Tus Kampı Gün Sonu Özet Bilgiler Küçük Stajlar

Autor Tusdata |  Tusdata |  Marc S. Paolella

129 downloads 4K Views 3MB Size

Recommend Stories

Empty story

Idea Transcript


KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER (GÜN SONU ÖZET BİLGİLER)

NÖROLOJİ

10. Basit parsiyel epilepsinin genel özellikleri

1.

Lumbal ponksiyon klinik kontrendikasyonu kafa içi basınç artışı sendromu (baş ağrısı, papil ödem, kusma) bulgularıdır. Klinik olarak yada BT çekilip yer kaplayan lezyon ekarte edildikten sonra lumbal ponksiyon yapılabilir.

2.

Ksantokromik BOS görülen durumlar • Tbc menenjit • Subaraknoid kanama • Medulla spinalis basısı

3.

Çocuklarda ve mental retarde hasta işitme ve görmenin labaratuar değerlendirilebilmesi • Vizuel uyarılmış potansiyel • Beyin audituar uyarılmış potansiyel

Motor konuşma

Duyusal konuşma

Tekrar etme

Broca

Bozuk

Korunmuş

Bozuk

Wernicke

Korunmuş parafazik

Bozuk

Bozuk

Arcuat-iletim

Korunmuş

Korunmuş

Bozuk

Transkortikal motor

Bozuk

Kısmen korunmuş bozuk

Korunmuş

Transkortikal duyusal

Kismen korunmuş bozuk

Bozuk

Korunmuş

Anomik

Sadece isimlendirme bozuk

5. Nervus Hipoglossus periferik felcinde • Atrofi ve fasikulasyon olur • Sinirdeki lezyon bulgularla aynı taraflıdır. • Dil aynı tarafa deviye olur. Santral felcinde • Atrofi ve fasikulasyon yoktur • Sinirdeki lezyon deviye olan tarafın karşısındadır 7.

Oftalmoplejik migrende migren bulguları olan hastada ek olarak • Midriazis • Ptozis • Diplopi aranmalıdır

• Bilinç açıktır • Jaksonian tipi yayılım (estremitelerde yer değiştiren epilepsi) • Todd parezisi: nöbet sonrasında ortaya çıkan kas güçsüzlüğü 11. Gebelik epilepsisinde • İlacı kesmemek gerekir • Lamotrigin en sık kullanılan ilaçtır 12. Geçiçi iskemik atağın (transient iskemik atak-TİA) en sık şekli • Amorazis fugaks - tek taraflı geçici monokuler körlüktür • En sık etyolji karotis bifurkasyonuna yerleşmiş aterosklerotik plaktan atan embolidir. • Tedavide aspirin başlanması ve karotis endarteroktomidir. 13. Wallenberg sendromu (lateral medullar sendrom) genel özellikleri • • • • •

PİCA okluzyonu (post. İnf. Serebellar arter) Motor defisit (hemipleji-parezi) olmaz Serebellar bulgular (ataksi ), Horner sendromu Kranial sinir bulguları (5-9-10)

15. Vejetatif koma • Hastanın beyin sapı sağlam, solunumu var • Saksıdaki çiçek- bir gün iyileşebilir • Okulovestibuler refleks gözler soğuk su verilen kulağa deviye olur nistagmus oluşmaz 16. Beyin ölümünde • Hastanın beyin sapı fonksiyonları YOK, solunumu YOK, apne testi (+) • Vazodaki çicek- mutlaka ölecek • Okulovestibuler refleksde hiçbir göz hareketi yok 17. Demans sadece unutkanlık DEĞİLDİR, • Yüksek kortikal fonksiyonlar bozulur • Bilinç normaldir. • Hiçbir zaman bilinç bozukluğu, dikkat bozukluğu, algı bozukluğu, konfüzyon olmaz. Bu bulgular DELİRYUM bulgularıdır. 18. Demans yapan hastalıkları ayırıcı tansısında önemli noktalar

**** küme tipi baş ağrısı ile karıştırılmamalı !!!

• Alzheimer → yakın bellek bozukluğu ile başlar

9. Küme tipi baş ağrısının genel özellikleri

• Pick → davranış bozukluğu, kişilik bozukluğu ön planda

• Daime tek taraflı • Periyodik ortaya çıkar • Akut ağrıda - % 100 oksijen - Steroid kullanılır • Profilakside ilk tercih ise verapamildir

• Huntington: → kore ile başlar • Parkinsonizm: → (lewy cisimcik demansı) hareket bozuklukları • Creutzfeld-jakop hastalığı: → myoklonus • Vasküler demans: èmultip enfarktuslere bağlı gelişen demans, demansın 2. En sık nedeni

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

20. Gillet de la tourette sendromu • Vokal ve motor tik hastalığı • Obsesif-kompulsif bozuklukla ilişkili 21. Friedreich ataksisinin en önemli özelliği eşlik eden iskelet sistemi anomalilerin (skolyoz, pes ekinovarus vb.) olmasıdır. 22. Multipl sklerozda önemli özellikler söyledir • • • • •

En sık demyelinizan hastalık Orta yaş kadınlarda sık görülür En sık görülen şekli → relapsing-remitting formu En sık başvuru bulgusu → duyusal şikayetler Optik nöritin en sık nedeni (görme alanın merkezi görmesi bozulur, santral skotom) • Beyaz cevher hastalığı, başka yeri tutmaz (periferik sinirler vb.) • Plaklar en sık periventrikuler yerleşimli • Lhermitte işareti pozitif 23. Hipopotasemik periyodik paralizi, tirotoksikozis ile birlikte görülebilir. 24. Guillan-Barre • Periferik sinirleri tutan inflamatuar, demyelinizan hastalık • Motor ve duyusal kayıp olabilir. • Akson hasarı ile gider • Toplumda bilateral fasial paralizinin en sık nedeni • Tedavide steroid VERİLMEZ 26. Amyotrofik lateral skleroz • Sıklıkla medulla spinalis ön boynuzundan başlar. Sonra kortikospinalis lateralis tutulur (1+2 motor noronu tutar.) • Başlangıçı kaslarda atrofi ve fasikulasyon (özellikle dilde) • Bunina cisimcileri görülür • Duyusal bozukluk olmaz !! 27. Beyin apsesisinin erişkinde en sık nedeni kronik otitlerdir. En sık komşuluk yoluyla geçişle temporal lobda görülür. 28. Kişini uykuda olduğu, ancak hafif uyaranlarla uyarılabildiği bilinç bozukluğu letarjidir. Ağır uyaranlarla uyanıyorsa stupordur. 29. Erişkinlerde en sık görülen, genellikle temporal lop kaynaklı olan, bukkofarengeal otomatizma (ağız şapırd atma,yalanma,yutkunma) görülen epilepsi türü kompleks parsiyel epilepsidir. 30. Kompleks parsiyel epilepsi erişkinlerin en sık görülen epilepsi türüdür. En sık temporal lobu tutar, parsiyel tutulumlu, beraberinde şuur kaybı görülen epilepsi türüdür. Ağız şapırdatma, yalanma, yutkunma nöbetleriyle karakterizedir. 31. Görme kaybı şikayetiyle gelen bir kişide fundusta Japon bayrağı görünümü santral retinal arter tıkanıklığı, yer yer kanama odakları ve eksüdasyonlar santral retinal ven tıkanıklığını, tamamen normal fundus görüntüsü ise retrobulber nevriti işaret eder. 32. Şiddetli baş dönmesi, bulantı, kusma şikayeti ile başvuran hastada fizik muayenede akut otitis media saptanmış ise labirentit, Dix- Hallpike testi pozitif ise benign pozisyonel paroksismal vertigo, ÜSYE yada gastroenterit varsa vestibüler nörit, bunların hepsi negatifse Meniere hastalığı düşünülür.

391

34. Myastenia graves ve Eaton Lambert ayırıcı tanısında EMG kullanılır. EMG de kas amplitüdü artıyorsa tanı Eaton Lambert, kas amplitüdü azalıyorsa tanı Myastenia Gravestir. 35. 70 yaş altında optik nöritin en sık nedeni Multipl Skleroz iken; 70 yaş üstünde en sık neden Temporal Arterittir (Dev Hücreli Arterit). 36. Erişkinlerde en sık görülen epileptik nöbet tipi kompleks parsiyel nöbetlerdir ve bu nöbetlerde otomatizma semptomları vardır. 41. Menenjit bulgularını taklit eden beyin tümörü oligodendrogliomadır. 42. Tension (gerilim) tipi başağrısı en sık görülen ağrı şeklidir. 44.

GLASGOW KOMA SKALASI Göz hareketleri • Spontan açık → 4 puan • Sözlü uyarıyla açık → 3 puan • Ağrılı uyarıyla açık → 2 puan • Gözünü hiç açmıyor → 1 puan Sözlü cevap • Oriante → 5 puan • Konfüze → 4 puan • Uygunsuz kelimeler → 3 puan • Anlamsız sesler → 2 puan • Verbal cevap yok → 1 puan Motor cevap • İstenileni yapıyor → 6 puan • Ağrıyı lokalize ediyor → 5 puan • Ağrılı uyarı ile bilek fleksiyonu ve komplike ve değişken cevap → 4 puan • Üst extremitelerin flexionu → 3 puan • Üst extremitelerin anormal extansi yonu → 2 puan • Ağrılı uyarıya cevap yok → 1 puan

HALK SAĞLIĞI 50. Vaka kontrol araştırması • En sık tercih edilen araştırma, retrospektif yapılır. • Sonuçtan nedene gidiş var. Yani çalışmaya başlarken hastalığı bildiğimiz, biterken etkeni bildiğimiz araştırmadır. • Sacede tahmini rölatif risk hesaplanabilir.

Etken (+) Etken (-)

Hastalık (+)

Hastalık (-)

A C

B D

• Tahmini rölatif risk: A*D / B*C • Latent dönemi uzun, toplumda seyrek görülen hastalıklarda seçilir. • Taraf tutma en önemli dezavantajıdır. 51. Kesitsel araştırma • Toplum taraması için yapılan çalışmadır • Çalışmanın yapıldığı zaman kesiti önemlidir. Öncesi ve sonrası yoktur. • Sadece prevalans bulunur. • Prevalans: Var olan hasta sayısı / toplum sayısı

392

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

52. Kohort araştırması

duyarlıdır, hipoşefkatemidedirler, şefkat infüzyonu gerekir ?

• Prospektif araştırma • Çalışmaya başlarken etkenin bilindiği çalışma bitirken hastalığın bulunduğu araştırma yöntemi • İnsidans hesaplanır: yeni vaka sayısı/ altındaki toplum

risk

• Etken (+) grubun insidansı etken (-) grubun insidansına bölünerek rölatif risk, çıkarılarak atfedilen risk bulunur.

62. Vaka-kontrol araştırmalarında sonuçtan nedene doğru gidilirken;kohort ve retrospektif kohortta nedenden sonuca doğru gidilir.

KULAK BURUN BOĞAZ 64. Herpes Zoster Otikus (Ramsey-hunt send)

• Rölati

• Varicella zoster virüs

• Toplumda sık görülen latent dönemi kısa hastalıklar da seçilen arştırma yöntemidir.

• Facial sinir genikulat ganliyon latent kalır

• Prospektif olması nedeniyle para ve hasta takibi önemli dezavantajlardır

• Fasial paraliziye neden olur

53. Retrospektif kohort • Çalışmaya başlarken etkenin bilindiği çalışma bitirken hastalığın bulunduğu araştırma yöntemi • Kohortdan tek farkı çalışmayı kayıtlardan üzerinden, yaşanmış geçmişden ileri doğru yapmaktır 54. Ölüm hızlarında dikkat edilecek nokta sorunun bizden ne istediğidir. 55. Fatalite hızı: X hastalığından ölenler / X hastalığına yakalananlar 56. Mortalite hızı: X hastalığından ölenler/ yıl ortası nüfüs 57. Ortanca (median) değer verilen liste küçükten büyüğe doğru sıralanır. Tek değerde ortadaki, cift değerde ortaya gelen iki değerin ortalaması alınır. Tepe değeri en çok tekrar eden değerdir. Örn: 2 çocuk 6 yaşında, 3 çocuk 8 yaşında, bir çocuk 10 yaşında, 2 çocuk 12 yaşında ise liste: 6,6,8,8,8,10 ,12,12 şeklinde olup ortanca:8, tepe değeri ise : 8 dir. 58. Duyarlılık ve özgüllük yeni bir testi bilinen yöntemlerle (mr, bt, altın standart test vb) karşılaştırma için yapılır

Diabetik (+) Yeni test (+) Tanı test (-)

Diabetik (-)

20

8

12

22

Duyarlılık: 20 / 32, yanlış pozitif kişi sayısı : 8 Özgüllük : 22 / 30, yanlış negatif kişi sayı :12 Doğruluk oranı: 42 / 62 Pozitif kestirim değeri: 20 / 28 Negatif kestirim değeri: 22/ 34 Tutarlılık: test sonuçlarının tekrar eden testlerde benzer çıkmasıdır. 59. Uluslar arası bildirimi zorunlu hastalıklar • Çiçek • Epidemik Tifüs • Sarı humma • Veba • Kuş gribi 60. Kohort çalışması ileriye dönüktür. İnsidans hesaplanır. Daha pahalı ve uzun zaman alır. Kayıtlar geriye doğru taranarak yapılıyorsa retrospektif kohort denir. 61. Bir testin duyarlılığı (sensitivitesi) etken (+) hastalar/ tüm hastalar, özgüllüğü (spesifitesi) etken (-) sağlamlar/ tüm sağlamlar şeklinde hesaplanır. UNUTMAYIN…… duyarlılık gerçek hasta demektir, gerçek hastalar

• Veziküler döküntüler, ağrı yanma vardır • Diabetik hastada sık 65. Akut otitis media • Etyoloji: tuba östaki obstruksiyonu • S. Pnömoni en sık etken • Rekürrent akut otit nedenlerinde altta yatan tuba ve nazofarenks hastalıkları düşünmek gerekir. • En sık komplikasyonu mastoiditttir. • En sık intrakranial komplikasyonu menenjit • Lateral sinus trombusunde hastanın titremeyle yüselen ateşi (bacaklı ateş) olur. Tanı BT ile konulur. • Tedavide topikal ajanlar (kulak damla) kullanılmaz 66. Efüzyonlu otitis mediada • Orta kulakta bakteriel enfeksiyon olmadan ağrı, ateş olmadan goblet hücre artışına bağlı sıvı toplanması • En sık neden tuba östaki obstruksiyonu • Çocuklarda işitme azlığının en sık nedeni • Tedavide antibiyotik, tubayı açmak için dekonjestan, adenoidektomi ve zara ventilasyon tüpü uygulaması • Tüp en sık anterior inferior kadrandan uygulanır 67. Timpanik membran epitelinin sıklıkla zarın superiorundan (attik) retrakte olarak ortağa kulağa geçmesine, orta kulakta ve mastoid kemik içinde skuamoz epitelyum bulunmasına kolesteatom denilir. 68. BPPV (pozisyonel vertigo) en sık posterior semisirkuler kanalda olur. İşitme normaldir. Kulak şikayeti yoktur. Tek tanı dix-hallpike manevrasında (barany testi) • Latent periyodu olan • Rotatuar karakterde • Yorularak sonlanan nistagmus olması Tedavide ilaç verilmez, epley manevrası yapılır 69. Vestibuler nörinitte • Geçirilmiş ÜSYE hikayesi • Şiddetli baş dönmesi • Spontan nistagmus varlığı • İşitme normal, kulak şikayeti yok 70. Meniere hastalığı (endolenfatik hidrops) • Endolenfatik sıvı artışı neden olur • Tanı: VaKİT - Vertigo - Kulakta dolgunluk

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

- İşitme kaybı - Tinnitus 71. BPPV, vestibuler nörinit ve meniere sıklıkla tek kulağı etkiler. BPPV ve vestibuler nörinit 3-4 hafta içinde iyileşirken, meniere kronik tekrarlayıcı hastalık vardır 72. Otoskleroz hastalığı • En sık oval pencereden başlar • Etyolojide en önemli faktörler - Otozomal dominant- Gebelikte hızlı ilerleme - Kızamık virüsü • Oval pencereyi tutan otosklerozda iletim tipi işitme kaybı, kohleayı tutan otosklerozda sinirsel tip işitme kaybı vardır. • Parakuzi: gürültülü ortamda daha iyi duyma • Akustik refleks testi (-), negatif • Schwartz işareti (promontuarın üzerinden yansıyan kırmız röfle) • Vaka sorusu: progressif ilerleyen işitme kaybı, zar sağlam, parakuzi var, akustik refleks testi negatif 73. Serebellopontin köşe tümörleri • % 90 akustik nörinöm+ menengiom vardır • Buradan geçen kranial sinirler : 5-6-7-8-9-10-11 (12 geçmez !) 74. Akustik nörinom • • • • •

En sık köşe tümörü Yavaş büyüme İlk ve en sık bulgusu tek taraflı işitme kaybıdır Tanı Godolinyumlu MR Vaka: tek taraflı işitme kaybı olan olan yavaş progresyon gösteren kranial sinir tutulumları

75. WEBER testi • Orta hatta → normal • Sinirsel kayıpta sağlam tarafa lateralize olur • İletim tipi kayıpta →hasta kulağa lateralize olur 76. RİNNE test • Sadece iletim tipi kaybı gösterir • Rinne (+) → normal.

393

• Rinne (-) → İletim tipi kayıp olduğunu gösterir 77. Ani işitme kaybı • En sık idiopat ik • Kabakulak virusü • Yüksek sese maruz kalma unutulmamalıdır 78. Adenoidektomi ve tonsillektomide en önemli kontrendikasyon yarık damak dır. Bu çocuklar opere olursa ortaya yarık damak şikayetleri: hipernasal konuşma ve burundan sıvıların gelmesi ortaya çıkar. 79. Adenoid hipertrofisinin en korkulan ve düzelmeyen komplikasyonu pulmoner arter basıncının artmasına bağlı oluşan kor pulmonaledir. 80. Nazofaringeal anjiofibrom • Tekrarlayan burun kanaması olan genç erkek hasta • Kadınlarda OLMAZ • 30-35 yaşdan sonra OLMAZ • Puberte bitiminde gerilemeye başlar 81. Nazofarenks Ca da en sık bulgu işitme kaybı (efüzyonlu otit) ve boyunda kitledir. Tedavi RT ve KT dir. Nazofarenkse yönelik cerrahi yapılmaz 82. Larensk Ca • Supraglottik: ağrı, boyuna sık metastaz • Glottik: ses kısıklığı, en iyi prognoz ve en iyi yerleşim • Subglottik: solunum sıkıntısı, en kötü prognozlu olan 83. Adenoid kistik karsinom • Submandibuler ve minor tükrük bezlerinin en sık malign tümörüdür. • Perinöral invazyon nedeniye→ ağrı görülebilir • Sık nüks görülür. 84. Longitudinal kırık • % 80 bu kırık olur • İletim işitme kaybına yolaçabilir, • SNİK nadir • Fasyal paralizi % 30 85. Çapraz kırıklar • Sinirsel kayıp daha sık

394

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

• Vertigo • Fasial Paralizi % 50 86. Merkelson rosenthal sendromu: • Yüzde ödem, • Fissürlü dil, • Tekrarlayan fasiyal paralizi ile karakterize 87. Bilateral paralizi: • Guillan-barre sendromu • Mobius sendromu • Sarkoidoz 88. UYKU APNE HASTALIĞI • • • •

Gündüz bulguları Etyoloji: obezite Tanı: PSG Tedavi: CPAP tedavisi

95. Nazofarenks karsinomun (özellikle anaplastik tipte) tedavisinde radyoterapi birincil tercih edilir. Tedavide cerrahinin yeri yoktur 96. Sinüzitin en sık komplikasyonu periorbital selulittir. 99. Tükrük bezi tümörleri ile ilgili en önemli cümleler • En sık tümör parotis‛te görülür. • En sık görülen benign tümör pleomorfik adenomdur. • En sık görülen malign tümör mukoepidermoid karsinomdur. • İleri yaşta görülen ve mitokondriden zengin olan tümör onkositomdur. • Perinöral invazyon yapabilen tükrük bezi tümörü adenoid kistik karsinomdur. • En sık bilateral görülen tükrük bezi tümörü Warthin tümörüdür.

89. Alerjik rinit tanısında altın standart test prick testtir. 90. Otitin en sık komplikasyonu mastoidit, en sık intrakranial komplikasyonu menenjittir. 91. Kulakta dolgunluk,tinnitus,işitme kaybı ve uykudan uyandıran vertigo meniere hastalığını düşündürür. 92. Otitin en sık komplikasyonu mastoidit,en sık intrakranial komplikasyonu menenjittir.Otit beyin absesinden ölür!!! 93. Denge bozukluğu, bulantı, kusma, vertigo ve nistagmus şikayeti ile gelen bir hastada mutlaka etyolojiye bakın. Eğer hastada ÜSYE, gastroenterit hikayesi varsa tanı VESTİBÜLER NÖRİT, hastada akut otitis media varsa tanı LABİRENTİT, Dix-Hallpike testi pozitif ise BENİGN POZİSYONEL PAROKSİSMAL VERTİGO, kliniğinde parakuzi varsa OTOSKLEROZ, herhangi bir bulgu yada etyolojik faktör verilmemişse MENİERE hastalığını düşünün. 94. Farenks apselerinden peritonsiller ve parafarengeal abselerde trismus görülürken;trismusun beklenmediği ve prevertebral boşluk yoluyla mediastene ve retroperitona yayılım gösterebilen farenks absesi tipi retrofarengeal absedir.

GÖZ HASTALIKLARI 102. Keratokonus • Kornea en sık distrofisi-ektazi • Erken dönemde kontakt lens, keratoplasti • Myopi ve astiğmatizma ile birliktelik 103.Hiperakut bakteriyel konjonktivit (akut pürülan konjonktivit) • Neisseria gonore • Yenidoğan konjonktiviti • Pürülan akıntı tipiktir 104. Yenidoğan konjonktiviti • 1- 36 saat --- kimyasal (AgNO3) • 24- 48 saat ----gonokoksik / HSV 105. Yenidoğanın inklüzyon konjonktiviti • C.trachomatis • İntrastoplazmik inkluzyon cisimcikleri • Folikul yapısı görülmez 106. Trahom • Klamidya trachomatis A, B, Ba, C • Enfeksiyöz körlüklerin en sık nedenidir • Pannus görülür (Fibrovasküler kornea). • Herbert çukurları (limbal bölgede çukurlar) • Arilt çizgileri (üst kapakta lineer skar) • Lenf follikülü 107. Kırmızı göz sebepleri • • • •

TUS

Keratitler Konjunktivitler İridosiklit Akut açı kapanması glokomu

108. Faringokonjuktival ateş • Adenovirus tip 3 (en sık), (TUS) • Damlacık yoluyla geçer ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabilir. 109. Herpes simplex konjuktiviti • Primer enfeksiyonda olur (blefarokonjonktivit) • Korneal dendritler (harita şeklinde) 110. Vernal keratokonjuktivit • Yaz ve bahar aylarında ortaya çıkar.

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

• Hipertrofik papiller • Kaldırım taşı manzarası denir. • Horner taranta lekeleri • % 70-80 PPD +

ayrılmasıdır. • En sık myoplarda • Fotopsi (ışık çakması) • Sinek uçuşması (floaters)

111. Dev papiller konjuktivit:

124. Retinoblastom • Osteosarkom birlite görülebilir • Çocukluk çağının en sık malign göz tümörü

• Kontakt lens kullananlar • Dev hipertrofik papillalar 112. Kontakt lens kullananlarda en sık bakteriel keratit etkeni psödomonas 113. Ambliopi (göz tembelliği) • En sık neden şaşılık • İkinci sırada anizometropi 114. Konjenital katarakt • Galaktozemi önlenebilir katarak • Rubella, toksoplazmozis, kabakulak, retrolental fibroplazi, neonatal hipoglisemi ve hipokalsemi 115.Kortikosteroid kullanımının gözdeki komplikasyonları • • • •

Posterior subkapsüller katarakt Sekonder katarakt Bakteriyel ve fungal infeksiyonları Glokom

126. Açı kapanması glokomu

• İridokorneal açının kapanması • Midriatikler (atropin) kontrendike • Myotikler (pilokarpin) verilir

128. Uvea tümörleri

117. RETİNAL ARTER TIKANIKLIĞI • Ani, ağrısız görme kaybı, yaşlı • Pupilla midriatik, • Retina beyaz bir renk almıştır, fovea kırmızı görünür → Japon bayrağı 118. RETİNAL VEN TIKANIKLIĞI Kanamalar vardır Papilla ödemlidir Ven kalınlığı ve kıvrımları artmıştır Yumuşak eksuda vardır En fazla temporal kadranda görülür

• En sık malign melanom görülür • En sık koroid yerleşimimli 129. Konjonktival membranlar ve psödomembranlar genellikle bir bakteriyel enfeksiyon ile birlikte bulunur. Etkenler sıklıkla N. Gonorrheae, B hemolitik streptokoklar, C. Difteridir. Diğer etkenler arasında adenovirüsler, lignöz (odunsu) konjonktivit ve Stevens- Johnson sendromu yer alır. 130. Ani, ağrısız görme kaybıyla gelen hastada fundus soluk ve japon bayrağı görünümü varsa tanı santral retinal arter tıkanıklığı,yaygın hemoraji varsa tanı santral retinal ven tıkanıklığı,fundus normalse tanı retrobulber nörittir.

119. HİPERTANSİF RETİNOPATİ • Arteriollerde daralmadır. • Venüller normal çapta

131. Kontakt lens kullananlarda paraziter keratit etkeni acantomoeba,bakteriyel etken pseudomonastır.

120. Diabetik retinopati • Arter-ven- kapiler • Mikroanevrizmalar 121. Ani ağrısız görme kaybına uğrayan diabetik hastada vitröz hemoraji 122. RETİNİSTİS PİGMENTOSA

132. İridosiklit kliniğinde gözde ağrı, hiperemi, lakrimasyon, fotofobi ve görme azalması vardır. Biyomikroskobik muayenede keratik presipitatlar, KOEPPE ve BUSACCA nodülleri, hipopiyon ve sineşi formasyonu bulunabilir. Tedavide esas olan steroiddir aynı zamanda göz midriyatik ajanlarla dilate edilmelidir. 136. En iyi prognozlu allerjik konjunktivit dev papiller konjunktivittir.

• Tüp görme • Sonra gece görmesi bozulur

En kötü prognozlu alerjik konjunktivit atopik konjunktivittir.

123. Retina Dekolmanı retinanın

• En sık primer glokom görülür • Baş ağrısı, görme bulanıklığı, kırma kusurunda değişiklik • Retina sinir lifleri atrofi • Parasantral skotom • Optik çukurda artış • PGF2 alfa → latanoprost

• Papillit - optik disk hiperemisi - ant optik nöropati • Retrobulbar nevrit - optik disk normal - doktor görmez hasta görmez

• Retinoblastom • Katarakt Prematüre retinopatisi Retina dekolmanı

• Sensoriyel

125. Primer glokom

127. OPTİK NEVRİT ikiye ayrılır

116. Lökokori

• • • • •

395

pigment

epitelinden

137. Konjenital glokom aniridi ile beraber görülebilir (en sık). Buftalmus (megalokornea) konjenital glokomda görülür.

396

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

ORTOPEDİ 138.OSTEOMYELİT • En sık uzun kemiklerin metafizini tutar • En sık septik artrit komplikasyonuna yol açan femur üst uç osteomyelitidir • Her yaşta en sık etken S. Aureus • 3-5 günde rad.bulgu yok, tanı SİNTİGRAFİ • Grafide İlk bulgu yumuşak doku şişliği • Çocukta Ewing sarcoma ile karışır!!! • Periost altındaki ölü kemik: sekestr • Yeni kemik yapımı ölü kemiği sarar (involukrum) • Kemik içinde enfeksiyon kavitesi, etrafı sklerotik kemikle sarılıdır (Brodie absesi) • Uzun tubuler kemik diafizinde skleroz ve meduller kanalda kapanma izlenir (Garre‛nin sklerozan OM) • Kronik osteomyelit: cilde fistülize, akan sinüsler 139. Gonokok artriti • Akut gonokokkal üretriti takiben • Poliartiküler Artrit • En sık diz, el bileği ve ayak bileklerini tutar • Poliatrit şeklinde başlar monoartrit olur. 140.KEMİK TÜMÖRLERİ • En sık primer kemik tümörü multipl myelom • En sık primer malign kemik tümörü multipl myelomdur En sık benign: Osteokondrom • Enkondrom: El-ayak kemiklerinde • Kondroblastom, Epifizde, tbc. ile karışır • Osteoid osteoma: Nidus formasyonu (Çevresi sklerotik, ortası radyolusen lezyon), aspirinle geçen ağrı • Osteoblastoma: nidus formasyonu ver ancak aspirine cevap vermez • Osteosarkom: 20-30 yaş erkek hasta, çok şiddetli ağrı, radyolojide codman üçgeni var. • Ewing Tümörü: ağrı şişlik, kızarıklık gibi enfeksiyon bulguları olduğundan osteomyelit ile karışır. 141. YAĞ EMBOLİSİ

çıkığı 146.Galeazzi kırıklı çıkığı: Radius alt 1/3 kırık + alt radioulnar çıkık 147. Sudeck atrofisi (refleks sempatik distrofi) Nörolojik disfonksiyon Akut evre (0-3 ay): Ağrı, şişlik, ısı artışı, normal grafi, hiperhidroz Subakut evre: Ağrı artar, siyanoz, kuru cilt, osteopeni Kronik evre: (12 ay-): Ağrı azalmış, fibrozis, kuru cilt, ileri osteopeni • Noktasal osteopeni, benekli osteoporoz 148. Nöropatik artropati • Duyusal innervasyon bozuk • İleri osteoartrit - En sık nedeni Diabet - Tabes dorsalis • Ağrısız, şiş, destruksiyona uğramış eklem, osteomyelitle karışır 149. Osteoartritte direk grafide osteoskleroz,romatoid artritte ise osteoporoz vardır 150. Çok hızlı büyümesi nedeniyle deri kanserleriyle karışan benign deri lezyonu keratoakantomdur. 151. Doğuştan kalça çıkığı tanısı olan bir çocukta yıllar boyu devam eden bulgu abduksiyon kısıtlılığıdır. 152. Diafize yerleşen tümör Ewing sarkomu, epifize yerleşen tümörler kondroblastom ve dev hücreli tümör, diğer tümörler ise metafiz yerleşimlidir. 154. Akut septik artrit en sık KALÇA EKLEMİNDE görülür ve en sık etken STAF. AUREUS‛tur. 155. Doğuştan kalça çıkığı femur başının asetabulumda bulunmaması durumudur. Klinik bulgular yaşla birlikte değişim gösterebilir. 156. BAZI KEMİK PATOLOJİLERİNDE PRATİK AYIRICI TANI Genç hasta, metafiz, diz çevresi malign tm osteosarkom Yaşlı hasta gövde-pelvis kemikleri malignkondrosarkom

• Uzun kemik kırıklarından 48*72 saat sonra görülür

Genç hasta metafiz kanamalı litik lezyonanevrizmal kemik kisti

• Respiratuar yetmezlik (PaO255)

Orta yaş hasta epifiz kanamalı litik lezyondev hücreli kemik tm (osteoklastom)

• İlk bulgu kas iskemisine bağlı gelişen şiddetli ağrı

Nidus ; 2cm. vertebra osteoblastom

BEYİN CERRAHİSİ 157. Hidrosefali ex vacuo, Alzheimer vb hastalıklarda görülen yalancı hidrosefali görünümü, KIBAS olmaz 158. Normal basıçlı hidrosefali • Adams hakim sendromu • Triadı, yürüme bozukluğu, mental değişiklikler= demans, idrar inkontinansı • Kortikal atrofi olmadan ventrikül dilatasyon

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

• Papil ödem YOK

• A. Meningea media

159. Kafa içi basınç artışı sendromu - KIBAS • Kafa için kan, BOS, kitle artışı basıncı artırır. • En sık bulgu baş ağrısı iken kusma ve papil ödem triadı 160. Papil ödem, sekonder optik atrofiye yol açar 161. Subfalxian herniasyon • Ant. Serebral arter baskı altında kalır 162. Tonsiller herniasyon • Ani şuur kaybı, solunum kaybı, • En sık serebellar tm 163.Unkal herniasyon

• En acil hematom • Lucid interval • Cerrahi burr-hole 169. Subdural hematom • Köprü venlerin yırtılması • Kafa travmalarından sonra en sık ortaya çıkan kitle efekti • Alzheimer ve beyin gelişimi az,riskli 170. Kronik subdural hematom • Yaşlı ve alkoliklerde sık •

Neomembran

• Travma sonrası nörolojik bulgular

• En sık herniasyon • Tek taraflı ,3 kranial sinir felçi • Hemipleji • Post. Serebral arter baskı altında kalır 164. Pseudotümör serebri • Tümör yok, bening intrakraniyel HT • KIBAS kliniği • En sık nedeni OBEZİTE • Kesin tanı, LP de basınç 200 mmHg üstünde 165.Kraniosinostoz (suturun erken kapanması) • Brakicephali

397

→ Bilateral koronal sütur

• Skaphosefali → Sagital sütur 166.Subaraknoid Kanama

171. Erişkinde en sık primer beyin tümörü glioblastome multiforme, ikinci sırada menengiom 172.Çocukta en sık primer beyin tümörü astrositom,ikinci medülloblastom 173. BOS yolu ile metastaz yapan beyin tümörleri; ependimom ve medulloblastom 174. Primer beyin lenfoması • İmmunsuprese, AİDS • B hücre, yüksek grade • Pozitif EBV PCR 175. Spinal kord tümörleri (intradural intramedullar) • Astrositom • Ependimom 176.Maraljia parestetika

• Anevrizma → erişkinde

• N cutaneus femoris lateralis

• En sık ant komunikan arter anevrizması, ikinci sırada posterior komunikan arter anevrizması

• İnguinal bölgede sıkışır

• Kilolu kadınlar

• A-V malformasyon → çocukta

177. En sık primer beyin tümörü astrositomdur.

• Şiddetli başağrısı, ense sertliği

178.Epidural hematomun etyolojisinde temporal bölgeye alınan kafa travması rol oynar. Arteria meningea media yırtılması sonucunda temporal bölgeye arteryel kanama olur. Tanıda ilk yapılacak diagnostik yöntem BT dir.

• Tanı sırası: BT, LP, Anjiografi • LP de ksantokromi görünümü 167.*** SAK‛ın en korkulan komplikasyon: tekrar kanama 168.EPİDURAL HEMATOM

179.Gianuzzi yarımayları submandibular bezlerde (mikst bez) görülür.

398

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

183. BOS yoluyla yayılım gösteren iki tümör ependimom ve medulloblastomdur. 184. Medüllablastom en radyosensitif tümördür. Menenjiom östrojen, progesteron reseptörü içerdiği için hamilelik kontrendikedir. Renal cell Ca genelde tek metastaz yapar. 185. Beyin Tümörlerinden En Radyosensitif Olanları: • Menenjiom • Germ hücreli tümör • Medulloblastom 186. Cluster (küme tipi) başağrısı lakrimasyon ve rinore ve gözde kızarmayla prezente olur.

DERMATOLOJİ 188.PAPÜLLÜ SKUAMLI HASTALIKLAR 1. Psöriazis 2. Lichen planus 3. Parapsöriazis 4. Pitriazis rosea 189. Tırnak psöriazisin tipik bulgusu Onikolizis, pitting bulgusu (yüksük tırnak) Tırnak mantarı ile karışır 192. PUVA (psorolen+UV-A ) • Katarakta neden olur 193. LİKEN PLANUS • Wickham striaları liken planusda görülen en sık el ve ayak bileği fleksör yüzlerinde mor renkli, kaşıntılı lezyonlardır. • Deri, tırnak ve mukoza, glans • Lenfosit band=likenoid band • Testere dişi görünümü • Civatte hücreleri • Ağız içi lezyonlardan SCC gelişebilir 194. Pitriazis Rosea • Gövde, kol ve bacakta • Herald-madalyon plak

• Yakalık tarzı skuamlar 195. Subkorneal bül hastalıklar • Nikolsky + • Ritter hastalığı • Pemfigus foliacus • Miliaria crystalina • İmpetigo herpetiformis 196. İntraepidermal bül hastalıklar • Nikolsky + • HSV • Zona • Pemfigus vulgaris • Miliaria rubra • Akut egzema 197. Supe pidermal bül yapan hastalıklar • • • • • •

Nikolsky – Büllöz pemfigoid Steven johnson sendromu Dermatitis herpetiformis Lineer Ig A Herpes gestasyonalis

198. Pemfigus vegetans • Erozyonların üzerinde vejetasyon • İnguinal ve aksiller bölge 199. Pemfigus foliacus • Subkorneal yerleşimli bül • Mukozaları tutmaz 200. Paraneoplastik pemfigus • Target lezyon, Stomatit, konjuktivit 201. Sikatrisyel (mukozal) pemfigoid • Mukozaları tutan, skar bırakan pemfigoid 202. Dermatitis herpetiformis (duhring hastalığı) • Grup halinde – herpetiform bül • Mukoza tutulumu nadir • Çölyak hastalığıyla ilişkili (kanda endomisyal Ig A yüksek) • Subepidermal bül • Dermal papillarda IgA birikimi • Dapson kullanılır (lepradaki gibi) • Steroide cevap yok

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

203. Eritema multiforme minor-major • HSV, M. Pnömoni sık etken • Target -hedef- lezyon, İris lezyon 204.Toksik epidermal nekrozis ve steven-johnson sendromu İlaçlara karşı gelişir 206.Erizipel: B hemolitik streptokok, Sınırları keskin, kabarık, cilt altı lenfatikleri tutmaz 207. Selülit • B hemolitik streptokok, sınırları belirgin değil, ciltten kabarık değil 208.Eritrazma • Corynebacterium minitissinum

399

4-Retiküler dermiste 5-Subkutan dokuya invaze olmuş 225.BEHÇET • Tanı kriterleri 1. Oral aft 2. Genital ülser 3. Göz lezyonları 4. Deri lezyonları 5. Paterji testinin pozitifliği 226.Akne vulgaris: Komedon 227.Akne rozasea: Yaşlı hasta, gül renginde akne, rinophyma gelişebilir

• Koltuk altı, meme altı, kasıkta

228.Deri tbc: Lupus vulgaris , en sık yüzde yerleşir, diascopy testi tanısal

• Wood ışığında kiremit kırmızısı

229.Scrofuloderma: lenf bezi tbc

209.Mikrosporium: saç-deri tutulumu yapar

230.Atopik dermatit

210.Trikophyton: saç-deri-tırnak tutulumu yapar

1) Pruritus, Kaşıntı

211.Epidermophyton: deri-tırnak tutulumu yapar

2) Erken yaşta başlangıç

212.Tinea cruris • Genç erkeklerde kasık ve inguinal bölge mantarı 213.Tinea pedis • Aynı ortamda yaşayan genç orta yaş erkek 214.Tinea kapitis • Çocuklarda kafa derisinde 215.Tinea inkognito • Uygunsuz topikal steroid kullanımı sonrası ortaya çıkar 216.Tinea versikolor • Etken M.furfur • Talaş belirtisi • Wood ışığında sarı-yeşil floresein 217.FAVUS (Kalıcı kellik) • T: schoenleini etkendir • Kalıcı skar • Kalıcı kellik 218.Molluscum contagiosumda etken pox virüsdür. 220.BENİGN DERİ TÜMÖRLERİ • Seboreik keratoz 221.Keratoakantom: hızlı büyür, 4-6 ay içinde spontan geriler, mikroskopik ve makroskopik olarak SCC ile karışır 222.Aktinik keratoz: En sık premalign lezyon, en sık alt dudakta yerleşir 223.BAZAL CELL Ca • Beyazda en sık deri Ca • Metastaz yapmaz • Rodent ülser, ülsere giden damarlar 224.Malign melanom clark evrelemesi 1- Epidermis içinde

3) Tipik morfolojik dağılım 4) Erişkinde fleksural, infantda fasial ve ekstansör dağılım 5) Kronik, tekrarlayıcı 6) Atopik aile öyküsü 231. El - Ayak - Ağız hastalığı • Coxsackie A 16 232.Bazal membrana karşı antikor: Büllöz pemfigoidde, Talaş belirtisi: Tinea versicolordadır. 233. Kasın kasılıp gevşeyememesi ile karakterize, kellik, katarakt ve testis bozukluğunun eşlik ettiği kas distrofisi myotonik distrofidir. 234. Bazal membrana karşı antikor büllöz pemfigoiddedir, akantoliz, tzank, nikolski negatiftir. 237. Psöriazis en sık tinea enfeksiyonu ile karışır. Mukozaları tutmaz 238. Dermatitis herpetiformis tipik olarak steroid tedavisine cevap vermez. Dapson kullanılmalıdır 239. Apoptotik cisimcikler: Hepatit B → Concuilman Liken planus → Civatte 240. Leischmania‛nın elementer lezyonu tüberküldür. 241. Xeroderma pigmentosumda UV‛ye hassas endonükleaz aktivitesi eksiktir. 242. Malign melanomda prognostik faktörler • Vertikal tutulum düzeyi • Anatomik lokalizasyon: ekstremitelerde yerleşenleri gövde ve yüze göre daha iyi • Ülserasyon • Cinsiyet: Kadınlar daha iyi prognozlu • Histolojik tip M. melanom için “En”ler

2- Papiller dermise ulaşmış

• En çok görülen tip superficial M. melanom.

3- Papiller dermisi doldurmuş

• En iyi prognoz akral lentiginöz M. melanom

400

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

• En kötü prognoz nodüler M. melanom • El içi veya ayak tabanında en çok görülen akral lentiginöz M. melanomdur. 243. Tzanck testinin tanıda kullanıldığı hastalıklar: • Herpes simpleks • Pemfigus (akantolizi gösterir) 244.Seboreik dermatit: Etyolojisinde hormonal etkinin rol oynayabileceği düşünülmektedir. • Staz dermatiti: Kronik venöz yetersizlik sonucu bacak distalinde hemosiderin çökmesine bağlı olarak gelişir. • Nörodermatit (Liken simpleks Kronikus): Görünür hiçbir bulgu olmaksızın hastanın kaşıntı duyması ve kronik kaşınmaya bağlı likenifikasyonla oluşur. • Kontakt dermatit: Gecikmiş tip aşırı duyarlılık sonucu oluşur (Tip IV).

PSİKİYATRİ 247.ŞİZOFRENİ Pozitif semptomlar • Dezorganizasyon – (düşünce, afekt, davranış) • Sanrı – (delüzyon) • Varsanı – (halusinasyon) • katatoni Negatif semptomlar • Zevk alamama—anhedoni • İsteksizlik • Affektif küntleşme • Düşünce fakirleşmesi • Konuşma süre ve içeriğinde azalma • Toplumdan geri çekme • Özbakımda azalma - Paranoid: ▪ Geç yaş,sistematik sanrı, *en sık tip - Hebefrenik (disorganize): ▪ Erken yaş, non-sistematik sanrı, ▪ Çoçuksuluk - Katatonik:

▪ EKT* yapılır ▪ Motor bozukluklarla karakterizedir - Ayrışmamış ▪ *2.sık tip 248. ŞİZOFRENİDE İYİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER • İleri yaşta başlama • Akut başlangıç • Evli, İyi aile desteği • Aile hikayesi yok---ailede şizofren yok • + semptomlar • Nörolojik defisit yok • Ailede ve kendinde affektif hastalık hikayesi--mani, depresyon • Paranoid ve katotonik tip 249.ŞİZOFRENİDE KÖTÜ PROGNOSTİ K FAKTÖRLER • Genç yaş • Sinsi başlangıç • Bekar-boşanmış • Ailede şizofreni • (-) semptomlar (künt,içe kapanık…) • Nörolojik belirti • Sık relaps ve iletişimsiz • Ayrışmamış ve desorganize tip 250. Affektif bozukluklar • Depresyon • Mani • Mani-depresyon (bipolar bozukluk) • Siklotimi → hafif mani + hafif depresyon • Distimi – hafif depresyon - En az 2 yıl devam etmeli 251. EKT endikasyonları • Major depresyon – Ana endikasyon • Katatonik şizofreni* • Mani, anoreksia • Hamile depresyon hastaları • Fobide verilemez 252.EKT en önemli yan etkisi • Ante-retrograd amnezi

KÜÇÜK STAJLAR’DA ÖNEMLİ BİLGİLER

253.Lityumun • Toksisite ilk bulgu → konfüzyon • En sık yan etki

→ tremor

254.Gebede teratojen • Bebekte hipotermi ve floppy baby sendromu (hipotoni ve siyanoz) • Ebstein anomalisi → malforme trikuspit kapak + septal defekt 255.NEVROZLAR: anksiyete ve somatoform bozukluklar 256.ANKSİYETE BOZUKLUKLARI: • Panik atak—agorofobili ve agorofobisiz • Fobi--- özgül ve sosyal • OKB • Posttravmatik stres bozukluğu • Yaygın anksiyete bozukluğu • Akut stres bozukluğu SOMATOFORM BOZUKLUKLAR • • • • •

Somatizasyon bozukluğu Histeri konversiyon, Hipokondriyazis, Psikojenik ağrı Beden dismorfik bozukluğu

257. Panik atak • % 50 hastada Mitral valv prolapsusu • Obsesif-kompulsif bozukluk: dürtü bozukluları ve tourette sendrmu (tik hastalığı) ile ilişkili 258. Deliryumun demansdan en önemli farkı konfüzyon, bilinç bulanıklığı olmasıdır 259. Deliryum tremens: • Alkol kesilmesine bağlı oluşan demans, tedavide bol sıvı, tiamin vitamini, karbonhidratsız beslenme 260.Wernicke → akut tablo • Ataksi • Nistagmus • Oftalmoplesi 261.Korsakov → kronik tablo • Amnezi • Konfobulasyon 262.Anoreksia Nevroza: • Başarılı, depresyon eşlik eder 263.Bulumia nervoza: • Engellenemeyen yeme duygusu • Başarılı kişiler • Depresif özellik yok 264. Dürtü (İmpuls) Kontrol Bozuklukları: engellenemeyen dürtüler var. OKB ile çok yakın ilişkilidir. 1. Patolojik kumar 2. Kleptomani 3. Piromani: ateş yakma dürtüsü 4. Trikotillomani: saç yolma dürtüsü 5. Aralıklı patlayıcı bozukluk 6. Kompulsif satın alma 265. YAPAY BOZUKLUK (munchausen sendromu) • Belirtiler hasta tarafından oluşturulur • Amaç tıbbi, cerrahi, destek alma • Kazanç- ekonomik fayda YOK

401

• Bilinçli hareket ama motivasyon bilinç dışı, bellek bozukluğu olmaz • Bakım verenin yapay bozukluğu: benzer durum, en sık annelerde görülür 266. Simulasyon- Temaruz: Fayda sağlamak amaçlı rapor, istirahat almak için oluşturulan hastalık

ÜROLOJİ 279. Prostat kanserinde gleason gradeleme sistemi • En sık görülen alana : prime derece, ikinci sekonder • Toplam 2-10 arası skor verilir • 4+3 daha kötü, 3+4 de göre 280. Kemik met: lomber vertebraya en sık olur 281. Denonvillier fasyası nedeni ile rektum tutulumu çok nadir. 282. PSA artıranlar • BPH • Uretra enstrumantasyonu • Enfeksiyon, prostatit • Masaj, enfarktus 283.Metastatik hastalıkda yapılacak • Androjen blokajı: • Orşiektomi, LHRH agonistleri • Adenom: en sık, en iyi huylu 284.RENAL HÜCRELİ KARSİNOM • En sık malign tm, Proksimal renal tubuler epitel, adenocarsinom • En sık alt tipi berrak hücreli Ca Evrelemede Robson evrelemesi kullanılır. 1- Parankimde sınırlı 2- Gerato faciası içinde 3a-renal ven- VCİ 3b-bölgesel lenf 3c-damar+lenf 4a- komşu organlar, kolon ,pankreas 4b- uzak metastaz 285.Stauffer sendromu • Metastaz olmadan hepatik disfonksiyon • Hipoalbuminemi, PT uzaması • ALP artışı, ateş, kilo kaybı • G-MCSF artışı sebep olur. 286. Üriner tbc en sık kadın ve erkekte böbrekleri tutar Genital tbc erkekte en sık epididimi tutar. Skrotuma fistulizasyon genital tbc için önemli kliniktir. 287.Mesanenin Anomalileri • Ekstrofi vezika - Epispadias, Adenokarsinom • Urakus: - adenokarsinom 288. TBC en sık akciğeri,sonra lenf nodunu,sonra böbrekleri tutar. 289. Mesanede en sık tranzisyonel hücreli karsinom görülür. Taş, schistozoma enfeksiyonunda ve kronik irritasyonda skuamoz hücreli karsinom insidansı artar. Ağrısız pıhtılı hematüri ile gelir. En önemli prognostik faktör kas invazyonudur. 290. Ürik asit, ksantin ve matriks taşları direkt üriner

402

TUSDATA BİLİMSEL TOPLANTI MERKEZLERİ

grafide görülmezken, sistin, struvit ve kalsiyum taşları görünür. 291. Vezikoüretral reflünün en sık nedeni trigondaki anatomik zayıflık, tanısal yöntem voiding sistoüretrografi ve tedavide kullanılan yöntem üreteroneosistostomidir. 292. Ürik asit,ksantin ve matriks taşları direkt üriner sistem grafisinde görülemezlerken (Non-opak); Sistin ve Cafosfat taşları ESWL‛ye direnç gösterirler. 293. Wilms‛e eşlik eden en sık anomali anirididir. Wilms‛e eşlik eden en sık sistem anomalisi genitoüriner sistem anomalisidir. Bunlardan da en sık hipospadias görülür. 294. Mesane tümöründen şüphelendiğinde ilk yapılacak USG, kesin tanı ise sistoskopi ile konur. 295. Testis büyümesinin en sık nedeni hidroseldir. 296. Kriptorşidizm ile ilişkisi olmayan testis tümörü Leydig hücreli tümörüdür. 297. Seminomla ilgili “En”ler:

arterler sosis gibi şiş ve ağrılıdır. Tanı biyopsi ile konur. Biyopside segmenter tutulum tipiktir. Granülomatöz panarterit saptanır. Korkulan komplikasyonu körlüktür. Bu yüzden biyopsiyi beklemeden yüksek doz steroid vermek gerekir. Polimyalji romatika proksimal kasları tutar. Kaslarda tutukluk ve ağrı vardır. Fakat kas gücü normaldir. Sedim yüksektir. Düşük doz steroid tedavisine dramatik yanıt verir.

ÇOCUK CERRAHİSİ 310.Zamanlama • Kapiler hemanjiom • Yarık dudak → 6 .hafta • Yarık damak → 6-8 aylık • Hidrosel 3. haftada kaybolur. Cerrahisi 18 aydan sonra

• En sık görülen germ hücreli testis tümörüdür.

• İnguinal herni → elektif şartlarda hemen

• En sık bilateral görülen germ hücreli testis tümörüdür.

• Umblikal herni → çoğu spontan kapanır

• En radyosensitif testis tümörüdür.

• İnmemiş testis → 1 yaşı bekle, HCG yap, inmezse ameliyat et

• Yaşlılarda görülen formuna “spermatositik seminom” denir.

FİZİK TEDAVİ 298. Fibromyalji: nedeni belirlenemeyen ağrılar, radyoloji ve laboratuar normalken tanı fizik muayene ile konulur. Tedavi: Trisiklik antidepresanlar kullanılır. 299. Polimyaljia Romatika • Sedim yüksek, kronik ağrılardan yakınan hasta, steroide cevap iyi, temporal arterit ile birlikte 300.Tenosinovitler (Stenozan Tenosinovit): • De Quervain Hastalığı: - Abdüktör Pollicis Longus ve Extansör Pollicis Brevis tendonlarında gelişir. - Finkelstein Testi (+)‛tir. 301.Lateral Epikondilit (Tenisçi Dirseği) 302.Medial Epikondilit (Golfçü Dirseği) 303.FES (fonksiyonel elektriksel stimülasyon): • Üst motor lezyonu • Alt motor nöron sağlam • MS, Hemipleji …. 304. TENS (transkutanöz elektrik sinir stimülasyonu): analjezi amaçlı yapılır. 305. Bambu kamışı vertebra, kare vertebra ankilozan spondilittedir. 306. Psödogutta en sık diz, gutta en sık 1. metatarsofalengeal eklem tutulur. 307. Trombositoz, eozinofili, kadın cinsiyet, romatoid nodül, IgA tipi RF +, ekstraartriküler tutulum romatoid artritin kötü prognostik faktörüdür. 308. Romatoid artritte sinoviumdan başlayan inflamasyon söz konusu iken;osteoartrit noninflamatuardır ve kıkırdaktan başlayan dejenerasyon vardır. 309. Temporal arteritin en önemli ve ilk bulgusu ani başlayan baş ağrısıdır. Ağrı çiğneme sırasında artar. Temporal

• 2 yaştan sonra hala defekt varsa op

• Hipospadias → 1-2 yaş arası • Epispadias → 1-2 yaş • Hipospadias ve epispadias sünnet yapılmaz. 311. Kosta altlarında çentiklenme ve 3 belirtisi aort koarktasyonundadır. 312. Omfaloselde göbek normal yerinde değildir, ek anomali sıklığı % 70‛tir, gastroşiziste ise göbek normal yerinde, ek anomali sıklığı çok düşüktür. 313. Hipertrofik pilor stenozunda doğuştan sonra 3-6 hafta içinda fışkırır tarzda safrasız kusma görülür. Çocukta turgor- tonus kaybolmuş, dehidrate olmuştur. Metabolik bozukluk hipokalemik, hipokloremik metabolik alkalozdur. Olive (zeytin) belirtisi patognomoniktir ve tanısı USG ile konulur. Tedavide ploromyotomi yapılır. 314. Konjenital diafragma hernilerinin en sık görülen tipi Bochdalek tipi herniler olup bunlarda defekt sol poste rolateraldedir,oldukça nadir görülen Morgagni tipinde ise defekt retrosternal yerleşimlidir. 315. Çocukluk çağında orbitanın en sık görülen mezenşim kökenli tümörü rabdomyosarkomdur. 316. Akut batının 2 yaşından küçüklerde en sık nedeni invaginasyondur. 317. Konjenital diyafragma hernisi olan çocuklarda maske ile ventilasyon yapılmaz.

Smile Life

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile

Get in touch

© Copyright 2015 - 2021 AZPDF.TIPS - All rights reserved.