın ın

ö z e fa g u s u n an fa rk ı

A)

) M id e ) J e je n u m

v e e n d ış ta a d v e n tis y a ta b a k a s ı n da n o ı u şu r p ro p ria M u k o z a n o n k e ra tin iz e ç o k k a tlı y a s s ı e p ite ıile d ö in a ltın d a ı a m in a p r o p r ia v a rd ı E ite ı r L a m in a ş e lid ir p i l s m u k o z a ile s u b m u k o z a d a n a rı k a r u s u m ń a ir y ı p ro p a n dı a r M e is s n e r s in ir le k S u b m u ko z a d a m ü ko z g ı su p ro p r ia d a iç te s ir k ū le r d ı l ń o n g itu d in a ı ş ta ı s u m u s ku a s p ifle ri a r a s ın d a A u e r b a c h (m y e n te r ik ) s in ir a n ka s ı oı u n u r S e r o z a s ıy o k t u r e ks u s u b u ı pı

ü s t 1/3

69

L ittre b e z le ri ü re tra d a b u lu n a n b e z fe rd ir

e

h ü c re ı e rd ir M y e lo b la s tla rd a n p ro m y e lo s it m y e lo s it m e ta m y e lo s it ç o m a k v e n ö tr o fille r m e d a n a g e lir y M ye ı o s it s p e s ifik g r a n ü ı le r in o lu ş m a y a b a ş la d ığ r e v re

u k ta k a s ta n y a p ib ir tū p tū r 1 /3 ū s t k ı s im 25 30 c m u z u n ı ı k 3 m is e g e ç iş t ls im d ū z k a s o r ta 1 /3 k ls ı 4 1 a k s l i i a i z ç g l z o n u d e n e n ç iz g ili v e d ū z k a s ta n o u ş u r

d ir M y e te

(C e v a p A )

p ro

m

y e lo s it e v r e d e is e m ito z s o n b u lu r F a g o s ito z n ilk e le m a n d ı r N o t: S a d e c e m y e lo b la s t v e

e ta m

n e

ğio la

y e lo s it m ito

ı iği v a rd ir öz e ı

z

(C e v a p C ) 4 5 M id e d e a s it r? h a n g i◆d ı

C )P a

ne

sa

lg ıla y a

a s trik m u

48

E

h

a

n

e ri re ı

g

tlp i v

re

M ů kõ z b o y u n h ū c g e s in d e b u lu n u r m

ito z ag ö s te r irle

d iğe r

rve

u

ku

s

a s tr ik

n b o yu a rı ç u k u rı

n

böl

ü re tir

b o l m ito k o n d r i x in tik ) h ū c r e : Y a p rs in d a rd ir In tr o s to p la z m ik k a n a lik ů lle r b u lu n u r H C I v e in trin s ik fa k tö r s a lg ıla r P a ry e ta ı«o

va

E s a s (e s a s ) h ü c

re

(z im

o

ge

n

hüc

re

)

pe

j

p s in o e n

sa

S

A

g ıla y a n h ü c r e d ir

(C e

E n d o k r in h o c re le r : p a ry e ta lv e e s a fu n d u s ta G h ü c re le r i is e a n tr u m

ve

s

h ū c re le r k o r p u p ilo rd a d ır

va

49

şa

ğ ıd a k ı y a p ıla n

n

ha

n

)M e s a n e D ) ü re te r

B

E )P

r o s ta

r

n la r d a n

W l

le r i b a

hůc

li h ū c

re

r e le r in in

tim

ū lle r ia

d ro

je n

ba

n

ho

a

rm

r s a lg ı fo n k s iy o n u v a rd ı c a ; in h lb ln lg ıı a r A y rı a rı e r te in d e s a ı g ıla y a b ilir ı

y r ıc a

o n

ğ la y ıc ıp ro

sa

p E)

Is k e le t m

a

R

s

ve

陶 唧 A) b e z le r l

n

c re

e n

m e

e rto

a n

l

li h ū

e r to

ı ün

i G

ğ ıd a k i

z a l la m in a y a o t u r a n v e b ö d ir S p e rm a to g e n ik s e r iy e g ö re l r e y a r ka n a n tlı d a h a d a y a m k lıd rr la r A ra la n n d a k i s ık ıb a ğ ı i k ı r v a rd ir t e e n i t e z e F s o o a l t u r i i u y n o i r e r g ş te s tis b a y ü ı Bu S p e r m a to g e n ik h ü c r e le re d e s te k g ö re v i g ö r r e r n ıv e b e s le n m e s in i s a ğla r e r in k o ru n m a s ı h ü c re ı

S

r

re s

şa

Ħ

r a rd ı

h !l m ı ı z l lee rr H lz h ii ü nc rr ee ı

h ū c re ı e re d ö n ū ş ü rle

a

i

h ū c re s i

)G

k o z a ıd a 5 h ū c

In rdıififoe rraa ın s iiuy e

4 6 U ttre

hūc

s e r to li

th

二白

G

hūcrewkilerden

n

n de s ı gı

Ka

ik ta r d a

n s ı

b u lu

da

,

n an

b ęl į n d e v e k a p ille r t j p į

de

bo ı

W V ¢W Ļ B

Ħ C

) L e n fa tik

D

) K e s in tili

E ) S in

uzo

id a l

t

Scanned by CamScanner

70

F ïz y o Lo J I H Is T o Lo J I E M B R Iy o Lo J I

ō Lüm 2

B

G

ı NC in c e

tr ik m u k o

a s

ı r d ifa

B a

rs a

za

d

iy e h ū c re ı e r H l d ä ū ü l r e n ş r h ū c re e re

k

rn

da

o lu

n

şa

ko

m u

n

za

l y ü z e y ä z e [le ş m

e le r i

a

v

iņgsl en d a b u lu

faz i

a du o d e n

um

s i ma

p r ok

ve

Esas hūc h ü c re d ir

i lı us ıar ep i tel ile ör tūl ūd ü r ve lam i na F . p r i ay a s a h Tp tirle r F a k a t m u s k u la r is m u k o z a b u Y a p ly a k a tllm a z K r ip ta la r m u s k u la ris m u k o z a y a k a d a r

In te s tin a l e p ite ld e ş u h ü c re le r b u lu n u r ; p r iz m tik h ū

c re ı e r,

fin h ü c

hüc

lle

i mo

a

a

b le t h ilc re ı e r i, e n te r o k ro m a f e r i, in d ife r a n s iy e p a n e th h ū c r e ı

g

r e le r ,

o

a

ı ı n B

k

kl si

md

k tu

re

K

a

m u

(C e 51

a

inc e ıen i

m

lin b a

lis d ir R

r ;ç e k u m , lka n a l

a n a rs a

k ta

v

i[lu

s la r

b u lu

a

p

pen

d

i ks ,

k

o l on

e

k tu

d a te

m

n ia

b u lu

s o n ra ra n tr u m

e k l sm i

n

pr ot eo l iz ile

c r el er , o r p u s v e f un v e p ilo r d a d ir

d

u s t a,

n e s tra s

)

tin to n

iı ı e r h a k k ın d

s

r n o

ha

a

d ū lle ri PE k tu

B çoW w ) K r ip ta la r iæ r ir E ìs tra fiy e s k u a m P

de

n

g is

r

ü ç re

miirle

a la

t in to

öz

ilı e r

eĖitellļ ilļ jdür

k s in a ğ lz b ö lū m ü n ū n y a n d u e r d e k i y o ğ u n le n y e r le ş m iş le rd ir B u to n s iïı fo rd d o k u ç o k k a tlr y a s s l e p ite lin a ltin d a g e n e llik le gđ minal m e r k e z te r iç e re n [e n f n o d u lle rin d e n o lu ş a n b ir b a n t ş e k lin d e d ir H e r b ir to n s ild e 1 0 2 0 a ra s in d a d e ğ iş e n d e r in e p ite l g ir in tile r i v a r d ir B u n la r a ra n p k im a m n d e r in lik le r in e ile r le e re k k r i to la n o lu tu ru r y p ş N a z o fa r in g e a l to n s il y a la n c r o k k a tll s il a lı r iz m a tik ç y p e p ite lle ä rtū lü d ū r le r P r im e r v e s e k o n d e r n o d ü lle r iç e r ir Ço k s a y id a B h ü c r e s i iç e r ir le r

g e lir düz

ne n

d e n ir

n s

F

a r in

de

(C e

p A

v a

52

A şa iç i"

)

巴니ğ ıd a k ile

rd e n

ha

n

g is i in

c e

v e

ゐ k a lın

ba

?

ğ ırs a k

? s iın b a s a k e p jte li? d e p a n s ţh h ū c re le ri b u lu n u r f e k u m v e k o lo n d a teniaį ņ§ĽĮ lar Tl H

a

r

)

C

H X

' '

"

k'

' "

Į

ı

h ū c r e le ri

.

)

) liiĉ e

D

h ū c r e le r d A ş a ğ ıd a k i s e k r e s y o n1 u y a p a r ?

B

er

lg ila y a

D

n e n p e n c e re le r y a d a s rk l yo n b a ğ la n tlla r o la b iı ir B ö b re k te g lo m e ru lu s d a v e a s tro g in te s tin a ls is te m k a p ille rı e rin d e p e n c e re le r v a rd ir O ys a k a n b e y in b a riy e rin io lu ş tu r a n e n d o te ld e s lk l b a ğla n tlla r v a rd lr M ik ro d o la ş rm g e ç irg e n liğ in in e n fa z ı a o ld u ğ u y e r p o s tk a p ille r v e n ū lle rd ir

A

z i ml

sa

r

es a s

c \

K a p iı ı e rle r a y m a n d a ç a llş m a z la r B ir k rs m i fo n k s i o n e l y d ir d iğ e rle r i is e fo n k s iy o n e ıd e ğ ild ir D a m a r a la n m n ç p d a ra llp g e n iş le m e s i ile o la n b u d ū z e n le m e e v a z o y

50

t if en

) p e p s in o je n

v a r la n n a

a n in

p ille rd e fe

a la

P

n m a z

a

e v ap A

ak

Y a p ıs in d a b o l m ito k o n d ri lik ü lle r b u lu n u r H C ï v e in t

n a

e m

n m a z

p ille r le r a r te r io ıv e m e ta r te r io lle r d e n k a p ille re g e ç iş in i p re k a p i[le r s fin k te k a s h ü c re le ri d u rd u ra b i[ir le r

(C

b o y u n bö l

n n

re :

h ū c re

e n

d iğe r

mernodūller

K

a

ve

ko n d e

K

K

er

ç u k u r la

rve

,

ı D 0 3 10 1 5

n

e n z i ml

j n

r i ye t al

p D

va

,

yo

g

o

g ä s te rirle

u k o z a l b a r iy e r i M id e iç y ü z e y in i H C I v e d i ğe r le r in e tk is in d e n k o ru r B u b a r iy e r i b a ltc a a lk li a ş k ä z b ir ta b a k a y a p a r

M id

E p ite ld e p a n e th h ü c r e le ri b u lu n m a z u m v e ko l on d a lon g i tud i na l tab a k a d a 3 ba n t i d e n ir B u n la r y a p łs l g ö rü lū r B u n la r a te n r a c o ı te n ia lib e r a , te n ia m e s o c o lia te n ia o m e n ta

o s

im

a s tr ik

z

e n z ím

ek

m

r

(z

re

e

lg ila

ito

a rd ı r

re ı e r

um

a rs a

5

sa

h ü c re ı e r i is e

d a I p ro p ria d a k iı e n f fo likū lle rig ru p la r y a p a r v e p e y e r p la k la r ıa d rn ıa lir D u o d e n u m s u b m u k o z a s in d a b r u n n e r b e z le r i b u lu n u r

K

in tik ) h ü c

x

tip i v

k u s ū re tir

u

d ö n ū ş ü r le r E n d o k r in h ū c re le

p ş e k lin d e y a p lla rd ir

u z a n a n tü

ik fa k tö r

r in s

l

nu r

i: G

re s

ïtro s to p la z m ik k a

v a rd ir

je je n u m

(o

ta l

a r iy e

p

g ö rü lü r y nc

re

lz lr m

ra n s

M ū köz b o y u n h ū c g e s in d e b u lu n u r m tls

5 hüc

a

E V E K A Lı N BA RSA K

e r ) P a rie ta l h ū c re ı i ı ) E n te r o s t e r

h ū c re le

r

e n

ha

n

g is i

p

e

p s in

o

je

s im a

E ) lle

n

In c e

B

ba

da p

u m

a rs a

rs a

l jė je n

k ta v ilı u s la u m

e

d a b u lu

r

eu

fa z la

çĮu o d e n u m

ve

p ro k

n u r

a k la n ye r p ı

v a rd ir

k

P ilo r ik s fin k te r d e n ile o e k l a v a ı v e k a d a r u z a n lr 3 ç böı ü m e a y n llr d u o d e n u m ile u m s ir k ū le r je je n u m P lik a la r , m u k o z a v e s u b m u k o z a k a t la n tıs ın d a n o ı u şa n m u ko z a l ūz e e ş m e le r ı y y ö z e lı g ö r ü lü r A y n c a v illu s la r e n fa z ia d u d o e n u m v e p ro k s im a l je je n u m d a

Scanned by CamScanner

O R G A N \/E S IsT E M L E R H Is T O L o J is i B ÕL ŮM 2 s la r e p īte l ile ö rtū lü d ü r v e \a m in a p r o p ri b u lu n u r V illu H i r F a k a t m u s k u \a ris m u k o z a b u y a p ry a e t i h a ya s a p a r is m u k o z a y a k a d a r a r m u s ku ı K r ip ta ı k a trlm a z d ır In te s tin a l e p ite ïd e \ a r d ı i ı a k e n e y p a n tü p ş

55

e nd e n ğ ıd a k iı

A şa

)S īn u z o id

A

u za n

de M

le b u lu n u r ; p ń z m a tik h ū c re le r g o b \e t h ü c re le r i şu h ü c re r ffin h ū c re le r p a n e th h ü c re le ri in d ife ra n e n te ro k ro m a Iı ik ü ı ı e n f fo ı e u m d a ı p r o p r ia d a k i ı e ri s iy e h ū c re le r ı k ı d ı D d e r a a ı a n a r e r ı ı ı u o n e v e u m a r a ı p r a y p y p g ru p b ru n n e r b e z le r i b u lu n u r s u b m u k o z a s in d a

B

g is i

k a p ille r le rin

ka

da

n

ba z a l

m e m

derisinde )Pencreli (tip II) k a p ille rle r in

b ra n

E )K

c e le n ir ;

baz a lm

a

p i\le rle re y o ï\a n

p e ris itle r

ĽE iru n c a

*

iı g i\i

ı e A lv e o ı e rı h a n g is i w

E ) K o rtik o tro p la

57

r

ß)

A

ha

n

a ra o ı

k

a

şa

ğ ıd a k i

lfelérin

g ls i

re

g io

o

ı fa c to r ia

A

a

k s o n la

r ıfila o

(C e v a p

B

)

lfa

c to r ia

\le

r c is im c

ik le

r

o

n a z a

lk a v ite

n in

ta

va n

D

)

n

h a n g is i de M ÆĦ ī\

e

p ite ı

do ku

n u n

/

)K o ru m a L ) Absorbsiyon(emi

r ko a rd ı e ri ş u n ı c a g ö re v ı ı E p ite ıd o k u s u n u n b a ş ı ı am a) a b s o rb s iy o n (e m ilim ) s e k r e s y o n (s a lg ı ru m a iy o n ( k k t a s r n l l o r d ı m a s ı a n k a tl ı m (e k s re s y o n ) u y u a g

lfa c to r ia y \ o ı u ş

k ıs m rn d a s e p tu m n a s i n in h e r ikiy a m n d a v e ü s t n a z a lk o n k a ü z e ń n d e b u lu n a n k ü ç ū k b ir b ö lo m d ü r O lfa k tö r b ö lg e k a ls ifo r m h ū c re s i o lm a y a n b e lir g in b ir b a z a l la m in a s r b u lu n m a lid ir B u y a n y a la n c l ç o k k a tll p r iz m a tik e p ite lle d ö ş e k h ü c re s i d t e l e s e p ite ld e ü ç tip h ü c re b u lu n u r b u n a r : b a z a l h o c re o lfa k to r h ü c re (n ö ra l re s e p tö r)d ū r o

e

n ıö rte n e p ite ıd o ik le iç v e d rş v i c u t b o ş lu k la rı G e n e lı d i h ra l h ū c re \e rd e n v e l i e \ o e m i b a a ra k r k u s u s r lc a ş p y g u şu r d a h a a z o r a n d a h ū c re le r a ra s ım a trik s te n o ı

tw1

g io

r

景蘇馘

iç in

)B a z a ] h ü c re le r d e m ik ro v illu s b u lu n u r D )A lt k o n k a ü z e r in d e b u lu n u r E ) G ö v d e b a r s a ğ rn ū s t b ö lü m ü n d e g e liş ir e

n

-

B

C

R

ifa d e ı e rd e

nu r

e rd e n A ş a ğ ıd a k iı n da a rı fo n k s iy o n ı

) BazeLmambran« k a ıt n d o

r

d ir T ip \\ a lv

(C e v a p

n

de

ıh ü c r e s i k ü b ik h ū c r e tip in d e lü d ö ş e y e n t ip ı l i d e o la r h ü c re le r d ū ş ü k a k c iğe r v o \ū m e r n e in o la n t i e o b i l l i o r r v l ö k e g re p p a lv e o lle ri s ta b iliz e e tm e d r v e s a lg rla r e o e d l e t r e e z n k s e t f ü m a r a p l s e r o n pu m

A ı v e

e r d ir ? re ı

e rd e A ş a g【 ıd a k iı d o (ir u d u r ?

e

hsļ u ?

u şu p ite li tip \ v e tip lr d e n o ı ü c re le r s ū r fa k ta n s e n te z le r. am p n ä m o s itle rd e o s m io filik ı

H ip o fiz h ü c re le r i a ra s ın d a tir o tro p la r e n k ü ç ü k g ra n ü l id te re s a h ip tirı e r S aı g ila d rğ t t ir o t r o p in h o r m o n u , tiro l h t e e b a e s r \ v s e e s l i d m a g ç e po a h o rm o n u n u n s e n te z m e s i iç in g e re k lid ir

54

ş \ik

a b a ğla n tlï ï d rr )A \v e o l\e r p o r ta r v a s lta s ly ı ) A lv e o la r m a k ro fa jla r e p ite lin e le m a n t d e ği\d ir

C ) S o m a to tro p la r D ) M a m m o tro p la r

(C e v a p

e

p C)

e v a

b u lu

'

b

p

(C

e

ı a n h üc

e m

fagodtikhücrdrMiarolr

b a şk a

n

)

o

ve

e n c e re

B

h ip

l

e

sr

nu r

ra m

A

s a

ll

m

ı n p o rla n in c e b ir d iy a f e rı e rı ı i (tip ı ı ) k a p iı la k a p a tılm iş tir B a z a l m e m b !a n d a k e s in tis iz d ir B u tip k a p ille Ĺ b ö b re k b a is a K p le k s u s k o r o id e u s g ib i s u d u ğ u d o k u la r d a g ä r ü lü r tra n s o rtu n u n fa z ia o ı

P

56

A

de v a

t

e rle rin d u v a n n d a e n d o te l h ü c re le r in

a p p e n d ik s k o lo n re k çe k u m b k ı t K ı a v iı a r bu ı u n m az a r s a u s ı l k a ı n l a a n a tu m a n e ri b u ı u n m a z d e p a n e th h ü c r e ı Çe k u m v e E p ite ı k o lo n d a lo n g itu d in a l ta b a k a d a 3 b a n t y a p ï s t g ö r ü lū r B u n la ra te n ia c o lid e n ir B u n la r te n ia lib e r a ta n ia m e s o c o lia te n ia o m e n ta lis d ir R e k tu m d a te n ia b u lu n m a z

(C e v a p

iç in

a n m a rı

is k e le t k a

a n a s to m o z la r ;

b o l m ik ta rd a b u lu

de

d a in

m

n

ir

)A rte r iy o v e n ö z

n B a rs a k ı Kaı

5 k ru

ha

71

(C e 58

ka

s r\m a

v a

p D

)

)

A ş ï k ' ř H ıs ı

)G ilk o p o rin d e n d a h a h E ) 1 0 0 k D m o le k ü le r a ĝ

D

s

p e k t r in

d ū şü k ı rlı a s a

ġ

m o le

ū m o ı e küı

kü ı e r

a

ğırılğa

iı e

sa

h ip tir

Scanned by CamScanner

s

ÐL ü M 2

I o Lo J I sT o L o J IE M B R y F Iz y o L o J I H ı

B a n d 3 v e a n k ir ln s p e k tr in p r o te in le ń d ir

tro p o m y o z ln A k tin 4 1 a d d u s in v e p ro te in e ks ko m pı bı e ş ik rı v e u ş t u r u r la r o ı l s p e k tr in f i n e o r ı ik o g t e t r a m e r ıe r i n i s ta

bağlanm

e r b ille ş tir ir ı

trin

S ・.

B ı ı e $k e ko

m

U

;)

■国画■

E R IT R O S ı T H

S p e k tr ı n

p le k s ı

S p e k tr ln te tr a m e r ı e r ı ů ç p r o te in d e n o ı u şa n d ır ko m p ı e k s e b a ğı ı 1 A k tı n fiı a m a n ı 1 3 G a k tin m o n o m e ri iç e rir Z T ro p o m y o z ı n 3 P r o te in 4 1 P r o te in 4 1 a k tin tr o p o m y o z in k o m p ı e k s in l ik o fo rin e b a ğ la r gı A ddu s ı n a k tin v e s p e k tr in b irle ş m e s in i s a ġ la y a in b a ġ ı k a lm o d u ı a yı c ıp ro le in d ir

p z in c ir ı

n

S p e k tr in ı k l p o lip e p tid lç e re n g e n iş d lm e r p r o te in id ir (1 )s p e k tr in a (2 4 0 k D a ) (2 )S p e k tr ın P (2 2 0 k D a ) Ik i p o lip e p tid a n tip a ra le ıç iftle r h a ı in d e 10 0 n m u zu n ı u ğ u n d a y a p ıo ı u ş tu ru r ı a r n c lr A ly u v a r ın ik i z ı k o r tlk a ı b ö lg e s in d e b a ş la r ın d a n b ir ı u ş tu ru r la r e ş e r e k te t r a m e r o ı H e r e d ite r s fe r o s ı to z ls te a ly u v a rla r s fe ro id a l ı a r B u v e d a ha a z ı rı z ı ı y ık ı s e rttic d a la k ta h ı d u ru m h ū c r e is k e ı a n P ve e tin d e k i s p e k t r ı n a n o rm a ı a rı a n tıı p r o te in 4 1 a r a s ın d a k i b a ġ ı o lu ş u n d a n k a y n a k la n ı r

ŪC R E M E M B R A N ı

Scanned by CamScanner

s lB ÕL ÜM 2 O R G A N v E s IsT E M L E R H lsT o Lo J ı S p e k t r in

,

e r itro s

e n ö n e m lile r in

de

n

it p la z m a m e m b ra n p ro te in le r in tn b ir is id ir S p e k trin 2 4 0 k D v e 2 2 0 k D

ğ irllğ in d a k i ik i p ro te in in b irle ş m e s īn d e n o lu ş m u ş tu r G lik o p o r in v e d iğe r e ritr o s it m e m b r a n r o te in le r in i n p e kūı e r a ğı m o ı r lı ğ ıis e , 3 0 k D c iv a r ın d a d ir

ı

:

S p e k tr in p la z m a m e m b ra m m n iç a y p ş e k ild e b a ğla n m iş trr v e k o n tra k tilb ir p b irı e ş e re k b ir k o m p le k s o lu tu rm u tu r S e k tr in in ş e n ş p ö n e m li g ö re v i e r itro s itin b ik o n k a v d is k e k lin in k o r u n ş m a s ld ir B

p ite l ig in d e b a ğ im

e

a

(C e v a p

s in ir s o n la n m a la n

Çlp la k

M

Ł ği

k rls

,

ku

o

lifle r i b a ğ d a k u s u v e B u n la r a ğn

s in ir

o la ra

s lz

lz

n m a

k

s o n la m r la r

d e rid e ilg ili re

se

ve

s

t s p in o z u m

p tö r le rd ir

k o r p u s k ü lü d e rm is te p a p illa la o k u n m a d u y u s u n u a lir la r

e is s n e r

73

r

iç in e y e

r

le ş m iş le rd ir D

r p a c in i k o r p u k ü lū e s a s o la r a k d e rm ïs te ö z e [ lik te p a rm a k u ç la n n d a b u lu n u r la r b a ş trc a titre ş im (v ib r a s y o n ) a lg ila n m a s in d a n s o ru m [u d u r la r

V a te

)

R

ffin i k o r p u s k ü lü lġ ş e k illi k a p s ū llü s in ir s o d ir E s a s o la ra k ls l d u y u s u n u a lirï a r

u

n la n

m a la n

59

p ir a tu a r s is te m d e n d u y u s a ıfo n k s ly o n la l y a p ıħäiiğ is id lr T g ö re v ı R

e s

v e

u ku s u n ı a tı m y e r in e g e tir ilm

m

n n

c

da

K

e s in

de

be

ik E ) S e n tro

zo m

a

R e s p ir a tu a r s is te m d e (N a z a lb o ş lu k la r, la r in k s tra k e a v e b r o n k u s la r )m u k u s u n v e a rtlk la n n u z a k la ş tin lm a s in d a

b

D iş i ū r e o vu m

D

ev a

u

u

ku

'

da

re

(O lfa k to

g ä rm

r

e e

s in

ev a

62

)

E p id e r m is v h a n g is id iť ?

ka

D

)

B

no

de

e

is y a p ıı a n ig in x a n ı ı § o la

rm

is

e rm

de

de

rm

n

n

s ı gı

m ezo

te ly u

lle

m

E )E de

lg iı l ı

g e liş m iş tir

de Epı

) Eih b a s it y a s s l e p ite l tü r u d ü r C ) P le v ra l b o ş lu ğ u ö r te r D )S e rö z m a y i s a ı g i[a r de

de

rm

n

g e liş e

n

ka

n

da

Ç

te ly u m

,

P

m a rla r ım

ok

ka t lıy a s

itte

r

üz e

re

s

v

a

IU i f da k i

st

h ü c re le

r

nur

ı s

rm

p i de r

ö rte r

i

id in b u tu

e le

yüze y

i c u d u n d ä rt s e rö z b o ş lu ğ u n u k a p la y a n b a s it y a s s l e p ite ld ir B u b o ş [u k la r ; ik i p le v ra l b o ş lu k l kt r M e z o te ly u m p e r ik a rd iy a t b o ş lu k v e p e r ito n e a lb o ş u u h ü c re le r i m e z o d e rm d e n g e liș m iş le r d ir M e z o te ly u m e z o

fa d e ı

V

ç iç i v e is y ü z e y

avu

) E p id e rm

n

'

B

M

)

p D

da

p ite lin d e m e

(C

.ZUn

Ha

ezo

pu l

c

)

p A

60

W

ha

su n

u te ru s

s

y ö z e lle ş m iş y a p rla n ile k e m a re s e p tö r v e r e s e p tö r fo n k s iy o n [a n y e r in e g e tir irle r

c

(C

v e m

a r ın u o rg a n ı

tü p le r iv e k e tin in s a ğ la n m a

(U te ru

a m r

G o lg i te n d o n o r g a n i e s a s o la r a k te n d o n u n k a s a y a p lş m a y e r in d e b u lu n u rla r K a s iğ c iğ i v e te n d o n o r g a n la r ı e k s tre m ite le r in v e v i c u d u n h a re k e t v e p o z is y o n u n u n a y a r la n m a s m d a e tk ili o tu r la r

S ily a ı a r

in dea s

S iı y a la r 5 1 0 m ik ro m e tre u z u n lu ğ u n d a p e rife r d e 9 s a n tra ld e d e 2 ç ift m ik ro tū b ü l d ü z e n le n m e s i ile o lu ş a n h a re k e tli o rg a n e lle rd ir

m e s is te m

n z e riy a

re le n m

) F la je Tla ) S e n tr io l

D

k o r p u s k ü lü , b a ğ d o k u s u iç in d e p ld a d irla r S o ğu k d u y u s u n u a lırla

ra u s e

iğ i ç iz g ili k a s la rd a y e r a la n b ir k a p s ū lle ç e v iş ö z e l k a s lifle r i v e n ö ro n b a ğ la n t lla n n d a n o lu ş m u ş re s e p tö rle rd ir E k s tra fu z a l k a s lille r in d e k i u z u n lu k d e ğ iş im in i te s p it e d e r e k b u b ilg ile r i o m u r iliğ e iı e tir le r K

B

TB á z a l c is im

T

as ı n

s ı ep

e

y

da n a

g e l mi

şt ir

ve

tabakalaraeratı nizasyogösterir

ș_ ab a k a s m d a n - p i teı- ū c r el er ime l an o Ia n g e r h a n s h ü c ı §ķ ri m e ıķ §l u i n i m ĝ l L b u lu n u r 4 sî n

yüzėyeòğŕ il) į t lo z u

Ęl g£n m

mi

p i de r m i

y r ıc i ê

!

st

m

l

i ż a l e mi

t ab a k a s

5

u

b a ż im

c

ı v a r d i r ;(

st

i

so zw

de r m i s

st en

t G ra n u

a gô r ū l dū ğ ü tab a k a d i r. t b a z a le v e s t s p in o z u m a b irlik te s t M a lp ig h i d e n ir t . r a n u ıoz u m d a k e r at oh y a l in g r an ü l ler i b u l u-

gr h ü c re le ri iç in i d ö ş e d ik le r ib o ş lu ğa s e rò z b ir m a y is a ı l m d u t e l o n d e a r a n k m a a i l n y d e n e d e n M rm o z e e la rı a r g ş ld l a d r v e r ile n b ir b a s it y a s s l e p ite l iĺ e k a p l ir a r

toz u

n

en

faz i

n u

(C e v

a

p E

)

t . uc de ne

61

V ib ra s y o n u n s o n la n m a la n A

ı g ıla s o !W

a

n m a s rn

da

ı u du ť ?

n

ha

n

g ıtip d

u

yu

i

du

n m a

a k i h ū c r el er i n d d e ile d o lu d u r

m d

s i

top l az m

a s r e l ei

s ln ir

D

e rm

ı s p i de r mi s ile de r i al ti do k u ar §, m d q ı ENZ a y a k t a b ê n k n l:n e

)K a s ig c iġ i

di n

De r mi

s

V s K O IO

@ļ m l ığ a o l a n _ t . a w r e n s i z sr ki b a ğ d o k u w ld a n o lu ş a n s t Re tik ū la E o lm a k g e re la ikl ta b a k a y a a y r @ p e rm is te k i fib ro b la s t v e k o ı g e n d e n □ z e n g in d ir

Scanned by CamScanner

e

LO J I 2 F Iz y o Lo J I H Is T O LO J IE M B R Iy o

iiL ü m e

de r

r ge k

ma l

me

l

tler s a k r a l b ö l ge d e k ta y ıo lu ş tu r u r la r K ll ik b e z le ri d e rm is iç in d e d e ğ iş an

o s i

o lia n n o

g ru p la ş a ra k m o n g fo lik ū lle ri y a ğ v e te r d ü z e y le rd e b u lu n u r la

(C

eva

63

p D

H

a n

A

!

r

)

g is i in tra m e m b ra

n

öz

o ss

n la o

ifik a r y o

(C

・・ta fiZ , o la k

66 E ) K rk rrd a k s l N ö ro k ra a

b

n

iu

m

e ro ,

B e y n in ç e v re s in i s a ra m e m b ra n ö z p a r g a ,

n o lu

n

ya s s l

ke

şu

) B ä b re k le rd e

A

p

m ik le rd e

n

o lu

şa n

C )G

A

) P e r ife r ik k a n d a d a ha

az

E

)ş is to s o m

C

) P e r ife r ik k a n d a

E

n

g is l

e o s in o

fiı le

r

iı e

)S o n

fil s a y is l

n

ö tro ïil s a y is

in

e o s in o

ho

da n

fil s a y is l le

e o s in o

fīl s a y is l b a z o til s a y is

) E o s in o fille r fa g o s ilik ö z e lliğe

sa

in

da

n

sa

h ip

n n

da

P e r ife r ik k a n d a e o s in o fılı e r in s a y ı b a z o fille r in s a sı , y ıs lņ d á rĺ d a h a f a z , n ã tŕ o fıı ı ë Æ le n fo s ı u e r in s a y ıs ı ņ d a n d a h a a z d m E o s in o lilte r p ę rjtm ka n n v e y a b a rs a gm a m in a p r o p ria s lp a girenparazirvalanm

n

d a e o s in o fil s a y ls l a

rQ u 3

(C 67

k ta b a ş la

nedezitik m ia z is )

U

k ile r d e

da

n u

ąz

k le u s

u ro

fił ik g rą n ü l

a trlim i g ô rū

a

ikta n

kü m ū la s y o

nu

lū r

rm o

r

E r itro p o

e r ü le r a

e z in e r k e n e v re le rin sa

lg rla

e r itra

n a n

b ō b re ğin

de

e ritro

b [a s tla

ra

p o e tin fa r k la ş

ev a

P

p D

)

e r ife r ik

ka

n d a e n fa z ia s a y ı da bu ı u n a n g ra n ū lo s it h e te r o k r o m a tin öz e ı ik te , 3 5 lo p ı ı a n o ı u şa n . çe kı r d e ğ ıo la n v e ç e k ir d e k c ik p e r ife r ik k a n h ū c re s i h a n v e

ii

n

: n

de

rd e

m

r

/ ı da

i a y rn d a y o lk s a k ta b a s ta r d e s ito p la z m ik R N A

p a ra tin d a n C F U E h ü c re le rin in n u s a ğ [a r

o ı a n

ir

H

e v re

c

P r o m iy lo s itı e r , d a h a i[e r l e v re le rd e fa rk la n a ra k ä z e l g ra n ū l lç e r e n o lu ş u m la ra (N ö tr o fille r, e o s in o fil[e r v e b a z o ñ lle r ) d ä n ü ş ü r le r B u s p e s ifik ra n ū lle r m o d ifi e g y o lm u ş liz o z o m la r d ir

ņ §ġ b ş is to s o

w

ile

d lş a n a ta r ta r N ū k le e r a tllim g ra n ü lo p o e z d e ö rü lm e z g G r a n ū lo p o e z s ıra s ın d a g r a n ü lo s itı e r ilk ö n c e p r o m i o s itle re d ö n ü ş ū r le r v e b u e v r e d e s ito la z m a d a yo ı p a z u r o fılik g r a n ü la s y o n u g ö r ü lü r

h ip tir

ö ld ü rm e 上a b iliy e u n e s a h ip tirle r B u e n fe k s iy o n u o la n h a s ta llk ia r d ñ Ö (

on

E r itro b la s tla r d a h e m o g lo b in ū re tim i a rttık ç a s ito p la z m ik R N A a z a lir E r itro p o e z in s o n e v re s in d e e ril ro b la s tla r n u k le u s la n m v e m ito k o n d ria la n m n ç o ğu n u

fil s a y is r a r tm rş tir n fo s it s a y is in d a n

e o s in o

b ir g lík o p ro te in h o rm

z u ro

ju k s ta g lo m

ilg ili

E o s İn o fille r h a re k e tli Ik i v e y a ü g n ū k le e r lo b u te fa g o s itik h ū c re le rd ir E o s in o fille r in s ito la z m a la p

p e rife rik k a

e

m a sı m e o s in o

ia z is li h a s ta la rd a

?

ūı o p o e z is i n

fiı ik g r a n ü ıa k ü m ü la s y o n u g ra n ū ra p e z in b ir ö z e lliğ id ir E r itro p o e z v e g ra n ū [o p o e z fe ta lk e m ik ïliġ in d e b a ş la r E r itro p o e z is e g e liş im in ilk h a lta s in d a y o lk A

d rr

B

ra n

e v re le rin

liş im in e v re le

sa

ha

s a lin a n

n

k tiv ę e d ilir B ) G e liş im ín b ir in

a fa la s lm n

A ş a ğ ıd a k lı e rd e n o la r a k y m r§ļ ı r?

g

a

tatran k e m ik le r in i o tu ş tu ra n k ık ır d a k s ı p a r ç a F ro n ta l k e m ik n ö ro k ra n iu m u n m e m b r a n ō z k rs m m d a y e r a llr K a fa ta s m in y a s s l k e m ik le ri g ìb i b a z l k e m ikle r d e m e z e n ş im d e n d ire k o la ra k k e m ik y a p ty a fa r k la n ır B u s ū re c e In tra m e m b ra n ö z o s s ifi k a s y o n a d l v e rilir F ro n ta lk e m lk d e in tra m e m b ra n ðz o s s ifik a s y o n la o lu ş u r K

h a n g is i e rd e n A ş a ğ ıd a k iı lik le r in d e n b ir is id ir ? öz e ı

k ra n iu m

ik i fa r k lıb ö lü m d e

(C e v a p C ) 64

)

p C

e v a

N ö tr o fiı le r p e r ife le r d ir T o ta l lä k o s L ä k o s m e r in ö n e m

r ik k a n d a e n fa z ia b u lu n a n lä k o s it it s a y ts m ln % 4 0 6 0 m o lu tu ru rla r ş li b ir ä z e lliğ i d e 3 5 lo p ta n o lu ş a n h e te r a k r o m a tin ö z e llik te n ü k le u s a s a h ip o [m a [a n d rr B ir d iğ e r ö z e lliğ i d e e k ir d e ğ in d e n ü kle o lu s b u lu n m a ç m a s rd rr

u

(C

eva

p A

)

Scanned by CamScanner

e Ō L ŮM sT O L O J Is ı v E S IsT E M L E R H ı

U K U ıI\N

)er i er i k

kan

c re s

ih a

) N ö tro fil ) B a z o fil

A C

B

)M

n

)B

ir b a ġ d o k u

su n

i

) E r itr o s it n fo s

E

ğ ld a ld ile r d e

A

g is id ir ?

n

A şa

it

e v a

)

p D

}B

E

N ä tro fil

B

P E * itEe §it

a la

d

o

ç o ğ u n lu k la ç e k ird e ği ö r te b ile n ç o k k ū ç ü k p e s ifik g r a n ū lle re s a h ip tirle r B u g ra n ū lle r in i v a z o d ila ta tö r d e h is ta m in , h e p a r in v e y a v a ş e tk iı a ja n ı a r iç e rir le r B e lirg in a n tije n le re k a r ş r b a z a fiu e r Ig E o lu ş u m u n u a k tife e d e rle r A g ra n ü lo s itle r iç e rs in d e e n fa z ia s a y id a b u lu n a n le n fa s itle r d ir

(C

e v a

70

p C

fm d a

e lıa

"

.

l le n f a tik k rlrfla rd

e r ia r te r ie

(P A L S }

a

iş la rd ir

c r e le r i te n

f

n o

d la

n n

d

y o ğn

a

n

iş la rd ır

[a $ m

D

a la

d

o

ım

ğ la y a

(C

ev a p

72

L

lp

b

e

d

a n s e rb e s

Ëm

\a ş

y

s

n

p

az

in ü z

u

id

o

a

a

k i s in ū

ır m

ı z ıp u

d

a s ın

tç e k

e r lt r o s

s le r

lp

a

g

a

y

e

g

m

B

)T

itı e r in le

e

r in

i

l k a p ilı e rı e r iç e r ir

B)

s

f

e n

)S

A

ko

e

b

d la

no

ab l

hg

ile

n

iı g iti

a ra k ı

o

a

e rd $ a ĝ ld a k iı

e n

Ţ de

n

r n o

d ū lle r d e a z

sa

y id a y a rd rm c r T h ū c

re s

l

u lu ru tr

)

b ū y ü k lö k o s it o la n v e s ı !o p lą z m a s m ? s p e s ifik m d a g ir d iğ i b a z ı a y n c a d o la ş ı n ü ıi g m e f d ön ü şe n k i a r o a ila r a ı ı ı m m e e jg $ ş Or ga nıar d E

ş a rţ k a p s ü lü n ü n

o lu

ku

s a

r

n

la r a k

o

B e y a z p u īp a s ln d a p r im e r v e s e l«o n d e r n o d ū lle r d e ľ lla r d a (P A L S h ilc r e le r i v e p e r ia r te r y e l le n fa tlk k lı h ü c r e le r i i rir

oļ ea t B a z o fiı le b a z o filik

da

ilg iı l

75

k b lr p e ń to n e a t v is s e r a l o r g a n d lr Y o ğu n b ir b a ğ s u n d a n o lu ș a n k a p s o lü g a s tr ik m e z e n te r in m e te ly a l h ū c r e ïe r i ile q e v re le n m ĵş tir

D

zo

ı ik ı 6 9l G e n e ı e ö r te n n ū kı e u s u g o k s a y ıd a k ū ç ü k b a z o filik bu ı v e e r in d e g r a n ü ı iç e r e n g ra n ü ı h is ta m in , h e p a r in v e y a v a ş e tk ili v a z o d ila ta tö r ( ) ig e r e n p e r ife r ik k a n h ü c r e s i h a n g is id ir ?Ç? b

g is i

n

%

h ū c re le r i P

y o g u n [a ş m

L e n fo s itı e r , p e r ife r ik k a n d ı ş in d a la m in a p ro p r ia d a le n f n o d la n n d a d a la k ta to n s ille rd e v e k e m ik iliğ in d e b o l m ik ta rd a b u lu n u r la r

(C

}T

D

o n o

ha

2

n

g ra

A

ib lä ļ

ro

) E r itr o s it D ) L e n fo s it

B

m

CBazar a n o s

E

)S

e

L

e n

fn

ko o

n

d e r n o d ū lle

d ūı le r i le

(C

ev a

ūkı e e r f o g o s it e

T h ū c r e le rl lç e r lń e

it

oi do k u s u n d a "

Y

o y g ın

B

õb r e k te

K

an d a'

"m

S

S5.

.

K

o r o c l ijer "

" K

b

A

k c i ğer "

K

on

S

a r. M

p E)

ve

n"

h ıpf" ◆

i z"

"

lu n a n a

n

tiie n le r iq ln filt

r

a r iç e r ir R e tlk ū le r ñb r i\le r T he ı p e r h ū c re le ń v e m a k r o fa iı le n t n o d la n n ın s u b h a p s ū ı e r s in ü s le r iv e n o d a iç e m ln d e

eva

re

he

m e n

h e r ta ra h n d a b

u lu n u

ńa r

p C}

ro f oj

e ıe n g i al

hü c r e l er .

o n o s i tl er .

" A

y o p ıcı o ıo e n al

n k

" m

u

r

S e k o n d e r n o d ü \ie r d e g e rm in a l m e rk e z le r b u lu n m a k ta d ır G e r m in a l m e r k e z le r d e B h ü c r e le rl a k tiv e o tu r o b lln s a lg ıı a y a n p la z m a h llc re ı v e im m o n o g ı e rı n e fa r k ı a m rı a r B u n e d e n le s e k o n d e r n o d ū 11e r B h o c r ń ,

(C

s is t e m

r

Ť s lv ı s in d a b

n

fib r iしiç e r irle

r

a r d rr B u n la r p r lm e r v e s e k o n d e r g ů re v iy a p a n o r g a n ı n o d ü lle r in d e T h ū c re le r iv e d e rin te rs ìy e r Ito rte l(s b rin d e

d a h ìıo lm a k (lz e on on

tik ü le

re

M o n o s itle r 1 2 1 8 m ik ro m e tre ç a p la rı ile e n b ū y ü k lö k o s ittir le r B a z e n p e r ife r ik d o la ş im d a n o rg a n la ra ı O rn e ğ in g e ç e re k , ö z e lle ş m iş m a k ro fa jla r o lu ş tu r u r a r b ra d a itl i p e r ife r ik k a n d a n a k c iğ e r le re g re n m o n o s e r u l a r t u r l l u r f u a r o ı k l o a l m a r r a ve o a j ş

M

r re

S

Mi

kr o g l io h ü c r e l er i .

u p f fer l ve o l ar Re t i ku l um

hü c r e l er i . ak

r o f oj lar . Hü

K /

C

c r e l er i .

i nū z o i dl er i dö ş e y e n h ilc r e le r

3

)S e k o n d e E } D a la k ta

D

m pn o

g e rlw e r d ū 1[e r d e d a h a fa d

P A L S ta

a

b u lu

n u r la r

h ů c r e le r in d e n

T

d a ha

az

b u [u n u r la r h ū c re le r i k e

m

ik itig i s te

m

h ū c re le ń n d e

n

e r g e li§ir ı

ve

llik le m a k ro fa jla r v e T h e ı e e tk ile ş p e r h ū c re le ri iı g » k te n s o n ra a n tik o r s e n te z le y e n p la z m a h o c r e b r in e en e

fa r k l\la o

la

ra

n ı ï la Ľ

e r in ln h a ħz a h ū c F a k a t B h tlc r e ı

k a d la n d ın la n t lp ıls

e

m a

re ı e ń

k r o fa jı a r U ・ e tk lle s

Scanned by CamScanner

76

2 F Iz y o L O J I H Is T O LO J IE M B R Iy o L O J I

ilL ū m

B

d ir e k p la z m a h ü c B h ū c r e le ri s e k o n d e r ï e n f b u lu n u r k e n p A L S ta ç o k a z m e

(C e v

d

e n

p B

a

,

U c re ı e r in in fo

ıı= E m a C

e n

n

k s iy o

n u n

d a ye

b ir lo b ü l le n fo s itte n z e n g in b ir k o r te k s v e re tik ū re r i ï y a l h ü c re le r d e n v e b u h ū c re le r in a r tlġ l o la n h a s t e p le rin d e n o lu ş a n b ir m e d u lla d a n o lu u r s a l k o rp ü s k ü ı ş T im u s ta k e m ik iliğ in d e n p r o life r e o la n le n fo s itte r T a r B tı fa rk lrï a n m a d a tim o s in a d l h ū c re le r in e fa r k llla n rrı

H

lg tip i

r a la n

e r

e

B

) ïg G ) Ig M

D

)ı gA )ı gD

v e

in y ū z e y in d e b u lu n u r ı g D g e liş m e k te o la lg E is e m a s t h ü c re le r i v e b a z o fiī h ū c re ïe ri y ū z e y in d e b u lu n u r v e a lle rje n ik re a k s iy o n la rd a g ä re v a lir

(C

p E

e v a

)

a n o ı

$ A C

"L

w

y ľ

) lg G ) lg M E

) lg E

Ig A m o n o m e r le r i b a ġ la y a n b ir J p o lip e p tid i v e d ū le r e p īte Td a k i e p ite ly a l y ū z e y le r in d im e r ik ta m m a s ım s a ğ la y a n b ir s e k r e tu a r k o m p a n e n t B u y a p rı a r s a y e s in d e lg A p r o te o litik e n z im le rin e tkile r in d e n k o r u n u r

(C

e v a

hüc

B

75

pe

n

g la n lg A y ı ig e rir

y rk ıc ı

)

p B

y ū z e y in d e

re

bo l

t ıa n i ģ

ik ta r d

m

b u lu

a

n a n

D

:

) A ) gD

E ) Ig E ı g M , p e n ta y ū z e y in d e e v a

76

T im

m e rik e n

y a p ld a b ir im m ū n g lo b ū lin d ir v fa z ia b u lu n a n lg tip id ir

B h ū c re

e

)

p C

ı ı e

u s

iı g ili

o

la

k

ra

a

şa

ĝ

da ı

k iı e rd

e n

ha

n

g is ı

y a n ļ ls b r?

B

f

)T J m n

us

ir d â tl ç e v r e le n m işł "

w x

r

H

..

e

b u lu D

)T im

u sa

h ū c re íe

E

) T im

u s ta

b ir h o

e v apc

n

b ir h o

rm o n

g ä re

v a

lm

a

k ta d ï r

l

国国画 乙

h ū c r e «a n t ig e n p r e s e n t in g c e ı su n u c u n t ije n l A P C ) A n t ije n i M H C C la s s I I m o le k ü ı ü y le b fr lik t e e r e s u n a n h ü c r e g r u b u n u n g e n e la d l y ü z w in d e le n fo s iï ı M o k r o f o jlo r d e n d r iŤ ik h ü c r e te r (f o llik ü le r d e n d r it ik

a s sa

rl k o rp ū s k ū lïe r in d e

le

n ta s

k

ze n

g ĺn

b'

n u r

kern" i!iį pden prolife o la n T e w ıä n :rï a r

rm o n

n

it fa rk lrla

ar

n m a sm a

1g n fo s iı le r T

tim o s in

a

h ū c r e F D C in t e r d ij it o s y a n y o p o n h ü c r e le r i D C L a n g e r h a n s h ü c r e le r i) p r o f e s y o n e l o n t ije n s u n u c u h ū c r e ïe r o la r a k t o n ım la n a b ilir U y g u n y o d a u y o n lm ış k o ş u llo r d a B le n f o s it le r y o d a d iğe r h ü c r e le r d e b u iş le v i y e r in e g e t ir e b ilir D e n d r it ik h ū c r e B o ğış l k llk s is t e m in d e o n t ije n s u n u c u iş ı e v i y e r in e g e t ir e n k e m ik iï iği k ä k e n li h ü c r e le r in g e n e l a d ı İ y i t o n rm la n m ış d e n d r it ik h ü c r e [e r e ö m e k o io r o k L a n g e r h o n s h ü c r e le r i (e p id e r m is ) in t e r d ijit a s y o n y o p o n h ü c r e le r (I D C s e k o n d e r le n f o id o r g o n la n n p a r o k o r t e k s in t e r f o llik ü le r a lo n g ib i T b ū ğ ım ll le n f o lo n lo r ı) f o llik ü le r d e n d r if ik h ü c r e (F D C lik ü le r i) v e r iı fo ı e b ilir

v e

tip ıh a n g ls id ir ?

B

(C

{C

ń le

A

D im e r ik fo r m u n d a s e k re tu a r b ir y a p ı ile iliş k id e b u y a p ı s a y e s in d e k e n d is in i e n te r ik v e " ko i ' tip i e

74

us

a n r a ı

ye

)

73

A

k a [b in b ū y ū k d a m a r ta n y a m n d a m e d ia s tin u m d a b ir o rg a n d ir T im u s u n b o y u tla n p u b e rte d e n s o n ra y a ş a m b o y u g id e re k k ū ç ū rū : T im u s b e z i y o ğu n b ir ir r e g ū le r b a ğ d o k u s u k a p s ü lū ta r a fin d a n ç e v re le n m iş tir le re b ö ı ū n e n ç o k s a y ıd a b ū ü o būı T im u s , h ü ç ü k ı y k ir re g ü le r lo p la r d a n o lu ş u r T im

ir a n a b iı fa r k lıı d a i k t r a i m f z a a n o d la n n d a l [ a r r n u b u u d k a i t r a m d

r e le r in

d r v e rile

n

Ke

m o

ön

e m

k in (C C K ) / K e m o t o k s is B o iilş lk ı ık s ís t e m in d e li iş le v g ö r e n b e lli h ü c r e le r in b ö lg e y e u n d u ğu b ö lg e y e g e lm e s in i u y o r a n (h ü c r e le r i b u ı ç e k e n ) y o p ılo n n d o s is t e in o m in o a s iid i iç e r e n k ü ç ü k p p o t e in le r d ir K im y a s ū l b ir m a d d e n in u y o r is ly la g e r ç e k le ş e n h ü c r e h n r e k e t i is e (ä r n e ğin k e m o k in le r o r o c ıl:ğry la g e r g e k le e n h ü c r e h a r e k e t i) k e m o t o k s ;s ş o la r o k o d lo n d rr r ll p K o y n a ğ r v e h e d e f h ü c r e le r i do ı oyı sı y lo iş le v le r i ç e ş it lilik g ö s t e r e n k e m o k in le r in f o r k lı h ü c r e g r u p la r ı ü z e r in d e r e s e t ö r le r i (C C K p R ) d e m e v c u t t u r T e m e i o lo p a k d iz is in in b o ş ın d o 4 s is t e in iç e r e n v e b u n la r d o n 1 3 v e 2 4 ü n c ü le r a r a s ın d o d is ü lfid b o lo n n ı n b u ï u n d u iju k e m o k in ïe r ğ S is t e in s n is r v e b a lo r y ğ y ċ in ü n d e n m o d if ik o s y o n g ö s t e r e n o lt g r u p la r a d a s a h ip t ip K la s ik t a m m a u y o n k e m o k in le r C C ilk ik i s is t e in o r a s ın d a b o k o b ir ş o m in o o s id in b u lu n d u ğu k e m o k in le r C X C ü a m in o o s id in ç bu ı u n d u ğu k e m o k ín le r C X 3 C o la r o k s m ıfi o n ır lo r B o z ı k e m o k in Je r in r e s e t ö r ü ö z ü lk e n d i e r le r i b ir d e n fa z io p g ğ r e s e p t ö r ç e ş íd in e b a lo n a b ilir le r ğ y a d a b ir r e s e p t ö r e b ir d e n fa z ı o k e m o k in t ü r ü b o ğla n o b iı ir İ lk t a n ım lo n o n C C K I L 8 d ip R A N T E S M C P 1 T A R C 5 Đ F 1 ßC A ı E o t a x in le n f o t a k t in f r o k t a lk in v b d i e r ö n e m ı i ğ k e m o k in le r d e n d ir

Scanned by CamScanner

ÜM 2 O R G A N v E s IsT E M LE R H ls ro L o J is iB ÕL

77

k e ra u , iz e

ŕ )

T lm u sB h ūc

e ri re ı

hu

m o ra

l im ı

m

ūn ce n

p +tÐa nn p la z m

v a

ç ıı mm s no rru

ı ı h ü[ıcc ı ul h

e r in e a h ū c re ı e ye n tik o r s e n te z ı k a rd a l i u e B h ū c re r şı d ö n ū ş m e y e te n e ğ in e s a h ip tir le r ı ı k ı rı a r a n ı f a r b i s u f F r a c ) F a b r ik u s k e s e s in d e (b u rs a o h ı e r a n ı o k ı ı ı a r u n i u s ğ f f b c ş a r ı a rd a b u r s a o re le rd ir v e

ı n s a ha

n

a n

n

g i b ir d o k u ta

n ım

ı a n

a m a m

ı ş tır

u ş tu ru r e n fo s itle r in % 3 0 n u o ı a ş ım d a ki ı B h ū c re le ń d o ı ı k z e ńn de e e i ı m r a n rm e n u n k d o u g e n fo id eń ı B h ū c re ı ı n k o rte k ı d a n n f o l n i ı n e e r ū e r h c B i n lr ò rn e ğ ye r a ı im e r v e s e k o n d e r n b e y a z p u lp a s in d a p r s in d e d a la ğ ı B h ü c re le ri k e m ik ı m ik ta rd a b u lu n u r a r ı e ńn d e bo ı n o d ūı r l t u ru u o ş e n fo s iu e r in % 7 5 n ı iliğ in d e k i ı

(C e v a p

B

)

Scanned by CamScanner

Y O LO J I EM BRı s T O LO J ı )L O J I H ı a ra o ı

i iı ı

e rd e d a k iı a ş a ğı

k

ha

n

n

ll le r is e e n d o k r in d o k u la rd a b u ı u nur p e n c e re li k a p i e r iş m iş s in ü z o i l p tJ lp a s in d a is e iy i g e ı iz m k r i dal D a la ğ in r k a p ille rle r b u lu n u

g is l

(C e il b a Ð' g ru p la n e

4e pt id

81

)

p C

va

A ş a ğ ıd a k i a r7 ta m m ı

c

e le r d e üm ı

)V e n ü lle r k a n ır B )V e n ü l[e rin d u v a n

n

ha

n

g is i

v e n

ü

I

A

a rte r io

ld u v m

g ö re d a h a k a lm

m

d ir E ) lg G

m a

k:

M i n

ere

ne

b a ğla m

o la n

e n z ïm

ha

A ş a ğ ıd a k ile r d e n a ra k v m o ı !ş ţ l【?

n

g is i b ū y ū k v

)M

tis y a ta b a k a

r e

Ę

d ia ta b a k a

s in

s l

v re s in

iïe ç e

d e k i b a ğ d o ku s u

f a łt k a s

?

ta b a k a s l iç e

nr

re s e

öde

p tö r ü ' e s ê h iÐtirle r d e n o lu d a r

ve

in fla m

a s yo n

m e n e

e re b o ş a l ū [le ř kã p iíïēiďé n a ld rk la n k a n i k ü ç ü k v e n ı d ö ïl h i re a t e re a in c e d ir o r e r a d v a n u i g n [ l r e ü tir la r V e n r e n m e d ia h i ū e k į s c r e s a ū ç i d z n l r ü l e n ū v e k çün d ta b a k a s ıa r te r io lle r e g ö r e d a h a a z ır

V

i ilg iı

ile

e n te r

D

n

t a m i mnin LLr mma

(C e v a p C ) 79

m a

r

p a p a in ile re o tE o ü ı g G m o le k ü ı a n fra g m a n ) l a b a i t n e ğ A y n b F i i k j a ( a ks iy o n a g ird iğin d e lir t a n 3 m a k ro m o le k ü le a y n v e b ir F c fra g m a m n d a n o u ş t i ra a l e r ö r t F re s e p M o le k ü lü n F c fra g m a m h ü c re le rin c fin d a n ta m n a n k ıs m id ir jitik

c

e n

b ir a d v e n tis y a ta b a k a la r ı v a r d ir v e d ğ o k u s u ile b irïe ş ik tir B a z l v e n ü lle rd e e tra fin la s y o n u s o n ra s l ä z e llik le d e in lla m a s y o n i i t u m h is ta m n s l d u v a n n d a ö d e m g e liş ir ü d e n v a s ı n s ira

V

e n

ū lle r in in

ce

d a ki b a

Ě3 £

u k'

' '"

' " a v e e m , ' " . "

E)

(C e v a p

)A d v e n tis y a la r m d a d ü z k a s iç e re b ilirïe r ) M e d ia ta b a k a s in d a e la s tik fib ril iç e rirle r E ) M e d ia ta b a k a s in d a d ū z k a s iç e r irle r

C

D

82

A bdo

in

m

a

lka

v

ite d e k i b a

b üyük

v e n le rin a

le r in d e

n ze n

(C e v a p

B

g in

zl

būyūk

v e n le rd e o

d v e n tis y a ta b a k a la b ilir

n

ld u

d üz ka

s

ğu

B ir ç o k

ka

d a r Ęa İ u

n

W

.

n n

da

e la s

)

a

m e

d ia

H

e ı as

b e lirtile

e ı a s

n

da

C

a va s

ü p e r io

m a r la r ı n

tik fib r iıv e d ū z k a

s m

da

is )A R e n a ı ) V C a v a in fe rio r

B

)V

ta b a k a

i D

ş lk la rd a

h ü c re

o la

ik

lis

E

g ib i

»

æ

å

n k a p a k ç rkla B irç o k b ü y ü k v e n k a n in g e ria k ış lm le r iv e e la s tik ü h k k t d h i i l B ū ū ü t c re z a s v e n e r s a r e r ra p y fib rille r iç e re n k a lin b ir m e d ia ta b a k a s in a s a h ip tirle r F a k a t e la s tik fib r iı le r in d is o r g a n iz a s y o n u n e d e n iy ı e b ū y ü k v e n le r d e iy i g e liş m iş b ir e la s tik a in te r n a v e e k s te r n a ta b a k a s ıb u lu n m a z

ö n le y e

r

h e p s i m e d ia ta b a k a la iç e r ir le r F a k a t b ū y ū k

s

tik a rte r te rin m e d ia ta b a k a la n ç o k tik la m in a iç e r ir le r

sa

y id a k o

n s a n trik

A o rta m e

)B ir b a z a l m e m b r a n m t a d l r B ) H ü c re le r a ra s l a n tı v a rd lr

(C e v a p

A

ve

pe

n c e re

'

X

p u lp a s in d a b o l m ik ta rd a b u lu n u ) u a p lq n c tio n la a s a b io tir le r E )ı s k e le t k a s in d a b o l m ik ta rd a b u lu n u rla r H

. iz l

V i c u tta ü ç tip k a p ille r b u lu D

eva m

Pe

ïı(S o

n c e re

m a

li (v is s e

)

83

K i ka

n

d

a m a r la n n

da

n

h a n g is L c a n

m a

g ö re

u r la r

K

a va

in fe r io r

B

)A

r te r io

ı

k ta d ır

ra

l) r

lr k a p ilı e r le r e n s lk b u [u n a n ti tir B ir b p aza l n iı e ç e v r ili o la n b u k a p ilı e rı e r in h ū c r e le r i a r a sı k r b a ğla n h la r v e g a p ju n c tio n la r b u lu n m k nda sı a ta d ır Öz e llik le b e y in p a ra n k im in d e b a ğ d o k u s u n d a v e is k e le t k a s la r ın d a b o l m ik ta rd a b u k a ille rle d r e n bu l p e va m

m e m

C

tik )

S in ü z o id a ï k a p ille r le

D

n m a

v i c u d u n e n b ü y ū k e la s tik a rte r id ir B u n e d e n le d ia ta b a k a s in d a d a h a fa z ı a e la s tik fib r il iç e r ir

b ra

u n u r

ş lk la rd a b e lirtile n d a m a r la r d a n A U l i b ū ü k b ir n a r s ( y m u s k ü le r a r te r ) ç a p in a g ö r e e n k a lln m e d ia ta b a k a s in a s a h i tir p Çü n k ü m u s k g e r a r t e r l m n b a s in c r

d a h t i

: v K a v a in f e r io r v e v K a v a s u p e r io r b ū ym ï v e o lm a s in a ra m ğ e n a y m ç a p ta k i a rte rte rle k a r ş lla ş tin [d rk la n n d a b u n la n n d u v a l r a n d a h a ín c e d ir Çū n k ū b u d a m a rı a rd a k a n b a s in c r a r te r le re g ö re d a h a

Scanned by CamScanner

O R G A N V E S IS T E M L E R H lsT o Lo J is lB ÖL ÜM 2 d ü ş ü k tü r K a p ille rle r v e v e n ü lle rd e ls e m e d ia ta b a k a s l a n n m e d ia ta b a k a la n n d a o ld u k ç a in c e d ir B u d a m a rı b irk a ç d ü z k a s h ü c re s i v e in c e b ir p e r is it ta b a k a s r b u lu n m

ba z a lm

b u lu

E)

(C e v a p

n

ü z e r in e y e rle ş m iş [e rd ir

T ip i h ü c re le r a ı e rd e v e v e o lı le r d e b u lu n u r ı a r T e rm in a l b ro

k ta d lr

a

b ra

e m

(C

e v a

87

p ir a tu a r b r o n ş io l l ş io [le rd e tip i h ü c re e r

re s n

nm a z

p C

)

T ip 2

A

er a lv e o ı

ū

)S

hūc

r

ilg ili

ile

re le r

la r la

C

iç e

ve

b ro

n

k te d ir

rm e

re le r fo s fo lip itte n z e n g in s ū r fa k ta n s a l m in i v ı d e ğ iş ı ı e r in g a z s ı a ı v e o ı a r S ü r fa k ta n g ıla r ı tır s a ğı a y a n y ü z e y g e r ilim in i a z a ı

ro n

fa z ı a

(C 85

s

b u lu

s o lu n u m s is te m in d e b u lu n a n e rd e n h a i o la ra k a ş a ğ ıd a k iı ilg iı

iş G

竺e m

◆ 日)Ço k tirle

o

lg i c is im

gobı etzbiı cı eri iıe n g is į 7 g c

iğ in e

sa

h o

e

a sa

h ip

r

s p ira tu a r b ro

n

iĦ M m ş io lle r d e ı

r

a 7 ln r

ik o p ro te in i ik ta rd a m u k u s g ı ik tik u lu m a re l m d a z d a n n d a n ço k s a y i a e n o p s a lg ila d rk ı G o bı l i et t r h i e r i l s a e n i k r e i i l i c m c s i o i p l i i m ve y ge ş ş g g h ü c re le r i tra k e a b ro n k u s v e b ü y ū k b ro n ş io lle rd e b u G

)

E

h ip tirı e r

s a yM =

l a c i k ıa n 匡固[email protected] a r 아 갸哒쁘 妲區M fa z la m ik 回国 石u lu n i当 E

(C e v a p

n ur

)

p B

ev a

ik ta rd a d ū z k a

m

r

ıh ū c T ip ı

in d e k u s ile tra k e a n ın fa r k ı tr a k e a d a C ş e k ı b r o n k u s la r d a d ū z n a k a rş ı n u n m a s ı k ık ır d a k b u ı u n u r A y n c a b ro n k u s la rd a d a h a k ık ır d a k p la k la r ı b u ı

B

ı a ra k

tip II a lv e o le r h ū c re le r tip I b a ğ la n m iş ïa rd ir T ip ıy a s s l a lv e o le r h ū c re ı e re s rk lc a h ü c re le rd e n fa r k lr o [a ra k tip II h ü c re le ri y u v a r la k h ü c a m e lle r y a p lla r iç e r ir le r re le rd ir v e ç o k s a y id a m u ltiı

ş g o b le t h ü c r e s i s ily a lı h ü c re le r v e l ü l h l ū ü re e r iç e re n b ir e p ite la s a h ip tir le r B ro n ş c ra n g d u v a r la r ı lū m e n in d e v a m llllğ lm s a ğ la m a k iç in ç o k d a d ü z k a s v e irr e g ü le r ş e k illi k lk ird a k p la kı a rı s a yı a

o

f

B W u l t i l m

T ra k e

79

bı e t hüc

lu n u rla

e ri re ı

fa z ia

m

A LV E O LA R

P

Pı L M A S ıV E

r

e r i y e r in e C la r a e t h ū c re ı r m in a ıb r o n ş io lle r g o b ı h ü c r e le r in e s a h ip tir le r R e s p ir a tu a r b ro n ş io lle r is e n e i s a h ip tir le r B u g o b le t h ü c re s i n e d e C la ra h ü c re s n e ö d i r e v li h ū c re le r e i i m n d e a z d g b ö lg e le rd e s a e c e g ĝ ş

Te

b u lu n u

(C 86

ev a

p A

T ip i a

A

şa

r

ile ilg iı ioı a ra k

88

Ą Į ü s t 113 lū k k ls m

ıis k e le

a

t ka

B )A lt y a rıs in d a Is ķe le t k a s l C )Ço ķ ş a y ıd a r ¢ Ukozz

) a

lv e

e r o ı

hūc

r

!ıe

K

e r d e n h a n g [email protected] ğ ld a k iı

)S k u a m

oz

h ü c re d ir le

ı lg ili

o la ra

k

u 7

uşķļ jln t )M

r is

is e ile ç o k y a k ın iliş k i iç e r

Tı v e o ı e r h ū c re ı e r a lv e o ı e r e p ite lu n b ir p a rç a s ı pl a ı d irla r G a z d e :ğ iş im i iç in ö z e ı e r le ş m iş b u in c e h ü c re ı

ha

n

s i gı

i

bulunaz

soķimemiştir

ta b a k a s ı

k a tlr y a s s

le

pl

te ıile iirtü 山国虹

k ls m

r

n

s ı c e tiL

go z a ta b a ķa s l n o n k e ra tin iz e m

ö z e fa g u s u n 1/3 ū s t k ls m

r

E ) K a p ille r m ė ıy a ıh ü c re le s in d e d irle r

u

ş a ğ ıd a k ile r d e

ı n da

sa

tn

ūk d a is k e le t k a s l o rta 1 /3 ı ū k k ıs m ın d a v e a lt 1/3 ı

is k e le t k a s l v e d ū z k a s

d e c e d ü z ka s b u ı u nu

r

ta b a k a la n n d a ç o k m u k o z a lv e s u b m u k o z a ı da u n u r Öz e fa g u s u n ç o k s a y ı y ıd a m u k o z b e z b u ı s iş m ı i lç e re n ı d ū z k a s fıb r iı ş b ir m u s k u la r ı y ıg e ı r u n m a k ta d ı m u k o z a ta b a k a s ıb u ı

ö z e fa g u s u n sa

(C e v a p

D

)

Scanned by CamScanner

80

üm 2 Fı H Is T O LO J IE M B R Iy o LO J I z y o LO Jı

Æ 89

pa

ro

W

ı a ra k

o

a

¥ ğ ıd a k ile r d e

92

n

)E s a s

k

o la ra

Ŝ

u s l n r t ßÆg a d ır s tria ll

liş m iį

e

ğl t

ka

i s a lg iı a m

e n z im

) S a lg ıs ıiç e rs in d e

P

a ro

n a

llb n b u lu

nm a

şa

o la r a

k

ü s le r iç e r ir iş s tr ia lr k a n

a s in

s e rö z

a

r

k ıs im la

ew

rı n

şa

ğ d a k ile rd e n

d a b u lu n a

uzu n

B

in d e

e n z im

be

ru n n e r

ba

rs a

k la

s o rb s

iy o

z ı e ri

he

n n

ku ı a ris

de

a

r ta ra

b u lu

je je n u m d a

n

m u s

e

k s te

dw

rn a

u şu r n o ı

da

n v

il[u s ïa r a

ce

ftn d a

v

y ü z e y ín i a r ttra

n

d u o de n u m da bu ı u n u r In c e illu s la r b u lu n m a s m a ra ğm e n

illu s la

n a n v

ta b a k a s l ik i k ls l m

n

r

da ha

yüz

e

d u r V illu s la r a b y e ï p ra je k s iy o n la rd ir uz u n

e y e r p la k la r ı ile u m d a b u lu n a n y o ğ u n le n fo id b ir i k im le rd ir In c e b a rs a ğ rn tü m ü n d e m u s k u la r is e k s te m a s ir k ū le r b ir iç ta b a k a v e lo n g itid u n a l b ir d lş ta b a k a d a n

p

)

b

u

ı u n

i o la iı ta t to m u r c u k la r ı iı e g iı

a n

hangisijgw

ğ ıd a k ile r d e nra

o ı u şu r

k Ce va

)T a t

to m u rc) T a t to m

u

k la n

ilg iı i s in ir

da

nm 吕

u rc u

k lan n

u

ç la

b u lu

n

)

p C

M id e s a

E

u s [email protected]

)D u o d e n u m

E v e

93

D

d iğ e

ğ in

rs a

W

d d e le r i iç e r ir B u tü k r ū k iç e rs in d e ö z e h id ra t s in d irim in d e g e re k li o la n a lfa a m ila z z e n g in e n z im le r b u lu n u r

a

ba

g o re je ju n ?

llik le k a r b o n

D ild e

W

az

m a

90

) In c e

kta d rr

tib a k te riy a l m a d

a n

tis b e z i, e s a s

p C

ilg ili

QDibjr

E

e v a

B a s

・c e

A

a l tū k rilk s a ı g ila r B e z ç o k iy i g e liş m e m i k i t ve r i k h t o n k ū tü o ı r r a rd a n o lu ş m a k ta d \r S a lg ila d ı ğ p in le r v e d iğe r a n tib a k te r iy a l s e k re tu a r im m ū n o g lo b ū ı

(C

!

n a "

2

i"

A

i ı ı g iı

b e z i iı e

tis

in

v e

ı g ıla y a

n

c e

hüc

re

b a rs a k ta bu ı u n h a n g is id ir ?

u

p

s e ro

to

n

in

nd a b u lu

n a n e

p ite ly a ï h ü c re le

r m

hūc

ik

re le r i

h ū c re le ri

g

ru

p

p ite ly a l h ū c re d e

e

n o lu

T ü m g a s tr ik m u k o z a v e tü m in te s tin a l m u k o z a d a b u lu n a n E C h ü c r e le r i is e g a s tro in te s tin a l s is te m m o tilite s in i r e g ü le e d e n s e r o to n in m o t ilin s u b s ta n s P m a d d e le r in i s a lg rla r la r

şu r

H e r b ir ta t to

m u r c u ğ u n d a b u lu n a n e p ite ly a l h ü c r e le r u s a s a h ip tir ı e r v e d u y u s a l im p u ls la n p ik a l m ik ro v ilı S S S n e ile te n s in ir fib ń lle r in e s a h ip tirle r

a

(C

e v a

91

(C e v a p

)

p B

M id e

94 ile

ilg ill

o la ra

k

a

şa

e rd e n ğ ıd a k iı

ha

n

)M

u

B

A

z b o y u n h ü c re [e r i g a s tń k fo v e o la n n ū ş t k ı s d a b o l m ik ta r d a b u lu n u r

) P a r ie ta l n u c ljld re r h id ro k lo r ik

ř cyl orda W

Esa E

s

g a s trik

fo v e

a

l b y lu

a s

)A d v m s y a b a & i g b

M id e n in tü m

n

b

&a

iL s a ı

E

salgi j

j

b ö lg e

re tro

(C

e v a

p C

p e r ito

sa

n e a

lg iı a rla

r

M id e b ir in tra p e r ito n e a ıo rg a ile k a p ı m ld ir H iç b ir k ı sm

ly u l d e ğ ild ir m e z o te

a

a n

h id

Q id e

n in

p a r iy e ta l

a sw

ıla r g

u

ş tu

ra n a

e ik a l b ir y ü z e y e

n

k re

k re ro

o z im

o z im

lg k lo r ik sa

in

in s a lg iı a r la

(K o le s is to k in in )

is ld lr a s

r

P

a r iy e

e n te ro e n

ta l h ū c r e le

ı t s a lg ila r la

r

m

d o k r in h ü c

id e iç e r is in e

r

h ü c r e le rd e ç o k s a rd a ū z e e l in v a in a s o n la r b u lu y y j y y n u r V e b o l m ik ta rd a m ito k o n d r i i ç e r irle r B u m ito k o n d ria la r p a r iy e ta l h ū c re s ito p la z m a s in a a s id o filik ö z e llik k a z a n d ın r P a r i e ta l h ü c re le r a n c a b s o rb s i y a v it B y 1z y o n u n d a g ö r e v li, ı n tr in s ik fa k tö r " d e s a lg ila rla r B

n ı

W

re le r in

d a p a riy e ta l h ū c r e [e r b u O rta k ls im ı a n n d a is e ç o k s a y ı e r h ld r o k lo r ik a s il s a lg ı lu n u r P a r iy e ta l h ū c r e ı la r la r u n u r B u h ū c re le r T a b a n k ıs m in d a d a e s a s h ü c re le r b u ı n

hangjip

o la r a

) B e lirg in in v a ?

P

s in d e g a s trik fo v e a b u lu n u r G a s tr ik fo v e a ı a r b e z le r in Iu m in a l y ū z e y le rin d e y ū z e y m u k ö z h [tc re le rin e s a h ip tirı e r G a s tr ik b e z ı e r in b o y u n la n n d a b o y u n m u k ö z h ū c re le r i b u lu n u r

p e p s in o je n o ld u ğ u n d a

ilm

B )A s id o filik tirle r C j m s a i m ito k o M įç m ïe t Lı eja§ tlik I n M n s i k ıa r ıa r

n m az

(E s a s ) h ilc re le r p e p s in o je n

ğ ıd a k ile r d e n r e le r i ile

s

ko

m ın

A şa hüc

)

g is i

Wtllsļ 7 A

B

(C

e v a

u

p E

)

)

Scanned by CamScanner

O R G A N V E S IS T E M LE R H isT o L o J is l B ÕL ŪM 2 95

S

de

a

s a

in

ce

n

hūc

ce

ı g ıla y a

ba re

rs a

ha

n

bu ı u n g is id ir ?

u

ko ı es

p,

k in in

W

99

e ri h ū c re ı

)GC )H

re le r i is e s a

de

in

96

ce

ce

ba

d ūz e N

A

M n

b ir

b u lu n k s

pe

p t id

)G

B

ru n n e r

b e z le

(C e v a p

s a

u

p, h ū c re

n

L

r

n

t

o ı o n u n

ba

d a ki m

tū m

ğ ın

b ö lü

m

ı e r in d e

de n u

o

m

tsa ı g [la rïa

d a b u lu

n ur

B

u

r

k u la r is düz

k s te

e

ta b a k a $ ıņ d g W

rn a

R ä ŝ ı iw n

t i a ñ ? i æ

)D

b u lu

n a n

)

ğ d a ki

E n z im

le r d e

s i

n

h ü c re ı e r in d e

is a k k a r id a z la

C )T r ip s in o je

ya pı

k u la ris e k s te rn a ta b a k a s ın d a y e r a la n s fib r il b a n t l a n n a a d : v e rilir

us

lka

na

a D s o r D tit

A rs a

D

10 1 A ş a

)

In c e

m u s

lonunal

o lo n

(C e v a p S h ū c r e le r i d e p a n k re a tik v e h e p a tik s e k r e s y o n la rd a k i iy o n ik k o m p o s iz y o n u d ü z e n le y e n b ir p e p tid o la n s e k re tin i s a lg ila r la r

97

na

)

A

lo n g u tid u

D

du

ce

\

K

(C e v a p

de

sa

b ik a rb o

ve

)B ru n n e r b e z ïe r i )A p e n d ik s e p ip lo ik a

A B

h ü c r e le r i

ku s

ir ? v e r iı

y o n u n u

ı a ya g ıı

be z ı e ri

r m u

a ı a n

g is id ir 7

n

s

p ip lo ik a

) T e n y a k o ti ) P lik a s ir k u ı a r is

10 0 K

v e

ha

rs a

)

Sadec in c ja k ıar d a

ku

a u s tra

E

D

k la rd a b u lu n u r I h ü c re le ri p a n k re a tik s e k re s y o n u v e s a fr a k e s e s i b o a l ş m a s lm d ü z e n le y e n k o le s is to k in in s a lg ila r ta r C

) A p e n d ik s e

BE ) K h ü c r e le r i Iv e S h ū c

u

b e z le r i

n n e r(C e v a p

S a d e c e d u o d e n a l s u b m u k o z a d a b u lu n a n m b ik a r b o n a t s a ı e r h a n g is id ir ? g ıla y a n b e z ı

81

v e

n ı= = = =

t Z A

A

k ta

in

c e

ba

rs a

ğ ın

7

r

n

E )A ı k a le

iisidir?

n

fo s fa

In c e b a rs a ğ in a b s o r b tif h ū c r e le r in i ö r te n g lik o k a lik s y a p rs ıiç e rs in d e d ìs a k k a r id a z v e d ip e p ta z la r b u lu n u r B u e n z im le r k a r b o n h id ra t v e p r o te in le r in s in d ir im in d e g ö re v lid ir A b s o rb tif h ü c re

fo lu n a

n

a rtı ra

b a r s a ğ ın tü m b ä lū m le rin d e b u y a p lla rd ir B u n la r in te s tin a la b s o r b s iy o n y ü z e y in i n m u k o z a l k a tï a n tlla rd rr

s fa ta z

nu r

(C e

va

,

e n

A lfa 1 a

p D

n

te

b r a n la

m e m ro

k in

az v e

titr ip s in

n n

da

y r ıc a A T P a z , a lk a le n z im le r i b u lu c iğ e rd e b u lu n u r

a

tr ip s in o je n e n

e n z im

ika

ra

)

(C e v a p E ) 98

K

o lo n

ha A

n

du va g is id ir ?

rı n

da

ye

r

a ı a n

s a

kkū ı a s yo

a r n ı

)B ru n n e r b e z le ri e

i E

k la r , ü ç a d e t u z u n d ü z k a s b a n trn a s a h ip ļ ir!e r B u k a s b a n tı n d a k o lo n d u v a n n d a a n k a s lld lğ ı h a u s tra S a r rs a

k o ıi {C e v a p

c

l

olĻsakkü!aśyònlara

m u

ko

z

h ū c re lė r i

ġ i5

n m u

D

) P lik a s irk u la r is

K a lın b a

y

o ik a p ip ı

ko z

m

re le ri

) E s a s (e s a s ) h ü c r e le r

E ) E n d o k r in h ū c r e [e hüc

Es

a s

o lu

ş tu rd u

ĝ

re le r u

r

a p ik a l g o lg į k o m p le k s le rin in e r iç e r ir E s a s h ü c r e le r g ra n ū lı a lt k rs m in d a y e r a lir ı a r P r o te in tg rla y a n h ū c re le r in b ū tū n ö z e ł lik

b e lirg in

j

z im o e n

e r in e n g a s tr ik b e z ı s e n te z i y a p a n v e s a le rin e s a h ip tirle r

e r d e in a küf e n z im o ı a n p ro a n n o la k ig r a n o lı S ito p la z m a ı ı S l ū ı d t a z m a l o ra n e r e b r n o p la z r i 1 u u u o e n s n e p g , j p p lk tlr n o ld u ğ u ı n b a z o flı k re tlk u ıu m d Įa n z e n g ı çı m ı

Scanned by CamScanner

82

2 F lz y o L O J ı H Is T O L O J ıE M B R Iy o L O J ı

B Ō L Ùm

\n

K a r a c iğ e r k a n la n m a s in ın % 7 5 in i p o r ta l v e n % 2 5 in ī e r i p o r ta l v e n d e is e h e p a tik a r te r s a ğ la r K C s in ü z o id ı n b l k ū l e r o u k la r d ir B u s in ū s l v a a n a r d ru ş o e ğ y y ç e v re y k a n i s a n tr a l v e n e d o ğ r u l z o id le r p o r ta l v e n d e n g e e n

sa n ı a rd a

b u h ü c r e ïe r p e p s in v e lip a z e n z im le r in in i y a p a r In a k tif p e p s in o je n m id e n in a s il l e r iğ i ç ı a n d [ğ l lç in g ıı p ro e n z im o ld u k ç a a k til p ro te o litik z im o la n p e p s in e d ö n ū ü r

s e n te z in

(C

n e

s a

b ir

e n

10 3 P

ş

ta ş ir la

)

p B

e v a

k re

a s

t a r a fın d

a n

a n

a s a

d a c ık ı a n a g ıı

d n

o

ku

h o rm

d

s u na

e rı e r ile d ö ş e lid ir s in ū z o id a ık a p ilı id le r in d e fa g o s itik h ü c re le r d e n o la n K u p ffe r h ü c re le r i b u lu n u r S in ū z o id a l e p ite ly a l h ū c re le r ile p a r a n k im a l h ū c r e le r a ra s in d a y e r a la n b o ş íu ğa i ss e a r a l lğl " d l v e r i lir.

ri

ha

o n

r

in ū z

KC

s

ka

ra c

iğ e

o

id ı e r i,

r s in

ūz

oĝ į Ë\舜

° '"sson K o ps ūı P

k re

a n

?

la

a s in

re

s o m a to s ta tin s

(C

e v a

g e r h a n s a d a c lğ r A B D v e ç o k s a y i tip i iç e r ir B u n la r d a n D tip i h ū c re le r a ï g iï a r la r

n

in ö r h ū c

m

p E )

(C

\ i

'"

W

.

kj Į

h=X=xns§H E

b iy o s e n te z in in g e r ç e k le ş tir e n e n z im ı 10 7 K o ı e r e s te r o ı le r in d e n k a r a c iğ e r o rg a n e ı p a r a n k im a ı h ü c r e h a n g is in d e y e r a ı rı a r? ı

"

B

) T r ip s in o je n

a z m ik r e tik u lu m ) G r a n ū ïe r e n d o p ı u m )A g ra n ū le r e n d o p la z m ik re tik u ı C ) G o lg i c is im c iğ i D ) M ik ro c is im c ik ı e r E ) M ito k o n d r iy a

)S o

D

)G

B

lu k a g o n

m a to s ta tin

te r o k in a z p r o e n z im ı e r d e n p o līp e p tid le rL a y in r B u y e d e p ro e n z im le r i a k tif h a le d ö n ū ş tü r ū r ö r n e ğ in tr ip s in o je n i a k tif b ir e n z im o la n tr ip s in e D ö n ū ş tū r ū r T r iFis iriilje n s a ı g ıla n d ığ l z a m a n in a k tiftir n

s a

(C

e v a

p A

105 A d s a

d

ku

ho

n a n

n te ro

o

k in

da ki A hüc n h a n g is id ir ?

s u n

rm o

re ı e ri

ta

ra

P

a n

(C

e v a

k re

a s ta

re le r i g

p D

ra n

k im

ş tu

a ra c

d

e n

o

a z

b u lu

n a n

ı u ka g o

b ir ç o k h ū c lg ila r la r

re

tip in d e

e va

pa

hūc r

B

u

r e le r i

hūc

p la z m ik r e tik u lu m d a v li e n z im le r y e r a lir

p B

108 R

b ir i o ı a n A

n

r

n s a

A

o

k ita

)ı ©

c q

) r

le ı lg ill o la ı

ra

k

a

ğ ıd a

şa

k ile r d

e n

ha

n

S

B

k a n in % i v e n

f

de

n

sa

ç lk a

ğ la r

n va s

k ü le

H H

r

le r in d e K u p ffe r h ū c r e le r i a d ıv e le r y e r a lir ü i c e h r i k t f o s n a g e r ile p a r a n E ) K a ra c iğ e r d e s in ü z o id a l e p ite ly a ıh ü c r e ı k im a l h ü c re le r a ra s rn d a k i b o ş lu ğa D is s e a r a llğ ıa d l v e r ilir r ite

l b iy o

r

s e n te z in d e

a

n s

ky A

s c

h o Ħ k r ip ta la

n

æL

B

W

D

fr a

)K o

n e re

d

e

b

u

) In c e b a rs a ) P a n k re a s

ı u n

u r?

kı a r

ı o n

fr a k e

s e s i ta m a m e n d o lu o ı d u ğ u n d a s a fra k e s e s i ü z b ir y a p rd a d rr S a fr a k e s e s ibo ş o ı d u ğu n d a is e d u v a r d a R o k ita n s k A s c h o Ħ k r ip ta ı y a n a d ıv e ń le n b e lir g in k rv r ım la r o ı u şu r

a

duv e n ) P o rta l v e n k a ra c iğe re g e ı ) K a ra c iġ e r s in ü z o id lê ř i p o m

s te r o

g is i S

A

k o le

)

E 10 6

k ū b o id a l e p ite ly a l h ū c b u lu n a n a g ra n ū le

re le r d e

K o le s te r o ı d iğ e r s te r o id le r in v e h ū c r e m e m b r a n ı a r ın ın p r e k ū r s ö r ü d ū r K a r a c iğ e r p a r a n k im a ı y a p ıı h ū c r e le r in d e y e r a la n a g ra n ū le r e n d o ı p a z m ik re ti k u lu m d a a y n c a d e to k s ifik a s o n d a e h y g ö r e v li e n z im ı u k ro n id a s y o n e n z im le r i G lik o je n i ik a n e n z im le r v e gı y d e iy o d in a s y o n (T ū T e e ri ç e v ir e n e n z im le r ) e n z im ı . . d e b u lu n u r

fın d a n

(C

hüc

iğ e

r e le rd e n o ı u şm u

g ö re

a c ık

E

K

)

ı g ıla

)

p C

A

a z

ū iın s ū lin E

e v a

(C

e v a

a r ıd

p C

)

1 0 9 A ş a ğ ıd a k i k a p a n ır ?

A C

) M e ta fiz ) F ro n ta l k e

a rd a y a p ıı

n

ha

n

g is i

ik in

c

da ı y ıı

_

m

日) E p ifiz y a ıp la k D ) A n te ń o r fo n ta

ik

E )þ k ırd a k s çı

ıv is s

n e

l

ė r o k r a n iu m

Scanned by CamScanner

O RG A N vE D o ğu m d a k a fa ta s ım e r ite n d a s ū tū r a d r v

y a s s ıke m

ik ı e r i b irb ir le r in d e n r b a ğ d o ku s u ş e r itle r iy le a y n lir e r , n ō ra ık r e s t k a y n a k ı d ır Ik id e n fa z ia ı B u s ū tü r ı d iğ i n o k ta la r d a is e s ū tū ı k e m iğ in b ira r a y a g e ı r e r , n ıa ı ı e y e re k fo n ta n e ıa d ı r g e n iş ı n

S

D

(C e v a p

l ge

(C e v a p

ß)

113 A d e

n o

h ip o fiz y a l h ū '

:荊

e

"

a万

。' "r )G

B

C

)S o m

a to tro

d

쁘 뽀 쁘 쁘ごo na

pd o tro p

ro tro

p

E ) L a k to tro p

n o

n ı a n n

źën

e

tk is iy le

g h Ħ« s m

ı

T ir o tr o p ı a r b a z a lm e ta b o lik h ı z r re g ū le o la n tiro id s tim ū le e d ic i h o r m o n T S H

(

(C e v a p

z iy e r p o r ta ı s is te m in b a ğ la n d lğ l k a p il e ş tir ic ih o rm o n la n n k o n tro lü y le g in s e r b e s tı o n s a lg ila y a n h ū c re le r in y o ğ u n b u lu n d u u b ä lū m ğ d is ta ı is tir

edn b ir h o rm

on

) s a lg ila rla r

)

D

1 1 4 A d e n o h ip o fiz y a l h ū c r e le r d e s a lg ı s ı n ıd ü z e n le y e n b ir h o r m h ū c r e h a n g is id ir ?

le

büyū k

n

)

h ip o fız in re ı e a s in g h o rm o h o r m o n s a lg ıı a y a n v e k a p ilı e rı e rd e h a n g is id ir ?

11 0 A d e

83

d o tr o p la r s e r m a t o g e n e z is v e o v u la s p , yo n u tro ıe d e n lü te in iz e n h o r m o n (L H , v e fo llik ü l ) tim ü le e d ic i h o r m o n (F S H ) s a l ï la r la r g

s

n e

rı n

Ł

o n a

ko

llik le ik in c iy ilın o r ta la n n a d o ğ ru ta m a m e n k a p a n \r B u fo n ta n e lin p a lp a s y o n u in fa n til d ö n e m in d e k a fa ta s in \n o s s ifik a s y o n u v e in tra k ra n ia l b a s in ç a rh ş r ile ilg ili o la r a k d e ğe r li b ilg ile r v e r ir n ta n e

c ıı d a h a b ü ū k tü r k o rtik o tro la y p n ü lle rin d e n d a h a k ü ç ü k tü :

g ra

B u n la n n e n b e lir g in olarn ik i p a rie ta l v e ik i fro n ta l k e g e d e y e r a la n a n te r io r fo n ta n e ld ir m iğin b irle ş tiği b ö ı le r d o ğ u m s rra s in d a k a fa ta s l k e i S ū tü rle rle fo n ta n e ı m k le rin b ir b ir i ū z e r in e k a y a b ilm e le r in e iz in v e rir le r A n te r io r fo

iİ ::. . ;, Iu

=

G

引S T E M LE R H ı sT O LO J ı s IB õ u U M

n

a

d r r n a l k o r te k s ı il g ıla y a n b a z ô ł

o n sa

r o la n z e n

h o rm p a rs

(C e v a p

E)

111 A d e

n o

e tra fı n

h ip o fiz in d a y e r a la

)P a rs

A

in fin d k ıs

n

u

bu ı e r s g is id ir ?

ıh a n

m

a p t ı

)P a rs E ) P a rs

115 A ş a

in te

rm e

ü lle

r ve

b e lirg in

s

s a

a

d re

rm o n

ito p la

lg

ı

l

n a

du z m

r

ik

)

ğ ıd a k i

ho

rm o n ı a rd a n

ha

n

g is ı

n

ö r o h ip o fiz

t a r a f ın d r ?

d ia

A

d is ta lis

B e s a s

o

la

ra

k

ik i

k

ıs ım

d

a n

1 )A d e n o h ip o fiz 2 ) N ö r o h ip o fiz P a r s tū b e r a lis is e a d e , k ls lm in fin d u b u le r s a p y e r a lir

h ip o fiz in b ir p a r ç a s ıd ır B u tra fin d a b ir y a k a lrk ş e k lin d e

C

) F o llik ü l s tim ū le e d ic i h o rm )L ū te in iz a n h o r m o n (L H ) )G ro w th h o rm o n (G H )

o n

N ö ro h ip o fiz d e n a n tid iü r e tik h o la m r s in h o r m o n la r ıs a lg ı

(F S H )

rm o n

(A D

H

)ve

o

ks i

to

n o e

tc e v a p

C

1 12 A d e

n o

z

v e

o v u la s

n

ve

(C e v a p

D

)

)

h ip o fız y a l h ü c r e ı e r d e n s p e r m a to g e n e y o n u k o n tro ıe d e n h o r m o n s a lg ıla y a b a z o fiıo la n h ü c r e h a n is id ir ? g

)K o rtik o tro p E

G

A

n

o n

n e rv o s a

H ip o f iz be z i o lu ş m a k ta d ı r

A

K o rtik o tro p la r b ü y ū k g ra fila m e n tle r iç e r irı e r

(C e v a p

ia lis D

o r t ik o tr o p ı a r a d re n o k o r tik o tr o p h o rm ta y a n (A C T H ) b a z o fil h ü c r e le r d ir A C T H k o r tik a ıs te r o id ü r e tim in i r e g ū le e d e n h o

K

o n a d o tr o ı p ar h ü c re le r d ir B u

o r ta n la n n

) L a k to tro p b o y d a g ra n ü lı e r iç e re n b a z o fiı ı e r i tir o tro p la n n k ü ç ü k g ra n ū ı

Scanned by CamScanner

ť

rF

产 り

个 宁Ą

W

俨山

V 84

B

EM z y o L O J I H IsT O L O J ı ÖL ŪM 2 F ı

B R Iy o LO J ı

B u n e d e n le k a n a l T ir o id b e z i b ir e n d o k r in o rg a n d rr b ū la s y o n y o k tu r iç e r m e z T r io id b e z in d e b e lirg İn b ir \o ite ly a l i s a h ip t r T ir o id e p s a d e c e g e v şe k b a ğ d o ku s u n a d t v e rile n i l a b n l u o i t o r d v e a g h ü c re le r 6 6 0 k D a ğ ırlrğ ın l ila r la r b ir g lik o p ro te in i fo llik ū le r lü m e n iç e r s in e s a g G e re k ti i d ı l r h a ı m a n ş in tir o k s in in d e p o ı T ir o g ı o b üı l l li k ü e r lü m e n f l o r e e h r l ü c l i a l t e k l ü r e l i e o ld u ğ u n d a fa p y e itli d e k i tiro g lo b ū īin i fa g o s ite e d e rle r v e d a h a s o n ra ç ş l l r Bu a a r l l a d s e i l h n i a i k n g t iş le m le r d e n g e ç rre re k ro s d e k i k a p ille r le re s a lg rla m a fo llik ü l iç e rs in d e n ç e v re ib i d o g r u o tu r T ü m e n d o k r in d o k u la r d a o ld u ğ u g id ir v e tir o k s in in s is te m ik le r ı b u k a p iı e r p e n c e re ı d o la ş im a g e ç iş in e iz in v e r ir le r

(C

)

p C

ev a

1 1 7 A ş a ğ ıd a k iı e rd e n h a fa s ik ū ı a ta s r ile ilg ili

g :

W

T

l k o r te k s ta b a k a la r ın d a b e ĺir g ín s ito p la z m ik k itle ï e r ş e k lin d e g ä r ū le n v e k a h v e r e n g i b o y a n a n a r is h ū c re lip o fu k s in g ra n ū lle r i b u lu n u r Z o n a r e tik ū ı le r in d e b e lir g in lip id d a m la c lk la r r o lm a m a s in a ra ğ m e n lip o fu k s in g ra n ū lle r i e n fa z ta z o n a re tik ü la r is ta b a k a s in d a b u lu n u r

A d re r te

: g ra

"

n

ū le

r e n

d o p la

k s in

ik

z m

zo n a

u m tik u ı

re

) Mito ko nd rial ar ) H ü c re le r A C T H s tim ū la s y o n u n a d u y a rlld ir la r a c lk la r ı D ) H ū c re le r ç o k s a y id a b {iy ü k y a ğ d á m ı

B

(C e v

n a

p D

a

)

C

iç e r ir le

r v

) A điê n a l k o r te k s in

E

k a lm k ts m

e n

im

o lu

ş tu

ru

12 0 A

v

fa

o n a

o la n

fa

s

ik ü la ta d a

y a p lla a

(C

g ra

e v a

ik ū la ta g lo m

s

a

ü ie

n

p A

rı na

sa

r e n

d re

na

C

k a ls ito

n

ş tu

n

in in

e

a

şa

e v a

o s te o

rm o n u n a

tk is in

k la

k a ls iy u

ş lrıs tim ü la s y o

e

t z ı

b ir

e

tk i

1 2 1 F o llik ū ı e r fo ı lik ū ı e rd e

nu n

d a ke

m

u aza

p re p ro p a ra tiro id h o r m o n a d ı ip e p tid o la r a k o lu ş a n b ir p o ı s e n te z ı e n ir B u p e p tid k ir p lla ra k p a ra th o rm o n a d õ n ū ş tü lú lü r v e s a lg iı a m r

(C

e v a

p D

a m

in

s a

g e liş iriiT u y a

ra n

C

o a s

ye

re

ye

da lş m e k te ge ı r r « u ı n a ı g la h a n g ï s id ir ?

s ı ra s ı n

lg ıla n h o rm

a ņ " o n

o ı a n e r n o u ı

) L ü te in iz a n

Ö s t r o je

n m e n s trü e l s ik lu s u n fo llik ü l e r fa z l s ira s m d a g ra n ū lo z a h ū c re le ri ta r a frn d a n s a l ila n a n b ir s te ro id g h o r m o n d u r Ö s tro je n e n d o m e tr ia l b e z le r in b ū y ü m e s in i u y a rı r

n

itte

n

h o rm o n F o lı ik ū l s tim ū ı e e d ic i h o rm o n E ) H u m a n k o r o n ik o n a d o t y ro p in gh ü c re le rd e

d iy a

0

ltır

n ir v e s e r E ) P T H 1 2 5 d ih id ro k s i k o le k a ls ife ro l s e n te z in i a rt b ra ra k s e ru m k a ls iy u m s e v iy e s in i in d ire k o la ra k e tk ile r

11 5

fa z n

ik

z le

e sa s

ik ta

)

s

m u

e sa s

p B

m e

e rd e n ğ ıd a k iı

ru r

id h o

PTH

iç e lle r i

p ite ı y a ıh ū c re le re y a p lş m a s ım ö n le r s ı gA te rs iz o la n b e b e k le r e n te r ik e n fe k s iy o n a v o ld u k ç a d u y a r lrd ir la r

)F

v e r ile n

m

e

(C

[e rd e

) L ip id

S Ig A ı g A m n d im e r ik fo rm u d u r B e ra b e r in d e b u lu n a n s e k re tu a r k o m p a n e n t s lg A m n in fa n tin G IS n d e p ro te o liz is ile y ik im im ö n le r Ig A m e m e b e z i b a ĝ d o k u s u iç in d e b u lu n a n m a te r n a l p ı a z m a h ü c re le r i ta ra fin d a n s e n te z le n İ r s Ig A s ū te g e ç e r v e e n te r ik b a k te r ile r i ç e v r e le y e re k b u b a k te rile r in y e n id o ğ a m n G IS n d e b u lu n a n

)

o lu

e n

E

ç o k s a y id a lip id ? m la c rğ l tü b ü je r m s ta h ip o v a l m ito k o n d r ia v e ç o k s a y ıd a d ü z d o u a z m ik re tik u lu m b u lq n m a k ta d lr

ile iı io ı a ra k g iı

A

bu ı v e u n a n y e n id o ğ a n ı D iy a r e d im e r ik k o ru y a n fe k s iy o n la r d a n misidir ?

ū tū n d e

e n

) lg G ) K a z e in

A

e r ü lo s a

zo n a

s

te fik g y a p ıd a k i ı

lk o rte k s in s ū p e r fis iy a lta b a k a s l ile d e r in ta b a k a s r o la n z o n a re tik ü la r is a r a s in d a y e r a lą n a ra ta b p k a d ir Z o n a fa s i u ş tu r u r küı a ta a d r e n a l k o r te k s in e n k a lin k ıs m ın ıo ı d ır Z o n a fa s ik ū v e A C T H s t im ü la s y o n u n a d u y a r lı la ta s te ro id s e n te z i v e s e k r e s y o n u n d a a k tiftir Z o n a

Z

n n e

ve

n

(C

e v a

p A

)

)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

86

I}L Ü M 2 F lz y o L O J ıH ı y o LO J I s T O LO J I E M B R ı

B

D iş i ū re m u ş tu r ı ç g

n

ita l o rg a

n la rd a n o lu

g e n e z is iç in s e m in ife r tü b ü ı ı e r iç in ı e y d ig h ü c r e s in d e n z e n g in i n i i h S k t i i f e m n e r e p ite ı te rs tis y e ld o u y a s a p r tū m e ite ı p ya l d o k u la r g ib i a v a s k ü le r d ir In te rs tis y e l d o k u is e tū

H

ş

V

2 ) U te

ru s

3 ) U tw

s

4 )V a e n

a n

ı a r şu

ı a rd

n

ir

tü p ı e ri

(S

e rv

ik s d a h il)

İį n a e

u n

ş

1 ) L a b ia

m

a o ra v e m o n s

2 ) L à b ia

m

in

ı a rd

5 »B

a r to

jin

iç g e

a

in te

rs

ı e r

S

j

p u b is

A

n ı a rd a n

d ır

13 1 L e

n

□ le r i

T

u

ba

u

te

r in a

da u

p it e ıö r t ü s ü n d e k u s s a lg r la y o n e

日) D

e v a

L {ı h ū c r e s i

P r im

t n s «ın

s e r v ik a l k o n s e r in d e n t ü r e t ilm iş k ü lt ü r o r t a m ın d a s ü r e k li ü r e m e y e t e n e ğin e s a h ip h ü c r e d iz is i

(C

p ß)

132 D

e v a

p A

13o Te

s

s s ıe

p ite lle k a p lld

ı ı e

ilg ili

ıe n d

m

"

o

D

e m

in ife

r

o

ı a ra k

a

şa

ğ ıd a k i

c

ū

m

ı e ı e rd e

ı de v a m ğı ju n c tio n s la

p ite li b e s llü le r ju n e

u

i ha

e n

n

c

e

le

n

fo id

o rg a n

g is id ir ?

n s

e r

k a tin a pa ı iı ı a lin g u a lis

b ir le

n fo

id

tim

o la n

o rg a n

u s

ta fo llik ū l b u lu

n

)

d

s

le le

m

r

e

e n

fe r e n s ile h a n g is i d o

O ıa r a k ? wW

)B

ir m e z o te ı yu m h ip tir

ile k a p ı l b ir

a

a

şa

ğ ıd a k ı

b e z i. .

dv e

n

tis y a ta b a k a s tn a

e p

E

)M

D

u

a

p ik a l s te r io ile k a p lld ir

uzu n a

h ū c re le

r

s

iı y a iç e

re n

y

u

K o lu

m

tü r s p e r m a to z o a la r ıe id id is im e ta r p şı

..

D

n

\

°

W

ı e r i o

ı ifo d e

n

d

h û c r e le ri S in irin «T U S E y lü ı9 2 ) ro s

itle

r

ya pa

o lu r e n

7 r

şu S c h w e n

n m

d a k i b o ş lu k la r d ır R a n v ie r S S S d e ç ıp la k ik e n P S S d e h ü c re le r in in s ito p la z m ik u z a n tıla n ile R a n v ie r b o ğ u m u n d a s c h w a n n h ü c re s i

r e le r i a r a s in

d a ki a n n

a

ks o

s

ï n ir

s n

s is

şa

)G öz ) K a lp

n

çevrilidi a z (T U S E y lü ı2 0 0 3 ) O

lig o d e

n

d ro

s

itle

r

b ird e

la la p u p iı

h lz

n n ı n

ıa r tı ş

te

o n u

in in

m

a rd a çı

ge

n

n

iş le

a s yo y a y g ın s t im ü ı h a n g is in e y o ıa g m

m e s

i

n u a s ı

(

L

g lu k o z k o n s a l m e ta b o liz m

)M

iy o k a r d iy a ık o

p C

)

n

tra

a

n tra

s

h ız

yo ın

n u n

da

k tilite

da

a z a lm a

a il tş

a r tlş ı

r

M y e lin k rlıfl y e r y e r k e s in tiy e u ğ ra r b u k e s in tiı e re R a n v le r b o ğ u m u a d ı v e rilir R a n v ie r b o ğ u m la n a k a r ın u z u n lu ğ u b o y u n c a y e r le ş m iş o la n k o m ş u so n ı c

e v a

A de m

a

a n

lifı e r a

ya

p a tik

e m

e r

P S S de

v e

n n

d a a ra d a s rk ış r p k a ı m ış ito p ı a z m a böı ū m le r in e S c h m id t kı a r ıd e n ir

a s l a ra s ı n

)

a z a

n u r ve

bo

m

r e le r i s a

y e b ilir

e

te r m a

p C

rr yn ı

a

iç in d e b u lu

S

in iz a s y o n u n d a n s o ru m lu ik e n s c ye ı d e c e ū z e r in d e b u lu n d u ğ u a k s o n u n s y o n u n d a n s o r u m lu d u r M S S te S c h m id t n n y a r ık ı a n y o k tu r R a n v ie r b o ğ u m ı a rıd a

o n u n

hüc

ğ ıd a k ıs r s g g ?

B

Sı in n lr ı

n

n u n

) S c h m id t la n te rm a n n a r ) K o ro n e r d a m a r ı

D

ks

y e ï in iz a L a n te r m a m g ö rū ı

A

E

a n n

K ıı fı ı a r ın o lu ş m S c h w a n n h ū c re

M y e lin g m a lıť ?

z ı a a

hw m

r

)

s e

faj tim ü la s y o n k a r a c iğe r d e n g lu k o z s a ı in bö yı e c e ka n g ı u k o z k o n s a n tr a s o n u a r t a r y

n e ıik s

M e d u ı ı a s p ı n a lı s te d ü ş ū n ū le n n ö r o t r a n s h a n g is id ir ?

a m

ğr! ltte

r

ı m ın a

ne

de

n

ıle l in d e r o l a ı d ığ ı ı k ills ıa ş a ğ rd a k lle r d e n

)P m a dd e s l G ı u ta m a tL A d r i l e ) n a n P m a dde s i C ) G lis in E n fe k a lin D ) G lis in G ABA\ E )G ı u ta m a t G A B A

A

B

n

Scanned by CamScanner

N ÖR O ◆Z Y O LO J I B ÐL ŮM u ta m a t m ğ n ile tim in d e g ı y a v a ş a ğ r ıile tim in d e d d e s in in ro l a ïd lğ l d ū ş ü n ü tm e k te d ir

z lıa ı

H p

m a

B e y in

ve

m e

p m

a

d u lla

s

B

m a tb r

itte r g lu ta s ü re lid ir

m

A d re

n a

lin

h o rm

on

du c

p in a lis te e s a s u y a n c l n õ ro tra n s d d e n in e tk is i g o k h lz tl v e k is a

,

a

d re

e

n a

s in ir u

lje

lbe

ç la n

z m e

n

i s is te

d u lla

d a b u lu

G A BA

g lis in in h ib itö r

z

i. =H.P '"*

tk ilid īr

a na

A

U tr ik u ı u s v e s a k k u lu s u n d u v a n n d a o rie n ta s y o n d u y u s u iç in ö z e lle ş m iş re s e p tö r le r in b u lu n d u ğ u b ö lg e le r m a k u la a dı m a ı ır B u y a p lla r K o r ti o r g a n ím n e ı e m a n ıd e ğ ild ir

u m a

E n k e fa lin

(C e v a p

13 3

E §=

d d e s iy a v a ş

v e

!

m

s in

da n

lg ita

= n a n

a b

qb

ņ

b ir

nm az

in d e g ö re v n

sa

a lir

ö ro tra n s m itte r le r d ir R a n v ie r

S chm ı dl

)

b e y in b a r iy e r in in y a p ıs ın d a b u lu n a n v e e k s tra r p o ta s y u m s e v iy e s in in d ü z e n ı e n m e s in d e ia h ü c r e s i a ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n g ı g ö r e v a la n g ı s id ir ? K

an

ı lü le

se

) O tig o d e n d ro s it ) M ik ro g lia C ) S a te llit h ū c re s i

A

B

D

)A

s tro s

it

E ) E p e n d im h ü c re s i llim a d d e le rin k a n d a

n s in ir d o k u s u n a g e ç ìş in l e n g e l fo n k s iy o n e l b ir b a r iy e r o la n k a n b e y in b a r iy e r in in y a p ls a lk o m p o n e n tik a p ille r e n d o te lh ü c r e le ria ra s in d a k i s lk l b a ğla n trla rd ir

B

e

le y e

n

z a m a n d a k a p ille rle ri ç e w e le y e n ç o ğu n lu ğ u a s t itle r d e n o lu ş m u § n ö ro g lia l h ū c re u z a n tlla n d a b u y a p ly a iş tir a k e tm e k te d ir

A ym ro s

A y rrc a a s tro s itle r e k s tra s ū 11ū 1e r p o ta s y u m s e v iy e s in ïn d ū z e n le n m e s fn d e g ö r e v y a p a n h ü c re le rd ir

(C e v a p 9

D

C

) B e y in ) D a la k

B D

b e lir g in g is id ir ?

ıe n n

) D e ri ) B ä b re k

E ) Ïs k e le t k a

sl

ls k e le t ka s r d a m

a r la n e n fa z ia b e ta 2 re s e p tö r iç e re n d a m a rla rd ir B u n e d e n le s e m p a tik s tim ū la s y o n ö z e llik le k a r a c iğe r k a lp is k e le t k a s r k a n a k lm m i a rttırm a k ta

d

r L ie v. a. . Ł [ p F /ı

1o

11

A ş a ğ ld a k iı e rd e o r g a n ım n

n h a n g is i iş itm e d e u n m az ? y a p ıs ın d a b u ı

n

s o ru m

) T e k to ry a l m e m b ra n (m e m b ra n a te c to r ia ) B ) K ir p ik s i h ü c r e le r (h a ir c e ll) C } M a k u la (m a c u la ) D } F a [a n g e a l h ü c re le r (p h a la n g e a l c e ll) E ) P ila r h ü c re te r i (p illa r c e ll)

A

çe

(C

ir

Ra

n v le r

n s ir a s ı

)

S e m p a tik s tim ü la s y o n d a k a n ı a n m a s d a k ile r d e n h a o ı a r a k a r ta n d o k u a ş a ğ ı A

ı n M ı n o ı u $u m u m e k te d ı ye ı ğ u m u g ö s te r iı to p ı h w a n n h o c r e s ıs ı azm a s ı n ın ç e v r e y e u ş tu r u r a n o ı d o ğru y e r d e ġ ı ş t lr m e y e n k ıs m ı b u y a n k ı s ı n c e ya pı e r b o ğm u n u n ı A lt ta k ıç ı z ï m d e b lr R a n v ı n ı n (S H ) az m a s ı r S c h w a n n h o c r e s ıs ï to p ı m e k te d ı g ö rū ı m d e k e n e t le n m ı a n d ış y a p ra ğın ın g e v ş e k b ı # u z a n t lı çı k k a tıç e k m e k t ・d ı r B u e m m a n ın s ık ıte m a s ı d ı v e a ks o ı ı e S c h w a n n h o c re z a n a r a s ın d a k ı e m m a ı te m a s a k s o ı n ・ m a d d e h a re k e d n ı a ra ı ı a k s o n ç e v re s ı çı ğın d ı# ın a v e ı ı r B a za ı n d e d a v ra n ı c ıb ı r e n g e ı$ e k ı k ıs ıtı a ya n s e çı n tls lz d ı r r S ı n ı la m ı n a S c h w a n n h o c re s ıe tr a fın d a k e s ı k ıı fın ıo ı u ş tu r a n ı n e n d o n ö ra ı n ı n ïr lin e r ı v re s e ı *ı n ・r ı ı ı ıç e a fı r b a ğ d o k u s u ta b a k a s ı n bı ı e rd e n z e n g ı e r ı yı r e tlk o ı v e

ev a

bo

da S

c

园 回

dı ı ı r v rı

p C)

h a n g is i A ş a ğ ıd a k ile r d e n l§ı e v le r in d e n b ir t d e ġ ild ir ?

lu k o r tı

u s u z lu

A

s

B

B e de

) ) C) D)

k ta

a n

n n ls ls m ı

hı p o t a la

m

u s u n

tid iü re tik h o rm o n s a lg ila m a k

d ūz e

n le n m e s

i

A ğn k o n tr o lū D

o

ġ

um

da

E ) A ç llk v e d ū z e n le m

m

iy o m

e

to klu k e

u iy u m h is s i

ka

s llm a s m m u

ya

ra r a

k

u y a n lm a s ı b e s le n m e y l

k

Scanned by CamScanner

I s T O L O J I E M B R Iy o L O J B ō L ü m 4 F iz y o LO J I H ı

134

E R K EZ LE R H IP O T A L A M U S U N K O N T R O L M y o N LA R I FO N K S ı p

o

le p iı D

h lp o ta la m d ila ta s y o n titre

s te r io r

p e r ifo r n ik a l g e k ir d m a s l h id d e t V

M

e

e

k:G

k: A

a s tro in te s tin a

c lk m a

ka

n

ba

a ra

a m

r c is im

ıh ip o ta la

ra

a ra v e n

tu tu lm

tr ik ü le

m

s le n m e re

ik

r a

lu y a

rm a

la

a la n :

n :

a rt

s in c rm n

S

e

n d o k rin k o n t

A

sa

lg

lla n m a s l

A

su

A

asl

r

ke

s e s in in

ka

s llm a s l

p in in h ib is y o

A

B

n u

e r ta la m u s ta y e r le ş y u s u ile ilg ili m e r k e z ı D iğe rle ri h ip o ta la m u s u n iş le v le r id ir

ğ rıd u iş tir

m

ha

C

g is id ir ?

n

m

A d

e

Te

o

be

lin e

s

(C

e v a

13

p D

z

le r i s e

s

r ılır ?

ta

a :

D

o

ku n m

a v e

ba

s ı n

g d u yu

a m a :

sm

itte ri

s u n u a lir

s

k ı D e lta : H ız ll a ğ n (ö m e k : iğ n e b a tm a s ı) v e s ıc a k ı d u y u la n m a lir ı in e r i o to n o m s in ir s is te m in d e k i p r e g a n g liy o n ik lin e r b u s lm fta d ir ı iı le r i M y e lin s iz v e in c e d iH e r B u n e d e n le ç o k y a v a ş ile ti y a p a r la r Y a v a ş (k ü n t ) a ğ n y i a la n v e o to n o m iy o n ik tille r b u g r u p ta n d lr p o s tg a n g ı

I v E F O N K S Iy o N L A R I

m

a

/s n

m

ya

hüc

r e le r l a

şa

g ıd a k l n ö r o

n

ı a rd a

n

ha

n

g ile r i K a s ig c lğin e

G

B

l k o r d u n h e r s e m p a tik y o lu p re g a p o s tg a n g lio n ik n ö ro n d a n o lu ş u r a

n

g lio

n

īk

ve

P o s tg a n g lio n ik n ä ro n la r s e m p a tik z in c ir g a n g lio n u n u n b irin d e n y a d a p re v e rte b ra ıg a n g lio n ? n kaynaklan v e b u ra d a n h e r n ö ro n s o n la n d lğ ıd o k u y a g id e r

A k s in e p a ra s e m p a tik s in ir s is te m in in p re g a n g ı io n ik a n h e d e f o rg a n a g id e r b u ra d a k ı s a p a s lg a n g lio n ik n õ ro n ı n ö ro n la r la s n a p s y a p a r

)

a

m a

z

- o m/ s n -

re

3 15

w

l

/sn

m

ı@Ţ l

. 5 2

15

O p D

N ä ro tra

in

7 0 120

n te rn ö ro n la r )ı B ) A Tfa m o to r n ö ro n la r r C ) G a m a m o to r n ö ro n [a r ı D ) P o s tg a n g lio n ik o to n o m n ö ro n la n E ) P re g a n g lio n ik o to n o m n ö ro n la r ı

ev a

r

n a m o to r in e rv a s y o n g ä tū r ū r ke ı e t ka s ı k a s iğ c iğ i v e g o lg i te n d o n o r g a m n d a n b lin e r i d e b u g r u p ta n d ır ı a n b ir la v e ı

s IN IR L IF I T IP L E R

A

(C

lg ila n a n

)

D üz ka

S p in

sa

r

ı le

u

ïille r i

iC ı ifle r id ir v e

a r ın a ra ğ m e n p a tik in e rv a s y o n lu o lm a ı p o s tg a n g lio n ik s e m p a tik s in ir u c u n d a n ç lk ıp te r le m e y i k o lin d ir a rtrr a n n o ro tra n s m itte r a s e tiı r

d e lta

id ir

lta [ifle r i ile ta ş lm

jik p a ra s e m p a tik p o s tg a n g liy o n ik A d re n e r iik s e m p a tik p o s tg a n [iy o n ik C ) K o lin e riik p a ra s e m p a tik p re g a n g liy o n ik D } K o lin e r iik s e m p a tik p o s tg a n g liy o n ik E ) A d r e n e r iik p a ra s e m p a tik p re g a n g liy o n ik K

s

ğ r ın ın

lfa

a

h ü c re

dde

a

is

:

r ıc a

e

m a

t)

e r v a s y o n g ö tü r ü r v e K a s iğ c iğ in e m o to r tır B ö y le likle k a s iğc iğ in in iğc iğ in in b o y u n u k ıs a ı rīa n a c a ğ ıg ib i k a s iĝ c iğ i n r H a tı s e n s iv ite s in i a r tt ı k a s m b o y n u n d a k i d e ğ iş ik lik [e r i a lg illy o rd u

G

ka

k a lp

c m m d ū şm e s i p r a o p tik ç e k ir d e k V a s o p re s s in s a lg lla n m a s r P o s te r io r p r e o p tik v e a n te r io r h ip o ta la m ik a la n V i c u t ls ls lm n d ü z e n le n m e s i s o lu m a te r le m e v e tro t ro

B

n s in ir

)A

n

a ttir

y du yu

u s a m a v e a c lk m a s in

ğ n is e

fa A ı a

u

A

b e ta

lz ll a

u ta gı

fle k s le r i

O k s ito

M e d ia l p re o p tik a la n ld ra h lz lm n a z a lm a s l k a n b a s m

S

)A D )B B

iy e lin s iz

m

Y a v a ş a ğn y ï ile te n ä ro tra s m itte r P H

ille

Be

C

)C )A

E

e

m

A

Pu

s m c lm n a rtm a s l

l H

L a te P

ba

d iy a l ç e k ir d e k : D a y m a n ö ro b iy e tïn d e ş ìş m a n trk g ö rü lū r

tr o

e n

ro

n

m e

d iy a l ç e k lr d

o rs o m e

Ka

u s

r

e r d e n h a n g is i y a v a ş (k ū A ş a ğ ıd a k iı u s in ir t in id ir ? ta ş ın m a s ın d a n s o r u m ı

14

IV E

G ö z k a p a ğ ın d a k ı le r h a n g ls ı d lr ? ・ 1 ï ı b e z le T C ) B o w m a n b e z le r i

be

z ı e rı

a

şa

ĝ ıd a k lle r d e n

1 4

E

B

D

) M e ib o m ia n b e z le ri ) B ru n n e r b e z le r i

) B a r th o [ĺ n b e z le r i

Scanned by CamScanner

N

M

e rke

lh ü

N ō ra l k r e M

e

is

D

e rm a

s n e r

k o r p ū s k ū ïū

l p a p illa d a b u lu s e p tô r

s

c re s

S

l

t kö ke

n

ll

p id e rm is b a z a l ta b a k a s rin d a h ü c re d ir T a k til re s e p tō r (y ü k s e k ç õ z ů n ū r1ū k ) e

n u r

T a k til r e

e rbe s

t

ı a n

m

s o n

s

in ï r

R

M y e lin v e y a S c h w h ū c r e le r i ìç e rm e z

A

gn

ve

cev a

p

ya

u

ba

a s i

ffin ıs s in c a

ÕR O ◆Z Y O

o n

o rg a n ı

d u y a rtl

P

LO J Ì S

e r it r lc

s o n

la

ðt ü M

Is ty a

13 5

hı a ıs [n ĺ r

n m

a 5 1

in ı a n k o r p ü s k ü l S in ir lin e r \ s a ç fo lik ü lū tatran I v g e rilim in e c e v a p v e r ir g ö v d e s in d e p

a n n

4

a c

tu tu lm

v e r ir

u

ş tu

e

r

s E p ld e r m ı

D

is

e rm

Hı po de

rm

ı s P a rm a k ı a r e ıa y a k ö n k o l d u d a k la r v e d ild e

S a ç s tz v e s a ç lr d e r id e b u ı u nu r

E p id e ko

m

m e v c u ttu r

e a

bu

(C e v a p

o

m

ll b e z le r i, g ä z la n b e z le ri d iy e

16

ka

n o re s e

M

e rk e

p tö r

a

şa

c is im c

) R u ffin i c is im

E

k ile r d e

n

ha

n

r7 s id ı gı

l h ū c r e le r i

e is s n e r c is im c

acini

ğ ıd a

c

iġ i

iği iği

) K a s iğ c iğ i

e n s ık i o la ra k ö n c e k i T U S ta rd a e iı p tö r le r ı g iı d o ğ ru d a n z k e k a l b r ç M e is s n e r c is im c iğ i o lm a k ü z e r e

R

e se

s o ru s o ru lm u

ş lu

u

M k l lg ıï a n m a s m d a n s o ru m lu m e k a n o re s e p tö ıìe r d ir e r e i M e r e s s n k d m a li u n o ü re s n i u u z l k h ü c re le r i (d is e r ) R u ffin i c is im c ig i y a v a ş c is im c ik le r i h a s s a s d o k u n m a i c i i e r ilm e y e d u y a rlı u yu m ya p a n b a s m ç v e ka s g ġ g d i t r r ö t e r e k e s n o r m e a p a

)

A

ffı n ıs o n o r g a n ı d e ri v e e k le m ka p s ū ı ů n d e m e v c u ttu r il P a c in ı a n k o rp ū s k ū ı h ip o d e rm is v e d e r in fa s y a d o k u ı a r ın d a bu ı u n u r R

)

e ILT D U Y S A L R E S E P T ö R L E R Ï

G õ z k a p a g in d a k i te r b e z le r i M k a p a ġ m d a k ì y a g b e z le r i is e M e ib o is im [e n d irilir

rm is v e ıe p ite ı de ı u n u r

(c e

va

p c

17

D

e r in

re s e

A

l

du yu n u n a ı g ıla n m a s ıa ş a ı ı ĝ ıy la o lu ť ı e r a ra c ı p tö r ı

)K e m

o re s e

p s iy o

e rd e ğ td a k iı

n

ha

n

gl

n

teroresepsiyon

opririosepsiyyon D E

) M e k a n o r e s e p s iy o n ) E k s te ro r e s e p s iy o n

r

Scanned by CamScanner

团团

136

B

ö L ü M 4 F Iz y o LO J I H Is T O L o J I E M

B R Iy o LO J I

■回国 ■ )

B E T A A D R E N O S E P T Ö R L E R IN A R A C IU K E T T IĞIT E M E L E T K ı LE R

A ks o

g la y a n y a p lla r

p tö rle r d ir G e le n u y a n , tū r ū n e v e ş e k lin e g ö re llg iı i y o lla r a r a c ıı ığ ı ile m e r k e z e iı e tilir c iltte n g e le n u a r ı la r e k s te ra re s e p tö r le r a ra c l y llğ l ile u y a n la n ile tir k e n d e rin d o k u d a n e le n u a n la r g y p ro p rio re s e p tö r le r a ra c llıġ ry 】 a ile tilï r s a

(C

e v a

18

p C

re s e

o ra n

ha

n

n

g is l

a

ls tira h a t p o ta n s iy e ll ) R e fr a k te r p e r iy o d C ) A k s iy o n p a ta n s iy e lin in ile ti h ï z ï D )A k s iy o n p o ta n s iy e lin in a te ş k e s E } S o d y u m p o ta s y u m p o m p a s rm n

ks

o n

g a p ın

(C e

p tö r

lt m

s m ln

19

a

ka

n o re s e

p tö r '"

r

a

k tiv ite

s

i

rm o re s e.旧 圈區图画

o s is e

Ke

.

m o re se

F o to

ğn

se

re s e

p?

v e

n la r rn

g a p la n ile d o ğ ru lin li is e a k s iy o n p o ta n s i y a ra k ile rle r B u ile ti tip in e

ye

ir

n

er p tö r ı

e r p tö r ı

A

) A s e tilk o ïin ) E p in e fń n

. .

nm a ve

. .

m e r ke

n

'" . "

=

re s e

' "

lşılc

n

a

u

ya

ra n

dde

m a

B

D

)B

ra

)D )N

a

o

şa

ğ ıd a

k iı e r

p a m in p in e frin

o re

d ik in in

lift v a rd ir A d e ı ta v e C lifı e r ı A d e lta h lz ll r v e lo k a ïiz a s y o n u ta m o la r a k s a ta n ı r m y e lin li p

ğn

' '"

n p a c in i

s e r b e s t s ï n ir u ç la n

. .

.

ve

d ıc B a z rla

. . 。,

"

h

m e is s n e r k o r p ü s k ü lle r i k a

''

e

ko

ru

p s ü llū

s in ir

ffin ï ko r p ü s k ü lle ri k a ,

ro

tfd s in u s

p tö r te r i a r u lç k u la k t a k ile r p a c in i n

ge

nu

ç lu

o ı u p so

ĝuk

re s e

p t ö r le r i

y le r in y a h m in d a b u lu n a rıs e r b e s t s in ir u t ç a n (ö m D e r i m e a d a ç o k b e y ln d e k a n d , a m a r la n h a r l o lm a k ü z e re h ç .

" '"

. V i c u t p o z is y o d e ğişik lik le r i

a ra k y i p r im e r o ı h a n g is id ir ?

lv e

m e is s n e

b a s rn ç

' "

r le r

e n

lo k a ı iz a s y o n u

G e n e ld e e p ite ly a y ü z

e r p tö r ı

p r o p r lo

m

ö R L E R IN S IN ıF L A N D IR IL M A S I

Ço Ēu n lu k la

A

N

D o ku

p tö r l

ğn

d

ile tiy a p a

S e r b e s t s in ir u ç la . .. . . .、A

lk i tip

t

ì" 謊

V \b r a s yo n

Te

ks o

l

E h lz

ðmekıer

園■

e

p c

v a

C

D U Y U SA L R E S E P T

M

rz l a

y e li b o ğ u m la r a ra s m d a s lç ra s a lta tu a r (s ıg r a y ic ı ) ile t i d e

B

se

ile ti h

ğ e r a k s o n la r

)

A ş a ğ ıd a k iı e rd e b a ğ ım ı ıd ı r?

Re

n la r d a n

b lid ï r E

'

"iteli

ve

ka

n o t id v e a o r tik c is im c lk le n

K a s iğc ik le r i g o lg i te n d o n o r a n ıv i g e ç k u la k ta k l v e s u b ü Įe r a p a r a t E k le m k a p s ü lle r ìn d e k i b a z ım e k a n o r e s e tö r l e r (ö r s e r b e s t s fn lr p u ç la n r u 閉 n i v e İ i k a c n ü a n o r p s h ū lIe r i ) h a r e k e t i a l r\ P g a y a r a k p r o rlo s e p s iy o n a k a t k ıs a la r ğ G ö z ū n r e tin a s r (r o d la r

ve

k o n la r ) ID

oq

Scanned by CamScanner

W

'

N b ir liftir C Illle r i is e m y e lin s iz d ir y a v lo k a liz a s y o n ta m o la ra k s a p ta n a m s p in o ta la m ik y o lla ile tilir A

(C

ğ r ın

e v a

20

ı n

te m e i u y a

n c r fa

k tä rü b

ra

a

ş ile ti y a p a r v e A ğn b e y n e

b u lu re s e

E k r in te rb e z le ri v e ç iz g ili k a s d a m a rla n s e m p a tik in e r A n c a k tra n s m itte r a s e til k o lin d ir R e s e p tö r ik re s e p tö rd ū r m u s k a r in ik k o lin e ri

d ik in in d ir '

v a s y o n a lir

p E )

H ip o fiz d h o rm o n

en

s a ı m a n

a

e r d e n h a n g is id ir 7 ğ ıd a k iı

şa

v e

n

ö r o fiz in

2

) O k s ito s in B ) T S H Ñ ro id s tim u le e d ic i h o rm o n ) C ) A D H (A n tid iū re tik h o r m o n ) D ) M S H (M e la n o s it s tim u le e d ic i h o rm E ) P ro ı a k tin

ile

ta ş ın

V e n trik ū l k a

a n

o n

)

n

(C 21

e v a

ö ro

is e p a fiz in ıile ta ş ın a

p C

in

ra v e n ra

tik u ı e r

k h ip o fiz d e

n

ü k le

n

ra

iń s

s ir k ü le r

S ilie

d y a lka

r

ka

e rv a s

u s ta n

(C e

v a

p B

22

n ı r s a lı

d

e

h ım

a n

e rv a s

yo

sa

n a

h iF・

s ıs e m

ka

s

m

se m

pa

p a tik in ra s e m

(a 1 ) s a h ip tir

e rv a s y o n a

p a tik

(M 3 ) in e ıv a s y o

n a

sa

g is i

ı n ı n

u

s

yo

he

n a s a

p a tik h ip tir

(n

he

m

de pa

p a tik (M

ra s e m

.

)

)

s a lin ır v e

A ş a ğ ıd a k i in h ib itö r n ö r o tr a n s k a s ın g a s t r o in te s tin a ı d o z s o ru m

A ş a ğ ıd a k i e rd e n r e s e p tö r ı ı m e d u ı a d a n k a te k o la m in s a lın

p a tik in v

se m

s e n te z le n ir

n s a lı n ır

»

ı a ra c ı ık e

Iris

in

h ip o ta la m u s ta n s u p r a o p tik n u k ı e u s ta , N ö ro fiz in ı ıiı n a ra k h ip o fiz d e e h ip o fiz e ta ş ı s

de ce

h ip tir

A D H

O k s ito

s ıs a

tīr

A

*

S ū rre n a lm e d u lla d a n a d re n a lin v e n o ra d re n a lin im i p re g a n g liy o n İk hfle rd e n s a lın a n a s e tilk o lin in b u p tä r ū a k tiv e e tm e s i s o n u c u g e rç e k le ş ir

n u r

s a lm

a z

õ R o F iz y o L o J ie öL ú i 1 3 7

ya

a n

lm

d

re n a

ı

a s ın a

A

C

) M u s k a r in ik B ) N ik o tin ik a s e tilk o lin C ) B e ta a d re n e r iik D )A lfa a d re n e riik E )G ł u ta m a t N M D A re s e p tö rü A d re n a l m e d u lla d a d iğ e r o to n o m g a n g liy o n la r d a o ld u ğu g ib in ik o tin ik (n ö ro n tip i)a s e tilk o lin r e s e p tö r ū

itte r d g

e v

e n

şe

m

ha es

n g is i in d e n

ı u du ť ?

) D o p a m in » S o m a to s ta tin

B D

ť?

A

m

) V a z o a k tif In te s tin a ıp e p tid (V »P m a d d e s i E )A s e lil k o lin

ı P)

itlid ir v e y A p Is I s e k re tin e b e n z e r m d e k i s in ir h ū c re le rin d e n s a lm lr p a n k re a s D 1 h ū c re le r in d e n d e s a lm lr G ls d e d ū z k a s l g e v ş e m e s in d e n s o r u m tu d u r V Ip s a lg lla y a n tū m ã r e r d e b o l s Iv T s e k r e s y o n u o tu r B u n a v e r n e r M o rris o n

V Ip

28

a m

in

o a s

G

a s tr o in te s tin a

S

e n

(C e v a p

d

ro m u

B

)

l s is te

(p a n k r e a tik k o le r a ) d e n ir

Scanned by CamScanner

138

:e O L O « 4 F ı z y o L O J IH ı s T O LO J I E M 23

M

B C

e ı a n o s

lt s tim illa

ho

n

G la n d u la h y p o p h y s e la n d u la h y p o p h y s e la n d u ı a hypo phys e

)G )G

P

E )S

B R Iy o LO J I

rm o n n e re

de

a

pa

rs

d is ta lis

a

pa

rs

tu b e

ra

a p a rs in te rm tr ik ü le r n ü k te u s p tik n ū k le u s

s a

n

e

e v a

)A

C

d ia

u

p C

p ra o

s u ru

)

)M

D

e r id e

e rk e

i k o r p ü s k ū lü l d is k i

E

kld

yu

u

1 S

e rb e s

2 M

e rk e

3 M

is

M

R

P

e rk e

u

lc ı s ïm

g ö rû lü r M

c is im s c

c

a c in

c

lğ i (d o k u s

( ġ

rı a

n m a

küı ū : d o ku

i k o rp u

)

Tu

n

ik a

su

bm

D

u

kü ı ū : v ib ra s y o k

so

iğ i k rls rz d e r id e

ġ

u

k

s

tra tu

m

s

p in

o z u m

k o rp u s k ü lū d e r m is te p a p iïla la r iç in e y e rle ş s o la ra k a v u ç ig i a y a k t a b a n ı a r m a k u c u , p , m e m e b a ş ın d a b u lu n u r la r B u r a d a k i k a ra r lr b ir b a s lm n ş id d e tin in ä lç ū m ü n d e n v e h a s s a s d o k u n m a d u y u s u n d a n s o ru m lu d u rla r e is s n e r

iş tir E s a du da k ve

e is s n e r k o r p ü s k ü ï t】s e r b e s t s in ir s o n [a n m a la n v e S c h w a n n h ü c re le ri v e b u n la r ın e tr a fım s a ra n fib ro b [a s tía r ile k a lm k o fla g e n fib r il[e rd e n o lu m u tu r ş ş v a p D )

e

G

a m a

d e r fe

k a rş

iinem!i g ö re v i a ş a ğ ıd a

ha

e

a

k tiv ite s in i

k te s b it

k

g o k fa z ia g e r ilim g ū c ü

o lu

ş tu

rm a s rm

ö n le

m e

k

m o

r

to

K a

r n

s in

g e r g in lik le r in i v e d e ş a r iü r e te b ilir ı ik le r in i k o a r G a m a m o to r n ö r o n la r a lfa m o to r n ö ro n ş o lu r ı ï a rla b irlik te a k tiv e a lu r (a lfa g a m a k o a k tiv a s y o n u )

(C

27

WU

ı n

u

p B

e v a

e

)

B e ta 2

a d re n o r e s e p tö r u y a r ıld ığ ın d ı a r d a n h a n g is ıa j jłle n m e z ?

d

u ru m

A

) V a z o d ila ta s y o n B

ro n

a

a

şa

ğ ıd a k ı

k o d ila ta s y o n n o liz d e a r tlş s a lg is rn d a in h ib is o y n d ü z ka s m d a g e v e m e ş

) G lik o je D ) In s ü lin E ) U te r u s C

K r o u z e c is im c ik ı e r i b e r i m ü k ö z m e m b r a n lo r v e k o n ju n k t iv o d o b u lu n o n k ı o s ik o la r o k t e r m o r e s e t ö r p Oı duiu d il$ ü n ū le n h ız lıu y u m g ö s t e r e n r e s e p t ö r le r d ir M e is s n e r c is im c iği D e r m is t e p o p illo lo r iç e r is in d e b u lu n o n d o k u n m a d u y u s u n ı o m o k t o n s o r u m lu k n s ü llü g ıı p d ir o n m a lo r ı s in ir s o n ı M e r k e ı h o c r e s i: E p id e r m is t e s t r o t u m b a z o le d e u n o n y e r le ş m i$ ç e v r e s in d e s in ir s o n la n m a lo r ı b u ı U z u n s ü r e li d o k u n m a d u y u s u n u n h ü c r e le r d ir ı n d o n s o r u m lu m e k o n o r e s e p t ö r le r d ir on m o s ı o lg ı

D e r id e v e d iğe r m ü k ö z e r i in i c is im c ik ı b r o n lo r d o b u lu n o n m e h o n o r e s e p t o r iş le v li k o p s ü lı ü nç s in ír s o n lo n m o s rd rr B ig im d e ğiş ik liĝ in e d u y a r lıd ır b a s ı lk e d e r v e t it r e ş im d u y u s u n u o ïm o y o a r o c ï ı kï d i ü R u flin i c is im c ik le r ı D e r e s r e i b a s m ç d u w s u n u a ya n o ı g !ı °VO$ u y u m y a p o n k a p s ü ııü b ir s in ir s o n lo n m tıs ıd ır

G

e

ru m

ll i M o z z o n l c is fm c ik le p i P o r m o k u ç lo r ıd e r m is in d e ? b u ıu n o n P a c in i c is im c ik le r in e b e n z e r ko p s ü ııū to k t il r e s e p tö r le r d ir

Pn

pi

ä ro n la r in tra fū z a l k a s lifle r ín i ín n e rv e k a s rlm a s l s ira s m d a g a m a u y a n m i a l m a z s a k a s iğ c ik le r in in g e r g in liġ ia z a lir v e u y a n g lk a rm a y e te n e k le r i k a y b a lu r O z e l b ir k a s lifi o ı a n k a s iĝ c iĝ i, g a m a m o to r n ö r o n la r d a n g e ı e n s in y a lle r s o n u c u u ç k ıs im ı a n n d a n k a s ıla r a k d e ġ i e n k a s u z u n lu ş ğu n a

da

M

to r n ö r o n la n n e n n g is id ir ?

o

n

)K a s m

E

n

s lc a

) M iy o p i ) P re s b iy o p i

)

e tm e s

g üc ū

n

) 1 b a « e re n t lifle rd e a k tiv ite o lu ş tu rm a k ) ls tir a h a t h a lin d e k i is k e te t k a s in m u z u n [u ğ u n u

C

n m a

yo

v e r ilir ?

r

ü rd ū rm

s

ı sl

)

s

ls k e le t k a s m in k a s llm a s lm s a ğ la m a k ) K a s rlm a s ira s ın d a l a a ffe re n t liĦe r in in

Bdu

a m a m

iğ i

e tro

d

a s m a

k ile r d e

m

(C

G

iġ i

da

k la b e

nm a

s u ru

p D

e v a

26

a sr c

(C

e r l ş u n la r d ı r p ıö r ı

t s in lr s o n ı a n m a la

l c ls im

a te r

D

ffin ık o r p u s k u IU 6 K ra u s e k o rp u s k ū ı ü 5

) R u fin i s o n [a n m ) M e is s n e r c is im

B

) K ra u s e

re s e

e s n e r k o rp u k o z a d a b u lu n u r

4 V

ġ

uza

a c in

C

D rm

m o

e n s in a k o m o d a s y o n g ü c ū n ü n ra b e r ı p r e s b iy o p i d e n ir E m m e tr o p i k rrm a k u o lm a y a n g ö z iç in k u lla m [a n b ir te r im d ir M iy o p i l g ä r m e k u s u ru , h ip e r m e tr o p i is e y a k in g ä r m e

Y a ş la a z a lm

s a lin ï r

ko

B

pl tiz m

a

E ) H ip e

A ş a ğ ıd a k ıre s e p tö r le r d e n h a n g is ı d e r i y ü z e y in d e , ha s sa s d o ku n m a d u yu s u n u n a ı m m a s m da n s o r u m lu d u r ?

P

tig m

a ra v e n

ku

24

s

a

m a n e a

m e tr o

Em

lis

M S H h ip o fiz in in te rm e d le r to b u ta r a fin d a n P r o o p io m e la n o k o rtin d e n k e s ile re k s e n te z le n ir

(C

e n s in a b e ra b e r ı Y a ş la n m a k ı u ş a n d u ru e o ı n iin a z a lm a s ıiı

25

n ır ?

lg ıla

B

ta 2 re s e p tö r le r u a n ld k l l a rı z a m a n y v a z o d ila ta s P e rife r ik d a m a r d ire n c in d e h a fif b ir d ü ş m e b ro n kodílasyon g lu k a g o n s a lg is in d a a il rş v e u te ru s d ü z k a s la r ın d a g e v e m e e n d ş e e n o tu r E tk ile r in i a d e n ila t y s ik la z a k tiv a s o n u il y e g ö s te r ir le r e

yo

n

In s u lin

lg

d a In h lb ı s y o n a lfa 2 r e s e tðr le r ln ln p y d a n a g e lir (a d e n lla t s ik la z in h ib is y o n u y a p a rla r, p re s in a p tik s in ir u la ç n n d a p la te le u e r d e y a g h ū c re le r in d e v e d ü z k a s la d r a b u lu n u r la r ) u

c c

m em

{C e

ya

va

r ılm

p D

s a

ı s ın

a s ı y la

m e

)

Scanned by CamScanner

N

°

PUh

O R åF ı z y o Lo J lB ÖL ŪM 4

C M a ku ı a n üm ı böı e ri

139

ın

m

0 1 4

Ll p ■国曲■

B O L E R R E S E P TO R L E R VESTı

1

Scanned by CamScanner

I

140 Æ LüM 4 FIzyoLoJIHİsToLoJIEMBRIyoLoJI -

-

II ORGAN SISTEMLERIÜZERINE OTONOM SiNIR sIsTEMINININ ETK s sem patikreseptör

L= X X

l

.

Kalp ha nda azalm a

nda artı Kalp hlzı ş

Kaı p

Hontraktilite azalm a51 (atrium )

(tilite artı '" al $ı

beta

,

..

Derive spĮanknikyataktakìdam ar dūz kasm ıkontraksiyona uiratïr .

Dam ar düz kasr

an nï n? kikan dam ar[

t

Etkîsiz

,

yGastrointestlnaı sistem

Bronşı ı er yo ı Erkekgenital Mesane

etq

IW " ı

m m

" k" " a ' "

atta

Eja

Ibeta,

I

m

1

alfa

L

onu

on

relaasyonu

. '" ' " ' " iyonu

j

." " e duvan konstrüksiyonu

sfinkter relaksasyonu

國 = nin sekresyonu

" "01'" erì Yaį hucreı

'" d? ° ' " m w

W"

L

." " e d" "

m

"

yo

障驕個1 I□

M n' " werne'

'" " m " "

"

' 。

Böbrek

Motilite art1ș1

Motilite azalm ası

Etklsiz

Etkisiz

lm ı șlipoliz

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

142

L ŪM

4 F iz y o L O J ï H is T o L o J iE M B R Iy o LO J ı i k y o g u n lu k lu lip o p re te n ) a r a f h ü c re le d e h e v r e ū t l l a t o e r l e s k ş k u ïa ra o ı h ū c r e iç in e a lın ır A r a c llıe n d o s ito z a LD L

O r ta k u ı a k k e m ik le rin d e n ç e k iç (m a lle u s ) b a ş k rs m ly la k u ta k z a r ın a k o [u y la is e ö rs (ln c u s ) k e m ik ç iğ in e b a ğ lld ir

(C

e v a

39

(C e

)

p A

D ö n d ū r ü le n b ir k iş id e d u r u m d a d ik e y d ir ?

n

is ta g

m

u s u n

yön ū ha

n

gi

B

a

e s in

de

Is te m li h a re k e tle

e v a

40

B

C D E

n s o n ra

41

de

(C

ev a

In

fe ta

m

) D o p a m in ) S e ro to n in C ) G lu ta m a t D ) G a m m a a m in o E ) N o re p in e frin

itte r

n s m

a

şa

ğı

vo

ı ta ilt e tk in lik

e o s

p

a ra s e m

(C

ev a

H ü c r e g ö v d e le r l ra te m a g n s in ir u ç ı a n n ı n s p in a l s in ir m itte r m a d d e s i s a lın ı r?

A BA

)G

B

)

u

(C

e v a

46

)

ğ

a s

m

n

p D

ö ro

to

n

D

la in

n

lg rla r la

ükı e u

d

a n

s

lo k a liz e

ta

ha

n

g i tra

n s

) E n k e fa lin

ğ r ı k o n tr o ıs is te

r a s a

n

r v e

m

lije

a n a

in in b ir k ıs m id rr ıs is te m i o ı a ra k

z

)

A ş a ğ ıd a k i ka s ı a n n m g ö z le n ir ?

s ı n ir s e o

to

r

in

l

a

ů

n e rv a s

m

yo

o

tifı h a n g is ı e r in d e n d a y a y g ın o ı a ra k

n u n

)A y r ıla n (d iv e rg e n t) ) Y a k in s a k (c o n v e rg e n t) d e v re C »ı n ı e g ra lif d e v re D ) Y a n s ly a n d e v r e E ) P a ra le ıd e v re

A

iti

a g ) H ū c re iç i c A M P d ū z e y in i a rtir a n b ir iı e ş tir e q b ir ila ç ) B e ta 3 a d re n e ū ik r e s e p tö rle ri e tk in ı C ) H o r m o n a d u y a rll lip a z l u y a ra n b ir ila ç ta n b ir iı aç D ) G lu k a g o n u n m e ta b o lik k lire n s in i a z a ı b i i l r a i b d ç E ) F o s fo d ie s te ra z l in h e e e n

b e y in in h ib itõ r

n la r

)P m a d d e s i ) S e ro to n in

B

ı is in

s e ro

t ya

u s

u c u n

E n d o rfin

in

s e rb e s

(G

)

p C

E

A ş a ğ ıd a k iı e r d e n h a n g is i p la z m a n d ü z e y in d e b ir a r tı ş yapm az? n ı

id

o

in

tig m in b ir A C H e s te r a z in h ib itö r ū d ü r v e e tk is i y e b e n z e r A C H a k t iv it e s in i p a t ik e t k ı

N

a s

G A B A a n a in h ib itö r tra n s m itte rd ir D iğe r a ja d e k i y e rle rin e b a ğ lıo ı a ra k h e m u y a rı c r he e tk iy e s a h ip o la b ilir

45

m

b u tiń k

i b e y n in d e k i a n a u y a r ıc ın ö r o tr a n s m e ı p a m ln , S e r o to n in , G A B A v e n o r e p in e f r in in d e b e y in d e n ä ro ta n s m itte r o la ra k iş le v g ö r d ü ğ ü v a rs a y ilm a k ta d lr

n n a r tı

42

ır

tm e

a

m

itte r d ir D

m

z o p r o te re n o l )ı E ) M e to k s a m m

B

da d

B

D

(C e v a p

ra

b e y n in d e k i a n a e k s ita tö r t ra e n h a n g is id ir ?

G ı u ta

)

) P ira z o s in ) N e o s tig m

C \A

i

s te z

)

s a n

C B

e e

A

A ş a ğ ıd a k i lla ç la r d a n h a n g ls in ln s e m p a tik d e ş a d ı k d e ş a r lın e tk iı a r tı r m a s ı v e y a a r tm ı e rı n ı ş s e m p a tı ta k lit e tm e s i b e z 7 A

) K in e

)ı ş itm

ğ ıd a

ı da kı e rd

) D e lta (0 5 4 H z ) ) T e ta (4 7 H z ) )A lfa (8 1 3 H z ) ) B e ta (1 8 3 0 H z ) ) H lz lı d ü z e n s İz d ū ş ü k

p C

h ü c r e le r i b u

v

p A

e v a

44

G ö z le r k a p a lı v e d in \e m e d u r u m u n d a y k e n o k s ip ita l k o r te k s te a lfa d a lg a la n b a s k in d ir G ä z le ń a ç m a v e y a z ih in s e l iş le m le r is e b e ta d a ı g a la n n ıb a ş la tır k i b u n a " " fa b ı ir a ı o k a jı a d ıv e r iı

(C

D E

G ö z le r i k a p a lı o la r a k o tu r a n s a ğ lık lıv e u y a n ık b ir e r iş k ln d e , e le k t r o d la r o k s ı p lta ılo b ū z e r in d e y k e n E E G ' d e g ö z le n e n b a s k ın r itm h a n g is id ir 7 A

şa

r Is te m li h a r e k e t G y ru s p re s e n tra lis p r im e r m o to r a la n d ı le r b u ra d a k o n tr o l e d ilir B u r a s l B r o d m a n ın d ö r t n o lu d ır B ü t ü n v i c u t b u r a d a te m s il e d iï ir B e tz in s a ha s ı

)

p O

s a

日) G ä r m

r

)K o ku

C

ş y a n a d o ġ ru e ġ ile re k k iş i k e n d iç e v re s īn d e d ö n d ū ri) lū rs e d ik e y y a n m d a ire k a n a ïla n a ktiv e o la c a k v e b u n u n s o n u c u n d a d ik e y n is ta g m u s g ö z le n e c e k tir

(C

iğ e r d lş ıd o r e s e p tö r

p r e s e n tr a ıg y r u s v e k o r tik o s p in a l t ra k tu id iť ? k ile r d e n h a n g is i ig in g e r e k ı

4Ć3

} B ir k u la ğ a s rc a k s u u y g u la n d lk ta n s o n ra B ) B a ş a rk a y a d o ğ ru b ū k ū lü rs e C ) H e r ik i k u la ğ a s o ĝ u k s u u y g u la n d lk ta n s o n ra B a ş y a n la ra y a tin lirs a ) B ir v e s tib ü le r s in ir k e s ilm

c

rc e

)

p D

v a

A

E

(d ü ş ū k

B

A

B

M

o to r k o rte k s id e k i te k b ū yū k b ir k a ç b in k a s lifin in u a n l m a s y

(C

ev a

p A

n

ö ro

in a

n u n

s

yo la ça

tim ü ı a s yo

nu

r

)

Scanned by CamScanner

N A ş a ğ ıd a k i h a n g ıy a p ıd a k i n o n o k in s o n h a s ta ı lğ ın a n e d e n o ı u r?

47

C

S

u

b ta la m u

)S

u

b s ta

n

s n

tia

n

ū k te u s u

ig ra E )K

a u

n

B

) P u ta m

D

)G

d a t n ü k le

h

ı a n n

P

a s a n

a r

T ip ik m o to r n ö r o n ı a r g ir d ile r in ç o ı r la r ? g e d e k i s in a p s la r d a n a ı

51

s

p a llid u

p C

E

(C

)

ı s tira h a « a k i b ir k iş id e is te c a

k tr e

m

o r

e v a

b

o z u

A

) S e re b e llu m ) H ip o ta ï a m u s

C

kı u ğu

a n

e

tik ü le

r o lu

şu

e v a

p A

e m

n u n

(C

) G ö z p u p illa la n n ın g e n iş le m e s l ) K a lp h \z r a r h ş ı C ) K a n g lu k o z k o n s a n tra s y o n u n d a D ) B a z a l m e ta b o liz m a h ız m d a a rtlş E ) M iy o k a r d iy a l k o n tra k M ite a rtlş l

(C 50

e v a

ne r

jik s tim ü la s y o

d e n o tu

p C

y

e va

te rm in

a

l

)

ğ ıd a k lle r d e n

ha

n

g is i

re

tr o g r a d

a m

n ez

i ile

ı u d u r?

u m

p D

)

r

b õ y le

n

ka

ra c

iğe rd e

k a n g lu k o

ce

z

ko

n

i A ks ı y o n p o ta n s iy e ı g e s ln d e b a ş la ľ ?

ö ro

n ı a n n

ha

n

g i böl

)S o m a ) D e n tr itle r C )A k s o n la r D ) A k s o n te p e c iği E ) S in a p tik te rm in a l o n te

n n ın e n

n u a rta r

)

b e lle k k a y ıtla n y la k a r ş ıla §tı u y u s a ı g ir d ile r in o r ta y a a r ın şı ı s o m a tik lv is e ra ı d a v r a n ı m a s ı v e üm ū l t m l böı ç ık m a s ın ı y ö n e te n m e r k e z l s in ir s s e D

pe

yo

c

iğ lv

ğu

n o

o

ı a u y a rı ıh ı zı ıs o d y u m k a n a ı böı g e d ir D e n d ritle re v e h ū c re e rin c l v e y a d u ra k ı a trc r s in y a lı

lı a la d

du ı

ğu

g ö v d e s in e u la ş a n u y a n c e b irs e ıto p la m m a g ö re a k s a n te p e c iğ in d e (b a ş la n g ı ç llo c ı e ) m e y d a n a g e le n e le k tr ik s e l s e g m e n ti; a x o n h ı d e ġ iş im e ş ik d e ġ e r in e u la $ tlg in d a b u b õ lg e d e a k s iy o n r e m e s i y a p llı p o ta n s iy e lin in a te ş ı

n [m m a z s a lı

yo

n

B

A ks

n s a n tr a s

to r

A

a s ı

a z a lm a

g lu k o

m o

n u

B

n e

) m s in a p tik

R e tr o g r a d a m n e z is l o la n b ir k iş i g e ç m iş te k i o la y la n (h a tir a la r h a la o ra d a o ls a b ile ) h a tır la y a m a z S o n o la y la rd a k i a m n e z i d e re c e s i u z a k g e ç m iş te k ile rd e n g o k d a h a fĦï la t lrr

A

A d re

) D e n d ritle r ) A k s o n te p e c iĝ i

)

a syo n s tim ü ı r s ls te m in in y a y g ı n ı p a tik s ı d a k ï s o n u g la r d a n h a n g is in e y o ıa g m a ş a ğı b e k le n m e z ?

S

g i b öï

) S a d e c e y a k m b e lle k k a y b l )S a d e c e e s k i b e lle k k a y b l C ) B e lle k le ri b irle ş tirm e k iç in y e te r s iz lik D )T e k ra r b e lle k d e p o la n m a s in d a y e te rs iz lik E ) B e lte k d e p o la n m a s m d a y e te rs iz lik

53

49

n

A

m

B u tū r is te m s iz h a re k e t a z a lm a la n g e n e llik ı e s e re iğ i tm a y e te r s ı ı e ri a z a ı z ı beı u m u n m o to r h a r e k e t ı u r B a z a l g a n g lio n la ra h a s a r tre m o ra d a e o ı n e d e n iy ı y o l a ç a r a n c a k b u tr e m ロr g e n e llikle k iş i u y a m k o ld u ġ u s ü re c e d e v a m e d e r

(C

u

h a r e k e tı e r v a r a n ev gi böı g e s in d e iş ı

) B a z a ıg a n g lio n ) P re m o to r k o r te k s

D

)R

ha

n u

B B

E

p B

A şa

s iz

m

y o k s a b e y n in h v a rd ı r?

ğu

14 3

a tö r v e in h ib itö r a rd a n e k s iı T ip ik m o to r n ö r o n ı a r n ö ro n ı l % 5 g ird ile r a lin b u n la r m y a k la ş lk % B O % 9 5 id e n d rit e r 2 0 s i s o m a ü z e rin d e d ir

52

48

D

n la r

u s

a r k in s o n h a s ta lığ ı k a u d a t n ü k te u s v e p u ta m e n e d o p a m in s a lg ila y a n s in ir lifle r i g ö n d e re n s u b s ta n tia n ig ra d a ki y a y g m d e s tr ü k s iy o n a la n la r ın e d e n iy īe o tu r

ev a

B

m a

C )A k s o

s

P

(C

)S a

A

en

lo b u

ö R o F iz y o L o J lËö iû

(C

e v a

p O

)

n

ha

A

n

g ls id ir ?

) S e re b e llu m

)O m u rilik C ) B a z a l g a n g lio n D ) L im b ik s is te m E ) R e tik ū le r a k tiv e

B ı r h ü c re n in is tira h a t m e m b ra n p o ta n s iy e li k u d a k iı ı ı e r d e n h a n g is i g £rs §& ļ s s m s z ? u rk e n a ş a §

ru

) S o d y u m p o ta s y u m p o m p a s r )S o d y u m iy o n la n m n d lş a h a re k e ū C ) P o la s y u m iy o n la n n iç e h a r e k e ū

A

B

B

e

d ic i s is te

m

H ip o ta la m u s u iç in ĺ a ta n llm b ik s is te m d e k ıç e ş illiy a p i la r d u y u s a lo la y la n n a Ħe k tif y a p rs l ile iliş k ilid ir d u y g u la r h o ş y a d a h o ş o lm a y a n ş e k lin d e o la b itir B a n a la n la n n la n i e te k trik s e l u y a n s ıh o ş d u yg u la r u y a n r o y s a d g e r a K a m a u n k s a v çm a la n n e le k tr ik s e l u y a n s ı a ġ r ı k o u l n r u a n a u d u l n a h a o m d i i y o k l yg re a s y o n a n v e y ge r ş

(C e v a p D )

54

D E

) P a z itif iy a )A d e n o z in

n la n m n n e

t iç e h a r e k e ti trifo s fa t h a rc a n m a s ı

P o z ilif iy o n la n n n e t h a re k e li iç in D ç e ld iric is in in te rs i d o g ru d u r S o d y u m u n h ū c re d lş in a h a re k e t h ız ıp o ta s y u m u n h ū c r e iç in e h a re k e t h ız m ı g e ç e r B u h ū c re iç i p o z itil y ū k te n e t k a y ip y a p a r h ū c re iç i h ū c re d rş l s rv ıy a g ö re n e g a tif o tu r

(C e v a p

D

)

Scanned by CamScanner

144

Ē

Lü ı iıi F Iz y o LO J I H ìs T O L o J I E M B R Iy o L O J I

fr a k t ö r

re

:

:

2 0

1 0 Za

"

s iN in A K S Ì Y O N P O T A N S ı y E L Iv

N ö ro

55

aa

n

in inn

nn ee m

H üc 日) P

o

)M

C

)H )H

E

(C

e v a

56

B Cv e

K

m

ū c re ūc

z a n n

r e z a r ın

m e m

h

lz la

b ra

m

p o ta s y u m g e ç irg e k a y b ıs a ğ ı a r

n

ı iği a rta

r

ı

lg

e r a ra

k tif tr a

d ie

n

n s

p

a

e r

M

tlp

n

58

ş ım

a

b ir m a d e n in e le k tro k im y a p o r tu iç in g e re k e n e n e i d ir e k t e ş iġ in d e n y ü k s e k e n e rji fo s fa t b iı

p D

n u r

n

ö ro

a s l

b ra n p o ta n s iy e lin d e 9 0 m v tl ik i i h s t ra a t d e ġ e r in p 6 5 m v tip ik e ş ik d e ğ ir e n e k a d a r a n i a r tı ş m o to n da ge n e ı lik ı e a k s ly o n p o ta n s i e ı y in e b a ş la tır

A ş a ğ ıd a k iı e rd e ı e r s is te m e ı e m

A C

n s

r

se

ko ı üı ln

) E p in e fr in

n

e n

ha

n g ls i h l o fı z d e k ım p tı e r ln c e O r e t iı ı ť ?

B D

a

g

n o s e

ı 旧

) N o re p in e fr in ) S e ro to n in

E ) V a z o p r e s s in H ip o fiz d e m a g n o s e ı lü ı e r s is te m p e p tid h o rm o n ı a rı o k s ito s in v e v a z o p r e s s in (a y n ı z a m a n d a a n tid iū re tik h o rm o n o la r a k b iı in e n ) iç e rir A s e tiı k o lin n o re p in e fr in v e s e r o to n in ö n h i p o fiz fo n k s iy o n ı a n n ıe tk iı e y e n b e y ln n ö ro tr a n s m ite r le r i a r a s ın d a d ı r B u ş e k ild e fo n k s i o n y g ö r e n d iġ e r b e y in n ö r o tr a n s m ite r ı e r i d o p a m ln v e ı e p n e fr in d ı r

p o ta s y u m k o n s a n tr a s y o n u n u n k o ru n m a s tn d a n v e h o c r e iç in d e n e g a tif e le k tr ik Ħ»ta n s iy e ı i s a g la n m a s ın d a n s o ru m lu d u r P o m p a v i c u d u n tů m c a n ı ı h o c re ı æ ń n d e b u lu

ç llm

(C e v a p C }

ve

e va

e m

de

S o d y u m p o ta s y u m p o m p a s ıs o d y u m iy o n ı a rı n ıh ū c r e d ış ın a g ö n d e ń n a y n ız a m a n d a p o ta s y u m iy o n la n h ü c re iç in e g ö n d e ń ı ir b u h ū c re m e m b r a m n d a n g e ç e n s o d y u m

(C

ın a

o dyu m ka n a ı ı n d a a ç tk ı ı ğ a y o ıa ç a n h e r h a n g i b ir o ta y e n v o ı ta j k a p ılıs o d y u m k a n a lı y ůks e ı a rı lm a s ın a m n a çı v e p o z it if fe e d b a c k s ı kı u s u n u ba şı a tm a y a n e d e n o ı a c a k k a d a r y e te r li is e a k s iy o n p o ta n s iy e ı i o lu ş u m u n a y o la a ç a r

o r tta

te k a r ş ıtra

A T P d e n y a d a d iġ ir e ld e e d iı

a n ı l ta

an ş iğ i o ı

a e

S

d ış a

D

P r im

)A k tiv a s y o n k a p ıs ın ın k a p a n m a s l ) H ip e rp o la r iz a s y o n g e r ç e k le ş m e i C )V o ı ta ja d u y a r lt h lz lıN a k a n a ı ı a r ın D )A s e tiı ko ı in s e r b e s t b ıra k ılm a s ı E ) P o ta s y u m iı e tk e n liğ i a z a lm a s ı

)

) B irin c iıa k tif tr a n s p o rt E ) T a ş ıy ic ıy o lu y la e ş z a m

in in b a ş ı n a k s iy o n p o ta n s ly e ı a m ı ir ı ta jıb e ı e ye n o ı a y h a n g is id ir ?

N ö ro v o

ğ e r in e d o ğ ru

a s o d y u m ka n a ı ı m n k a p a tı ı a rı m a sı d a p o ta s y u m g e ç irg e n ı iğ in in a z a ı m a s n ı m n

,

B

) ly o n k a n a lı ) V e z ik ū le r tr a n s p o rt lm ış d iĦü z y o n a ş tir ı ) K o la y ı

s a

57

d

p o ta s y u

ııııııı*

IL E T ı M IN D E IL G IU D E ĞIŞIĶ L IK L E R

A

S o d y u m p o ta s y u m p o m p a s ıa ş a ğ ıd a k ıta ş ım ı e r ln d e n h a n g is in ık u ı ı a n a r a k lş g õ r ü r 7 A

a

k s iy o n p o ta n s iy e ı in in r e p o ı la r izz a s y o n d ö d a k ile r d e n h a n g is iy lı a ş a ğı e iı r ?? g is i v3 otk otu ı

iç in d e p o z itif y ü k le rin k a y b r iy o n la r ın ın d ı m ş a d iĦū z y o n u b ra n p o ta n s iy e ı in in is tira h a t d e e si

e m

p E

N

'

)

re

H ü c re rı ya

e

s.

ta s y u

dön D

Cm

(C

e v a

p E)

)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

团自由自 、

Lü m

14 6 64

B

e

d

e n

4 F Iz y o LO J I H Is T O LO J I E M B R Iy o L O J I

y in o m u r illk s ıv Is ı (B O S ) h a k k in d a k i tū m h a n g is l d o ğ r u d u r ?

) K o ro id p te k s u s ta r a fin d a n e m itir ) E m ilim i B O S b a s rn c in d a n b a ğ im s ız d rr C ) E p id u ra l m e s a fe d e d o la ş ir D )G lu k o z d e riş im i p la z m a d a kin d e n d a h a E ) P la z m a d a n d a ha y ü ks e k p r o te in

G õ z e ış ık ç a r p tığ ın d e n ir ? b ir a r tış g ö z ı

66

c e le r

A

A

B

B

e

y in

v e

o m u r ili

ğ in

h (lc r e d lş l B O S (b e y in

s Iv IS I

F o to

d e r iş im in ile

E )G

e

B

d e §er

CI

p ınz m a H CO O sm .

(C

e v a

d

e ğ e r i ne

o lo r

e ş

i t o ıon

' '

"

la z m

a

dn

n

o la n ı op

k ile r d e

n

ha

n

g is in d e

p tö rle rd e k i k a ls iy u

m

d e riş im i

il s ik la z rn e tk in [iġ i

p C

)

e r e b e lı u m d a k i b ir ı e z y o n d a n is ta g m b ir b u ı e z y o n n e re d e d ïr? g u is e b u ı

it e

y ū ks e k

re s e

u a n

S

l or

A

O S de ĝ er i pl oz m l ı de i ier i nd e n dü s đç oıan l op K C o , G lu k o z K o le s T e r o l (Ço k d ū ş ü k ) P r o t e in (Ço k d ü ş ü k )

.=..å

'

i

ğ ıd a

e m

67

OS N o

şa

lş l k g ö z e ç a r p t lğ in d a v e r o d o p s in ta ra fin d a n in t ü m t r a n s r e t in a ı ild ig in d e 1 1 c is r e tin a ı e fo to iz o m e riz a s y o n u g ö r ū lü r B u fo to iz o m e r iz a s o n u n y b ir s o n u c u o la ra k ro d o p s in e tk in le ș î r R o d o p s in d a h a ' s o n ra tra n s d ü s in i b u is e c G M P y i h id ro liz e d e n b ir fo s fo d ie s te r a z ıe tk in le ş tīr ir K a n i v e y a b a s il[e r ig in d e k i c G M P d e r iş im i d ū ş tū ġ ü n d e s o d y u m k a n a [la n k a a m r p k o n tū k ta n s l a z a lir v e h ū c r e h ip e rp o la r iz e s o dyu m o tu r H ū c r e n in h ip e r p o la r íz a s y o n u n ã ro tra n s m ite r s a lm m a s in d a b ir a z a lm a y a n e d e n o tu r E n s o n u n d a t ū m tr a n s r e tin a l o p s in d e n a y n ı ır v e h ü c r e d e k i r o d o p s in d e r iş im i a z a ı ır

o s m o t ik

d e n g e h a lin d e o la n a m u r s Iv Is I) e tk in b ir s a lg ıla y ic l o la y la e s a s o la ra k k o ro id p le k s u s d a ü re ti[ir B O S d u r a m a te r ile p ia m a te r a ra s in d a k i s u b a r a k n o ld b o lu k ta d o la u s ı a r ş ş lr v e a r a k n o id v ilı ta ra fm d a n d o la ş im a e m itir D u ra m a te r in ü z e r in d e e r y a la n e p id u ra l m e s a fe k lin ik te a n e s te tik le r in v e r ilm e s i iç in k u lla m la b ilir B O S p r o te in v e g lu k a z d e r iş im i p la z m a d e r iş im le r in d e n ç o k d a h a d ū ş ü k tü r B O S d a k i b u d e r iş im le r in d e ğ iş ik liġ i tü m ō r v e a e n fe k s i o n ib i y y g k a n b e y in e n g e lin in y ik rlm i o ld u u a to lo ik o la l ğ p ş j y an n s a p ta n m a s in d a b iz e y a r d im e d e r

B

a

) F o to re s e p tö rle rin s o d y u m k o n d ū k ta n s l ) F o to re s e p tã rle r d e n s a lin a n tra n s m itte r m ik ta n ) F o to re s e p tö rle rd e k i tü m tra n s re tin a l d e r iş im i

d ū ş ū k tü r

h ip tir

sa

B

C

a

B

u s

b e lirg in

) N ü k le u s d e n ta tu s ) F lo k k ü lo n o d ü le r lo b

lu m ) L a te r a l s e r e b e ı ) S e r e b ra s e r e b e lla r k o r te k s E ) S u p e r io r s e re b e lla r p e d ū n k ū l

C

D

M

F lo k k ü ı o n o d ū le r lo b b e y in c iġ i filo g e n e tik o la r a k e n , k i b ö lü m ū o lm a s l n e d e n i le a r k s e r e b ll e u m o la ra k y b ilin ir V e s tib ü le r ç e k ir d e k le re b a la n r r v e g ö z h a re k e t ğ le rin in d e n e tim in e k a tllır

e s

(C

e v a

p D

/

F lo k k ü lo n o d ū le r lo b le z o l y n a r ı n is ta g m u s a n e d e n k trr K o r te k s in d iğ e r b ä l e le ri d k l l n e e z y o n la r (s p i g n o s e re b e lla r o la ğ in d e rin y ç e k lr d e k le r i) a ta k s i o la ra k b ilin e n m o to r k o o r d in a s y o n d a ç e ş itli a n o r m a llik le re n e d e n o tu r

o la c a

65

H ız ll g ö z h a r e k e tl(R E M ) u y k u s u n to m c e le r d e n h a n g is ıd o ğ r u d u r ?

a

iliş k in

a

şa

ġ ıd a k i

) B ir kiş i u y k u y a d a ld lg m d a b e lire n u y k u n u n ilk e v r e s id ir )Is k e le t k a s to n u s u n d a b ir d ü ş ü ş le b ir lik te o tu r C ) Y a v a ş fa k a t k a ra r lt b ir k a lp h lz l ile k a ra k te r iz e d ir D ) Ço c u k la ra o ra n la e r iş k in le rd e ç o k d a h a s lk ä ū lū r g r E ) Y a v a ş d a lg a u y k u s u d ã n e m [e r in e g ö re d a h a u z u n A

(C e

va

68

S

)

p B

B

s

N

ū re

n iıe re k s iy o n P U p illa d a k o n s trik s i o n y C )Y a k in g ö rm e e u y yu m D ) B ro n ş iy o le r d ila t a s yo n E ) S a fr a k e s e s in īn b o ş a lm

l b ir u y k u d ã n g ū s ū n d e b ir k iş i R E M u k u s u n a y d e n ö n c e y a v a ş d a lg a u y k u s u n u n e v r e le ń n d e n g e ç e r N a r k o le p s id e Kiş i u y a m k lık ta n d o ğ ru d a n R E M ir u y k u s u n a g ire b iı e

R E M u y k u s u d ū z e n s iz k a lp a tim i v e s o lu n u (k a s to n u s u n u n k a y b l)ile k a r a k te r iz e d ir B u z a m a n d a rū y a g ö rū le n u y k u d ö n e m id ir

{C

e va

m u

v e a to n

yku

a

yn

p a tlk s in lr s is t e m ıe tk in liğ in d e k ıa r tı h a s d e n o la c a k tır ?

n

g ia ı

Pe

r

o rm a

g ir m

e m

n e n e

a s l

S e m p a tik s in ir s i t s e m in in e tk in le m e s i b ro n ş iy o le r ş d ila ta s y o n a y o l a ç m a k (tz e re b ro n ş iy o lle ri s a ra n d ū z k a s la r d a g e v e m e ş y a p a r p a r a s e m p a tik s in irle r p e n il e re ks iy o n p u p illa n ın b ū z u ï m e s i y a k in ö rm e i in u u m g y ç s ira s m d a s ili e r k a s rn k a s llm a s l v e s t y a ra k e s e s in in b o ş a lm a s in d a n s o r u m lu d u r S e m p a tik u y a r ılm a e ia k ū ı a s yo n v e p u p illa d iı a ta s y o n u n a n e d e n o lu rs a d a s iliy e r k a s v e a s a f r a k e s e s l e tk in li in y ġ e e tk i y a p m a z

i ı

p ßl

(C

e v a

p D

)

Scanned by CamScanner

N ÖR O ◆z y o L O Jł B ðL ü 70

A

a ıb ir B a b ln s k ır e fle k s i h a b iy e ti g ö s te r ir ?

n o rm

ha

ra

A )O C )S

K

m u r ilik

D

m

E

)P

ir a

itle

m

P ir a

id

m

z lp la m

r

ıy o l le z y o n ı a n n t n d iğ e r iş a re tle r i a r a s in d a y e rle ş m e te p k im e s ïn in k re m a s te r n e fle k s in in n g e r ilm e re fle k s in in k a y b l v a r d lr P ir a m id a ı yo l r ll h a r a b iy e t d is k a l k a s g ü ç s ü z le ş m e s ï v e In c e

v e

ka

lle

s rm

K

a

a ve n

de

m o to r

o r tik a

ha

n e

ım

tim in k a y b

to

o

de

r

b iy e ti ü s t m

ra

in a n e

tim

n e

de

o tu r

n

s is te m

in in d İğ e

h a s ta lrġ

o to r n ö ro n

ıo la ra

p a s tİ s ite y a p a r B a z a l g a n g liy o d is to n i (s tr ia tu m ) b a lliz im (s u b ta la

ve

s

tre

m o r

o tu r

re le r i

S

(s u b s ta n tia

e re

b e llu

k a y b t (d is

(C M o to r k o rte k s n ö ro n \a r ı Internal k a p s o l v e s e re b r a \ p e d in k ū ld e n ö n b e y ln s a p m a p ıra m id a l y o \ o la r a k ln e r B u lifle rin ç o ğ u a lt a ş tr m e d u ïĮa d a ç a p m M o to

FĐ ś

tA I

S is te

r

M

d u lla

e

e v a

s

p in

a

lis te O s t m

o to r n

ðro n la r ıi a lt m

71

S

g lio n la r r n te n ı

[B ] B u !

s on

de

n

s e re

v e

b e llu

da

m

g e le

n

n

ya

u

y a p ıla r d a n in e n e r n ? l e d e rı

y a p ıla

o ra

A

C

d re

de

n e

n

n a

B ir k iş i k o r k tu

ve r

g e y lko

ı ł ha n

) B ro n ş iy o lle ) B a ğ irs a k

n

d ūz ka

g is in in

s ın

da

ka

s ılm

B ) P u p illa la

r

D E

z ir la m

ha

B

(C

in le

)S

la

iliy e

d re

a ı m a

ş iy o lle r p u p illa r ç la r iç e r ir v e b u

o tu r

B

a lm a

ç la

ro n

e va

p D

a

ġ

rs a ı

d tn lır

b inre ti

ik ç e k ir d e k ) v re tle re n e d e

re

k e tle r d e k o

e n

o rd in a s y o n

r

)A

r te r iy o

a

ya

r

lle

k d ū z ka

v e

n a

p ta

4

ya

n

a

a

k

ġ

u n

a m

da

d ü z ka ge

v

v e n o ra

r

d re

d ū z ka

s ln

şe

(C

lin h e m

s la n n

v

v e

ya

n

o ïu ť

sa v a

" ş te p k is i h

a n

?

k iş iy i k a ç m a

v e y a s a v a şm a y a r s ı s t e m in ln p a t lk s ln ı i rlrğ ln b ir b ö lū m ū o la r a k h a v a s e m

e

e v a

ca

p C

ğ ıs e ç im

iç in y a k ıt s

a

ğla n ır

)

r

a

ğ ıd a k iıe r d e d į r? d e ğiı A şa

A

C

s e tilk o

) G lu ta

ha

n

n

g is l e k s lta tõ r

lin

)G

n

ö r o tr a

B ) N o r e p İ n e fr in ) S e r o to n in b ū tir ik a s it (G A B A )

a m

a

a m

in

o

e r: A c h t a t ö r N ö r o tr a n s m itt e r ı E ks ı t m a t v e s e ro ? l a i u m n a D i o f f n i g n e p e p

ı n h lb ltõ r N (G A B A ) v e

(C

e v a

ltte r

n s m

D

m a t

E

tû m ū b e ta

ş e m e s in e n e d e n fa Ļ a d r e n e ıjik s lb ir a ı

ge

m e

n a

ka ç e de

n n tn

ş ya pa

72

lin

o

a c ly la

m r c is ł

s iliy e

s łm n

a

tk īn le ş ir B u h a z d ü z k a s la n g e v ş e r h a v a y o lu n u n ç a p ıa r ta r i A ym a n d a v e k iş iy i d a h a r a h a t n e fe s a la c a k h a le g e tir r k a lp a h m s a y rs l v e k a lp d e b is i a r ta r k a n b a s in c in d a i i a r tl a n e d e n o tu r v e k a n g lu k o z d e r iş lm l a r ta r a k k iş n n

lfa ro n a m h e m B e ta a d re n e rjik a lm a ç la n (r e s e p tö rd e n )e tk in le ş ti ik a lm a ç la r u y a n ld lġ ln d a b u n la r r e c e ktİ r a lfa l a d re n e r i P IP a y l h id ro liz b ir G p r o te ln in ıe tk in le ş tir ł r v e b u da i l tir ir e d e n v e Ip v e D A G ū re te n fo s fo lip a z C y i e tk n e ş , z n a n e de n a s l l n m a i C s a IP s a r k o p la z m ik r e ü k u lu m d a n a l ap o tu r B u d a k a s k a s llm a s lm a r ttn r a lfa a d re n e ú ik a m \a r a r te r iy o le r d ü z k a s ü z e r in d e b a s k in o ld u ġ u n d a n B u k a s ta r n o r a d re n a lin le u y a n ld ik la n n d a k a s llirla r K a te k o la

n

)A r te r iy e l k a n b a s in c l )G ö z b e b e ğ īn in ç a p l C ) H a v a y o lla n m n d ire n c i D } K a n g lu k o z d e riş lm i E ) K a lp h lz l

ı u ť ?

o

ra

B

a r rla r ı

p o s tū r

r

e m

y o lla

N

d la

ha

p E)

tū m ū

69

m

a

A

o to r

dūze =

k

n la n n

) d a h il ç e ş itli iş a

ra

b iy e ti h a

ra

tr i) y a p a

m e

p a tik b ï r c e v g ls in d e b ir a z a ï m

ðro n ļ a r la ö n b o y n u z la rd a s ł n a ps ya pm a zda n O n c e la te ra l k o lo n d a c o r tik o s p in a l k t u s u M o to r k o r te k s in a k tiv ite s i: b a z a l o lu ş tu r u r la r a n

ha

m

ig

n

r a la n la n n m

m

n

g

b ir

B a b in s k ir e fle k s i a a ğ m la n ta r v e a la te ra lb ö lü m [e ń n in y p , y ç iz ilm e s in e y a m t o la ra k a y a k p a rm a k la n m n d o rs M e k s iy o n y a p m a s ìd ir B u a n o r m a l b ir re fle k s o lu p n e d e n i k o r tik a l m o to r k o rte k s te n b a la y ip p ir a m itle r ū z e r in d e n o m u r iliğ e ş g id e n k o r ük o s p ln a l (p ira m id a l) y o la k ta le z y o n o l m a s t d l

n i,

h ůc

s in

147

) B e y in s a p t ) B a z a l g a n g liy o n la r

B

b e llu

e re

g is in d e k e

n

[email protected]

õ r o tr a

n s m

it te r ı e c G

n o re n in

a m a a m

p in

e

fr ln

d ir

in o b u tirik

a s

il

g lis in d ir

p E)

baştatł ı t

)

Scanned by CamScanner

L

B ilL ü m

14 8

4 F Iz y o LO J I H ı s T O L o J I E M B R Iy o L o J I

,

73

D o p a m in e rjik n ö r o n ı a r ın Id e te r iz e h a s ta ï lk h a n is id ir ? g

ie

n e ra s

yo

n u

iı e ka

ra

A ş a ğ ıd a k iï e r d e n h a n g is ln in s tim u ı as yo n u e k s te n e r d e s tim u ı a s y o n a n e k s ö r le r d e i s ö rı s e in h lb ls yo n a n e de n o ı u r?

77

k

) ş iz o fre n i ) P a r k in s o n

A B

h a s ta lığ l C l M y a s te n ia g r a v is D \ K ü r a r z e h irle n m e s i E ) O b s e s if K a m p u ls if b o z u k lu k

P

) L a te ra l v e s tib u īa s p in a l tra c tu s )T e c to s p in a l tra c tu s C ) P a n tin re tik u lo s p in a l tra c tu s D ) R u b r o s p in a t tra c tu s E ) M e d u lle r re tik u lo s p in a l tr a c tu s A

B

a r k in s o n lu

h a s ta d a d o p a m in e rjik n ö ro n la r v e D , p tö rle r i e k s ik tir ş iz o fr e n id e D re s e p tä r d ū z e i y 2 a r ta r M y a s te r ia g ra v is v e k ū ra r z e h ir le n m e s i A c h ' i n ö r o t r a n s m itte r o la r a k k ll u a n a n n ö r o m u s k ü le r b ile ş k e y ıtu ta r re s e

(C

e v a

74

)

p B

Esas b u lu n

L a te r a ıv e s t ib u lo s p in a l t ra c tu s , D e ite r s n u k le u s u n da n b a ş ta r v e ip s ila te ra lm o to r n ö ro n la r a u z a m r S tim l u a s yo n u e k s te n s ö rle r d e s tim ū la s y o n a v e fle k s ä rle rd e in h i b is y o n a n e d e n o tu r

(C

78

B e s le n m e r e lle k s le r ia ş a ğ ld a k i h a n i h l i l g po a a k o n tro ım e r k e z in in fo n k s iy o n u d u r ? A

B

日) M

) R u ffin i k o r p u s k ü lü ) Ç rp la k s in ir s o n la n m a la n C ) K r a u s e k o rp u s k ü rü D ) V a te r P a c in i k o r u s k ū lū p E ) M e rk e l c is im c iĝ i

)O B )G C )O A

p tik

s in ir in

e n ic u lo

(C 76

eva

g is ih e te

e s

r o n im

P

ke

n a

D

iı m

ke

s

he

m

in

a n o

ilm

e s

e s

n

k e s ilm

s

es

p s iy e

M

i

) llk )A z C )E n D )E n E )E n

önce m

ik ta

a m

S

o

to r

79

r

n e rv e e

de

ra

e

r c is ı m

Be

D

s le n m e

l h ip o ta la m ik a la

d ia l p

re o

p tik

m in a z a lm a s l

ka

a la n

ka

n

n

re

n

tin a l u y a rm

ba

sm cm m

ym a

o

n

ö ro

e n

d o k r in

fle k s ïe ri

S us ar na

O k s ito

s in

v e a c lk m a

lg lra

s a

ld r a r k e s e s in in k a ba

a

a rtm a s l

s in c lm n

d ūşm

e s

n m

a s l, s u

s llm a s l

k a lp

i

u

)

E

Ta ı a m u s v e hi o t l p a a b ö lü m le r ln d e d lr ?

Se

r

ş le n ir k ü ç ū k g ü c ū m e y d a n a g e tirirle k ū ç ū k e ş ik d ū z e y e s a h ip ü r to r n ö r o n la r a k ü ç ū k e ş it d ū z e y e

B C r

ikta rd a k a s lifin i in n e rv e e de r E n ir B u n e d e n ı s a h ip ı e ilk o n c e a te ş le n ir E n k ū ç ū k g ü c ū m e y d a n a g e tir jrle r B O y ü k m o to r n ö ro n la r g o k s a y id a k a s [ilin ] in e rv e e d e rı er E n y ü k s e k e ş ik d ū z e y e s a h ip tir e n s o n a te ş le n ir E n b ū y ū k g ü c ü m e y d a n a g e tirirï e r m o

a s tro in te s

m u s a

şa

ğ ıd a k ile rd e n h a n g is in ı n

a te

s o n a te

K ūçük

G

a r tm a s ı

s ln c ı n rn

p r a o p tik ç e k ir d e k : V a s o re s s i n s a lg ila n m a s r p P o s te r io r p r e o p tik v e a n te r io r h lp o ta ı a m ik a la n V i c u t ls ls lm n d ü z e l n e n m e s i s o lu m a te ı r e m e tïro tro p in , [n h ib is y o n u

m o n im

ş le n ir k a s lifin i in

ille

a m

(C e v a p

B

k

e

n tro

h lz

)

A

d ia l ç e k ir d

ik a l ç e k ir d e k A c lk m a

rn

P a r a v e n t r ik ü le r a la n tu tu lm a s r

i

A ş a ğ ıd a k ı ı e r d e n h a n g is ık a s la r d a k l k ū çū k m n ö r o n la n n ö z e llik le r i ig in y a n ļı N Y?

(C e v a p

M

e s

ih a

ba

a n

t r o m e d ia l ç e k ir d e k l

e n

ko

i ip s ila te ra l g ö z d e k ö rlū e ğ o p tik k o n tra la te ra lh e m ia n o p s iy e ik u lo k a lk a r in tr a k tu s is e m a k u l a n ın k o ru n d u u ğ o n im h e m ia n o p s iy e n e d e n o lu Ľ

p D

o rs o m e

P e r ifo

i

d e k o tm

n

te r io r h ip o ta ı a m u s K r d ila ta s y o n titre m e

o s

L a te

k a lk a rin tra c tu s u n k e s ilm c tu s u n k e s ĺï m e s ĺ

s in irin

tra k h Js u

gen ho m

n

k e s ilm

p tic tr a O p tik k ia z m a m E ) U n ila te ra l re tin

O p tik

ha

o

P u p ille

V e n

r a la n

p tik a la h ip o ta la m

h id d e t

A ş a ğ ıd a k ile r d n e d e n o tu r ?

m u s

) P o s te rio r u s D ) S u p r a o p tik g e k ird e k E ) M a m ille r c is im

1

p D

d ia l p re

e

C

R u ffin i k o r p u s k ü lü ls l d u u a k s in ir s o n y s u n u ç ıp ı ı a n m a ı a r ıa ğ n v e rs l d u u s u n u K r a u s e k o r p u s k ū lü y s o ğu k d u y u s u n u v a te r p a c in i k o r u s k ü lü tī , tr e ş im p (v ib ra s y o n ) d u y u s u n u m e r k e l c is im c iğ i is e d o k u n m a d u y u s u n u a lir

75

) P a ra v e n trik ū le

A

v a

)

p A

e v a

o la r a

k d e r m is te , ö z e ı lik ı e p a rm a k u ç la r ı n d a a n v e b a ş lı c a titr e ş im le r in a l ila n m a s ı d n a n g s o ru m ı u o ı a n d u y u s in lr s o n la n m a la r ı a ş a ğ ıd a k i ı e rd e n h a n g ı s id ir ?

(C e

ı

)D )M S

E )B

e

e

e

(C

e v a

b ru

m

n s e fa lo n

d u lla

e re

z m

3

re

ie

o

b e llu

y in

sa

b la

n

g a ta

m

kl

V e n b ik u d e e rle y ş e n d le n s e fa Eı o n ta la m p ita la m u s v e s u b ta la m u s ta irı l o u şm

p B

u u

,

ş tu

h ip o ta ı a m

us

,

r

)

C)

Scanned by CamScanner

N 80 A ş a

ğ ıd a k i

io n ı ezyo n ı a n n d a n h a n g ls ı b a z a ıg a n g ı k i o ru m a d a y e te n e k s iz ı lk ı e n g y e s o

ı ı e r ı e iı a ra k g ill o ı

d p o s tu r a ı e ? r n ı ı nu g a

ko

n u

K

ītte

ra n s m

s

b a r iy e r i ig ln

b e y in

e n

ha

n

g is ı

r o la ra

k fo

n

k s iy o

n

g ö rü rle

r

)G IS fo n k s iy o n [a n m e tk ile rle r E ) S tre s s ir a s rn d a h ip o fiz d e n s a lg ila n rıìa r

ru m a

a n

k iı e rd

ğ ıd a

D

h ip o fiz d e n Iz o le e d ile n b ir e n d o je n ı a n e n d o r fin ı e r (e n d o r fin ) b e y in d e n ö ro tra n s m itte r o la r a k fo n k s iy o n g ä re n ・ v e p e r ife ra l n ö ra l fo n k s iy o n ta r lm , ö z e tllk te d e G IS in er n õ ra l fo n k s iy o n la n n ıe t k ile y e n b ir g ru p p e p tid d ir ı B u m a d d e le r M o r fin b e n z e r i e t h iy e s a h ip tir ı e r v e a ğ n e ş lğ in i y ū k s e ltir ı e r E n d o r fin le r A C T H d iz is in i d e iç e r e n v e d a h a b ū y ū k b ir m o le k ū lo la n ß lip o tr o p in d e n B

y in d o k u s u p ia t g r u b u b irç o k la k u s ta

a

şa

ğ ıd a k ile

ha

rd e n

n

e

o

(C e v a p C )

81

şa

d iz is in i d e iç e re n b ū y ü k b ir m o le k ü lū n b ir p a rç a s l o la ra k s e n te z le n irle r B )A ğ n e ş iğin i d ü ş ū r ü r le r C ) B e y in iç e r s in d e b irg o k lo k u s ta p e p tid e d ik n ö ro t

p a M d u s le z y o n u s o n u c u p o s tu ra l d e n g e y i d a y e te n e k s iz lik o rta y a ç lk a r S u b ta la m ik n ū k n h ib is y o n o r ta d a n te u s le z y o n u n d a k a rş ıta ra fta k ıı e z y o n u n d a tr e m o r v e k a r k e n , s u b s ta n tia n ig r a ı ka ı is te m li h a re k e tle rd e y a v a ş la m a o rta y a ç lk a r

o bu G ı

a

)A C T H

A

A )S tr a tiu m le z y o n u e z yo n u B )S u b ta la m ik n ü k le u s ı C )G lo b u s p a llid u s le z y o ń u D )S u b s ta n tia n ig r a le z y o E ) P u ta m e n le z y o n u

ö R o F lz y o L o J ıB ÕL ŮM 4 i 1 4 9

g is i

v a n !ıs u ľ p a r )S S S d e k i n ä ro n la r iç in d e n g e d e b ir o rta m s a ġ ı )lla g la r g e ş 1U i d e re c e d e k a n b e y in b a rjy e rin i g e ç e ï ìe r C )Y a ln iz c a k o ro id p le k s u s e p ïte lin d e n o lu ş tır \ D ) B e y in i to k s in le re k a r ş ık o ru r E )S S S d e k i n ô ra tra n s m itte rle rin fo n k s iy o n e l b õ lg e le

ve

o

te z le n ir ï e r S tre s s ira s ikta rd a A C T H v e e n d o r ħn

d a h ip o fiz b e

s e n

m

m

s e n te z le n ir

z in

de

n

bo l

(C e v a p B )

A

B

rin

de n ge

ne

t d o la ş im a k a ç rş m

K a n b e y in b a riy e ri s e ie ri v e k o ro id p le k s u s

re e

85

S e re b ra ık a n a k ım h a n g is ıy a s u s tn ?

ıà n le r

b ra l k a p ille rd e n p ite h n d e n a lu ş m

e n u

d o te l h ū c r e

ş tu

r s o n

E p in e frin C )A

s e

B

tilk o lin

D

E

o

ğa

ıt r a

n s m

itte r i a ş a

E

e m

n

õ r o n la

C

,

K

v e

pa

ra s e m

(C

e v a

6

)

ln

e re

) )

M e d u tta Se

rv

b lo

n

ik a l s p in

a

o

(C e v a p

D

)

a

k ım

ï

)

)S o l ta ra fu ) S o t k o lu n

d is m

e

n

,

a

şa

ğ ıd a k ile r d e n

tri

h rz la p ro n a s y o n u v e s u p in a s y o n u n d a b e c e rik s iz lik C )Y u k a n d a k ite rin h e r ik is i d o ğ ru d u r D ) S a ğ ta ra fta d is m e tri E ) S a g ta ra ñ a d is m e u i v e s a ğ k a iu n h ız lr p ro n a s y o lk n u n d a v e s u p in a s y o n u n d a b e c e rik s iz 】

d e lo k a liz e d ir ?

g a ta l k o rd

K u s m a m e rk e z i m e d u iria o b ı re tik ü le n la le r a ı o n g a ta n ı fo rm a s y o n u n u n d o r s a l 1b ö lū m ū n d e b u lu n u r

p A

e z yo u m d a k ı b lr ı S a ğ s e re b e lı h a n g is ln e n e d e n o lu ť ?

B

) S e re b r a l k o rte k s B )T a la m u s C ) H ïp o ta la m u s E

b ra l

dk v eya de 750 c cı m ı, n o r m a ı e r e b ra l k a n a k ı ' k a r d iy a k o u tp u ť u n % 1 5 d ir A s id o z , h ip e rk a p n lv e y a h ip a k b i v a z o m o to r m e r k e z in a k tiv ite s in in e tk ile n m e s i, n m ın ı a r tın r In tr a k r a n ia l b a s ın c ı s e re b r a l k a n a k ı r a rtm a s l is e , s e re b ra l k a n a k ım \m a z a ltı

)G A B A

da

u s m a m e rk e z

s e re

k lş m m fa r k lr o lm a s m a n e d e n o tu r k ra n ia l b a s m c ın a ru ş ı ile s e re b ra l k a n

S

) N o r e p in e fr in ) K ü ra r

A

D

a z a ï ir

n a

) In tr a

A 83

e n

a z a lir

p a tik s is te m in b ir in c i s ır a s ira n n n v e p a r a s e m p a tik s is t e m in 2 iy o n la r d a k ı n ö r o n la n n d a n o lu ş u r B u n ö r o n la n n g a n g ı a n n da n a ks o n v a ka ı a rd a k ı y a d a n ö ro e fe k tö r k a v ş a k ı u o la n s a lı v e r iı e n v e s in a p t ik a ş ır ım d a n s o r u m ı n õ r o tr a n s m ite r a s e tilk o ı ln d ı r p a tik

S

(C e v a p

e rd ş a ĝ ıd a k lı

'

a k b ö lg e s in in d pı ğ rd a k ile r d e n h a n g is id m

to

o

a

) S e re b ra l k a n a k im i h ip e r k a p n id e a z a lrr ) S e re b ra l k a n a k tm ı p H m n y ü k s e lm e s i ile C )S e re b ra l k a n a k im i n o rm a td e 7 5 0 c c /?k d D )N ä ro n a l a ktiv ite b e y n in fa r k ll b ã lg e le rin d e B

ka M

io ı lı a ra k , g iı

A

r

(C e v a p C )

82

ıile

b ra ık o r te k s te n fa r k ll o la r a k s e r e b e llu m d a ı lik le ip s ila te ra ls e m p to m la ra n e d e n o la n u n ila te r a l g ı e z y o n la r g ö ro lū r

S

e re

e ne

r

(C

e va

p E

)

Scanned by CamScanner

150

į ÖL ÜM 87

H isT o 4 F lz y o L O J ı

m

B R iy o

m

m

n h a n g is in in ı e rd e n ö r o tr a n s m itte r ı i i k r n i s t i a n re s i it t ö r n t s e a m n ro r n p p , k ta n d ış a r ıy a p o m p a la n c u n a v e y a s in a p tik a ra ı ı a s ıy o ı uyı a § a §l ! į . ļ ?

A

)S e

A ş a ğ ıd a k l a k tiv a s y o n u

n

u

A ko

m o

d a s yo n d a

A ko

m o

da s yo

2

ro to n in

3

) G lis in C ) N o re p in e fr in D ) D o p a m in E )A s e tilk o lin

e v a

88

p E

4

A ko

ru m

Fo

v e a

Le

n s

o

da

m

1

Le

2

G öz

ir m

N o

)

) E k s ita tö r

ha

e n

n

bu

g is l

de

e rd e ğ iş ik lik ı

re s

o lu

s in ir u

ç ra

n m n

ç la

n m n

d in le

nm e

s in ir u

u

ya

n la

b ird e

se v

R

e n

(C 90

e v a

s

yo

e

c rllğ in

da

n

l

a ı a n

c lli

k in

ks e

d a ki s p o

ro

ğ in m

n le r in in

ko

de

t

o

ı m

a

ya

n

g ö rü

n

tū n ū n

u n ta n titre

ş im le

r

o ı a y la r

ğ iş tir ilm i

e s

i

n ve r a n s l e s

i

s u rı a rı e e m e tro

p de

n

ilir

k k ö rı ū k le r i

p B

)

) N ö r o tr a n s m itte rin k im y a s a l y a ls l p ) P a s ts in a p tik re s e p tö r ü n ö z e llik le ri C ) N ö ro tr a n s m itte r in p re s in a p tik h ü c re te rc e B

o ra m

u s a

} F o v e a g e v re s in d e k i n e t o lm a y a n g ö rū n tū ) P u p il ç a p lm n k ū ç ū ltū lm e s i C ) L e n s k m c lllğ in d a k i s p o n ta n titre im le r ş D ) K ro m a tik a b e ra s y o n E ) H e r ik i re ü n a d a ki g ä rü n tū n ü n m e r k e z i u u m y

ğ la y a

E

n

du

k lığ ı d e lç in g ö z ü n

u z a

ġ iş tig ln d e g ö r o n o

p tik

s is te m Iı n o e

l

P

re s in a

B

u

re s e

m

û

v a

a n

g e ri

a lim

ks o

n la r d a n s a lin a n k a ls i u m m ik ta n y ä ro n la rd a k i a k s o la z m ik tra n s o rtu n p p

p tik h ü c r e le r d e n n ä r o tr a n s m itte r in s a llm m i iç in e k s tr a s e llū le r s tv ld a n k a ls i u m u n i e r i irm e s i y g g g e re k m e k te d ir N ä ro tra n s m itte r d a h a s o n ra p o s ts in a p tik h o c r e n ln p la z m a m e m b ra m ū z e r in d e b u lu n a n re s e p tö rle r le e tk il i e ş r

ru m u

p tö r le r ı n öz e ı lı k le r l, n e t e tk ln ln In h ı tö r bı y a e k s ita ta r m 0 o la c a ğ ın ı b e lı rı e r ōmegin a s e tı ı ko ı ı n , n ö ro m u s k ū ı e r b iı ta tö r e tk ı e ş ke d e e ks ı o ı u # tu r u r k e n ta r a fın d a n s a lın d ıġ ın d a k a lp , v a g u s k a s ın d a In h ı b itö r e tk ıy a p a r

A KO M O DA SYO N

s l

) P r e s in a p u k ) P re s in a p tik h ız

B

d e ğ iş ik lik le rd ir

tiz m a ;K o m e a v e y a [e n s in y a d a h e r ik is in in v e d ü ş e y d ū z le m le rd e k i k in c llrğ rm n fa rk h

A

A

in g ö z e d a ka ı m a

a

A ş a ğ ld a k ile r d e n h a n ls i i s n a p tik a r a ı ı n a n ı g ğa s a ı n ö r o tr a n s m itte r in p o s ts in a p tik n ö r o n la r d a e k s i , ta tö r v e y a in h ib itô r e t k ıil e s o n u çı a n m a s ı n ı b e ıi le y e n fa k tö r d ü r ?

D

a

e

M o n o k r o m a tla r d a h iç k o n i o k tu r y P r o ta n o p ı a r d a k irm iz r k o n i o k tu r y D e u te ra n o p la rd a y e il k o n i o k tu r ş y T r ita n o p la r d a m a v i k o n i o k tu r y A n o p i;T a m k ö r lū k

)

A ş a ğ ıd a k iı e r d e n h a n g ls i a k o m o d a s o n y o la y la n b a ş la ta n u y a n la r d a n d e ğ i!a r ?

m

i u yu m

y a ta y ld ir

n

o lm a s

iy e le r in d e

n c r n ö r o n la n n s in a p tik s o n u ç la n y la e tk ile ş e n in h ib itä r b ir n ã ro tr a n s m itte r (g e n e llik le G A B A ) s a lg ila y a n b a z l ä z e l a r a n ä ro n l a r u y a n c l h ü c r e n in a k s o n u ç la n n d a k lo r g e ir e n ti in ia rtira r a k p r e s in a ç g ğ p tik z a n n h ip e r p o la r iz e o lm a s in a n e d e n o lu r l a r M e m b ra m n iç v e d lş y ū z e y [e r ia ra s m d a k ib u a r tm i fa rk ı ş p o ta n s iy e ı v o lla jd u y a r ll p re s in a p tik k a ls i u m k a n a lla n m k a p a ta ra k y p re s in a p tik u ç iç e r is in e C a 2 g ir iş in ie n g e lle r v e b ä le c e y u y a r ï c ı h ü c re n in tra n s m itte r s a l ila m a s m i z o rla tin r g ş S o n u g ta s ö z k o n u s u u y a n c l s in a s p p re s in a p tik o la ra k d u ra k la h ï m iş o tu r

tin

m e rk e z

r

U ya

C is

k in

lg ä z

A s tig m

p o ta n s iy e lle r in d e

b itir ı ik

şu

v e

re

y a n la r

b iy o p i;A k o d o m a s y o n g ü c ü n ū n y a ş la b e ra b e r L e n s in e la s tik iy e tin i k a y b e tm e s i s o n u c u

) E k s ita tö r s in ir u g ta n m n p a rs iy e l d e p o la rìz a s y o n u D ) E k s ita tö r s in ir m e m b ra n p a ta n s i e lin d e a z a lm a y E ) S in a p tik u ç ta n s a lm a n m e d i a tö r m ik ta n n d a a z a lm a y

吕9

g e v r e s in d e k i n i u y u m d u ru m

p il g a p rm n k ū ç ü ltū lm

ku

rm a

n u

u

n s in

u

a

C

p A

ş [a ta

a z a ï m a s rd [r

n

e

日) E k s ita tä r a r tm a

ev a

r ıb a

r

H ip e r m e tr o p ;U z a ğ l g ö rm e n in n e t y a k m i g ä r m e n tn b o z u k o ld u ğ u d u ru m d u r L e n s in k rn c rlrğ l a z a [m ı a d a şy g ö z k ū r e s in in ö n a r k a ç a p r k ū ç ü lm ū ş tū r P

A ş a ğ ıd a k iı e rd d e ğ ild it 7

(C

y la

n o la

lu d u

M iy o p ;Y a k in i g ö r m e n in n e t u z a k lığ ıg ä rm e n in b u la m k o Td u ğ u d u ru m d u r L e n s in k rn c lllğ l a r tm l v e a ö n a k r a ş y g a p ıu z a m iş tir

a n tr a l s in ir s is te m ln in (S S S ) re s in a tik in h ib is o n u p p y ç e ş itli d e ğiş ik lik le re n e d e n o la r a k m o to r n ö ro n la n n d u y a rllllğ ım e tk ił e r

y ü k s e lm

du

3 P K

S

A

ğ la y a

ru m

ro m a

m e rk e z

A s e tilk o lin in (A c h ) e tk is i a s e tilk o lin i a s e ta t v e k o lin e h id ro liz le y e n a s e ti[k o lie s te ra z (A c h a s E ) ta ra ftn d a n lir K o lin s in ìr te rm in a lin e p o m p a la m r v e s o n la n d ir ı b u r a d a y e n i A c h n in s e n te z ıiç in k u lla m lir D iğ e r tra n s m itte r le rin h e p s i s in ir te r m in a lin e g e r i a lrm ile in a k tiv e e d ilirle r

(C

n u sa

ilia r is s o

c

tik a b e ra s y o n H e r ik i re tin a d a k i g ö r ū n tū n ū n

K

1

B

n mn

o

n

o lu

şa

n

(C

e v a

p B

)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

4 F lz y o LO J ï H Is T O L O J I E M B R Iy o L O J I

LOm

152

ı n tra

o

da ha

Y a km d ir e n

ı n tr a H g da

8 0 m m H g y a k a d a r y ü k s e le b ilir 4 0 m m l n H g ' d a n d a h a y ü k s e k b a s ın ç k ö r lū ğ e n e d e n o tu r S e re b r o s p in a ıs Iv I g ib i in tra o k ü le r s Iv I a k tif tr a n s p o r t y o lu y ta o lu ş tu ru lu r

96

e v a

99

1 8 k a t s e re b ro s p ï n a l s lv ld a n is e 1 2 k a t d a h a fa z ia a s k o r b ik a s it k o n s a n tra s o n u n a s a h i tir y p

m

ı u

b ir h a

s ta

da

)A tro p î n íle p a ra s e m p a tik b lo k a j ) J u g u le r v e n d e k i b a s in g a z a lm a s t C ) C v ita m in in d e n z e n in b ir d i e t g y D ) lş rk y o ğ u n iu ğ u n u n a r tm a s r E ) K a r b o n ik a n h id ra z in h ib itö rle ri

U ya

S c h le m k a n a lın a a k r m i e n e lle r K a r b o n ik ş g h id r a z in h ib itä r le r j g ö z in tra o k ū le r b a s in c lm n a z a lm a s ı m s a ğ la rla r a n

97

n

g is i v a

n lı s tı r?

b ū y ū k k ıs

n u n

m

m ıh a n

av a

B

u

ş d

lb u

a

ı ga

s a

u

ğ la y a

yku

a se n

n

da

n

re

tik ū ï e r

a

k tiv e

e

d īc i

s u

s ta

H

ı z lıd a

P

o n s v e re

lg

c e ru ı e u s

g ib ö ı ge de

U yku bo

m e a m n a n te rio r

yūz ü n de B ) K o r n e a m n p o s te r io r ū z ü n d e y C ) L e n s in a n te r io r y ū z ü n d e D ) L e n s ín p o s te r io r y ü z ū n d e E ) K o r n e a v e le n s în a n te r io r ü z ū n de y K o rn e a n ın a n te r io r ü z ü n lln y re fra k lö r gūco 4 8 2 d io p tr id ir D ig e r b ö lg e le r in re fr a k tö r g ü ç le r l 9 d io u in i n p a ltm d a d rr G ö z d e ı e n s ln ö n e m ı r e fr a k tö r g ūc ü n ūn , p a r a s e m p a tik n ö r o n la r ın s t ı m üı a s yo n u ı le k o n tr o ı e d ile b ilm e s id ir

Y

k lıı rğ i d ir

r

)

G ö z d e k i r e fr a k s ly o e ş ir ? g e rç e k ı Ko

ha

n

k i n u k le u s ra fe s o r u m lu d u r b u ra d a n û t ra a n s m itte r o la ra k s e r o to n in kullamï l B u n a n o n R E M u y ku s u d e n ilir H a fif o rta d e r in u y k u b ö lū m le r i v a rd l

s lv ım n

A

)

e rd e ğ rd a k iı

s is te m

p ille rin d ila ta s y o n u n a n e d e n o la n fa ktö rı e c in tra o k ū le r

ev a p

m a

a z a

) S a k in is tira h a t h a lin d e a lfa d a lg a la n a lm lr ) E n u re s is n o k tu m a u y k u s u n d a o tu r C ) H lz lr d a lg a u y k u s u u y k u s u d u r D ) U y a m k ï ığ r a s e n d a n re tik ü le r a k tiv e e d ic i s i s te m s a ğla r E ) R a fe n ü k le u s u h a r a b iy e tin d e u u a m a m y y a g ö rū lū n

B

(C

ko

A

A

u

a

B

A ş a ğ ıd a k lle r d e n h a n g ls i o ko gı in tra o k ü le r b a s ın c l a r tın r ?

P

p C

A şa

)

p E

e v a

b je

in in

ur

(C

In tr a o k ü le r s ıv ın ın ö n e m ı i b ir fo n k s iy o n u , le n s in b e s le n m e s in i s a ğ ı a m a k t ir In tra o k ū le r s Iv I p īa z m a d a n

(C

o

c

d a s yo n u n d a s u s p a n s ö r Į ig a m e n tre rin lm a s r n a b a ĝ ll o ï a ra k p u p ille r d e k o n s tr ü k s iy o n o tu r B u d a g ö rm e a ïa m m n a z a lm a s rrn s a ğ la r A tr o p in s ilie r k a s in k o n tra k s i o y n u n u ö n le y e re k a k o m a d a s y o n u ä n [e r G ä z ū n m e d ia l re k tu s k a s rm n k o n tra k s iy o n u g ö z le rin k o n v e r ja n s ın a ne de n ot

r s Iv I p la z m a v e y a s e re b ro s p in a l s lv rd a n d ū ş ü k p ro te in k o n s a n tr a s y o n u n a s a h ip tir o k ü le r s ı v ı n o r m a l b a s ın c ı o la n 2 0 m m l ,

k ū 1e

U y u rg e o tu r

a u

yku

tik ü ïe

) s o ru z u

s u

r fo rm a s m

lu d u

kı u k la

z e r lik v e

r

y o n d a k i b a z ıç e k ird e kle r (Io c u B u n a R E M u y k u s u d a d e n ir

s

n

ka

ra

b

a s a n

,

ya

va

ş d a [g a

u

yku

su n

da

E n llr e z ls n o k tu r n a d a lg a u y k u s u n d a o tu r , y a v a ş R E M d e o lm a z R a fe n u k le u s u v e h ı o ta la m u s u n p s u p ra k ia z m a t ik n ü k l e u s u n d a k i b iı a te r a l ı e z y o n la r da u y u ya m a m a g ö r ü lo r

(C

p B

e va

)

100 M

e d u ı la d a k l e k s tr a ir a m ld l ñ lı a p b r ille r in te k ta r a ı h a s a r g ðrm e s l a , ş a ğ ıd a k lı e rd e n h a n g ı s ı n e n eden o ı u r?

) L e z y o n u n k o n tr o la te ra lin d e ) K a s fa s ik ü la s y o n ra r ı C )Y u k a n d a k ile r ln h e r ik is i D ) Ip s ila te r a l h i p o to n is ite E ) B a c a g in fle k s i yo n u A

B

(C 98

e v a

p A

)

Ya km o b je a ko m o d h a n g is l g iį o į !m e z ? A B

a s

yo

n u n

) L e n s d a h a k o n v e k s o tu r ) S o m a tik e Ħe re n t n ö r a n ia n o ïa r a

C

)Sem

E

)G

k he

r

ik i g ä z d e k o

n v e

n

da

s

úa n

a

tim ū la s y a n u n a b a y d a n a g e lir

e

d ia l re k tu s k a

s ı m n

ko

n tra

na

ba g

e n

l ğ¢

ı o la r a

k

o lu

şu r k s iy o n u o tu

r

pa

s

tik p a ra liz i

M e d u lla d a k ie k s tr a p ir a m ld a ı Ħb r lı ı e r in te k b ra n i h a s a r g ö rm e s i le z y o n u n k o n tra ra t e r a lin d e g e r im re n e k s le r in in in h ib is o n u n a y b a g li o la r a k s a s tik a ra liz i e n e d e n p p y o tu r K a s fa s ik ū l a s y a n la n a lt m o to r ò n ro n [e z y a n la n m n lta ra k te r is tik ä z llikl e e r in d e n d ir E k s tra ir a m id a l rib rille r in p h a s a rla n m a s r s o n u c u k o n tra la te r a l h i e r to n is ite o r ta a y p k ı a B r Ç u n u n ya m n d a s a d e c e in te r n a l k a s ü ld e s m ı rh p ı e z y o n la r (ömegin p ir a m id a ï tra k tu s fib r ille r in d e ) k o n lr a la ı e r a l h ip o to n is it e v e k a s g ü ç s ū z lo ġ ü n e n e d e n o tu r E ġ e r h i p e r to n is ite v a rs a b a c a k ı a rd a g e n e lïik le e k s ta n s i o n o t r a y a ç rk a r y

s m e

p a tik n ö ro n la n n s tim ū la s y o n u e ş ir p u p ille r d ila ta s y o n g e r ç e k ı D ) A tro p in le b ï o k e e d ile b ile n b ir c e v a p ôz ün m

ş a ĝ rıd a k ile r d

s

(C

e v a

p A

)

Scanned by CamScanner

ô R o F lz y o L o ĵ ıB ÖL ŪM 4

N 1 0 1 S p in a ı k o r d u n tr a h a n g is in e n e d e n o lm A

)T ra n s e k s iy o n

B

)T ra

k s iy o

n s e

n u

a

şa

ğ rd a k ile r d e n

1 0 5 V is e

C

m

a n e s te z i

k s iy o n b ö lg e s in in s o m a tik r e fle k s te r in k a b l y n se

a

b b lü m le rd e

n s e k s iy o n b ö lg e s in in a ltm d a k i b ä lü m le rd e is te m li k a s la n n p a ra liz is i

E

)a

o to n o m ve c

ik

re

doĝ

S p in a ık o r d s p in a l s e g m e ne

de

(C

p E

k s iy o n

u

,

k e s i b ä lg e

s in

d e ki

tle rin a ltm d a k a la n v i c u t b ö lü m le r in d e ki

A

p ir a

id a lls

m

j

o r i in a lm

a

,

şa

ğ ıd a

k ıy a p ıla r d a

ha

n

n

gt

aï ?

) P r im e r m o to r k o rte k s ) K o rte k s ïn s o m a tlk d u y u C ) P r e m o to r k o rte k s D ) M e d u lla E )a v e d B

(C

e v a

A

ev a

p D

s

A )S

C

)

o m a to s e

)K e m

(C

e v a

ro

o s e n s â r iy e

p rio s e p s iy o

p D

re s e

n

e

) B e ta

a

şa

ve

m

d do po

p D

z is

nun du

u ı s la r ı ile

)S u b ta la m

h a s ta llğ r o la

le z y o n u g ö riltū r C ) P a rk in s o n h a s ta llğ ln d a g ö rū lo r D

)In h ib is y o n u n

e r

iik b ir

re s e

yu

su

du

iı g iïi

) Serotoneik ) M u s k a rin ik

re s e

p tä r le

r

o la r a

tn e ü īk

m

l

r

d a n ç ık a n d u y u in in fa rk lr b ö lū m

2 S

ra

ç la

a s yo n

da

n

de

e

r

o la r a

k

o r ta

da

d a k a rş r ta

u n

k iş ile r d e

n

su

n

k a lk m

le

z

b s ta n u a

su

n

ra

lta k iin h i

b s ta n tia

ig ra le z y o

ile

s tria tu m

ã ro

n la n n

a sr

z

n

ig r a

n la n

le z y o n u

n

ig ra

yo

n u

n

y \k rm

na ı

U O N LA R H A R E K E T

N L E Z Y O N LA R ı B A Z A L G A N G L Io N L A R ı

k

son u

n ge \ r B ir k ls m i re tik ü le r fo rm a s y o n d a n g e ç e ar E ) B ilin m e y e n y o lla ï ìa k o rte k s e u la ş lrı

r

ı id u s , s u b ta la m ik n ū k le u s v e S tr ia tu m g lo b u s p a ı a n lg r a d a n o lu l u r In c e h a re k e tle rl p la n ta s u b s ta n s ı m a k v e y a p m a k iç in m o to r k o rte k s e o la n ta la m ik a k im i d a k is ı n a pu k ba gı a n tl ı n h lb ltö r d ū r a y a rla r Ço k s a y ı lır an ı v e n ö r o tr a n s m ltte r o la ra k G A B A ) ık u lı

P o s tu

)T ü m ü re tik ü le r fo rm a s y o n d a n g e ç m e hd ir ) H iç b iri re tik itle r fo rm a s y o n d a n g e ç m e z C ) D u y u n u n ö z e lliğin e g ö r a tū m ū re tik ū le r fo rm

m

p tõ r

o lu

B

)

D

n ü kle u s ïe z y o n d a rık a lk a r

) H u n tin g to n

A

D

ik

n o rta

s

k i p r im e r d u y u n ö ro n la n ı l ı m p u s a n , fa r klıy o lla rla , s in ir s is te le rin e ile tilirle r

ı ğı

ba

K O N TR O LÜ

g ru d u r yo n u

a

)

1 G lo b u

(C e v a p

iy o n

n s

g ıd a k ile r d e n

)

e r ife r d e

B

B AZA L G A NG

m p 1 0 4 P e r ife r d e n ç ık a n d u y u ı h a n g ls ıd o ğ r u d u r ?

P

p lb rle r p tö rte r

re s e re s e

B

l

k le

p tô r le r

) T e rm o s e n s ö r iy e l D ) P ro p rio s e p s iy o n

n s ö r iy e l

E )a P

ğ rd a k ile r d e n h a n g is i k o lin

şu r E ) S u b s ta n tia b a g lld lr

103 E kı e r d e b u lu n a n e m ı H d ir 7 h a n g is l ile illş k ı

i c u t Is IS T

v

b i a ş ın d is ta

)

b is y o

m o to r

(C

) K im y a s a ıu y a r r ) K o m p re s y o n

1 0 7 A ş a ğ rd a k ile r d e n h a n g is ıb a z a ıg a n g llo n la n n le y o n la n lg in v a n lrs ttr7

b ö lg e le r i

p ira m id a lis in (k o rtik o s p in a h s ) % 6 0 ı, p r im e r k o r te k s te n , % 2 0 ' s i p re m o to r k o r te k s te n v e % 2 0 ' s id e k o r te k s in s o m a tik d u y u b ö lg e le r in d e n o r ijin a llr k tu

n e n s rk s e b e

E )D o pa

B ra

D

g is id ir ?

A s e tilk o lin ik l fa r k lt tip te r e s e p tö r o a k tiv e B u n la r m u s k a r in ik v e n ik o tin ik re s e p tðr le r a d la n d ln lirla r

A

T

p C

C )A lfa

) s

B

n

d ü r?

k a t b u k a y lp g e ç ic id ir

1 0 2 T r a k tu s in d e n

ev a

10 6 A şa e

b e b i ha

s e

b ö lü m le rd e

r

tr a n s

u n n

ltın d a k i

p a ra lİz is in e v e b u b ö lg e le rd e ta m a n e s te z iy e o tu r S o m a tik v e o to n o m ik re fle k s te rd e d e k a y lp

n

o tu r fa e v a

du

ru

a

k §n s ı

n

m

V is e ra ia ġ n m d lr g e r ilm e lı

s ta r ı n

ka

(C

b ö lg e s in in lle k s le rin k a y b r

ğn

E )Y ū k s e k

ltm d a k i

C )T ra

)T ra n s e k s iy o n

ia

)E le k trik u y a n ) G e ritm e

A b ö lg e s in in a ltm d a ki b ä lū m le rd e ta

D

ra

az?

153

u

p a llid

de

n

u s

le z y o

g e yi

ko

n u

ru m a

da

y e te

n e

k s lz lik le

n ir

b ta la m ik

n

ū kı e u

s

le z y o

n u

fta kiin h ib is y o n o ru d a n k a lk a r V a h ş i y rk lu le H e s o n u ç la n lr (Öm e k h e m ib a m s m u s ) h a re k e ı

Kar

ta

ra

3 S tr ia tu m

le z y o

n u

k m a s ıiı de v a m ı ı z lı e o lu ş u r H ı ı n h ib is y o n u o n a o a n lqa ı , k o n tro le a iie m e y e n n ıre k e tle re n e d e n o tu r H u n ü n g to n ür e rd e g ö r ū ı h a s ta lıġ m a s a h ip kiş iı

Scanned by CamScanner

e rd e k iı 1 1 1 A ş a ğ ıd a ? t r s ı y a n lı

in d rr D o p a m a b a ğll la n n y lk im m l o b" n d , g in e riik n ö ro n m ìd ・ iç i, s tri, tu m itte r o u ğ , n ö ro t" "

:

K

A

p B)

i o la ra k a ş e ilg iı l o ıiı 1 0 8 K o r tik o s p in a y ? r d u u r h a n g is i d o ğ

d a k ile r d e a ğı

b e y in b a r iy e r i a

a n

la n u y a n r )F le k s ö r m o to r n ö ro n d B )B ir k o n tra la te ra ly o l u r i i in in ta k t o tm a lld ir c )p o z itif p a b in s k i re n e k s ç ld u r b i r ip s ila te ra l y o D )A lt p o n s s e v iy e s in d e d ū ğū n d e i e s in d e h a s a r g ö r v l e s l k ū r e i d y n l e b a r s E ) e re p le r o rta y a ç ık a r i k t l e d i a i m a r t k ra k s e p p rim e r o la ra in a l rim e r o la ra k k o rtik o s p ı Fı e k s ä r m o to r n ö ro n a r p l i y o l ta ra fın d a n u y a n r

10 9

A

e

a r a k h a n g is i d o k o r te k s i ile ilg ili o ı

Se

re

B

K

m

po

ra

l ö z e llikle rin in

a

lg [la

nm asr

nu

n o to

so

3

11 0 H ip e r k in e tik s e n d ro m ı a r (k o re v e a te to z g ib i) lik le h a n g i b ö lg e d e k i a t l ge n e ı p o o jik d e ğ iş ik lik le r s o n u c u g ö rū ı ü r?

ğla ya n y o lla r C )K a s iğc ikle rin in

re

b ö lg e le ń

k ü rre n

sa

gam

a

k o lla te r a l in h ib is yo n u

in e rv a s y o

tikū le r fo rm a s o n b ö l ū m le ri y D )A n te rio r h i o ta la p m u re

E ) B a z a l g a n lio g

Ko

nunu

k o n tr o l e d e

n

s

n

ko

m

p le k s i

k a u d a t n ü kle u s u n d e je n e ra s y o n u ile iı iş k ili ik e n a te to z le n tikü le r n ū kle u s ta k i l e z y o n la r s o n u c u o rta a ç lk a r y re

(C e v a p E )

S S S de ki

p ite li ta

fï n d a

ra

n

B O S y a p ım

ı

n

ä r o tr a

n s m

itte r le r in fo n k s iy o

ne

l

b ö lg e le r in d e n g e n e l d o la ş im a k a ç rş lm ö n le r ı la ç la r ç e " li d e r e c e le rd e k a n b e y in b a riy e rin i g e ç e r le r O rn e ğ in n o n iy o n iz e (y a ğd a ç ö z ū n e n ) iı a ç la n n g e ç iş i iy o n iz e (s u d a ç ö z ū n e n )ila ç la rd a n

Ê

an

B )S P in a l k o rd d a ki

s e

d a h a fa z la d lr In fla m a s y o n r a d y a s y o n v e tū m ä r le r k a n b e y in b a r iy e r in i b o z a b ilir v e n o r m a ld e g e ç e m e y e c e k b a z t z a ra rlr m a d d e le rin b a r iy e r d e n g e ç m e s in e n e d e n o lu r la r (ö r n

C)

m o to r

is i

m

k o ru r 2

l h e m is fe rd e b u lu n u r

A )S e re b ra l k o rte k s in

to

a n

Işitm e k o rte k s in in b a z l b ö lü m le riy ü k s e k b a z l b ä lü m le r i d ü ş ū k fre k a n s ll s e s le ria lg ila m a k iç in o r a n iz e o lm u tu r g ş A n te r io r b ö lū m d ū ş ü k fre k a n s ll s e s le r i a ı l k g ıa r e n p o s te r io r b ö lū m ü y ū k s e k fre k a n s ı ıs e s le r i a ı g ıla r

(C e v a p

n a

a rı b e y in b a r iy e r i fo n k s iy o n ı d d i i l e e b ir o rta m s a ğla r e n k i 1 S S S de n ö ro n a r ç n g v e b e y n i e n d o je n v e e k s o je n to k s in le re k a rş l

şm

E )S a d e c e

e ks u id p ı

o ro

K

iç in g e

a m n a n la ş rla b flm e s i 〒 ç in g e re k li d e ğild ir p īk a t o ta ra k o rg a n iz e o lm u ş tu r D )A n te rio r b ä lü m ū y ū k s e k fre k a n s ll s e s le rin a lg ila n m a s rn d a g ö re v lid ir

B )K o C )T o

b a r iy e r i i in ç

ğr u d u r ? C

A )S e s in te re klid ir

b e y in

C O , v e O , ) v e H , O ka n Y a ğ d a ç ö z ü n e n m a d d e le r ( ka n v e B O S v b e y in b a r iy e rin d e n ra h a tç a g e ç e r e i D e r m a d d e le r k o rロid d i d r li e h n ğ a e d n e d a g a ra s ï n k ita ş ly ic lla r la ta ş lm r K a n d a n B O S a p ïe k s u s e p ite lin d e d S a n k a n a a b s o r b e e d ilir P r o te n i v e O B e v l r n ı a ı s e r b ü y ū k lü ğ ü fa z ia o ld u ğu iç in e kūı ko ı e s te r o lū n m o ı u n u r B O S ig e r iğib e y in B O S d a ç o k a z m ik ta r d a b u ı h e m e n a y n ıd ır F a k a t h e n il m e e l ı s ı v i t s ı in te r s s y e d ır ı ir g in o la r a k fa r k ı ka n d a n b e ı

)

Iş itm

n

in o m u r ilik s Iv Is T a ra s m d a k i b ra l k a p ille rle r ile b e y t r ik ū [[e r i v e s u b a ra k n o id a r a llğı n v e S O B i d r b a r iy e r ille r le r i e n d o te ıh ü c r e le r i v e d o ld u ru r S e re b r a l k a p u ş m u ş tu r i te lin d e n o ı e s k u s ı e p d i o ko r p

n

A

(C e v a p

g is i k a

k a p ille rle r e n d o te l h ū c re le ri v e ko ro id i d e n o lu ş m u ş tu r u s i e p ite ln s k l e p i i i t rle r k a n b e y in b a r y e r n g e ge rle r i t e B ) N ä ro tra n s m i b a riy e rin ig e çe rle r e c e le rd e k a n b e y n d r i e l i t e r l la ç a ç ş c )ı b ir o rta m s a ğla r d e e d e n i n i r ï g a õ ro n ç D )S S S n d e ki n i n b a r iy e ri y a p rs rm b o z a b ilr b e n k a y n o E )R a dya s y

g ö 山山r

(C

n

)S e re b ra ï

A

li r v e is te m iid ite s i tre m o k r u n b a ru r j rn d a l r t a ğ s h a s e m p to m la n u ş d lr p a rk in s o n a v a ş la m a h a re k e tle rd e y

eva

ha

n

(C

eva

p B

tib iy o tik v e ra d y o a k tif i a re u i m a d d e le ş

)

r

)

1 12 A ş a ğ ıd a k iı e rd e n h a n g is in d e ik i n o kta d u y u s u n u n e tk is i e n iy i ş e k ild e g ö r ü lū r ?

a

yn

m ı

A

) E ıs ırtin d a B ) E ıp a rm a k la

n m n u

C )Y [iz d e D )A y a k ta E )A y a k b a ş p a rm

Ik i n o kta k ıs m

(C e v a p

in

B

da

a

a

a rı n da çı

ğın d a

y ırım ıd u y u s u tk ilid irle r

e n

fa z ia

e

l p a rm

a

kla n n ln u ç

e

)

Scanned by CamScanner

z y o Lo ĵ lB ÕL ŪM 4 N õRo Fı k o r te k s te 1 1 3 V iz ū e ï bu ı u n u ľ ?

a

şa

ğ ıd a k ile r d e

ha

n

n

g is i

1 1 7 M ly o p ı o lu ş u d o ğr u d u ť ?

) B a s it h ū c r e le r ) K o m p le k s h ü c re le r C ) H ip o k o m p le k s h ū c re le r D ) U z a k lrk h ū c re le ri E ) B ip o la r h ü c r e te r

A

A

B

y a ç lk a r B )G ö rü n tü

V iz

(C

11 4

m

p le k s

n

õ r o n la r b u lu

0 r ta k u ı a ğı n ka s ı a n iç in h a

n

g is i d o

n u r

d

ğ ru

g e çe

n

a

g ön t ū

şa

re

ha

ğ ıd a k ile r d e n

tln

a

d a fo k u s la

n

si gı

m rs a o

?

d a o lu ş u rs a o r ta y a ç ık a r ìle b ilir lt ü i d l z e ns e o n ve D ) G ö rü n tü re tin a m n ö n k ls m in d a fo k u s la m r s a o rta y a ç rk a r v e k o n k a v b ir le n s ile d (tz e H H e b ilir E ) G ä riin tü re tin a n m a rk a s m d a o lu ş u rs a o r ta y a ç lk a r v e k o n k a v b ir le n s ile d ū z e ltile b ilir

C

)

p B

ev a

ık o r te k s te k o

u e

) L e n s te n

ı ç in

u

m

155

re

tin

a m n a r k a s rn

k s b ir le

)K

M iy o p id e u z a k ta k ib ir o b je n in g õ r ū n tū s ū re ū n a ü z e ń n d e d e ğ il re tin a m n ö n ú n d e fo k u s la m r V e b u k u s u r g õ z tiı e b ilir e dūze ı ö n ū n e k o n a n b ir k o n k a v le n s iı

u r?

) D a im a k o n tra k te h a ld e b u lu n u r la r ) M a k ū la la n a ş ın u y a n lm a d a n k o r u rla r C )A u d itロr d u y u la r iç in g e re k lid irle r D )Y ū k s e k s e s te re fle k s o la ra k a k tiv e o lu rla r E ) V e s tig ia l fo n k s iy o n la n v a r d ir

A

B

(C

e v a

p D

)

1 1 8 A ş a ğ ıd a k iı e de

ha

n

n

g is i g lo k o

m a n e

n o lm a z

de

?

) G ö z ü n ö n o d a c rğtm n k ö ş e s in d e o b s tru k s iy o n B ) P u p ild e o b s tru k s iy o n in d a o b s tru k s iy o n C ) S c h le m m k a n a ı D )S ily e r s e k r e tu a r e p ite ly u m d a h a s a r E ) A tro p in

A s

(G

s in ir s is te m

in

Y ū ks e k s e

ū rü ltü

v

ile tilir

e

b

) o s s ik ü le r s is te m

ve

y a k la ş lk 5 0

m

y o lu y la s a n tra l iı is a n iy e lik b ir

ı a te

n t p e r iy o tta n s o n r a o r ta y a ç ık a n b ir r e lle k s k t iv ite iı e s ta p e d iu s v e te n s o r tim p a n i k a s ı a n n da k o n tr a k s iy o n ı a r o r t a y a ç ık a r B u re lle k s s a y e s in d e s e s in y o ğ u n lu ğ u 3 0 4 0 d B e k a d a r d ü ş ū rü lū r

a

(C e v a p

)

D

1 1 5 A lfa m o ı u şu m G

)D

o

d a k ile r d e to r n ö r o n ı a r a ş a ğı d a g ö r e v a lır la r ?

n

ha

n

g is in in

u n

lg i te

o

sa

B

n

do

n

a n m n o rg a n ı

m o to r

ne

in

n e rv a s

in

n e rv a s y o n u n u

yo

nu n u

ka

ūz

fib r ille r in in

s

ğ la rla r C ) K a s iğc ik le r in in D ) M o to r s is te m in E ) T ū m b e z le r in m fa A ı

m

fib r il[e r y o lu n u e v a

p D

(C e v a p

m o to r

m o to r in n e rv a s y o n u n u s a

e n s o n o r ta

k y o lu n

o to r in n e rv a s

yo

n u n u

ar ğ la rı

ş tu ru rla s a ĝ la rla r

u o ïu

)

P ig m

r

B

e t k a s la n m in n e rv e e d e n to r n ō r o n ı a r , is k e ı a k iç e rirle r v e tū m m o to r c e v a p la r ın e n s o n o rı

o lu

ş tu

C

)

) H ip e rm e tro p B ) P re s b iy o p ïk C )A s tig m a tik D ) M iy a p E ) E m e tr o p ik

A

fo k a l u z u n [u ğ u n d a n u ğu B ir g õ z ū n a k s iy e ï u z u n ı ö i z k e a s i k d h l s a a r e la tif o a ra g e g e le n lş lk d a lg a la n h ip e rm e tr o p r e tin a m n a rk a s m d a o d a k la m r v e b u g ö z o la r a k a d la n d [n lrr

1

t ig e

n s ı ra s ı

re n

da

a

şa

e rd e n ğ ıd a k iı

k o n i h ü c r e le ri ö z e l b ir

) R o d h ü c re le ri u y a n lm a z la r ) K o n i h ü c r e le ri b ir g o k re n g in d u rla

ru rla r

ön ūn de n r e tin a n ı d a lg a ı a n i i k t d a a l ö a z p le r d e n ğ ş g

e n

e

re n

ha

n

g is i

g e d u y a rlr

o lu rla r

o

ı 116 G ö z e ş ık g e le n bu a n ı o da kı y o rs a h a n g is in e g ir e ľ ?

0

D

o tu r

1 1 9 0 to p ik g ö rm e b ilir ? g õ rü ı

e

k e s k in liğì

E )a

c

d o ğru d u

en

m av

(C

ev a

a

y ın

m m

da

n s o ru m

lu

r

D ) G ö rm

R

{C e v a p

de n

ğla r la r

sa

(C

in tr a o k ü le r b a s in c ln n o rm a lin ç o k ū z e r in e G lo k o m y ü k s e ld iğ i b ir g ö z h a s ta lığ ld ir Y a k la ş lk g lo k o m h a s ta la r ın ın h e m e n ta m a m ın d a ir id o k o m e a l k ö ş e d e n le n m e v a r d ır A k ä z h u m o r s ily e r s ı v ıa k lş ın d a e n g e ı s e k re tu a r e p ite ly u m d a ü re tild iğ in d e n s ily e r e p ite ly u m u n h a s a r g ö rm e s i in tra o k ū le r b a s in c m a z a lm a s tn a

ve

s ko

p o tik g ö rm

e

de

n

d a ha

az

d rr

r

k li g ö rm e y i e s a s o la ra k k o n t h ū c re le ri s a ğla r v e i y e ş iıv e k ır m ız ıy a d u y a rll 3 p ı g m e n t iç e rirle r

p E)

12 0 A

ğn k o

n tr o

lū ig ï n h a

n

g is i d o

ğr u d u ť ?

e s a ğla n a b ilir )A n a ı je z i s is te m in in a k tiv a s y o n u iı rd ir e rin a ş ln u y a n m m a b a ğı )F ib rilı C )A ğ rıb ö lg e s in d e k id e ń d e b u lu n a n s o m a to s e n s ö riy e ı ir fib r il u ç la n m n in h ib is y o n u ile s a ğla n a b iı D )K o rtik o fu g a l s in y a \le rı e s a ğ la m r E ) a v e c d o ğ ru d u r

A

B

M e k a n o r e s e p tö r d u y u a lfe re n tle rin in v e b ū y ū k d u y u lm a s ı a ğrıs in y a le rin i b a s k ı ı fib riı ı e rin in u y a rı a r A y rı ca a n a lje z i s is te m i d e , s p in a l k o rd d a k i b a ş la n g ı ç n o k ta ir s in d a a ğn y ıb lo k e e d e b iı

(C e v a p

A

)

Scanned by CamScanner

B

ŌL ÛM 4 F Iz y o L O J I H Is T O LO J ıE M

2 1 G ö rm e k e

s

ı k in ı ğ ıç n

l a g !a

n e re

B R Iy o LO J ı d e d ir ?

l n d u ğu ) R o d h ü c re le rin in e n fa z ia b u u i t ı e s B ) F o v e a s e n tra C ) R e tin a m n la te r a l k e n a rla n n d a D )A la c a k a ra n llk ta lkt E ) F o v e a s e n tra lis te v e a la c a k a r a n l a

A

b ö lg e le rd e

n tr a lis , g ö rm e M a k u la m n m e r k e z in d e b u lu n a n fo v e a s e lg e n e re d e y s e bö B i u r d l ? e d u l u i f a o z a i g i ğ k e s kin liğ n n e n t l u ru lm u ş tu r v e ta m a m e n k o n i h ü c r e le r i ta ra fin d a n o u ş lld ir a l k o m l d r ı k a ş e tk ili o la b ilm e s i iç in y e te r i a

)

D

(C e v a p

e r d e n h a n g is i o to n o m ik s in ir s is t 1 2 6 A ş a ğ ıd a k iı em i ü m ū n ü n ö z e llik le r in d e n d in n in s e m p a tik b ö ı

) P re s in a p tik

A

in h ib is y o

n

) S p in a l k o rd u n to ra k o lu m b a r b ö lg e s in d e n ç lk a rla r C ) K is a p o s tg a n g lio n ik fib ri[le r e s a h ip tir D )A d re n e r iik p r e g a n g lio n ik fib rille re s a h ip tir E ) N v a g u s e n ö n e m [i b ö ï ü m ū n ü o ï u ş tu ru r B

(C e v a p B ) a d ö n d {lr ü ld ū 1 2 2 H a n g i r e n e k s s a y e s ln d e , b a ş s o ı i ı r? e i a o n k t s k a n g y ğ ü n d e , s o ıb a c a e s

1 To

)T o n ik b o y u n re lle k s le ri B )O p tik lş ï k re a k s iy o n u C ) K a s iğc iği r e fle k s le r i D )T o n ik la b ir in tin re fle k s E ) Ça p ra z la ş m iş e k s ta n s ö r re lle k s le r

A

T o n ik b o y u n r e s e p tö r le r in d e n g e le k a s la n m n to n u s u ü z e rin d e e tk ilid ir le

(C

e v a

p A

(C

n re

lle k s le

r

ba

ca

k

r

)6

A

1 2 3 H a n g i r e lle k s ile b o y u n d o rs ifle k s iy o n a g e tir ild i ğ in d e , b a c a k la n n h e r ik is id e e k s ta n s iy o n a g e lir ?

a y n m o to b iri fa rk ll k a

)S a d e c e

B

P r im o lu

fle k s le

n ik b o y u n re s e p tö r le r in d e n g e le k a s la n m n to n u s u ū z e r in d e e tk ilid ir

ev a

p A

n

im p u ls

ba

c a

k

k t iv

a

a s

yo

k ū le

r

d ü z ka

[d u ğ u n d a

(C e v a p

A

va zo

fo

p

r i me

Y

a

r d l mc

o

m a

C

n

k o r te k s 4

r

y a rd a tik

so m

n

o

n tra

ô ro n ta rd

n

n

k s iy o h ip d e ğ ild ir

om

o

to

k o r te k s i e n

r

lu ş u r v e k s iy o n a

n e

a n o lu

r

şu

rm c t m o to r

u

A

ü z e r in d e k i

ko

n s tn ū k s iy o n o lu

a

! r e s e p tö r ı e r a k tiv e

şu

r ve

TPR

įv i

y a n ld lğın d a h e r d e n o tu r tik s e n s o ri II b ö 1g e le r in d e n

so m a

s e n s o r im o to r

r

t

a t

l lo b d a y e ra lir n la n n d a b e lir g in b ir

böı ge d

m

o

to

s o r i mo

t

or

ıve

t

or

l ı

a

y

n

r

o rg a n iz a s y o n a

e n o

lu ş u

r

mo t or ı mo t or

ik se n

ik se n s o

r i mo

)

1 2 8 S in ir u ç ı a rı n d a n s in a p tik a r a ı ı ğ a tr a n ı m ıiç ln h a n g is i d o ğ r u d u r ?

) S in ir u ç la n

n ı n

d e p o la riz

e o lm a s ıile

n s m

d ra

itte r

m a

tik

ı saı

o la ra

k

a z a llr

a rta r

B

)S in ir

si u c u n d a k i a k s iy o n p o ta n s iy e li s ira s in d a p re p tik m e m b ra n iç e r is in e C a ' g iriş i iı e iliş k ilid ir S in ir u ç la n h ip e r p o la riz e o ld u u n d a in h ib e o tu r ğ D ) B ir h e p v e y a h i o la id ir ç y E ) C v e D d a ğ ru d u r

)

)A lfa

ve

ko

m

r

o to r

to

o

(C e v a p

s

n a

1 2 5 A tr o p ln a ş a ğ ld a k ıre b e e d e r e k a ğ ız k u r u lu A

M

n u

)A lfa re s e p tö r B ) B e ta l re s e p tö r C ) B e ta 2 re s e p tö r D ) M u s k a r in ik re s e p tö r E ) N ik o tin ik re s e p tä r o

)M

)

A

s

E

şu

kü çū k

I

g is i

n

b ö lg e d e

m a m i fro n ta

sa

1 2 4 A ş a ğ ıd a k i re s e p tö r le r d e n h a n is in ln g to p la m p e r ife r ik d ir e n c l a r ttın r ?

Va

)T a

r

Ta

(C

D

r

s la rd a

m o to

e r

m o to r

A

re

v

r

1 2 7 A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a ta n ım ı r? a m a k ta d ı

)

)T o n ik b o y u n re fle k s le r i B )O p tik ış rk re a k s iy o n u C ) K a s iğc iği re fle k s le r i D )T a n ik la b ir in tin re lle k s E ) Ça p r a z la ş m iş e k s ta n s ö r

he

n

)

p B

e v a

iy e d e n 3 Iu m b a r s e v iy e y e k a d a r s p in a l b ir s e g m e n tin d e n p re g a n g lia n ik fib r ille r

ka ls e

ra

k o rd u ç lk a r

re s e

s e

e rd e p tö r ı

n

ha

n

g is ln l in h ı

ğu y a p a r?

p tö r

) B e ta l re s e p tö r C ) B e ta 2 re s e p tö r D ) M u s k a rln ik re s tt tðr p E ) N ik o tin ik re s e D tò r

S in ir tik m

B

,

tra

(C

e va

d a k i a k s iy o n p o ta n s iy e li s ıra s in d a p re s in a p b ra n iç e ris in e C a " k a r a llğa g ir iş i ile s in a p ti itte r s a lin ım ıg e r e k le ir ç ş

u cu n e m

nsm

p ß)

Scanned by CamScanner

L

N 129 R

e

v as

B

a a

k tiv ite y i a rtira b iı ir i i b b i k l r o k m e s g p

m o to r o ï a

ya

de

ne

Jı 1 5 7

rk a n d S e r e b e lı u m u n d e r in s e re b e lla r n ū k [e u s la n n a n ç u m u n k o rte k s in d e k i P u r k in je in h ib itä r e tk ile r s e re b e lı h ū c re le rin d e n g e lir

tik ü ı e r fo r m a s y o n u n fa r k ı üm ı ıb öı e r in ı n a k ti e r d e n h a n g is i d o ğ r u d u r ? y o n u iç in a ş a ğ ıd a k iı

) R e fle k s )K o n u ş m

A

z y o L O J I B I)L ŮM ÖR O F ı

(C e v a p A )

n o la

h iti

ir ) R e fle k s a k tiv ite y i a z a lta b iı ) R e fle k s a k tiv ite y i e tk ile m e z E ) D iğ e r b e y in y a p ıla r ıile b a ğ ı ı a n tı r o la ra k

C

D

132 P fle k s

re

a

k

po

tiv ite y i d ü z e n le r e

ba

o ı an

(C

la a n tı ğı

r ıile

re

fı e ks

a

k tiv ite y i d ū z e

te

d

ta

n le r

)N

C

n

t) u y k u s u n g is id ir ?

e n

ha

n ım

la

n a

s in

e n

pe

iy o

v e

ön

rm e a

r ve

a

pe

rm e a

n la n n

a

yn

(C

E E G b u lg u la

n

ev a

p B

ıa n

i p e rm e a b iı i a r tlr ır

da N

a

K

ve

ite ı b iı e r in d e

t lş a aı

a n m a s ıile o lu ş u r p a rç a ı ite fin d a n o ı u ş tu ru lu r v e ö n c e K p e rm e a b iı t r r ı i i i i a ı r b ı t n s e a e r N m a d a h a s o n ra pe

iv e

p o s ts in a p tik m e m b ra n d a ite s in d e g e ç ic i b ir a it ış a b iı de po ı a r iz a s y o n d u r

b iı ir

a s in

ra

m e m ne

p e rm e a

k tiv ite s i iı e

N

ce

ite b iı

EpSp

K iş in in u y a n ık v e a ı d u ğ u a n d ır e il o ı B )Y a v a ş y ū k s e k v o lta jll d ü z e n ı i EEG k a ra k te r iz e d ir a r a k d a ta ◆ P a ra d o k s a ıu y k u o ı D ) K o m a tö z h a s ta ı a rd a g ö r ü le n

k b iı in

o ı a ra

n in

ta

K

fin d a n o lu ş tu ru ite s in i a ı t ır ır b iı

h a riç tü m u r ede n oı

)A c h

s o n ra

ra

a

D )A c h

(r a p id e y e m o v e m d a k iı a ş a ğı e rd e n

u ru m

iv e d a h a

p e rm e a

E 130 R E M

s in

)A c h

B

p E)

e v a

ta r a fın d a n o lu ş tu ru lu r

)A c h

A t ik ü ı e r fo r m a s y o n , g e n e ı ı ik ı e e k s tita tö r y ö n d e e tk i e r in d e n g ö s te r ir R e tik ü le r fo r m a s y o n u n e s a s g ö re v ı b ir is i k e n d i iç e r is in d e k i v e b e y n in d iğe r b ö lg e le ri iı e

R

tik ts in a p tik m e m b r a n d a k i e k s ita tö r p o s ts in a p ? d u r d u i i o r h s ğ a n g ta n s iy e ı(E P S P ) iç in

o s

de

b ra

iy o n ik b ir ı o ka ı

n ı n

a n n o ı

)

iş ile iı

k ilid ir E

u s

k ū le

u

n s iz

y ku p C

e v a

o

r a

k tiv ite

n in

ta

k a y b ıile k a

m am e n

ra

k te ńz e d ir

ta jlıv e y k u s u s tra s ın d a E E G h ız lı d ū ş ū k v o ı ik le r g ö s te r ir v e b u d u r u m p a r a d o k s a ı ö z e lı ir la ra k a d la n d rn ı

R EM

d üz e u

(C

)M

iz m in d e k i m e ta b o ı 1 3 3 S in ir fıb r iı d e n h a n g is l d o ğ r u d u ť ? A

B

C )M

a

ğru d u

do

iç in

be ı ı u m

e re

şa

a

ğ rd a k ile r d e

ha

n

n

g is i

ť?

D

ka r a r çı ) K o rte k s in d e n ta m a m e n in h ib itö r im p u ls ı sı a r e k s ita tö r im p u ı n da n e e r ta b a k a s ı B ) D e rin n ü k ı

şa

ğ ıd a k iıe r

ir d in ı d iı e n

n

a ya m ğı

)A c h e

e

a

m a ya n e d e n p o ta n s iy e lle r in d e a z a ı an z ll tr a n s p o rtu iç in g e re k li o ı d d e le r in h ı

k s iy o

sa

13 1 S

iç in

a r ) S o d y u m p o m p a s ın a A T P s a ğı e b lo k e ) S iy a n ū r v e d in itr o fe n o ıiı a

)

a

de

sev

m e

v e

u r oı

iiy i

e ne r

az

iy e s in i

ve

a

k s iy o

n

in i k o p o ta n s iy e ı

n tr o

ı

r

E ) S in ir h ü z

m e s in in

ö z e lliğ in

e

irı e n ir g ö re b e ı

A

ç rk a r ı e rd e C )T i r m a m c l fib r iı

r ı s la r a ı n k o r tik a ıim p u ı d h ü c re ı e r ü e n ı ü b ö m k ü ü b k i la r k o r te s n y D ) S e re b e ı l a r l a r d m ı ra i i e s i s e r n d ü z e n a yn ı ç udu r e m e s in d e n s o ru m ı E ) M o to r a ktiv ite n in b ilin ç lid ü z e n ı

ik a k tiv ite te r s o in d e k i m e ta b o ı S in lr fıb r iı ı A T P s a ğı i r k l a n ı a n i i re o a ı n e s m ç g po p

(C e v a p

A

nu cu

so

d yu

m

)

国 Be de n 5u

d ü z e n le n m

a lim im n

M iy o m A ç llk A de

dü z e n ı enm

rs ls m m

e

su so m a

n o h ip o

Be s ı enm

,

,

t e r le m

ıııı

e

ıııı

esi

fiz

o te r o ı )v e (ı

o r t m o s l, m

,

ka

n

e re

b a s rn c m

uk to k ı

ıııı

e

ıııı+

sr

h id d e t

,

ıııı

on) (p r t o p tik o ı i k t o r o s u ( p p ç e k ir d e k

ADH

)

o k s it o s in ) (p o r o v e n t r ik ū le r (v e n t r o m e d iy a l) r k e z ıe r i (R F h ip o t a lo m h ip o liz iy e r p o p to ıs is te m ) (A r ka h ip o t a lo ııw s ) (d o r s o m e d iy o l ç t k ir d e k ) (p e r ifo r n ik o ıç e kir d e k )

ç e k ir d e k

e r c ls im ) (m o m ilı l l ıı «d o r s o n w d iy o ıç e k ir d e k ) k o lo n ) m a s ı ıııı+ (M e d iy o łpr e o p t ı a za ı

n e m e y u tm a r e

G o s t r o in t e s t in a l u y a r m a İ d r a r ke s e s in in ka s ılm a s ı ko lp h rz ın m es

ıııı

a

Ħe k s le r i ç iğ

k a n b o s ın c ıd ü ş m

ıııı

id r iy a z is , t it r e m

in a r t m a

,

ıııı+

d e n e t im i

s tılg ls in in

G o s t r o in t e s t in o l u y a r m c ık m a

um a so ı

i

t r iy u m k a s llm o s l, la k to s y o n

K o n b a s in c ï A

es

fle k s le r i ıııı+

,

i

Scanned by CamScanner

58

B

E M B R Iy o LO J I 4 Fı z y o LO J IH Is T O L O J ı

ÕL ŪM

13 4 S

e re

b e llu

iç ln h a

m

n

g is i d

o

ğru d u

137

r7

Y

"

h

)Ço k h lz lım o to r h a re k e tle r l k o n tr ロI e d e r ) H ız lı m o to r h a re k e tle rin s ū r e s in i k o n tro

A

B

k ro

)S

C

n o m e tre

b ra

e re

l

e

de

n

日) N

E

S e r e b e lı u m

ko

(C

e v a

s e re

p C

b e lla

,

r

e s a s o la ra k m o to r k o r te k s te n ç lk a n k o rti y o lla rd a n g o k fa z ta a n e r e n t d a lla r a lır

e

Y

in o b u tir ik a s it (G A B A g is i d o ğ r u d u r ?

) ig in

a m n

a

şa

ğ ıd a

k ile

r

fc

e v a

) E k s ita tö r b e lla

p A

1 3 6 A lfa re s e

A

e

138 P

C D

E

B

n u

ya

r

n [irï a r

)

e

ı ı ik ı e ri

ile

b e ta

)A

m

o

to r

e

A

p ile p s ï n in g r a le r d e ş a ğ ıd a k ı

tik ta l d ä n e m in o lm a m a s ra n ı n o lm a m a s l

o s u

m

ha

ıe p ile p s id e d ir ? g ls ı

a n

n en

a m a sl r

a s ıv e

B ir fo k a l e p ile p s i to r o o la n s ik o p k o n v u lz iy o n la r g ö z le n m e z p B

e v a

p o s tik ta l e v re n in

o

l

m o to r e

p ile p s id e

a

şm

)

1 3 9 S p in a ı k o n lu n ı a te ra l k a d ra n ı n ? ki b ir le z y o n u n , a ş a ğı d a k iı e r d e n h a n g is ı n e nede n o ı m a s ıb e lds s m e z 7

lfa re s e p tõ r le r g e n e llik le in h ib itö r ā z e llik ö g s le r ir n b e ta r e s e p tö rle r e k s ita tö r ö z e llik g ðs te r irle r ) N o r e p in e frin a lfa re s e p tä r le r te e tk ile ş ir k e n b e ta re s e p tö rle r le e tk ite ş m e z )A lfa u y a r ım i g e n e llik le e fe k tõ r y a p rla r ın u z a m i ş d e s e n s itiz a s y o n u n u ta k ib e n o rta a rk a l r a r y ç )A lfa r e s e p tä r le r s a d e c e b e z le r d e b u lu n u r la r ) A lfa r e s e p tō r le r g e n e llik le b ir o rg a n ın b ir h o rm o n u n a a ffin ite g õ s te rirı e r

) K o n tr a la te r a l a n e s te z i ) K o n tra la te ra l h ip o te rm i C ) ]p s ila te r a l p a re z i h i e rre n e k s i v e h i e rto n i p p D ) lp s ila te ra l b a b in s k l b u [ u s u o z itin i i g g p E ) K o n tra la te ra l a ğ n v e ls ık a b l o lm a z y

A

B

S P in a l k o r d u n la te r a l k a d ra n ın d a le z o n o la n k i ile rd e ş y k o n tr a ı a te r a ı a ił r ıv e ı s ık a y b ıo tu r M o to r b u lg u la r d a ū s t m o to r n ö ro n ı e z y o n la r ı n d a k i b u lg u la n ta klit e d e r

(C

ev a

p E

)

1 4 0 E p ile p s i ı ç in h a

p E)

o lm

d

n

n

m a m a sl

(C

r e s e p tö r le r h a n g ı öz e r d e n a y n lır ı a r? p tö r ı

ik o

) M y o k lo n ik je r k le rin

E

r

)

s

C )P D )A

ı a te

,

re s e p tö r le r g e n e llik le e k s ita tã r k i g ðs te rirk e n e ı d iğ e r le r i in h ib itö r e tk i g ā s te r ir ı e r A ı fa r e s e p tðr le r ik le b ir h o r m o n u n r e s e tðr le r in g e n e lı p e a ffin ite g ō s te ń rle r

ev a

da

) M y o k lo n ik je rk le r in o lm a s ı )Y o ğ u n k o n v u lz iy o n ï a r rn o lm

A

tk ilid ir

A lfa

(C

k ti d e ğ ild ï rï e

re

p

ra

õ s e m !l fa m

ke

B

ig in g e

re s e

m e r k e z l er i ",

m e

p A

e v a

ra l v e s tib ū le r n ü k le u s v e s e re b r a l v e s k o r te k s le r d e h ip e r p o la riz a s o n a n e d e n o tu y r A y n c a s tr ik n in e d ir e n ç lid ir G A B A b ir in h ib itö r tra n s m itte rd ir

(C

i

g lu k o z

nan

)M

G A BA re

s in a lim

ğ ıd a k ile r d e n

şa

i pa t al am u s u n p r i fom k h e i a l ve l n ü k le u s u n d a b u lu n u rla r B u b ö l e l i g e r n has a n s te k s iz liğ e n e d e y iy e c e k le r e k a r ş ı ı n o tu r B u h ip o ta la m ik n ü k le u s la r g lu k o z re s e tö rı e ń a ra c rllğl ile p fo n k s iy o n g ö rū rle r

}

o to r n ö r o n la n h ip e r p o ı a riz e e d e r v e in h ib itö r e tk i g ö s te r ir B ) S trik n in ta ra frn d a n b la k e e d ilir C ) G lis in ta ra fm d a n b lo k e e d ilir D )A lfa m o to r n ä ro n la r d a k i in h ib itō r o s ts in a tik p p po ta n s iy e l (IP S P ) ile iliş k ītid ir

E

lb e

)M e d u lla d a b u lu n u rla r D ) D o y m a m e r k e z i ta ra fm E ) a v e c d o ğ ru d u r la te

135 G a m a den ha A

o rm a

a

ğ ru d u r ?

C

) S a d e c e a ğ n [l s tim u lu s la rla a k tiv e o tu r ) B ilin g s iz m ロto r h a re k e tte ri k o n tro l e d e r

D

o

ip o ta la m u s ta k i h ü c re le rd e b u ï u tö r le r i ile k o n tro l e d ilirle r

v

a tir

g is i d

a n

ile iı io ı a ra k g iı

"

)H

A

b ir

ly a p a r l k o r te k s in b ū y ū k b ir b ö lü m ü n d e n im p u ls la r

g ö re

m e rk e z le ri

e m e

n

g ls ıd

o

ğru d u r?

) E n s lk k a d in la rd a g 凸r ū lü r ) P a ro k s is m a ] s e r e b ra ıd is ń tm ile r s o n u c u k a n b ir S S S h a s ta lrg id rr C ) E n s lk 3 0 y a ş m d a n s o n ra o r ı a y a g ik a r D ) B e y in h a s a rla r ıe p ile p s iy e n e d e n o lm a z E )a v e b

A

B

〒 u

z

M ı3 5 ıı, ◆ıııı

M Z 4

lr ı e p ly o n k o p t¢

:

na

E p iı e p s ıp a ro k s is m a l s e b ir S S S h a s ta lıġ ıd ır

ı ı r e s e p t ðr o d o p

(C

e v a

p B

re

b ra ıd is ń tm ile

r

a ya o rı1e riz e ile k a r a þ

)

Scanned by CamScanner

N

1 4 1 U y k u v e u y a n ık lık , iş k iı i d e 4\ild İ r ? iï e iı

a

ş

a

ğ

da ı

kï y a p ı a rd

a n

ha

n

g is ı

B

e

s u

ū k le u s ta n g e le n

n

(C

n rk llk

r o n ik a ı k o ı k u lla n a n k iş iï e r in v e y a V ita m in 8 1 k s ik liğ ıo ı In c e a n k lş ile r ln p e r lfe r a l s ï n ir ı e ń n in ı e n m e s in d e h a n g is in d e h a s a r a ş a ğ rd a k ile r d e n , ü r? g ö rū ı

ya

la r\a rı

B

B D

E )A b e lla

g ůc ū n ū n s e re b e H a

(C e v a

re

ha

m

s a n n

da

14 6 P

n e ks i

k lı e rd

(C n ir p a tlk s ı ik a tro p in iz y o ı ı r ta k o iik

s e m

e va

g

n o

p C

)

(c e v a p

p

E

itle

a m

m

e s

ı n ,

d

e n o

(C e

ha

e n

r c is im

s ı n a

p s la

lg d a ı o ld

p B

v*

a s ıa

ş a ğı

H C I

a

g la n d ů le r s e k r e s y o n k re s y o n u n d a a r tlş a

s e

le

n

ez yo n u g is in in ı v e d u yg u ı a n

o n u n a

k o rk u d

u

ka y b

rn

ım

y

tn a

r

o kı e u

n ıl

o rm

llm b ı k

* v *

k o rk u

m

a

bł k s is te

k ıı yo

s

m

ı * t・m ı n h ıa

n u n u n

・r

k* y b o ı m

gör

a s ı n a

ı u r

»

u r k in

je

h ūc

c

ūm ı e ı e rd

A

)S a d e c e

re ı e đ

ha

e n

s e re

n

b e lla

r

lı l g iı

lle

g ls l d o

o

la

ra

k

a

şa

ğ ıd a k l

ğru d u r?

k o r te k s te

n

ç tk a

n

in h ib ito r

a

k

s o n la r v e r ir le r

n n

)Z a m a )D e ń n

B C

z a m

s e re

a n

b e lla p a r la

a

k tif h a le g e ïir le r ū k le u s la r ū z e rin d e d

r n

a im a

E

j

P

u r k in e

n

ū k le

h ū c re le r i d e

u s la r

e

k s ita

r

) S e r e b e tlu m u n e n k ū ç ū k h ů c r e le ńd ir ) H e m k o r te k s h e m d e m e d u lla d a b u lu n u r la

D

ju n c tio n la r

n

e tk i y a

tö r

S in a p s la r , fiz ik s e l b ir a r a ı lk o lu ş lu r d u k la n n d a n , ik i s ln a p s a ra s m d a b ir g e c ik m e o ta c a k tir S in a p ı ik ile lim d a im a te k y õ n lū d ū r G a p b a g [a n tlla rı üu n c tio n s ) is e e le k ı r ik s e l s in a p s la r d a g ö rū ı ü rle r

(C e y a p

o

m

148 P

)

a

k iı e rd

ı n h ib ı s y ı u r?

A

n e

A )S in a p tik g e c ik m e B )T e k y ö n lo ile tim C ) lla ç la ra d u y a rllllk D ) G e o m e tn k a rtlş E )G

z is e

yo n

}A m ig d a lo id n ü k le u s v e Iİm C )S e r e b r a l fro n ta l lo b la r D ) S e r e b ra l m o to r k o r te k s E ) S e r e b e lla r k o rte k s

lu r

1 4 4 A # a ġ ıd a k iı hangı s ı k im y a s a ı e rd e n k a ra k te rls u k ö z e lllk ı e r in d e n d a w ir 7

ïm

tu r

ğ ıd a

e n

m

n

id e d e

m

B

n lr s ls te m ı n ln s u m u la s y o n u , te rle m e d e p a tik s ı n e d e n o lu r k e n a tro p in te r b e z le r in in s a lg is m i

A

d

瓜) M

a r tlş a au

ya

u

ve

u s u n u n

n e

) B ro n ş iy a l d ila ta s y o n B ) In te s tin a l k o n tra k s iy o n C ) K a lp h lz m d a d ü ş m e D ) T e r b e z le n n d e s a lg ıa rtl\Fl E ) a b v e c d o g ru d u r em

p a tik

a r tl ş a

de

147 A şa

m

A

S

n

e n

a ra s e m

n e

o

p a t ik s in ir s ls te m in in u y a h a n g is ln e n e d e n o tu r ?

a ra s e m

a

P

p E)

ı s te

da

n

)

ta r d a

s

n du w su lin li fib r iïle rd e

) U z a k g ö rm e iç in a k o m o d a s y o n ) G la n d ü te r s e k r e s y o n la r d a a z a tm a C ) M y o z is D ) M id e d e n H C I s e k r e s y o n u n d a a z a lm E ) Y ü z d e k tz a n k llk

b u lg u la

1 4 3 A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n g ls l h e m de s ls te m in in u y a n lm a s ı h e m u yg u ı a n m a sı s o n u c u e n g ö rü ı R ce v a pı a rd a n d ı

ye

B

ve r

m

A or

n n ö z e llig i h a re k e tin o r a n ı n ı n , y o n ū n ū n b o z u lm u ş o lm a s td lr A re lle k s i b ir s e m p to m d e ğ ild ir

r

d e büyük

v e y a V ita m ı k llġ in ı n B e ks ı n n e d e n o ld u g u p e , l n ö ro p a tid e t§ z e llik le k o ç ü k m y e tln li fib ń lle r e tk ile n lr

p A

e v a

d

) D is m e tri ) In te n s iy o n e l tre m

y e lin d e d e ğ il) v ib r a s y o n v e p o z is y o

A ı ko ı ı z m

(C

)A d ia d o k o k in e z i

e re

) A k s o le m m a d a (m )D o ku n m a b a s m ç E )H e m kū ç ū k h e m r ife r a

C )A ta k s i S

m

D

k o n tro l e d llir

1 4 2 A ş a ğ ıd a k ı le r d e n h a n g is i s e r e b e ı lu g ö r ū le n s e m p to m ï a r d a n d£ ļ ldlr7 A

y e lin ll fib r ille r d e y e lin li fib r ille rd e

m

C

p E)

ev a

)K ü ç ü k )B ü y ü k

A

ta ı a m ik ı n t ra ı a m ı n e r n ü kı e u sı a r, p r a o p t ik b ö lg e le r v e k a u d a t u

159

e

◆ P e ria q u a d u k ta l g ri c e v h e r D ) R e tlk ü le r fo rm a s y o n E ) M e d u H a o b la n g a ta U yku v e u y a p r e o p tik v

B ÖL Ů

14 5 K

)T a la m u s u n in tr a la m in a r n ü kle u s u ) H ip o ta la m u s u n p o s te r io r n u k le u s u

A

õ R O ◆Z Y O LO J I

vam

O z e rin d e d a im

r

ı ıo ta a

r a k a k ü f o la n s e re b e ı ta r in h ib itö r e tk l g ö s te ń r le r

P u p k in j* h o c r ¢ı e p l s « p* t h oc p * ı du ¢t y ıı h o c r e le r v e ó o ı t r ln in h e p s ı In h ib lt ðp g l h ocr e ı n m n Į* h o c m i n d e n ı i n ðr o n lo r d ıp ta p n h lb ı b lp n ðr e t r o n s m ltt æ o lo n G A B A W ı on ı p ı

)

(C

・v a

p A

)

Scanned by CamScanner

自白 一

160

B

ō Lüm 4

F Iz y o L o J I H IsT O Lo J I E M B R Iy o LO J I

1 4 9 S p in a l k o r d d a n g ık a n s e m p a tik fıb r ille r i iç in h a n g ı s i d o ğru d u r?

s

in ir

s

is te

) S a d e c e a d re n e r iik fib rille r iç e r ir te r ) B ir g a n g lio n ik s in a p s a s a h ip tir le r C ) S a d e c e k o lin e r jik fib r ille r ig e r ir le r D ) Ū s t m e d u lla d a k i b ir k e s i fo n k s iy o n la n m e n g e lle E ) B ir d e n fa z ia g a n g lio n ik s in a p s a s a h ip tir le r

i

m

(C

se m

ik

n

p B

)

w

a

n

r

C O a

p in

ı k o rd

a

日) In te

ö ro

m

)G a m a ) A lfa m E) D u yu

o to r n

m o to r n

D

o to r n n

ö r o n la r

ö ro

n la r

D is

n la r

u y u n õ ro n la n h a r ig ş lk la r d a b e lir M e n n ö ro n la n h e p s i ö n b o y n u z d a d a h it o lm a k ü z e r e s p in a l k o r d u g r i c e v h e r in in tü m b ä lg e le r in d e b u lu n u rla r e va

m

da

n

n s a n tr a s

s e re

b ra l k a

n

a

a z a ïm a

yo

d

n u n

ha

e n

n

g is i b a

a r tm a

a

lg

z a

a n

D

)D

iz

g lio

) K o re ) D is m

B r

n

has

iı e

a n

e tri

a r tr i

tr i v e d iz a r tr i s e re b e lla r fo

e

n

k s iy o

bo

n

z u

k lu kla

da

n n

r

n n

Bo z a l ó bu ı a r gu ı

l

p E

ık a

ra

)

g ö ritlū r le

ö ro n la n

D

(C

ko

E

ö ro

b

n in a r tlş ı

yo n u n

) A te to z )a v e b d o ğ ru d u

C

n la r

C

s e re

a r tir ır la r

im

p E

A A n te r io r m

H

ve

,

k im

e v a

n s a n tra s

1 5 4 A ş a ğ ıd a k ile r d iliş k ilid ir ?

ön

u n

ko

)H

E

(C

s

g is in d e

a n

) M e n ta l a k tiv ite n in a r trş r C ) L o k a l m e ta b o lik d e ğ iş ik lik le r D ) C O , k o n s a n tra s y o n u n d a a rtm

p a tik y o l d a im a b ir p re g a n g lio n ik v e p o s tg a n g ä r o n ig e r ir

1 5 0 A ş a ğ ıd a k ile r d e n h a n g is i b o y n u z u n d a y e r a lm a z ?

h

n

B

B

B ir

la r d a

u ru m

ğ į§rn ę g ?

ıd e

F íz ik s e l a k tiv ite

A

lio

ki d

ğ ıd a

15 3 A şa m a kı

n n

o l lism u s , t e t oz i s a r k i ns o n K or e

io gı em

le

n

i bo l

y

z

o n

lism u

ı o r

ın

da

g õ r ū le

n

s

A

1 5 1 P ira

id

m

a

ï t r a k tu

s

iç in h a

n

g is i d

o

d

ğru

u r?

S a d e c e p ira m id a l h ū c re [e r d e n ç lk a n a k s o fm d a n o lu ş tu ru lu r B ) Ç a p r a z la ş a n y o lla r d a n d ır

)T

C

m u s a g id e r k s in b irç o k b ö lg e s in d e n (4 v e p a r iy e ta l lo b d a h ìl) o d in a lrr E ) b v e d d o ğ ru d u r o r te

B ö lg e

(C

fro

n ta

l lo b

ev a

P ir a

(C

e v a

id

m

p E

şa

a

n

ıt ra k tu s , b ir ç o k b ö lg e d e b ir y o ld u r

A

j

n o ıin a la n v e

A

\\

)B a s k e t s in a

B

C L

D

)G

E

a m c l

)b

ve

a

p s la r d a

n

h ü c re le ri ile

ha

n

gi

fib r ille ń n

y a p trġ

j

u r k in e

lib rille rin P

j

u rk in e

ū l h ū c re le ń n in

P

u r k in e

h ū c re le ri ile

e v a

p E)

D im

)H

a

y a p trğ l

hūc

re

j h ū c re

le ri ile

H

(C

e v a

y a p tığ l

ğ ru d u r

ha

n

pa

s

n

g is i s

a

n

)A ta k s i ) D is d ia d o k o k in e z i

g is ı

o r fin

B D

ı p to g lo b u ı n b ir

s e re

be l

SSS

'

n

)P e

e n

do

ie

n

) B e ta e n

do

je

) B e ta e n d o rlin ) L e u e n k e fa lin

ı ip o p r o te in n o

p la t d e

ğ ild ir

ria

qu

a

n

s ıa gı

n a

ı je z i

s ı s te m

in ı n b lr

d u k ta ıg ri c e v h e r

) H ip o ta la m u s u n p e r lv e n tr ik ü le r n ü k le C )N ü k ı e u s ra p h e m a n u s g D )T r a k tu s s p in o ta la m ik u l s a te r a [is

)a

ln

)

p C

B

E

be l

tis ite

p to g lo b u [in

1 5 7 A Į ía ğ ıd a k iı e rd e n ha b õ lo m ū d e

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2019 AZPDF.TIPS - All rights reserved.